Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijų projektai

Studijų programų atnaujinimas
Šiuo metu fakultete vykdomas Lietuvos 2007–2013 m. laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ projektas "Darniosios gyvenamosios aplinkos studijų srities programų atnaujinimas, inovatyvių mokymosi metodų pagalba stiprinant tarpdalyklnes sąsajas ir diegiant darniosios raidos sampratą" (projekto kodas nr. VPl-2.2-ŠMM-07-K-01-048).
Projekto tikslas – atnaujinti penkias pagrindinių studijų programas, siekiant stiprinti darnios gyvenamosios aplinkos studijų srities tarpdalykines sąsajas, orientuotas į studijų kokybės gerinimą ir tarptautiškumo didinimą Europos Sąjungos lygmenyje.
Modernizuojant studijų programas siekiama daugumoje dėstomų dalykų taikyti inovatyvius mokymo metodus, probleminį mokymą, sisteminį mąstymą, suteikiant studentams žinių apie gyvenamosios aplinkos darną, jos įgyvendinimo principus, pažangių technologijų taikymą, tam, kad būtų mažinamas žalingas poveikis aplinkai.
Šiuo projektu siekiama pagerinti studijų kokybę penkiose technologijos mokslų studijų srities bakalauro studijų krypties  programose: „Miestų inžinerija (612H27001), „Pastatų energetika“ (612E30002), Statinių inžinerinės sistemos (612H24002), Geodezija (612H14001) ir „Aplinkos apsaugos inžinerija“, kuri bus sudaryta jungiant dvi studijų programas („Aplinkos apsaugos inžinerija“ (612H17002) ir “Miestų vandentvarkos inžinerija“ (612H23001)). Kiekviena studijų programa atnaujinama ne mažiau kaip 50 procentų.
Projekto veiklas ir poveikles bei jų apimtį geriausiai iliustruoja ši lentelė.
Veikla
Veiklos pavadinimas
mato vnt.
skaičius
1.1.1.
Diegiamos naujos studijų metodų,   mokymosi ir studijų organizavimo inovacijos 5 studijų programoms
 
 
1.1.1.1.
Studijų modulių apimties sutvarkymas   pagal ECTS kreditų skaičių, ir ištęstinės studijų formos paruošimas
studijų programos
5
1.1.1.2.
E-mokymosi formos diegimas
moduliai
120
1.1.1.3.
Probleminio   ir projektinio mokymo diegimas
metodiniai nurodymai
10
1.1.1.4.
Bendrųjų (jungiamųjų) visai studijų   programų grupei studijų modulių taikymas, siekiant stiprinti tarpdalykines   (tarp programines) sąsajas ir platesnį nei vienos studijų programos ribose   darniosios gyvenamosios aplinkos sampratą.
 
 
 
Nauji studijų moduliai atskleidžiantys   DGA sampratą
metodiniai nurodymai
8
 
Esamų studijų modulių atnaujinimas   diegiant DGA sampratą
metodiniai nurodymai
30
1.1.2.
Mokymosi ir metodinių priemonių   įsigijimas 5 studijų programoms
pavadinimai
77
1.1.3.
Dėstytojų kvalifikacijos,   susijusios su naujais mokymo metodais, kėlimo kursai
asmuo
40
1.1.4.
Studijų programų turinio   ekspertinis vertinimas ir atnaujintų studijų programų dalykų bandomasis   įgyvendinimas
programos
5
 
Viešinimas
 
 
 
Projekto vykdymo laikotarpis – 2010-04-01 – 2012-09-30. Bendras biudžetas – 988.062 Lt
    • Puslapio administratoriai:
    • Kristina Bazienė
    • Egita Lapinskaitė
    • Laura Ladietaitė
    • Justė Kareivaitė