Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos

Miestų inžinerijos informacinės sistemos

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621H27001, 6211EX046 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Edita Šarkienė
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Parengti aukštos kvalifikacijos inžinerijos specialistus, gebančius planuoti, prognozuoti, projektuoti, valdyti ir prižiūrėti transporto sistemų bei miesto plėtrą regioniniu ir vietiniu lygmenimis; jungti susisiekimo sistemas ir kitą miestų infrastruktūrą planavimo procese; spręsti eismo organizavimo bei saugumo problemas; ekonomiškai įvertinti ir pagrįsti racionalius projektinius, technologinius bei priežiūros sprendinius; mokančius naudotis moderniomis informacinėmis technologijomis; išmanančius naujausių mokslinių tyrimų metodologiją ir metodus; mokančius efektyviai bendrauti su kitų sričių specialistais ir visuomene, praktinius analitinius įgūdžius taikyti įvairiose inžinerijos srityse ir išlaikyti profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, taikyti analizės metodus, vertinti rezultatus, nustatyti jų patikimumą ir kvalifikuotai spręsti problemas miesto inžinerijos informacinių sistemų, miesto transporto sistemų ir miestų teritorijų planavimo srityse, spręsti inžinerinių sistemų plėtros uždavinius, atvaizduoti miestą, kurti tematinius skaitmeninius žemėlapius GIS (geografinių informacinių sistemų) priemonėmis;
 • gebės pažinti ir kritiškai vertinti teorines bei praktines informacinių sistemų naujoves miesto inžinerijoje, jas taikyti mokslinėje ir praktinėje veikloje Lietuvoje bei užsienyje.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • intelektualių sistemų taikymas miesto transporto srautų valdymo srityje;
 • GIS taikymas planuojant ir modeliuojant miesto procesus.
 
Praktika
Loendersloot Groep (Nyderlandų Karalystė), Dutch Cycling Embassy (Nyderlandų Karalystė), AECOM, TAEM GROUP, SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir kt.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti miestų inžinerijos informacinių sistemų specialistus, gebančius planuoti, prognozuoti, projektuoti, valdyti ir prižiūrėti transporto sistemų ir miesto plėtrą regioniniu bei vietiniu lygmeniu, jungti susisiekimo sistemas ir kitą miestų infrastruktūrą planavimo procese, gebantį kūrybiškai ir kritiškai mąstyti bei naudotis moderniomis informacinėmis technologijomis, taikyti mokslo ir technologijų naujoves sprendžiant miesto sistemų inžinerines problemas, ekonomiškai įvertinti ir pagrįsti racionalius projektinius, technologinius bei priežiūros sprendinius.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinos apie šiuolaikinius miesto transporto sistemų inžinerijos mokslinių tyrimų metodus, inžinerinės analizės priemones ir optimizavimo būdus.
 • Žinos miesto transporto inžinerines informacines sistemas, jų planavimo, projektavimo, valdymo ir priežiūros metodikas bei technologijas ir gebės jas taikyti dirbant savarankišką mokslinį darbą ir plėtojant inžinerines idėjas.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba taikyti miestų inžinerijos principus, nustatyti skirtingų krypčių ir sričių žinių sąveikos ir jų integravimo reikšmę sprendžiant probleminius miesto transporto ir miesto inžinerijos informacinių sistemų klausimus.
 • Geba planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, surasti ir įvertinti inžineriniam tyrimui reikalingus duomenis naudojantis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais bei naudoti sprendžiant problemas miestų teritorijų ir susisiekimo sistemos planavimo, plėtros, modernizavimo ir racionalizavimo srityje, vertinti transporto poveikį aplinkai, kurti taikyti poveikio mažinimo priemones.
 • Inžinerinė analizė
 • Geba įžvelgti, analizuoti, apjungti standartines ir nestandartines miestų teritorijų ir susisiekimo inžinerines problemas, aiškiai suformuluoti uždavinius šių problemų sprendimui, taikant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
 • Geba atlikti miesto susisiekimo ir inžinerinių informacinių sistemų analizę, optimizuoti technologinius procesus, įvardinti ir spręsti problemas, taikyti skirtingus metodus, vertinti ir apibendrinti rezultatus, formuluoti išvadas
 • Inžinerinis projektavimas
 • Geba taikyti žinias ir supratimą identifikuojant ir sprendžiant miestų inžinerijos ir susisiekimo problemas praktinėje veikloje, išmano analizės metodų taikymo ribas, geba įvertinti tyrimų, modeliavimo rezultatus ir nustatyti jų patikimumą, pateikti rekomendacijas tyrimų plėtrai.
 • Geba suprasti ir parinkti tinkamus projektinius sprendinius, būtinus miesto inžinerinių informacinių sistemų, miestų teritorijų planavimo srityje, spręsti inžinerinių sistemų plėtros uždavinius, atvaizduoti miestą, kurti tematinius skaitmeninius žemėlapius GIS priemonėmis.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių krypčių ir lygių atstovai, lyderiu; bei rengti mokslinius darbus ir publikacijas, dalyvauti mokslinėje diskusijoje moka bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
 • Holistiškai supranta inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, geba laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą; labai gerai išmano miestų valdymo aspektus ir geba suprasti savo siūlomų sprendinių sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Geba sujungti į visumą skirtingų krypčių žinias, savarankiškai plėtoti, formuoti ir teikti socialiai atsakingus pasiūlymus; išmano kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo organizavimo principus ir procesus pagal jų lygmenis bei investicinius projektus, analitines studijas ir kt. bei juos rengti; geba, puoselėti savo žinių ir įgūdžių perimamumą ir tęstinumą bei turimų žinių derinimą prie naujų poreikių.
 • Geba suvokti savo priimamų sprendimų galimus etinius, techninius, ekonominius, socialinius padarinius ir atsakomybę už juos, rizikos ir saugos sąlygų valdymą, argumentuotai pagrįsti savo tyrimų bei samprotavimų išvadas, jas suprantamai pateikti žodžiu ir raštu įvairių sričių ir interesų, įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
STTMM17129 Optimizacijos teorija ir metodai 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17049 Geografinės informacinės sistemos (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17046 Miestų infrastruktūra (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 - 195 E
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
APKLM18107 Sprendimų paramos sistemos inžinerijoje 3 15 - 15 - 50 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17056 Miesto informacinės sistemos (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
APKLM17207 Investicinių projektų vadyba 6 30 - 15 - 115 E
APKLM18217 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
APKLM18218 Miesto susisiekimo sistema (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17050 Teritorijų planavimo teorija 6 30 - 15 - 115 E
APKLM18216 Darni miestų plėtra 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM18320 Socialinis ir ekonominis planavimas (su kursiniu darbu) 9 30 - 15 - 195 E
APKLM18321 Transporto srautų modeliavimas (su kursiniu projektu) 9 15 30 - - 195 E
APKLM18324 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM18322 Kompiuterinis projektavimas 6 - 30 - - 130 E
APKLM18323 Kompiuterinis planavimas 6 - 30 - - 130 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM18451 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.