Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Vandens ūkio inžinerija

Vandens ūkio inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621H23001, 6211EX035 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Mindaugas Rimeika
Studentas: Vytautas Kairys
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Vandens ūkio inžinerijos studijų programa skirta rengti vandens ūkio inžinerijos teoriją ir praktiką išmanantiems specialistams, gebantiems analizuoti, planuoti, modeliuoti ir vertinti globalines, regionines ir lokalines vandens ūkio inžinerijos problemas; vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, vandens ruošimo ir nuotekų valymo įrenginius bei jų technologinius procesus; analizuoti vandens apsaugos ir valdymo sistemas, vertinti vandens telkinių būklę ir žmogaus ūkinės veiklos poveikį vandens kokybei.
 
Ką gebėsiu?
Baigę vandens ūkio inžinerijos studijų programą absolventai gebės integruoti žinias ir spręsti sudėtingas problemas naujoje, nežinomoje ar nuolat kintančioje aplinkoje bei tarpkryptiniuose dalykuose. Gebės analizuoti ir vertinti įvairias globalias, regionines ir lokalias vandens ūkio problemas, išmanys vandens ūkio inžinerijos teoriją ir praktiką. Gebės įvertinti vandens aplinkos parametrų kokybės būklę ir tendencijas, taikyti inžineriniu požiūriu pagrįstus techninius, technologinius ir organizacinius sprendimus įvairiose vandens ūkio inžinerijos srityse. Gebės pritaikyti įgytas teorines ir praktines žinias parenkant, analizuojant vandens ruošimo ir nuotekų valymo technologinius procesus, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas bei optimizuojant sąnaudas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Karjeros galimybės susijusios su absolvento gebėjimų realizavimu. Baigę vandens ūkio inžinerijos magistrantūros studijas absolventai galės pasirinkti savo gebėjimus ir poreikius atitinkantį darbą, numatant galimus pokyčius (karjeros galimybes) ateityje; galės pasirinkti vadovaujamąjį ar inžinerinį darbą vandentvarkos srityje projektavimo, statybos, eksploatavimo ar priežiūros organizacijose arba privačiose firmose, valstybinėse ir savivaldybių institucijose, aplinkos apsaugos departamentuose ir agentūrose. Studijas tęsti galės technologijos mokslų aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos krypties doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti specialistus, įgijusius specializuotas vandens ūkio inžinerijos žinias, gebančius suvokti ir analizuoti skirtingų žinių sąveikas, kelti probleminius klausimus, jų sprendimams pasitelkiant įgytomis žiniomis grįstus mokslinius tyrimus, planuoti ir modeliuoti vandens apsaugos, valdymo ir monitoringo sistemas, vandens telkinių būklę ir kokybę; įvertinant darnų ir subalansuotą išteklių poreikį ir poveikį aplinkai; taikyti mokslo ir technologijų naujoves projektuojant planuojant, įrengiant, naudojant ir prižiūrint vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, vandens ruošimo ir nuotekų valymo įrenginius, bei technologinius procesus.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinios apie šiuolaikinius vandens ūkio inžinerijos mokslinių tyrimų metodus, tyrimų atlikimo, matavimo ir analizės priemones.
 • Vandens išteklių valdymo, vandens aplinkos politikos, teisės ir ekonomikos žinios.
 • Vandens ūkio inžinerijos technologijų parinkimo, procesų analizės ir valdymo žinios.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba integruoti mokslinius tyrimus praktinėje veikloje, argumentuotai pagrįsti savo išvadas.
 • Geba pasirinkti kokybinių vandens aplinkos būklės parametrų valdymo ir vertinimo kriterijus, sistemų analizės, darnaus planavimo ir valdymo būdus.
 • Geba atlikti vandentvarkos sistemose vykstančių procesų analizę, tirti esamų sistemų patikimumą ir optimizuoti procesus.
 • Inžinerinė analizė
 • Geba atlikti sistemų inžinerinę analizę, įvardinti ir spręsti problemas, taikyti skirtingus metodus, vertinti ir apibendrinti rezultatus, formuluoti išvadas.
 • Geba įvertinti vandens aplinkos parametrų kokybės būklę ir tendencijas, taikyti inžineriniu požiūriu pagrįstus techninius, technologinius ir organizacinius sprendimus.
 • Geba pritaikyti įgytas teorines ir praktines žinias analizuoti ir optimizuoti vandens ruošimo ir nuotekų valymo technologinius procesus, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Geba taikyti įgytas žinias ir supratimą nestandartinėms problemoms spręsti, tarp jų susijusioms su kitomis mokslo bei inžinerijos studijų kryptimis.
 • Gebėti taikyti šiuolaikinius metodus inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, geba nustatyti analizės metodų taikymo ribas, įvertinti tyrimų rezultatus ir nustatyti jų patikimumą.
 • Geba projektuoti ir analizuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, vandens ruošimo ir nuotekų valymo įrenginius, melioracijos sistemas, bei hidrotechninius statinius.
 • Geba atlikti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų, vandens ruošimo ir nuotekų valymo įrenginių ir procesų projektinę analizę, paruošti pirkimo dokumentus, supranta projektavimo procesą ir jo eigą.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėti veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, gebėti būti komandos lyderiu, kurią gali sudaryti įvairių sričių atstovai.
 • Geba formuluoti išvadas, rengti mokslinius darbus ir publikacijas, dalyvauti mokslinėje diskusijoje, bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
 • Holistiškai supranta inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikosi profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą.
 • Geba nuolat savarankiškai mokytis, pažinti ir kritiškai vertinti vandens inžinerijos mokslo teorines bei praktines naujoves.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Geba organizuoti inžinerinę veiklą, supranta inžinerinių veiklų grandžių sąveiką, geba vertinti darbo saugos ir aplinkosaugos aspektus.
 • Geba suvokti priimamų inžinerinių sprendimų galimus etinius, techninius, ekonominius, socialinius padarinius; argumentuotai pagrįsti savo tyrimų bei samprotavimų išvadas, jas suprantamai pateikti žodžiu ir raštu įvairių sričių ir interesų, įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims.
 • Geba atlikti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, vandens ruošimo ir nuotekų valymo įrenginių, atvirų vandens telkinių kokybines ir kiekybines analizes, esamų sistemų optimizavimą, taikant tvaraus valdymo principus.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
APAVM17252 Vandens išteklių valdymas (su kursiniu projektu) 6 15 - 30 - 115 E
APAVM17253 Vandentvarkos ūkio valdymas 6 15 - 15 - 130 E
APAVM17264 Hidrologija 6 15 - 15 - 130 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APGDM17022 Vandens ūkio geoinformacinės sistemos 6 15 30 - - 115 E
APGDM17023 Informacinės technologijos inžinerijoje 6 15 30 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17254 Hidrotechnikos statiniai ir jų eksploatacija (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17255 Nuotekų valymo technologija (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 15 180 E
APAVM17256 Paviršinių nuotekų tvarkymas 6 15 - 15 15 115 E
APAVM17257 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
VVTVM17036 Tarptautinių projektų vadyba 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
APAVM17258 Vandentieka 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17259 Vandentvarkos sistemų darbo optimizavimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 15 180 E
APAVM17260 Atvirųjų vagų hidraulika (su kursiniu projektu) 9 15 - 30 15 180 E
APAVM17261 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17262 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.