Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Vandens ūkio inžinerija

Vandens ūkio inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Aplinkos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621H23001, 6211EX035 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Mindaugas Rimeika
Studentas: Vytautas Kairys
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Parengti vandens ūkio inžinerijos specialistus, gebančius analizuoti vandens telkinių būklę, vertinti vandens apsaugos valdymo sistemas ir diegti darnaus vandens išteklių naudojimo būdus; taikyti mokslo ir technologijų naujoves planuojant, įrengiant, optimizuojant vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas, vandens ruošimo ir nuotekų valymo įrenginius bei technologinius procesus.
Parengti specialistus, mokančius bendrauti su kitų sričių specialistais ir visuomene bei gebančius kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, palaikyti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės atlikti vandentvarkos sistemų inžinerinę analizę, optimizuoti technologinius procesus, įvardyti ir spręsti problemas, taikyti skirtingus metodus, vertinti ir apibendrinti rezultatus, formuluoti išvadas;
 • gebės projektuoti ir analizuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, vandens ruošimo ir nuotekų valymo įrenginius, hidrotechninius statinius bei aplinkosaugines priemones atvirose vagose ir jų baseinuose;
 • gebės įvertinti vandens kokybės būklę ir tendencijas, taikyti inžineriniu požiūriu pagrįstus techninius, technologinius ir organizacinius sprendimus;
 • gebės įvertinti analizuojamos sistemos mokslinių tyrimų poreikį, kvalifikuotai juos planuoti, pasirinkti tinkamiausius tyrimų metodus, priemones, atlikti tyrimus bei naudodamiesi informacinėmis technologijomis įvertinti gautą rezultatą;
 • gebės įvertinti vandens kokybės būklę ir tendencijas, taikyti inžineriniu požiūriu pagrįstus techninius, technologinius ir organizacinius sprendimus.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • vandentiekio arba nuotekų tinklų hidraulinis modeliavimas ir analizė;
 • nuotekų valymo arba vandens ruošimo įrenginių technologinių procesų tyrimai;
 • upelių savaiminio valymosi tyrimai ir antropogeninės veiklos įtakos vertinimas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Karjeros galimybės susijusios su absolvento gebėjimų realizavimu. Baigę vandens ūkio inžinerijos magistrantūros studijas absolventai galės pasirinkti savo gebėjimus ir poreikius atitinkantį darbą, numatant galimus pokyčius (karjeros galimybes) ateityje; galės pasirinkti vadovaujamąjį ar inžinerinį darbą vandentvarkos srityje projektavimo, statybos, eksploatavimo ar priežiūros organizacijose arba privačiose firmose, valstybinėse ir savivaldybių institucijose, aplinkos apsaugos departamentuose ir agentūrose. Studijas tęsti galės technologijos mokslų aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos krypties doktorantūroje.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti vandens ūkio inžinerijos specialistus, gebančius analizuoti vandens telkinių būklę, vertinti vandens apsaugos valdymo sistemas ir siūlyti darnaus vandens išteklių naudojimo sprendinius; taikyti mokslo ir technologijų naujoves planuojant, įrengiant, optimizuojant vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas, vandens ruošimo ir nuotekų valymo įrenginius bei technologinius procesus.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinios apie šiuolaikinius vandens ūkio inžinerijos mokslinių tyrimų metodus, inžinerinės analizės priemones ir optimizavimo būdus.
 • Vandens išteklių valdymo, vandentvarkos technologijų parinkimo, procesų analizės ir valdymo žinios.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba pasirinkti kokybinių vandens aplinkos būklės parametrų valdymo ir vertinimo kriterijus, sistemų analizės, darnaus planavimo ir valdymo būdus.
 • Geba atlikti vandentvarkos sistemose vykstančių procesų analizę, tirti esamų sistemų patikimumą ir optimizuoti procesus.
 • Inžinerinė analizė
 • Geba atlikti vandentvarkos sistemų inžinerinę analizę, optimizuoti technologinius procesus, įvardinti ir spręsti problemas, taikyti skirtingus metodus, vertinti ir apibendrinti rezultatus, formuluoti išvadas.
 • Geba įvertinti vandens kokybės būklę ir tendencijas, taikyti inžineriniu požiūriu pagrįstus techninius, technologinius ir organizacinius sprendimus vandens ūkio inžinerijoje.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebėti taikyti šiuolaikinius inžinerinis metodus inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, taikyti įgytas žinias ir supratimą nestandartinėms problemoms spręsti.
 • Geba projektuoti ir analizuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, vandens ruošimo ir nuotekų valymo įrenginius, hidrotechninius statinius bei aplinkosaugines priemones atvirose vagose ir jų baseinuose; geba paruošti pirkimo dokumentus, supranta projektavimo procesą ir jo eigą.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Geba formuluoti išvadas, rengti mokslinius darbus ir publikacijas, dalyvauti mokslinėje diskusijoje, bendrauti su inžinerijos bendruomene ir visuomene.
 • Geba nuolat savarankiškai mokytis, pažinti ir kritiškai vertinti vandens inžinerijos mokslo teorines bei praktines naujoves.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Geba atlikti su vandentvarka susijusius inžinerinius skaičiavimus, pagrįsti savo tyrimų bei samprotavimų išvadas ir suvokti priimamų inžinerinių sprendimų galimus etinius, techninius, ekonominius, socialinius padarinius.
 • Geba atlikti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, vandens ruošimo ir nuotekų valymo įrenginių kokybines ir kiekybines analizes, sistemų optimizavimą ir rekonstrukciją.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
APAVM17252 Vandens išteklių valdymas (su kursiniu projektu) 6 15 - 30 - 115 E
APAVM17253 Vandentvarkos ūkio valdymas 6 15 - 15 - 130 E
APAVM17264 Hidrologija 6 15 - 15 - 130 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APGDM17022 Vandens ūkio geoinformacinės sistemos 6 15 30 - - 115 E
APGDM17023 Informacinės technologijos inžinerijoje 6 15 30 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17254 Hidrotechnikos statiniai ir jų eksploatacija (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17255 Nuotekų valymo technologija (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 15 180 E
APAVM17256 Paviršinių nuotekų tvarkymas 6 15 - 15 15 115 E
APAVM17257 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
VVTVM17036 Tarptautinių projektų vadyba 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17258 Vandentieka 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17259 Vandentvarkos sistemų darbo optimizavimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 15 180 E
APAVM17260 Atvirųjų vagų hidraulika (su kursiniu projektu) 9 15 - 30 15 180 E
APAVM17261 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17262 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.