Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Pastatų energijos inžinerija

Pastatų energijos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Energijos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621E30003, 6211EX059 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Vytautas Martinaitis
Studentas: Tomas Kropas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Pastatų energijos inžinerijos studijų programa būsimajam inžinerijos mokslų magistrui probleminio mokymo aplinkoje suteikia žinių ir ugdo gebėjimus parengti visuomenės apsirūpinimo energija sprendinius. Studijuojant energijos inžinerijos specializaciją orientuojamasi į technologines šių sprendinių problemas, o energetikos planavimo specializaciją – į teritorinių vienetų apsirūpinimo energija problemas. Ugdomi absolvento gebėjimai patenkinti vartotojų energinių paslaugų poreikius įvairių – jau išplitusių ir dar tik iškylančių – technologijų integraliais sprendiniais, remiantis tvaraus (darnaus) vystymosi požiūriu.
 
Ką gebėsiu?
 
Baigę studijų programą pastatų energijos inžinerija absolventai gebės įvertinti su energijos inžinerija siejamų mokslinių tyrimų poreikį, kvalifikuotai juos planuoti, pasirinkti tinkamiausius tyrimų metodus, atlikimo priemones, atlikti tyrimus ir, naudojantis informacinėmis technologijomis, įvertinti gautą rezultatą, modeliuoti energetinius įrenginius, sistemas, atlikti jų svarbiausių parametrų skaičiavimus, įvertinti tokių sistemų išteklių poreikį, poveikį aplinkai, efektyvumą, rentabilumą, patikimumą ir kitus kokybinius parametrus.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
 
Baigę studijų programą pastatų energijos inžinerija absolventai galės dirbti aukštosiose mokyklose, mokslo tyrimų ir technologijų plėtros, valstybės ir savivaldos institucijose, projektavimo, konsultavimo, naudojimo ir priežiūros įmonėse, kurių veikla siejama su racionaliu, efektyviu, darniu energijos naudojimu. Studijas tęsti galės technologijos mokslų energetikos ir termoinžinerijos krypties doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti specialistus, kurie, įgiję žinių, studijuodami bakalauro ir magistrantūros studijų bendruosius ir krypties dalykus, galėtų kritiškai analizuoti, modeliuoti ir integruoti pastato energetines sistemas, procesus juose, tirti energijos paskirstytojo generavimo ir vartojimo sistemas, įrenginius ir procesus, taikyti mokslo, inovatyvias technologijas ir išmanius sprendimus vertinant, projektuojant, įrengiant, naudojant, valdant ir prižiūrint aukštu energijos transformavimo, vartojimo ir valdymo efektyvumu, rentabilumu, kokybe ir patikimumu, darniu, subalansuotu išteklių poreikiu bei poveikiu aplinkai pasižyminčias išmaniąsias pastato energetines sistemas.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Mokslinių tyrimų metodų, organizavimo, inovacijų planavimo ir diegimo žinios.
 • Energijos inžinerijos krypties žinios apie mokslinių tyrimų plėtros tendencijas, aktualias problemas ir jų sprendimo būdus.
 • Pastatų energetinių sistemų analizės, vertinimo ir valdymo žinios.
 • Pastatų energetinių sistemų ir jose vykstančių procesų integravimo ir modeliavimo žinios.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba taikyti bendruosius mokslinių tyrimų principus planuojant tyrimo eigą ir pasirenkant priemones jo vykdymui.
 • Geba nustatyti aktualias problemas energijos inžinerijoje, pasirinkti jų sprendimo būdus tobulinant pastatų energetines sistemas ir procesus jose.
 • Geba parinkti ir naudoti pastatų ir jų energetinių sistemų tyrimo metodus, eksperimentui reikiamus prietaisus ir modeliavimo įrankius.
 • Geba analizuoti ir įvertinti pastatų ir jų energetinių sistemų efektyvumą ir pasiūlyti priemones jo didinimui taikant išmaniuosius sprendimus.
 • Inžinerinė analizė
 • Geba nustatyti tyrimų poreikį, pasirinkti metodus, priemones ir suplanuoti tyrimus, rinkti duomenis, interpretuoti ir naudojantis informacinių technologijų ištekliais kritiškai įvertinti pastatų ir jų energetinių sistemų analizės metu gautus rezultatus.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Geba taikyti žinias ir supratimą identifikuojant ir sprendžiant išmaniųjų pastatų energetinių sistemų problemas praktinėje veikloje, išmano analizės metodų taikymo ribas, geba įvertinti tyrimų, modeliavimo rezultatus ir nustatyti jų patikimumą, pateikti rekomendacijas tyrimų plėtrai.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Turi probleminio mokymosi įgūdžių, būtinų savarankiškai studijoms tęsti kitoje pakopoje, geba priimti racionalius sprendimus energijos inžinerijos srityje, taikyti įgytas teorines žinias praktikoje atsižvelgiant į energijos efektyvumo, saugumo, ekonominius ir įtakos aplinkai aspektus.
 • Geba savarankiškai mokytis ir tobulėti, planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą, turi holistinį požiūrį į energijos inžinerijos srityje, gretutinėse srityse bei visuomenėje vykstančius procesus, suvokia ir sugeba įvertinti ir prognozuoti reiškinius, jų priežastis ir pasekmes.
 • Demonstruoja žinias ir reiškinių supratimą energijos inžinerijos srityje, geba taikyti studijų metu įsisavintą bendrųjų, krypties studijų modulių informaciją, ją argumentuotai pristatyti įvairių sričių specialistams.
 • Geba bendrauti taisyklinga valstybine ir bent viena iš pagrindinių užsienio kalbų, naudotis inovatyviomis informacijos ir ryšio technologijomis, turi vadovavimo, darbo įvairių sričių specialistų komandoje įgūdžių.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Geba rinkti, interpretuoti ir naudojantis informacinių technologijų ištekliais apdoroti duomenis reikalingus pastatų ir jų energetinių sistemų uždaviniams spręsti, turi darbo su matavimo prietaisais, modeliavimo priemonėmis įgūdžių.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
APPEM17101 Termodinaminė analizė (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APPEM17102 Energetinių sistemų gyvavimo ciklo analizė (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APPEM17103 Energetikos ekonomika 6 30 - - - 130 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STTMM17081 Energetinių sistemų termomechanika 6 30 - 15 - 115 E
STTMM17082 Baigtiniai elementai termomechanikoje 6 30 15 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEM17204 Pastato šiluminis modeliavimas (su kursiniu projektu) 9 30 30 - 15 165 E
APPEM17205 Pastato energinių sistemų modeliavimas (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
APPEM17206 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
ELEIM17261 Išmanūs sprendiniai pastato sistemoms 9 28 15 15 2 180 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEM17307 Procesų ir sistemų integracija (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APPEM17308 Atsinaujinančios energijos sistemos (su kursiniu projektu) 9 15 15 15 15 180 E
APPEM17309 Energijos poreikių vadyba 6 30 - 15 - 115 E
APPEM17310 Tiriamasis darbas 2 6 - - - - 160 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEM17411 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.