Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Kelių eismo saugumo inžinerija

Kelių eismo saugumo inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621H22001, 6211EX044 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Virgaudas Puodžiukas
Studentas: Sandra Jakulytė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Parengti magistrus, galinčius suvokti, analizuoti ir išgryninti saugaus eismo problemas, priimti konceptualius ir tikslius inžinerinius sprendinius, trūkstant informacijos bei atsižvelgiant į eismo situaciją automobilių keliuose ir gatvėse; gebančius projektuoti ir prižiūrėti automobilių kelius, gatves ir tiltus, kad jie būtų saugūs, bei saugaus eismo organizavimo srityje vykdyti visuomeninę švietėjišką veiklą, būti komandos lyderiais, surasti ir perprasti naujausias tendencijas saugių kelių ir gatvių projektavimo srityje bei jas pritaikyti Lietuvoje.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės planuoti, projektuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, taikyti analizės metodus, vertinti rezultatus, nustatyti jų patikimumą, tyrinėdami saugaus eismo problemas automobilių keliuose ir miestų gatvėse;
 • gebės pažinti ir kritiškai vertinti saugaus eismo situaciją, pateikti tikslius ir racionalius sprendimus kelių eismo saugumui gerinti;
 • gebės saugaus eismo teorines ir praktines naujoves pritaikyti Lietuvoje, mokslinėje ir praktinėje veikloje projektuodami ir prižiūrėdami kelius, vykdyti švietėjišką veiklą.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • subalansuotų ir saugių kelių (gatvių) projektavimas;
 • kelių eismo saugumo (pasirinktame kelyje, gatvėje ar kelių tinkle) analizė ir vertinimas;
 • inžinerinių eismo saugumo priemonių projektavimas ir vertinimas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Karjeros galimybės susietos su absolventų gebėjimų realizavimu. Baigę kelių eismo saugumo inžinerijos studijų programą absolventai galės pasirinkti jų gebėjimus labiausiai atitinkantį darbą, numatydami galimus jo pokyčius (karjeros galimybes) ateityje; galės dirbti projektavimo organizacijose, konsultacinėse įmonėse, mokslo ir studijų institucijose, miestų bei rajonų savivaldybių administracijose, automobilių kelių bei miestų gatvių tiesybos, remonto ir priežiūros įmonėse, saugaus eismo priežiūros institucijose; studijas galės tęsti technologijos mokslų statybos inžinerijos krypties doktorantūroje.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Kelių eismo saugumo inžinerijos studijų programos tikslas - rengti antrosios pakopos universitetinį išsilavinimą turinčius kelių inžinerijos magistrus galinčius suvokti, analizuoti ir išgryninti saugaus eismo problemas, priimti konceptualius ir tikslius inžinerinius sprendinius, atsižvelgiant į eismo situaciją automobilių keliuose ir gatvėse, gebančius vykdyti visuomeninę švietėjišką veiklą, būti komandos lyderiais, surasti ir perprasti naujausias tendencijas kelių projektavimo ir kelių saugumo srityse ir jas pritaikyti Lietuvoje, bei užsienyje. Įgyti kompetenciją darbui mokslinių tyrimų institucijose, studijoms doktorantūroje.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinos apie šiuolaikinių mokslinių tyrimų metodologijas, metodus, darbų organizavimo, inovacijų planavimo ir šiuolaikinių sistemų taikymo, bei naujausių pasiekimų kelių saugumo inžinerijos srityje teoriją ir praktiką.
 • Žinos apie priemones užtikrinančias saugų eismą automobilių keliuose ir gatvėse, transporto srautų planavimą ir modeliavimą, kelių saugumo inžinerijoje taikomus naujausius tyrimų metodus bei kelių infrastruktūros valdymą Lietuvoje ir užsienyje.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba tirti ir suprasti studijų programą atitinkančios inžinerijos krypties problemas, nustatyti skirtingų krypčių ir sričių žinių sąveikos ir jų integravimo reikšmę sprendžiant probleminius kelių eismo saugumo sistemų kūrimo bei eksploatavimo klausimus.
 • Geba vertinti naujausių technologijų taikymo ir inovacijų svarbą užtikrinant saugų eismą automobilių keliuose ir miestų gatvėse. Geba taikyti alternatyvius sprendimo variantus ir argumentuotai pagrįsti savo tyrimų bei samprotavimų išvadas.
 • Inžinerinė analizė
 • Geba įžvelgti, analizuoti ir apjungti standartines ir nestandartines inžinerines problemas ir geba jas aiškiai formuluoti ir spręsti taikant inovatyvias kelių saugumo inžinerines priemones ir technologijas.
 • Geba panaudoti kelių eismo saugumo žinias ir supratimą praktiniams inžineriniams uždaviniams spręsti pasirenkant tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Turi žinių ir įgūdžių reikalingų vertinti kelių ir gatvių saugumą, kelių ir gatvių tinklo mokslinio - inžinerinio projektavimo darbams organizuoti ir atlikti studijų programą atitinkančioje inžinerijos kryptyje.
 • Geba suprasti ir pasirinkti naujas, inovatyvias kelių bei gatvių projektavimo metodikas ir gebėti jas taikyti inžinerinėje praktikoje.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Geba įgytas žinias, tyrimų metodus adaptuoti ir taikyti atliekant gretimų mokslo šakų ar krypčių tyrimus, dirbti komandose, kurias gali sudaryti įvairių krypčių ir lygių atstovai.
 • Geba savarankiškai planuoti ir suvokti priimamų sprendimų galimus techninius, ekonominius, socialinius padarinius ir atsakomybę už juos; geba įgytas žinias ir supratimą taikyti žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje ir moksliniuose tyrimuose; geba nuolat savarankiškai studijuoti, kritiškai vertinti pažinimo teorines bei praktines naujoves.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Geba planuoti, projektuoti ir atlikti kelių saugumo tyrimus taikant analizės metodus, vertinant rezultatus, nustatant jų patikimumą ir tiriant saugaus eismo problemas automobilių keliuose ir miestų gatvėse.
 • Geba pritaikyti kelių saugumo teorines ir praktines naujoves mokslinėje ir praktinėje veikloje Lietuvoje bei užsienyje, vykdyti švietėjišką veiklą.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
APKLM17044 Eismo saugumo keliuose ir gatvėse organizavimas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17101 Eismo saugumo sistema keliuose ir gatvėse 6 15 - 15 - 130 E
TIAIM17102 Eismo dalyvių psichologija 6 30 - 15 - 115 E
TIAIM17103 Automobilių dinamika ir eismo įvykių ekspertizė 6 30 - 15 - 115 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17047 Kelių ir gatvių tinklo planavimas 6 30 15 - - 115 E
APKLM17201 Inžinerinės eismo saugumo priemonės ir jų vertinimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
APKLM17205 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
TIAIM17108 Automobilių konstrukcinė sauga 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17048 Miestų susisiekimo sistema 6 30 15 - - 115 E
APKLM17203 Šiuolaikiniai kelių projektavimo metodai ir BIM 6 15 15 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17301 Eismo saugumo informacinės sistemos 9 30 30 - - 180 E
APKLM17302 Kelių saugumo auditas ir valdymas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17305 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17055 Transporto srautų modeliavimas 9 30 15 - - 195 E
APKLM17303 Kelių priežiūros valdymo teorija 9 30 - 15 - 195 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17401 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.