Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Kelių eismo saugumo inžinerija

Kelių eismo saugumo inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621H22001, 6211EX044 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Virgaudas Puodžiukas
Studentas: Sandra Jakulytė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Kelių eismo saugumo inžinerijos magistrantūros studijų programa skirta asmenims, turintiems statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Pagal kelių eismo saugumo inžinerijos studijų programą rengiami aukštos kvalifikacijos eismo saugumo inžinerijos automobilių keliuose specialistai. Panašių studijų programų, pagal kurias galėtų būti rengiami aukštos kvalifikacijos eismo saugumo automobilių keliuose specialistai (magistrai), kituose Lietuvos universitetuose nėra.
 
Ką gebėsiu?
Baigę kelių eismo saugumo inžinerijos studijų programą absolventai gebės: rengti ir vertinti automobilių kelių bei miestų gatvių projektus; projektuoti miestų susisiekimo sistemų elementus ir automobilių kelius, įvertindami eismo saugumą; organizuoti eismą automobilių keliuose ir miestų gatvėse, naudodami inžinerines eismo saugos priemones; suvokti saugaus eismo inžineriją – sudėtingą, t. y. sudarytą iš atskirų dalių (žmogus – kelias – aplinka – transporto priemonė), sistemą; taip pat moksliškai analizuoti ir vertinti eismo situacijas saugaus eismo požiūriu bei konkrečiose eismo situacijose vertinti eismo dalyvių veiksmus; atlikti saugaus eismo auditą, ekonomiškai įvertinti ir pagrįsti inžinerinius eismo saugos gerinimo sprendinius; inicijuoti ir įgyvendinti saugaus eismo inovacijas; naudotis moderniomis informacinėmis technologijomis, išlaikyti ir nuolat ugdyti mokslinę bei techninę kompetenciją.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Karjeros galimybės susietos su absolventų gebėjimų realizavimu. Baigę kelių eismo saugumo inžinerijos studijų programą absolventai galės pasirinkti jų gebėjimus labiausiai atitinkantį darbą, numatydami galimus jo pokyčius (karjeros galimybes) ateityje; galės dirbti projektavimo organizacijose, konsultacinėse įmonėse, mokslo ir studijų institucijose, miestų bei rajonų savivaldybių administracijose, automobilių kelių bei miestų gatvių tiesybos, remonto ir priežiūros įmonėse, saugaus eismo priežiūros institucijose; studijas galės tęsti technologijos mokslų statybos inžinerijos krypties doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Rengti antrosios pakopos universitetinį išsilavinimą turinčius kelių inžinerijos magistrus galinčius suvokti, analizuoti ir išgryninti saugaus eismo problemas, priimti konceptualius ir tikslius inžinerinius sprendinius, trūkstant informacijos bei atsižvelgiant į eismo situaciją automobilių keliuose ir gatvėse, gebančius vykdyti visuomeninę švietėjišką veiklą, būti komandos lyderiais, surasti ir perprasti naujausias tendencijas saugaus eismo srityje ir jas pritaikyti Lietuvoje.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Mokslinių tyrimų metodologijos, metodų, organizavimo, inovacijų planavimo ir diegimo žinios.
 • Žinios apie priemones užtikrinančias saugų eismą automobilių keliuose ir gatvėse, transporto srautų planavimą ir modeliavimą.
 • Žinios apie saugaus eismo inžinerijoje taikomus naujausius tyrimų metodus bei kelių infrastruktūros valdymą.
 • Žinos apie naujausius mokslinius pasiekimus ir plėtojamas metodikas bei technologijas saugaus eismo inžinerijoje, pritaikant savarankiškam mokslinių ir inžinerinių idėjų plėtojimui ir taikymui.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba integruoti bendrųjų mokslinių tyrimų, teorijų, metodų taikymo ypatybes mokslinėje ir praktinėje veikloje.
 • Geba vertinti naujausių technologijų taikymo ir inovacijų svarbą, atpažinti, surasti ir įvertinti inžineriniam darbui reikalingus duomenis naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais.
 • Geba įvertinti skirtingų sričių ir krypčių sąveikos ir jų integravimo reikšmę sprendžiant probleminius saugaus eismo inžinerijos klausimus.
 • Geba taikyti alternatyvius sprendimo variantus ir argumentuotai pagrįsti savo tyrimų išvadas.
 • Inžinerinė analizė
 • Geba įžvelgti inžinerines problemas, jas įvardinti ir spręsti, taikyti analizės metodus, vertinti ir apibendrinti rezultatus, formuluoti išvadas.
 • Geba pažinti ir kritiškai vertinti saugaus eismo situaciją, pateikti tikslius ir racionalius sprendimus eismo saugumo gerinimui.
 • Geba saugaus eismo teorines ir praktines naujoves, pritaikyti mokslinėje ir praktinėje veikloje, bei švietėjiškoje veikloje.
 • Geba taikyti novatoriškus metodus specifinėms problemoms spręsti ir jų sprendimams įgyvendinti.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebėti taikyti savo įgytas žinias ir supratimą nestandartinėms problemoms spręsti, tarp jų susijusioms su kitomis mokslo bei inžinerijos studijų kryptimis.
 • Gebėti taikyti šiuolaikinius metodus inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus, geba nustatyti analizės metodų taikymo ribas, įvertinti tyrimų rezultatus ir nustatyti jų patikimumą.
 • Suprasti ir parinkti naujas, inovatyvias projektavimo metodikas ir gebėti jas taikyti statybos inžinerijoje.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėti veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, gebėti būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių krypčių ir lygių atstovai, lyderiu.
 • Mokėti bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.
 • Holistiškai suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą.
 • Labai gerai išmanyti projektų valdymo ir verslo aspektus, suprasti technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebėti efektyviai veikti ir organizuoti veiklą neįprastomis aplinkybėmis, kai stokojama išsamios informacijos, instrukcijų, patirties.
 • Geba suvokti savo priimamų sprendimų galimus etinius, techninius, ekonominius, socialinius padarinius ir atsakomybę už juos, argumentuotai pagrįsti savo tyrimų bei samprotavimų išvadas, jas suprantamai pateikti žodžiu ir raštu įvairių sričių ir interesų, įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims.
 • Geba įgytas žinias ir supratimą taikyti gretimų mokslo šakų ar krypčių moksliniuose tyrimuose ir praktinėje veikloje.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17101 Eismo saugumo sistema keliuose ir gatvėse 6 15 - 15 - 130 E
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
APKLM17044 Eismo saugumo keliuose ir gatvėse organizavimas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
TIAIM17102 Eismo dalyvių psichologija 6 30 - 15 - 115 E
TIAIM17103 Automobilių dinamika ir eismo įvykių ekspertizė 6 30 - 15 - 115 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17201 Inžinerinės eismo saugumo priemonės ir jų vertinimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
APKLM17205 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
APKLM17047 Kelių ir gatvių tinklo planavimas 6 30 15 - - 115 E
TIAIM17108 Automobilių konstrukcinė sauga 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17203 Šiuolaikiniai kelių projektavimo metodai ir BIM 6 15 15 15 - 115 E
APKLM17048 Miestų susisiekimo sistema 6 30 15 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17301 Eismo saugumo informacinės sistemos 9 30 30 - - 180 E
APKLM17302 Kelių saugumo auditas ir valdymas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17305 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17303 Kelių priežiūros valdymo teorija 9 30 - 15 - 195 E
APKLM17055 Transporto srautų modeliavimas 9 30 15 - - 195 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17401 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.