Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Inovatyvūs sprendimai geomatikoje

Inovatyvūs sprendimai geomatikoje

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Matavimų inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 628H14001, 6281EX001 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Jūratė Sužiedelytė-Visockienė
Studentas: Aismantas Jatkauskas
Jungtinė magistrantūros studijų programa, vykdoma kartu su Rygos technikos universitetu, ją baigus suteikiami abiejų universitetų magistro kvalifikacinio laipsnio diplomai.
 
Studijos anglų kalba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: matavimų inžinerijos magistras (VGTU), geomatikos inžinerijos magistras (RTU).
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Studijų programos tikslai
Parengti matavimų inžinerijos ir geomatikos specialistus, turinčius naujausių specializuotų žinių; gebančius suvokti ir analizuoti skirtingų geomatikos mokslo sričių žinių tarpusavio sąveikas, kelti probleminius ir mokslinius klausimus, jų sprendimams pasitelkiant įgytas žinias; mokančius optimizuoti duomenų informacijos gavimą ir modeliavimą, priimti inovatyviausius sprendimus sudėtingose gamybinėse veiklose. Studijuojant šią programą siekiama tobulinti mokslinės analizės ir tyrimų įgūdžius, reikalingus palaikyti ir tobulinti įgytas kompetencijas dirbant nuolat besikeičiančių technologijų aplinkoje, mokslinių tyrimų institucijose, studijuojant doktorantūroje.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės demonstruoti geomatikos srities mokslinių tyrimų ir inovacijų teorijos, inovatyvių metodų taikymo žinias mokslinėje bei pedagoginėje veikloje;
 • gebės analizuoti iš skirtingų geomatikos (geodezijos, nuotolinių tyrimų, kartografijos, fotogrametrijos ir kt.) šaltinių gautus duomenis, juos sisteminti, analizuoti, priimti techninių reikalavimų suderinamumo sprendimus ir pasiūlyti tinkamiausią apdorojimo geografinę informacinę sistemą;
 • gebės taikyti geomatikos žinias ir supratimą praktiniams inžineriniams uždaviniams spręsti pasirinkdami tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą bei eksperimentinius tyrimo metodus.
 
Studijų organizavimo tvarka
Nuolatinių studijų trukmė – pusantrų metų. Pirmasis semestras dėstomas RTU, antrasis – VGTU. Trečiajame semestre tam tikri pasirenkamieji studijų dalykai dėstomi atitinkamai VGTU ir RTU, taigi studijų vietą lems studento pasirinkimas. Baigiamieji darbai ginami abiejuose universitetuose, o jų gynimo komisijose dalyvauja ir VGTU, ir RTU dėstytojai.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • skirtingų matavimo duomenų šaltinių analizė ir geografinių informacinių sistemų pritaikymas duomenims apdoroti;
 • fotogrametrinių algoritmų taikymas objektų trimačiams modeliams sudaryti ir modeliuoti;
 • nuotolinių kartografavimo metodų taikymas įvairiems procesams stebėti.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti matavimų inžinerijos ir geomatikos specialistus, įgijusius naujausias specializuotas žinias, gebančius suvokti ir analizuoti skirtingų geomatikos mokslo sričių žinių tarpusavio sąveikas, kelti probleminius ir mokslinius klausimus, jų sprendimams pasitelkiant įgytas žinias, mokėti optimizuoti duomenų informacijos gavimą ir modeliavimą, priimti inovatyviausius sprendimus sudėtingose gamybinėse veiklose, tobulinti mokslinės analizės ir tyrimų įgūdžius, reikalingus palaikyti ir tobulinti įgytas kompetencijas darbui nuolat besikeičiančių technologijų aplinkoje, mokslinių tyrimų institucijose, studijoms doktorantūroje.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Šiuolaikinių nuotolinių tyrimų metodų taikymo galimybių ir naujausių geomatikos pasiekimų inžinerijos srityje žinios.
 • Įvairios paskirties nuotolinių tyrimų, pastatų modeliavimo ir plėtros metodologijų, ir principinių teorinių sprendimų žinios bei dabartinių geodinaminių procesų tyrimai bei kūrybinis jų taikymas.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba pademonstruoti geomatikos srities mokslinių tyrimų ir inovacijų teorijos, inovatyvių metodų taikymo žinias mokslinėje ir pedagoginėje veikloje.
 • Geba analizuoti iš skirtingų geomatikos (geodezijos, nuotolinių tyrimų, kartografijos, fotogrametrijos ir kt.) šaltinių gautus duomenis, juos sisteminti, analizuoti, priimti techninių reikalavimų suderinamumo sprendimus ir pasiūlyti tinkamiausią apdorojimo geografinę informacinę sistemą.
 • Inžinerinė analizė
 • Geba panaudoti geomatikos žinias ir supratimą praktiniams inžineriniams uždaviniams spręsti pasirenkant tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
 • Geba inovatyviai plėtoti naujas ir originalias inžinerines idėjas bei metodus; geba priimti inžinerinius sprendimus susidūrus su daugialypėmis, techniškai neapibrėžtomis ir tiksliai neapibūdinamomis problemomis.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Turi žinių ir įgūdžių, reikalingų geomatikos mokslinio - inžinerinio projektavimo, modeliavimo ir programavimo darbams studijų programą atitinkančioje inžinerijos kryptyje atlikti.
 • Geba suprasti ir parinkti naujas, inovatyvias projektavimo metodikas ir gebėti jas taikyti inžinerinėje kryptyje.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Geba savarankiškai planuoti mokymosi procesą, rinktis tobulinimo kryptį bei įgytas žinias ir supratimą taikyti žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje ir moksliniuose tyrimuose.
 • Geba būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių krypčių ir lygių atstovai, lyderiu, veiksmingai dirbti ir bendrauti nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Geba kurti, plėtoti geoinformacines sistemas taikant šiuolaikines inžinerines technologijas, taikyti geoinformacines sistemas geodezinių, kartografinių duomenų, erdvinės informacijos kaupimui, sisteminimui, analizei ir valdymui bei kurti specializuotas geoinformacinių sistemų duomenų bazes derinant įvairiais metodais ir būdais gautus duomenis.
 • Geba tobulinti specializuotų duomenų bazių sudarymą, optimizuoti kartografinės informacijos gavimą, sisteminimą, modeliuojant pastatus, 3D vietovės modelius ir geoinformacinėse sistemose žemėlapius.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17030 Kompiuterinė grafika geomatikoje 6 30 15 - - 115 E
APGDM17031 Žemės valdymo pagrindai 3 15 15 - - 50 E
APGDM17032 Globalinė padėties nustatymo sistema 6 30 15 - - 115 E
APGDM17033 Skaitmeniniai vietovės modeliai 3 15 15 - - 50 E
APGDM17034 Lokalūs geodeziniai tinklai 3 15 15 - - 50 E
APGDM17051 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APGDM17035 Architektūrinė fotogrametrija 6 15 15 - - 130 E1
APGDM17036 Teminė kartografija 6 15 15 - - 130 E1
APGDM17037 Taikomosios programos geomatikoje 6 15 15 - - 130 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17265 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 3 15 - 15 - 50 E
APGDM17040 Geodezinio lazerinio skenavimo technologijos (su kursiniu projektu) 6 15 30 - - 115 E
APGDM17041 Nuotolinių tyrimų metodai 6 30 15 - - 115 E
APGDM17043 Nekilnojamojo turto kadastras 6 30 15 - - 115 E
APGDM17052 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APGDM17042 Skaitmeniniai statinių modeliai 6 30 15 - - 115 E1
APGDM17044 Geoinformacinių sistemų technologija 6 30 15 - - 115 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
3 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 16 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17053 Magistro baigiamasis darbas 3 24 - - - - 640 BD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APGDM17047 Geoinformacinės sistemos internete 6 12 12 12 - 124 E
APGDM17048 Teorinė kartografija 6 12 12 12 - 124 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.