Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Inovatyvi kelių ir tiltų inžinerija

Inovatyvi kelių ir tiltų inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 628H20001, 6281EX002 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Virgaudas Puodžiukas
Studentas: Deividas Saročka
Jungtinė magistrantūros studijų programa, vykdoma kartu su Rygos technikos universitetu, ją baigus suteikiami abiejų universitetų magistro kvalifikacinio laipsnio diplomai.
 
Studijų programoje studijos vyksta anglų kalba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: statybos inžinerijos magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta rengti statybos inžinerijos magistrus, gebančius: efektyviai taikyti įgytas statybos inžinerijos mokslo ir praktikos žinias formuojant bei vertinant kelių priežiūros ir plėtros sprendimus; priimti juos savarankiškai, grindžiant sisteminiu, kritiniu bei konstruktyviu mąstymu, moksliškai argumentuojant, įsisavinus mokslines kiekybinio bei kokybinio pažinimo ir jų sąsajų nuostatas bei suvokiant jų priklausomybę nuo įvairių sąlygų; specialistus, gebančius integruotai ir kompleksiškai taikyti pažangias kelių ūkio valdymo teorijos, inovatyvių kelių ir tiltų projektavimo bei technologijų inžinerijos žinias, statybos, ekonomikos ir kitų mokslų bei technologijų naujoves.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Tarptautinė studijų patirtis teikia galimybių įgytas žinias ir patirtį taikyti ne tik Lietuvoje ar Latvijoje, bet ir kitose ES šalyse, įsidarbinti kelių bei tiltų planavimo, projektavimo (taip pat konsultavimo) paslaugas ar statybos darbus atliekančiose daugelio pasaulio šalių įmonėse ir organizacijose.
 
Studijų organizavimo tvarka
Nuolatinių studijų trukmė – pusantrų metų. Pirmasis semestras dėstomas VGTU, antrasis – RTU. Trečiojo semestro metu tam tikri pasirenkamieji studijų dalykai dėstomi atitinkamai VGTU ir RTU, taigi studijų vietą lems studento pasirinkimas. Baigiamieji darbai ginami abiejuose universitetuose, o jų gynimo komisijose dalyvauja ir VGTU, ir RTU dėstytojai.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti statybos inžinerijos magistrus, gebančius pritaikyti įgytas statybos inžinerijos mokslo ir praktikos žinias, formuojant, vertinant ir savarankiškai priimant efektyvius kelių priežiūros ir plėtros sprendimus, grįstus sisteminiu, kritiniu bei konstruktyviu mąstymu ir moksline argumentacija, įsisavinusius mokslines kiekybinio bei kokybinio pažinimo ir tarpusavio sąveikos nuostatas bei jų priklausomybę nuo įvairių sąlygų, taip pat gebančius integruoti ir kompleksiškai taikyti kelių ūkio valdymo teorijos, kelių ir tiltų projektavimo ir technologijų inžinerijos inovatyvias žinias, apimančias tiek statybos, tiek ekonomikos, tiek ir kitų mokslų ir technologijų pažangą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Mokslinių tyrimų metodologijos, metodų, organizavimo, inovacijų planavimo ir diegimo būdus sprendžiant kelių tinklo priežiūros, plėtros bei valdymo problemas ir uždavinius.
 • Žino šiuolaikinių kelių ir tiltų informacinių sistemų taikymo galimybes ir jų vystymosi pagrindines tendencijas inžinerijoje, taikant teorines žinias nustatyto rizikos ir saugos veiksnius tiltų ir kelių inžinerijoje.
 • Žino įvairios paskirties kelių, transporto sistemos tinklų planavimo, projektavimo, modeliavimo ir plėtros metodologijas bei principinius teorinius sprendimo būdus.
 • Žino apie naujausią kelių ir tiltų inžinerijos ideologiją, naujausius mokslinius pasiekimus ir plėtojamas metodikas bei technologijas, pritaikant savarankiškam mokslinių ir inžinerinių idėjų taikymui.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėjimas atpažinti, surasti ir įvertinti inžineriniam darbui reikalingus duomenis naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais.
 • Geba taikyti naujovių diegimui reikalingus tyrimus, taikyti šiuolaikinius metodus inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus, sukurti adekvačius nagrinėjamiems kelių transporto procesams ir visuomenės poreikiams inžinerinius sprendimus.
 • Geba nuolat savarankiškai studijuoti, kritiškai vertinti studijuoto pažinimo teorines bei praktines naujoves, vis plačiau skleidžiant ekonominių vertinimų ir inžinerinių sprendimų poreikį įvairiose srityse.
 • Geba taikyti alternatyvius sprendimo variantus ir argumentuotai pagrįsti savo tyrimų bei samprotavimų išvadas.
 • Inžinerinė analizė
 • Geba įžvelgti inžinerines problemas, geba jas formuluoti ir spręsti taikyti analizės metodus, vertinti rezultatus.
 • Geba analizuoti, sintetinti ir vertinti šiuolaikinius metodus inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus, išmano analizės metodų taikymo ribas, moka įvertinti tyrimų rezultatus ir nustatyti jų patikimumą.
 • Geba planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, taikyti analizės metodus, vertinti rezultatus, nustatyti jų patikimumą ir kvalifikuotai spręsti problemas automobilių kelių ir tiltų projektavimo, statybos, priežiūros ir rekonstravimo bei saugaus eismo organizavimo srityje.
 • Geba taikyti novatoriškus metodus specifinėms problemoms spręsti ir jų sprendimams įgyvendinti.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Geba įgytas žinias ir supratimą taikyti gretimų mokslo šakų ar krypčių moksliniuose tyrimuose ir praktinėje veikloje.
 • Geba pažinti ir kritiškai vertinti automobilių kelių ir tiltų projektavimo, statybos, priežiūros ir rekonstravimo bei saugaus eismo organizavimo teorines ir praktines naujoves Lietuvoje ir užsienyje, jas taikyti mokslinėje ir praktinėje veikloje.
 • Suprasti ir parinkti naujas, inovatyvias projektavimo metodikas ir gebėti jas taikyti statybos inžinerijoje.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėti veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, gebėti būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių krypčių ir lygių atstovai, lyderiu.
 • Mokėti bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.
 • Holistiškai suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą.
 • Labai gerai išmanyti kelių ir tiltų valdymo ir verslo aspektus, suprasti technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebėti sujungti į visumą skirtingų krypčių žinias ir spręsti daugialypes inžinerines problemas.
 • Geba savarankiškai plėtoti, formuoti ir teikti socialiai atsakingus pasiūlymus, puoselėti savo žinių ir įgūdžių perimamumą ir tęstinumą bei turimų žinių derinimą prie naujų poreikių.
 • Geba suvokti savo priimamų sprendimų galimus etinius, techninius, ekonominius, socialinius padarinius ir atsakomybę už juos, rizikos ir saugos sąlygų valdymą, nustatant kelių ir tiltų konstrukcijų ilgaamžiškumą, argumentuotai pagrįsti savo tyrimų bei samprotavimų išvadas, jas suprantamai pateikti žodžiu ir raštu įvairių sričių ir interesų, įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims.
 • Geba įgytas žinias ir supratimą taikyti gretimų mokslo šakų ar krypčių moksliniuose tyrimuose ir praktinėje veikloje.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17001 Inovatyvūs moksliniai sprendiniai 3 15 - 15 - 50 E
APKLM17002 Inovatyvus dangų konstravimas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17366 Netiesinė gelžbetoninių tiltų analizė 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17004 Kelių sisteminė analizė 6 15 - 30 - 115 E
APKLM17005 Saugaus eismo organizavimas 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17367 Tiltų kompiuterinis projektavimas (su kursiniu darbu) 6 15 30 - - 115 E
STMEM17116 Kompozitiniai plienbetoniniai tiltai (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17008 Magistro baigiamasis darbas 1 (Keliai) 3 - - - - 80 Į
APKLM17010 Magistro baigiamasis darbas 1 (Keliai ir tiltai) 3 - - - - 80 Į
STMEM17115 Magistro baigiamasis darbas 1 (Tiltai) 3 - - - - 80 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17011 Erdvinis kelių projektavimas 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17353 Tiltų konstrukcijų ilgaamžiškumas 6 30 - 15 15 100 E
STGGM17369 Rizikos ir saugos veiksniai tiltų inžinerijoje 6 15 - 15 15 115 E
STMEM17117 Inovatyvūs medienos ir armuoto betono tiltai (su kursiniu darbu) 6 15 - 15 - 130 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17015 Psichologija 3 15 - 15 - 50 E
APKLM17016 Pedagogika 3 15 - 15 - 50 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17017 Magistro baigiamasis darbas 2 (Keliai) 3 - - - - 80 Į
APKLM17019 Magistro baigiamasis darbas 2 (Keliai ir tiltai) 3 - - - - 80 Į
STMEM17118 Magistro baigiamasis darbas 2 (Tiltai) 3 - - - - 80 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
3 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 16 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17021 Kelių ir gatvių tinklo planavimas 6 24 - 12 - 124 E
APKLM17022 Žemių naudojimo planavimas 6 24 - 12 - 124 E
STMEM17119 Tiltų kompozitinės medžiagos 6 24 - 12 - 124 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17023 Magistro baigiamasis darbas 3 (Keliai) 24 - - - - 640 BD
APKLM17025 Magistro baigiamasis darbas 3 (Keliai ir tiltai) 24 - - - - 640 BD
STMEM17120 Magistro baigiamasis darbas 3 (Tiltai) 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.