Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Inovatyvi kelių ir tiltų inžinerija

Inovatyvi kelių ir tiltų inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 628H20001, 6281EX002 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Virgaudas Puodžiukas
Studentas: Deividas Saročka
Jungtinė magistrantūros studijų programa, vykdoma kartu su Rygos technikos universitetu, ją baigus suteikiami abiejų universitetų magistro kvalifikacinio laipsnio diplomai.
 
Studijos anglų kalba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: statybos inžinerijos magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Studijų programos tikslai
Parengti statybos inžinerijos magistrus, gebančius pritaikyti įgytas statybos inžinerijos mokslo ir praktikos žinias, formuojant, vertinant ir savarankiškai priimant efektyvius kelių priežiūros ir plėtros sprendimus, grįstus sisteminiu, kritiniu bei konstruktyviu mąstymu ir moksline argumentacija; įsisavinusius mokslines kiekybinio bei kokybinio pažinimo ir tarpusavio sąveikos nuostatas bei jų priklausomybę nuo įvairių sąlygų, taip pat gebančius integruoti ir kompleksiškai taikyti kelių ūkio valdymo teorijos, kelių ir tiltų projektavimo bei technologijų inžinerijos inovatyvias žinias, susijusias tiek su statybos, tiek su ekonomikos, tiek su kitų mokslų ir technologijų pažanga.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, taikyti analizės metodus, vertinti rezultatus, nustatyti jų patikimumą ir kvalifikuotai spręsti problemas automobilių kelių ir tiltų projektavimo, statybos, priežiūros ir rekonstravimo bei saugaus eismo organizavimo srityje;
 • gebės pažinti ir kritiškai vertinti automobilių kelių ir tiltų projektavimo, statybos, priežiūros ir rekonstravimo bei saugaus eismo organizavimo teorines ir praktines naujoves Lietuvoje ir užsienyje, jas taikyti mokslinėje bei praktinėje veikloje;
 • gebės suvokti savo priimamų sprendimų galimus etinius, techninius, ekonominius, socialinius padarinius ir atsakomybę už juos, išmanys rizikos ir saugos sąlygų valdymą, nustatant kelių ir tiltų konstrukcijų ilgaamžiškumą, mokės argumentuotai pagrįsti savo tyrimų bei samprotavimų išvadas, jas suprantamai pateikti žodžiu ir raštu įvairių sričių bei interesų, įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims.
 
Studijų organizavimo tvarka
Nuolatinių studijų trukmė – pusantrų metų. Pirmasis semestras dėstomas VGTU, antrasis – RTU. Trečiajame semestre tam tikri pasirenkamieji studijų dalykai dėstomi atitinkamai VGTU ir RTU, taigi studijų vietą lems studento pasirinkimas. Baigiamieji darbai ginami abiejuose universitetuose, o jų gynimo komisijose dalyvauja ir VGTU, ir RTU dėstytojai.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • šiuolaikinių tiltų projektavimas ir jų priežiūros organizavimas;
 • kelių ir jų elementų (ilgaamžių dangų, saugių sankryžų ir t. t.) projektavimas ir priežiūra;
 • modernios kelių tinklo plėtros ir priežiūros valdymo sistemos.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Tarptautinė studijų patirtis teikia galimybių įgytas žinias ir patirtį taikyti ne tik Lietuvoje ar Latvijoje, bet ir kitose ES šalyse, įsidarbinti kelių bei tiltų planavimo, projektavimo (taip pat konsultavimo) paslaugas ar statybos darbus atliekančiose daugelio pasaulio šalių įmonėse ir organizacijose.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti statybos inžinerijos magistrus, gebančius suvokti, tirti, analizuoti ir spręsti šiuolaikinių kelių ir tiltų projektavimo, statybos bei priežiūros problemas, efektyviai, integruotai ir kompleksiškai taikyti VGTU ir RTU įgytas pažangias kelių ūkio valdymo teorijas Lietuvos, Latvijos ar kitų užsienio šalių įmonėse, taip pat inovatyviąsias kelių ir tiltų inžinerijos mokslo ir praktikos žinias formuojant bei vertinant kelių priežiūros ir plėtros sprendimus, grindžiant juos moksline argumentacija, sisteminiu, kritiniu bei konstruktyviu mąstymu.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinos apie šiuolaikines mokslo tyrimų metodologijas, metodus, darbų organizavimo, inovacijų planavimo ir diegimo būdus sprendžiant kelių tinklo priežiūros, plėtros bei valdymo problemas ir uždavinius kelių ir tiltų srityje.
 • Žinos įvairios paskirties kelių, transporto sistemos tinklų planavimo, projektavimo, modeliavimo ir plėtros metodologijas bei principinius teorinius sprendimo būdus; naujausią kelių ir tiltų inžinerijos ideologiją, naujausius mokslinius pasiekimus ir plėtojamas metodikas bei technologijas, pritaikant savarankiškam mokslinių ir inžinerinių idėjų taikymui.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba atpažinti, surasti ir įvertinti inžineriniam darbui reikalingus duomenis naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais; taikyti naujovių diegimui reikalingus tyrimus, šiuolaikinius metodus inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus, sukurti adekvačius nagrinėjamiems kelių transporto procesams ir visuomenės poreikiams inžinerinius sprendimus.
 • Geba nuolat savarankiškai studijuoti, kritiškai vertinti studijuoto pažinimo teorines bei praktines naujoves, vis plačiau skleidžiant ekonominių vertinimų ir inžinerinių sprendimų poreikį įvairiose srityse; taikyti alternatyvius sprendimo variantus ir argumentuotai pagrįsti savo tyrimų bei samprotavimų išvadas.
 • Inžinerinė analizė
 • Geba įžvelgti inžinerines problemas, jas formuluoti ir spręsti taikant analizės metodus, vertinti rezultatus; analizuoti, sintetinti ir vertinti šiuolaikinius metodus inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus.
 • Geba planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, taikyti analizės metodus, vertinti rezultatus, nustatyti jų patikimumą ir kvalifikuotai spręsti problemas automobilių kelių ir tiltų projektavimo, statybos, priežiūros ir rekonstravimo bei saugaus eismo organizavimo srityje; taikyti novatoriškus metodus specifinėms kelių ir tiltų problemoms spręsti ir jų sprendimams įgyvendinti.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Geba įgytas žinias ir supratimą taikyti gretimų mokslo šakų ar krypčių moksliniuose tyrimuose ir praktinėje veikloje; geba pažinti ir kritiškai vertinti automobilių kelių ir tiltų projektavimo, statybos, priežiūros ir rekonstravimo bei saugaus eismo organizavimo teorines ir praktines naujoves Lietuvoje ir užsienyje, jas taikyti mokslinėje ir praktinėje veikloje.
 • Geba suprasti ir parinkti naujas, inovatyvias projektavimo metodikas ir jas taikyti inžinerinėje veikloje.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių krypčių ir lygių atstovai, lyderiu; moka bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.
 • Holistiškai supranta inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, geba laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą; labai gerai išmano kelių ir tiltų valdymo ir verslo aspektus, geba suprasti technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Geba sujungti į visumą skirtingų krypčių žinias ir spręsti daugialypes inžinerines problemas; geba savarankiškai plėtoti, formuoti ir teikti socialiai atsakingus pasiūlymus, puoselėti savo žinių ir įgūdžių perimamumą ir tęstinumą bei turimų žinių derinimą prie naujų poreikių.
 • Geba suvokti priimamų sprendimų galimus etinius, techninius, ekonominius, socialinius padarinius ir atsakomybę už juos, rizikos ir saugos sąlygų valdymą, nustatant kelių ir tiltų konstrukcijų ilgaamžiškumą, argumentuotai pagrįsti tyrimų bei samprotavimų išvadas, jas suprantamai pateikti žodžiu ir raštu įvairių sričių ir interesų, įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17001 Inovatyvūs moksliniai sprendiniai 3 15 - 15 - 50 E
APKLM17002 Inovatyvus dangų konstravimas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17366 Netiesinė gelžbetoninių tiltų analizė 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17004 Kelių sisteminė analizė 6 15 - 30 - 115 E
APKLM17005 Saugaus eismo organizavimas 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STGGM17367 Tiltų kompiuterinis projektavimas (su kursiniu darbu) 6 15 30 - - 115 E
STMEM17116 Kompozitiniai plienbetoniniai tiltai (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17008 Magistro baigiamasis darbas 1 (Keliai) 3 - - - - 80 Į
APKLM17010 Magistro baigiamasis darbas 1 (Keliai ir tiltai) 3 - - - - 80 Į
STMEM17115 Magistro baigiamasis darbas 1 (Tiltai) 3 - - - - 80 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17011 Erdvinis kelių projektavimas 6 30 - 15 - 115 E
STGGM17353 Tiltų konstrukcijų ilgaamžiškumas 6 30 - 15 15 100 E
STGGM17369 Rizikos ir saugos veiksniai tiltų inžinerijoje 6 15 - 15 15 115 E
STMEM17117 Inovatyvūs medienos ir armuoto betono tiltai (su kursiniu darbu) 6 15 - 15 - 130 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17015 Psichologija 3 15 - 15 - 50 E
APKLM17016 Pedagogika 3 15 - 15 - 50 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17017 Magistro baigiamasis darbas 2 (Keliai) 3 - - - - 80 Į
APKLM17019 Magistro baigiamasis darbas 2 (Keliai ir tiltai) 3 - - - - 80 Į
STMEM17118 Magistro baigiamasis darbas 2 (Tiltai) 3 - - - - 80 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
3 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 16 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17021 Kelių ir gatvių tinklo planavimas 6 24 - 12 - 124 E
APKLM17022 Žemių naudojimo planavimas 6 24 - 12 - 124 E
STMEM17119 Tiltų kompozitinės medžiagos 6 24 - 12 - 124 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17023 Magistro baigiamasis darbas 3 (Keliai) 24 - - - - 640 BD
APKLM17025 Magistro baigiamasis darbas 3 (Keliai ir tiltai) 24 - - - - 640 BD
STMEM17120 Magistro baigiamasis darbas 3 (Tiltai) 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.