Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Geodezija ir kartografija

Geodezija ir kartografija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Bendroji inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621H14003, 6211EX036 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Jūratė Sužiedelytė-Visockienė
Studentas: Agnė Kavaliauskaitė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Geodezijos ir kartografijos studijų programa skirta asmenims, siekiantiems tapti matavimų inžinerijos magistrais, turintiems matavimų inžinerijos, geografijos, kraštotvarkos, žemėtvarkos, miškotvarkos, geologijos studijų krypčių bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Asmenims, besidomintiems naujausiomis informacinėmis technologijomis inžinerijoje, moksliniais tyrimais ir inovacijomis, žemės formos teorija, matavimų sistemų technologijomis, geodeziniais tinklais, geografinėmis ir kadastro informacinėmis sistemomis, geodinaminiais tyrimais, gravitacinio lauko tyrimais.
 
Ką gebėsiu?
Baigę geodezijos ir kartografijos studijų programą absolventai išmanys geoinformacinių sistemų technologijas, mokės modeliuoti geodezinę ir kartografinę informaciją, gautą antžeminių matavimų, kosminės geodezijos ir nuotoliniais metodais. Galės projektuoti ir kurti geodezinių, kartografinių, geofizinių, geologinių duomenų bazes, saugoti ir valdyti informaciją, skirtą valstybės ir globaliesiems kartografijos poreikiams. Mokės dirbti savarankiškai, organizuoti geodezinės įmonės veiklą, bendrauti su kitų sričių specialistais, sekti naujausius mokslo ir technologijų laimėjimus bei taikyti juos praktikoje.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę geodezijos ir kartografijos studijų programą absolventai galės dirbti įvairiose valstybinėse ir privačiose geodezijos, kartografijos, kadastro organizacijose, projektavimo, tyrinėjimo, statybos firmose, žemėtvarkos tarnybose, savivaldybėse, nekilnojamojo turto agentūrose, hipotekos įstaigose, geoinformacinių sistemų technologijų, nuotolinių tyrimų įmonėse ir organizacijose, o įgiję reikiamą darbo patirtį, galės kurti individualią įmonę. Studijas tęsti galės technologijos mokslų matavimų inžinerijos krypties doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti specialistus, įgijusius naujausias specializuotas geodezijos ir kartografijos žinias, susijusias su geodezinių tinklų, geografinių ir kadastro informacinių sistemų kūrimu, plėtra ir tobulinimu, gebančius suvokti ir analizuoti skirtingų žinių sąveikas, kelti probleminius klausimus, jų sprendimams pasitelkiant įgytomis žiniomis grįstus mokslinius tyrimus, optimizuoti geodezinės ir kartografinės informacijos gavimą, modeliuojant analizuojamus procesus geoinformacinėse sistemose, išsiugdžiusius mokslinės analizės ir tyrimų įgūdžius, reikalingus palaikyti ir tobulinti įgytą kompetenciją darbui mokslinių tyrimų institucijose, studijoms doktorantūroje.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Mokslinių tyrimų metodologijos, metodų, organizavimo, inovacijų planavimo ir diegimo žinios.
 • Šiuolaikinių elektroninių geodezinių matavimų sistemų taikymo galimybių ir naujausių pasiekimų inžinerijos srityje žinios.
 • Vieningų įvairios paskirties ir rūšių geodezinių tinklų projektavimo, kūrimo ir plėtros metodologijų ir principinių teorinių sprendimų žinios bei dabartinių geodinaminių procesų tyrimo metodų, taikant geodezinius matavimus, žinios ir kūrybinis jų taikymas.
 • Geografinių informacinių sistemų sandaros, inovatyvių technologijų ir vystymosi tendencijų bei taikymo specializuotiems geodezijos, kartografijos, kadastro poreikiams žinios ir jų kūrybinis taikymas.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba pademonstruoti bendrųjų mokslinių tyrimų, teorijų, metodų taikymo žinias mokslinėje ir pedagoginėje veikloje.
 • Geba suprasti studijų programą atitinkančios inžinerijos krypties principus, nustatyti skirtingų krypčių ir sričių žinių sąveikos ir jų integravimo reikšmę sprendžiant probleminius geodezinių tinklų kūrimo bei eksploatavimo probleminius klausimus.
 • Geba suprasti studijų programą atitinkančios inžinerijos krypties principus, nustatyti skirtingų krypčių ir sričių žinių sąveikos ir jų integravimo reikšmę sprendžiant probleminius geografinių ir kadastro informacinių sistemų kūrimo bei eksploatavimo probleminius klausimus.
 • Geba analizuoti geodezinių tinklų, geografinių, kadastro informacinių sistemų, duomenų bazių formavimo vieningoje Žemės koordinačių sistemoje svarbos klausimus kuriant didelių teritorijų informacines sistemas, atliekant tarptautinius geodezinius tyrimus, bei geba sintetinti, analizuoti, pasiūlyti geodezinių tinklų, geografinių ir kadastro informacinių sistemų, matavimų apdorojimo bei techninių reikalavimų suderinamumo sprendimus.
 • Inžinerinė analizė
 • Geba įžvelgti, analizuoti ir apjungti standartines ir nestandartines inžinerines problemas ir geba jas aiškiai formuluoti ir spręsti.
 • Geba panaudoti geodezinių tinklų modeliavimo žinias ir supratimą praktiniams inžineriniams uždaviniams spręsti pasirenkant tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
 • Geba panaudoti geografinių informacinių sistemų modeliavimo žinias ir supratimą praktiniams inžineriniams uždaviniams spręsti pasirenkant tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
 • Geba inovatyviai plėtoti naujas ir originalias inžinerines idėjas bei metodus; geba priimti inžinerinius sprendimus susidūrus su daugialypėmis, techniškai neapibrėžtomis ir tiksliai neapibūdinamomis problemomis.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Turi žinių ir įgūdžių, reikalingų geodezinių tinklų mokslinio - inžinerinio projektavimo darbams studijų programą atitinkančioje inžinerijos kryptyje atlikti.
 • Turi žinių ir įgūdžių, reikalingų geografinių informacinių sistemų mokslinio - inžinerinio projektavimo darbams studijų programą atitinkančioje inžinerijos kryptyje atlikti.
 • Suprasti ir parinkti naujas, inovatyvias projektavimo metodikas ir gebėti jas taikyti inžinerinėje kryptyje.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Geba įgytas specializuotas žinias, tyrimų metodikas adaptuoti ir taikyti atliekant gretimų mokslo šakų ar krypčių tyrimus.
 • Geba savarankiškai planuoti mokymosi procesą, rinktis tobulinimosi kryptį bei įgytas žinias ir supratimą taikyti žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje ir moksliniuose tyrimuose.
 • Geba suvokti priimamų sprendimų galimus techninius, ekonominius, socialinius padarinius ir atsakomybę už juos.
 • Geba būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių krypčių ir lygių atstovai, lyderiu, veiksmingai dirbti ir bendrauti nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Geba planuoti ir atlikti inžinerinius tyrimus geodezinių tinklų sudarymo bei plėtros tobulinimo, naujų metodų ir technologijų, inovacijų diegimo techniniam ir ekonominiam pagrindimui, taip pat geba kurti specialiuosius geodezinius tinklus, įvertinant specifines sąlygas ir nestandartinius techninius reikalavimus; geba atlikti dabartinių geodinaminių procesų tyrimus, juos įvertinti, atliekant geodezinių tinklų matavimus.
 • Geba kurti, plėtoti geoinformacines sistemas taikant šiuolaikines inžinerines technologijas, taikyti geoinformacines sistemas geodezinių, kartografinių duomenų, erdvinės informacijos kaupimui, sisteminimui, analizei ir valdymui bei kurti specializuotas geoinformacinių sistemų duomenų bazes derinant įvairiais metodais ir būdais gautus duomenis.
 • Geba tobulinti specializuotų duomenų bazių sudarymą, optimizuoti kartografinės informacijos gavimą, sisteminimą, modeliuojant geodezinius tinklus ir geoinformacinėse sistemose žemėlapius.
 • Gebėti ištirti naujų ir naujai atsirandančių studijų programą atitinkančios inžinerijos krypties inžinerinių problemų sprendimo metodų ir būdų pritaikomumą.
 • Gebėti pritaikyti inžinerinės veiklos organizavimo principus, suprasti jos grandžių sąveiką, gebėti vertinti inžinerinę veiklą darbo saugos ir aplinkosaugos aspektais.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Geodeziniai tinklai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17001 Elektroninės geodezinių matavimų sistemos (su kursiniu projektu) 9 15 15 15 - 195 E
APGDM17002 Žemės formos teorija 6 15 15 - - 130 E
APGDM17003 Geodeziniai algoritmai ir duomenų struktūros 6 15 30 - - 115 E
APGDM17005 Skaitmeninė fotogrametrija 3 15 15 - - 50 E
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
Specializacija — Geografinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17001 Elektroninės geodezinių matavimų sistemos (su kursiniu projektu) 9 15 15 15 - 195 E
APGDM17002 Žemės formos teorija 6 15 15 - - 130 E
APGDM17003 Geodeziniai algoritmai ir duomenų struktūros 6 15 30 - - 115 E
APGDM17005 Skaitmeninė fotogrametrija 3 15 15 - - 50 E
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Geodeziniai tinklai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17006 Nuotolinių tyrimų metodai 6 30 15 - - 115 E
APGDM17007 Geoinformacinių duomenų rinkiniai (su kursiniu projektu) 6 15 15 15 - 115 E
APGDM17008 Inovatyvūs sprendimai geodeziniuose tinkluose (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
APGDM17009 Geodinamika 6 30 - 15 - 115 E
APGDM17010 Tiriamasis darbas 1 (Geodeziniai tinklai) 3 - - - - 80 TD
Specializacija — Geografinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17006 Nuotolinių tyrimų metodai 6 30 15 - - 115 E
APGDM17007 Geoinformacinių duomenų rinkiniai (su kursiniu projektu) 6 15 15 15 - 115 E
APGDM17011 Tiriamasis darbas 1 (Geografinės informacinės sistemos) 3 - - - - 80 TD
APGDM17020 Geoinformacinių sistemų projektavimas (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
APGDM17021 Erdvinės informacijos infrastruktūros 6 30 15 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Geodeziniai tinklai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17012 Geoinformacinių sistemų technologija 6 30 15 - - 115 E
APGDM17013 GIS internete (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
APGDM17014 Geodezinio lazerinio skenavimo technologijos (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
APGDM17015 Tiriamasis darbas 2 (Geodeziniai tinklai) 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Specializacija — Geografinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17012 Geoinformacinių sistemų technologija 6 30 15 - - 115 E
APGDM17014 Geodezinio lazerinio skenavimo technologijos (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
APGDM17016 Tiriamasis darbas 2 (Geografinės informacinės sistemos) 3 - - - - 80 TD
APGDM17017 Skaitmeniniai paviršiaus modeliai (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Geodeziniai tinklai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17018 Magistro baigiamasis darbas (Geodeziniai tinklai) 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Geografinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17019 Magistro baigiamasis darbas (Geografinės informacinės sistemos) 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.