Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Geodezija ir kartografija

Geodezija ir kartografija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Matavimų inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621H14003, 6211EX036 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Jūratė Sužiedelytė-Visockienė
Studentas: Agnė Kavaliauskaitė
Specializacija: geografinės informacinės sistemos.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Parengti specialistus, turinčius naujausių specializuotų geodezijos ir kartografijos žinių, susijusių su geodezinių tinklų, geografinių informacinių sistemų kūrimu, nuotolinių kartografavimo metodų taikymu, plėtra ir tobulinimu; gebančius suvokti ir analizuoti skirtingų žinių sąveikas, kelti probleminius klausimus, jų sprendimams pasitelkiant įgytomis žiniomis grįstus mokslinius tyrimus, optimizuoti geodezinės ir kartografinės informacijos gavimą; turinčius mokslinės analizės ir tyrimų įgūdžių, reikalingų palaikyti ir tobulinti įgytą kompetenciją dirbant mokslinių tyrimų institucijose, studijuojant doktorantūroje.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės suprasti studijų programą atitinkančios inžinerijos krypties principus, nustatyti skirtingų krypčių ir sričių žinių sąveikos bei jų integravimo reikšmę, spręsdami geografinių informacinių sistemų kūrimo bei eksploatavimo probleminius klausimus;
 • gebės analizuoti geografinių, kadastro informacinių sistemų, nuotolinių tyrimų, duomenų bazių formavimo bendroje Žemės koordinačių sistemoje svarbos klausimus, kuriant didelių teritorijų informacines sistemas, atliekant tarptautinius geodezinius tyrimus; gebės sintetinti, analizuoti, pasiūlyti geodezinių tinklų, geografinių ir kadastro informacinių sistemų, matavimų apdorojimo bei techninių reikalavimų suderinamumo sprendimus.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • skaitmeninių žemėlapių sudarymo, taikant geografines informacines sistemas, analizė;
 • lazerinių skenavimo ir dronų matavimo duomenų analizė;
 • nuotolinių kartografavimo metodų taikymas objektams identifikuoti;
 • trimačių objektų modeliavimo ir geografinių informacinių sistemų pritaikymas įvairiems aplinkos procesams stebėti;
 • Žemės plutos judesių ir objektų deformacijų bei charakteristikų tyrimai įvairiose teritorijose.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę geodezijos ir kartografijos studijų programą absolventai galės dirbti įvairiose valstybinėse ir privačiose geodezijos, kartografijos, kadastro organizacijose, projektavimo, tyrinėjimo, statybos firmose, žemėtvarkos tarnybose, savivaldybėse, nekilnojamojo turto agentūrose, hipotekos įstaigose, geoinformacinių sistemų technologijų, nuotolinių tyrimų įmonėse ir organizacijose, o įgiję reikiamą darbo patirtį, galės kurti individualią įmonę. Studijas tęsti galės technologijos mokslų matavimų inžinerijos krypties doktorantūroje.
 
Studijų programos specializacijos:
Geodeziniai tinklai, Geografinės informacinės sistemos

Studijų programos tikslas
1. Parengti specialistus, įgijusius naujausias specializuotas geodezijos ir kartografijos žinias, susijusias su geodezinių tinklų, geografinių informacinių sistemų kūrimu, plėtra ir tobulinimu, gebančius suvokti ir analizuoti skirtingų žinių sąveikas, kelti probleminius klausimus, jų sprendimams pasitelkiant įgytomis žiniomis grįstus mokslinius tyrimus, optimizuoti geodezinės ir kartografinės informacijos gavimą, išsiugdžiusius mokslinės analizės ir tyrimų įgūdžius, reikalingus palaikyti ir tobulinti įgytą kompetenciją darbui mokslinių tyrimų institucijose, studijoms doktorantūroje.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Mokslinių tyrimų metodologijos, metodų, organizavimo, inovacijų planavimo ir diegimo, šiuolaikinių elektroninių geodezinių matavimų sistemų taikymo galimybių ir naujausių pasiekimų inžinerijos srityje žinios.
 • Vieningų įvairios paskirties ir rūšių geodezinių tinklų projektavimo, geoinformacinių sistemų kūrimo, nuotolinių metodų taikymo ir plėtros metodologijų ir principinių teorinių sprendimų žinios bei dabartinių geodinaminių procesų tyrimo metodų kūrybinis taikymas.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba suprasti studijų programą atitinkančios inžinerijos krypties principus, nustatyti skirtingų krypčių ir sričių žinių sąveikos ir jų integravimo reikšmę sprendžiant probleminius geodezinių tinklų ir geografinių informacinių sistemų kūrimo bei eksploatavimo probleminius klausimus.
 • Geba analizuoti geodezinių tinklų, geografinių, kadastro informacinių sistemų, duomenų bazių formavimo vieningoje Žemės koordinačių sistemoje svarbos klausimus kuriant didelių teritorijų informacines sistemas, atliekant tarptautinius geodezinius tyrimus, bei geba sintetinti, analizuoti, pasiūlyti geodezinių tinklų, geografinių ir kadastro informacinių sistemų, matavimų apdorojimo bei techninių reikalavimų suderinamumo sprendimus.
 • Inžinerinė analizė
 • Geba įžvelgti, analizuoti ir apjungti standartines ir nestandartines inžinerines problemas ir geba jas aiškiai formuluoti ir spręsti taikant inovatyves priemones ir technologijas.
 • Geba panaudoti geodezinių tinklų modeliavimo žinias ir supratimą praktiniams inžineriniams uždaviniams spręsti pasirenkant tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
 • Geba panaudoti geografinių informacinių sistemų modeliavimo žinias ir supratimą praktiniams inžineriniams uždaviniams spręsti pasirenkant tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Turi žinių ir įgūdžių, reikalingų geodezinių tinklų mokslinio - inžinerinio projektavimo darbams studijų programą atitinkančioje inžinerijos kryptyje atlikti.
 • Turi žinių ir įgūdžių, reikalingų geografinių informacinių sistemų mokslinio - inžinerinio projektavimo darbams studijų programą atitinkančioje inžinerijos kryptyje atlikti.
 • Suprasti ir parinkti naujas, inovatyvias projektavimo metodikas ir gebėti jas taikyti inžinerinėje kryptyje.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Geba įgytas žinias, tyrimų metodus adaptuoti ir taikyti atliekant gretimų mokslo šakų ar krypčių tyrimus, dirbti komandose, kurias gali sudaryti įvairių krypčių ir lygių atstovai.
 • Geba savarankiškai planuoti ir suvokti priimamų sprendimų galimus techninius, ekonominius, socialinius padarinius ir atsakomybę už juos ne tik mokymosi procese, bet ir darbo erdvėje; geba įgytas žinias ir supratimą taikyti žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje ir moksliniuose tyrimuose.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Geba planuoti ir atlikti inžinerinius tyrimus geodezinių tinklų sudarymo bei plėtros tobulinimo, naujų metodų ir technologijų, inovacijų diegimo techniniam ir ekonominiam pagrindimui, geba analizuoti dabartiniu geodinaminius procesus ir įvertinti gautus rezultatus.
 • Geba analizuoti geoinformacinėmis sistemomis gautus rezultatus ir taikyti geodezinių, kartografinių duomenų, erdvinės informacijos kaupimui, sisteminimui, analizei ir valdymui bei kurti specializuotas geoinformacinių sistemų duomenų bazes derinant įvairiais metodais ir būdais gautus duomenis.
 • Geba tobulinti specializuotų duomenų bazių sudarymą, optimizuoti informacijos gavimą, sisteminimą, modeliuojant geodezinius tinklus ir žemėlapius geoinformacinėmis sistemomis.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Geodeziniai tinklai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
APGDM17001 Elektroninės geodezinių matavimų sistemos (su kursiniu projektu) 9 15 15 15 - 195 E
APGDM17002 Žemės formos teorija 6 15 15 - - 130 E
APGDM17003 Geodeziniai algoritmai ir duomenų struktūros 6 15 30 - - 115 E
APGDM17005 Skaitmeninė fotogrametrija 3 15 15 - - 50 E
Specializacija — Geografinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
APGDM17001 Elektroninės geodezinių matavimų sistemos (su kursiniu projektu) 9 15 15 15 - 195 E
APGDM17002 Žemės formos teorija 6 15 15 - - 130 E
APGDM17003 Geodeziniai algoritmai ir duomenų struktūros 6 15 30 - - 115 E
APGDM17005 Skaitmeninė fotogrametrija 3 15 15 - - 50 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Geodeziniai tinklai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17006 Nuotolinių tyrimų metodai 6 30 15 - - 115 E
APGDM17007 Geoinformacinių duomenų rinkiniai (su kursiniu projektu) 6 15 15 15 - 115 E
APGDM17008 Inovatyvūs sprendimai geodeziniuose tinkluose (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
APGDM17009 Geodinamika 6 30 - 15 - 115 E
APGDM17010 Tiriamasis darbas 1 (Geodeziniai tinklai) 3 - - - - 80 TD
Specializacija — Geografinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17006 Nuotolinių tyrimų metodai 6 30 15 - - 115 E
APGDM17007 Geoinformacinių duomenų rinkiniai (su kursiniu projektu) 6 15 15 15 - 115 E
APGDM17011 Tiriamasis darbas 1 (Geografinės informacinės sistemos) 3 - - - - 80 TD
APGDM17020 Geoinformacinių sistemų projektavimas (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
APGDM17021 Erdvinės informacijos infrastruktūros 6 30 15 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Geodeziniai tinklai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17012 Geoinformacinių sistemų technologija 6 30 15 - - 115 E
APGDM17013 GIS internete (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
APGDM17014 Geodezinio lazerinio skenavimo technologijos (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
APGDM17015 Tiriamasis darbas 2 (Geodeziniai tinklai) 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Specializacija — Geografinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17012 Geoinformacinių sistemų technologija 6 30 15 - - 115 E
APGDM17014 Geodezinio lazerinio skenavimo technologijos (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
APGDM17016 Tiriamasis darbas 2 (Geografinės informacinės sistemos) 3 - - - - 80 TD
APGDM17017 Skaitmeniniai paviršiaus modeliai (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Geodeziniai tinklai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17018 Magistro baigiamasis darbas (Geodeziniai tinklai) 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Geografinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM17019 Magistro baigiamasis darbas (Geografinės informacinės sistemos) 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.