Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Civilinė inžinerija

Civilinė inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621H20002, 6211EX039 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Daiva Žilionienė
Studentas: Karolis Ševelis, Vilius Filotenkovas
Specializacijos: keliai; miestų inžinerinės informacinės sistemos.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Miestų inžinerinių informacinių sistemų specializaciją galima studijuoti lietuvių arba anglų kalba.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Civilinės inžinerijos studijų programa skirta parengti antrosios pakopos universitetinį išsilavinimą turinčiam civilinės inžinerijos magistrui, sugebančiam planuoti, prognozuoti, projektuoti, valdyti ir prižiūrėti transporto sistemų ir miesto plėtrą regioniniu bei vietiniu lygmeniu, jungti susisiekimo sistemas ir kitą miestų infrastruktūrą planavimo procese, spręsti automobilių kelių ir geležinkelių projektavimo, tiesybos, priežiūros, taisymo (remonto), rekonstrukcijos ir eismo organizavimo bei eismo saugumo problemas, tiesti, prižiūrėti susisiekimo sistemos įrenginius.
Kelių specializacijos studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos automobilių kelių ir geležinkelių specialistams, sugebantiems tiesti ir statyti sudėtingus susisiekimo sistemų įrenginius. Panašių studijų programų, pagal kurias galėtų būti rengiami automobilių kelių ir geležinkelių projektavimo, tiesybos bei (ar) priežiūros aukštos kvalifikacijos specialistai (magistrai), kituose Lietuvos universitetuose nėra.
Miestų inžinerinių informacinių sistemų specializacija - tai informacijos, reikalingos valdyti miestą, kaupimas, klasifikavimas, naudojimas perspektyviniam mieste ateityje vyksiantiems procesams modeliuoti.
 
Ką gebėsiu?
Baigę kelių specializacijos magistrantūros studijas absolventai gebės tiesti ir statyti sudėtingus susisiekimo sistemų įrenginius: automobilių kelius ir jiems reikalingus statinius, geležinkelius, aerodromų takus, uostų statinius; prižiūrėti kelius ir geležinkelius; dirbti vadovaujantį bei inžinerinį darbą statybos, kelių tiesybos, priežiūros ir projektavimo organizacijose bei privačiose firmose; galės dirbti dėstytojais universitetuose ir kolegijose; galės rengti tiriamąjį darbą mokslo institutuose; dirbti kontrolės ar tyrimo darbą atestuotose arba akredituotose kelių laboratorijose.
Baigę miestų inžinerinių informacinių sistemų specializacijoss magistrantūros studijas absolventai gebės: planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, taikyti analizės metodus, vertinti rezultatus, nustatyti jų patikimumą ir kvalifikuotai spręsti problemas miesto inžinerinių informacinių sistemų, miestų teritorijų planavimo srityje, spręsti inžinerinių sistemų plėtros uždavinius, atvaizduoti miestą, kurti tematinius skaitmeninius žemėlapius GIS priemonėmis; pažinti ir kritiškai vertinti teorines ir praktines miesto inžinerinių informacinių sistemų naujoves Lietuvoje ir užsienyje, jas taikyti mokslinėje ir praktinėje veikloje.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Karjeros galimybės susijusios su absolvento gebėjimų realizavimu. Baigę kelių specializacijos magistrantūros studijas absolventai galės pasirinkti jų gebėjimus ir poreikius atitinkantį darbą, numatydami galimus jo pokyčius (karjeros galimybes) ateityje; galės pasirinkti vadovaujantį ar inžinerinį darbą kelių projektavimo, tiesybos ar priežiūros organizacijose arba privačiose fi rmose; galės pasirinkti dėstytojo darbą universitetuose ar kolegijose; galės rengti tiriamąjį darbą mokslo institutuose, vykdyti tyrimo darbą laboratorijose; studijas galės tęsti technologijos mokslų statybos inžinerijos krypties doktorantūroje.
Baigę miestų inžinerinių informacinių sistemų specializaciją absolventai galės dirbti: valstybės ir savivaldybių institucijose, jų tarnybose; planavimo, projektavimo ir konsultavimo įmonėse; rangos įmonėse; mokslo institucijose – universitetuose ir kolegijose – dėstytojais; savarankiškai (konsultantais, ekspertais savoje įmonėje); vykdyti tiriamąjį darbą mokslo institutuose. Darbdaviai ypač gerai vertina šią specializaciją baigusius absolventus, nes jie dirba pagal naujausias GIS technologijų programas. Studijas galės tęsti technologijos mokslų statybos inžinerijos krypties doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti antrosios pakopos universitetinį išsilavinimą turintį civilinės inžinerijos magistrą, sugebantį planuoti, prognozuoti, projektuoti, valdyti ir prižiūrėti transporto sistemų ir miesto plėtrą regioniniu bei vietiniu lygmeniu, jungti susisiekimo sistemas ir kitą miestų infrastruktūrą planavimo procese, spręsti automobilių kelių ir geležinkelių projektavimo, tiesybos, priežiūros, taisymo (remonto), rekonstrukcijos ir eismo organizavimo bei eismo saugumo problemas, tiesti, prižiūrėti susisiekimo sistemos įrenginius, gebės organizuoti saugų eismą keliuose ir mieste, ekonomiškai įvertinti ir pagrįsti racionalius projektinius, technologinius bei priežiūros sprendinius, naudotis moderniomis informacinėmis technologijomis, turės žinių ir įgūdžių, reikalingų inžinerinei bei moksliniai veiklai, mokės efektyviai bendrauti su kitų sričių specialistais ir visuomene, gebės kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, palaikyti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Mokslinių tyrimų metodologijos, metodų, organizavimo, inovacijų planavimo ir diegimo žinios.
 • Šiuolaikinių informacinių sistemų statybos inžinerijoje taikymo galimybių ir jų vystymosi pagrindinių tendencijų žinios.
 • Žinos apie naujausius mokslinius pasiekimus ir plėtojamas metodikas bei technologijas civilinėje inžinerijoje, pritaikant savarankiškam mokslinių ir inžinerinių idėjų plėtojimui ir taikymui.
 • Kelių planavimo, projektavimo, valdymo ir priežiūros metodikos jų taikymo specialiosios žinios.
 • Miesto transporto sistemų planavimo, projektavimo, valdymo ir priežiūros metodikos jų taikymo specialiosios žinios.
 • Miesto inžinerinių informacinių sistemų planavimo, projektavimo, valdymo ir priežiūros metodikos jų taikymo specialiosios žinios.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba integruoti bendrųjų mokslinių tyrimų, teorijų, metodų taikymo ypatybes mokslinėje veikloje.
 • Geba taikyti naujausias informacines sistemas, technologijas ir inovacijas kuriant ir plėtojant kelių, miesto transporto ir miesto inžinerines informacines sistemas.
 • Geba įvertinti skirtingų sričių ir krypčių sąveikos ir jų integravimo reikšmę sprendžiant probleminius civilinės inžinerijos klausimus.
 • Geba planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, taikyti analizės metodus, vertinti rezultatus, nustatyti jų patikimumą ir kvalifikuotai spręsti problemas automobilių kelių ir geležinkelių projektavimo, tiesybos, priežiūros ir rekonstrukcijos bei saugaus eismo organizavimo srityje.
 • Geba planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, taikyti analizės metodus, vertinti rezultatus, nustatyti jų patikimumą ir kvalifikuotai spręsti problemas miesto susisiekimo sistemos planavimo, modernizavimo ir racionalizavimo srityje, spręsti susisiekimo sistemos plėtros uždavinius, vertinti transporto poveikį aplinkai, kurti taikyti poveikio mažinimo priemones.
 • Geba planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, taikyti analizės metodus, vertinti rezultatus, nustatyti jų patikimumą ir kvalifikuotai spręsti problemas miesto inžinerinių informacinių sistemų, miestų teritorijų planavimo srityje, spręsti inžinerinių sistemų plėtros uždavinius, atvaizduoti miestą, kurti tematinius skaitmeninius žemėlapius GIS priemonėmis.
 • Inžinerinė analizė
 • Geba įžvelgti inžinerines problemas, jas įvardinti ir spręsti, taikyti analizės metodus, vertinti ir apibendrinti rezultatus, formuluoti išvadas.
 • Įžvelgti standartines ir nestandartines inžinerines problemas, gebėti jas aiškiai formuluoti ir spręsti naudojant inžinerines priemones.
 • Gebėti panaudoti savo žinias ir supratimą praktiniams statybos inžinerijos srities uždaviniams spręsti pritaikant teorinius modelius bei tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimus.
 • Geba taikyti novatoriškus metodus specifinėms problemoms spręsti ir jų sprendimams įgyvendinti.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebėti inovatyviai plėtoti naujas ir originalias inžinerines idėjas ir metodus.
 • Gebėti priimti inžinerinius sprendimus, susijusius su daugialypėmis, techniškai neapibrėžtomis ir tiksliai neapibūdintomis problemomis.
 • Turėti žinių ir įgūdžių reikalingų kelių planavimo, projektavimo darbams atlikti, suprasti ir parinkti naujas, inovatyvias projektavimo metodikas ir gebėti jas taikyti statybos inžinerijoje.
 • Turėti žinių ir įgūdžių reikalingų miesto transporto sistemų planavimo, projektavimo darbams atlikti, suprasti ir parinkti naujas, inovatyvias projektavimo metodikas ir gebėti jas taikyti statybos inžinerijoje.
 • Turėti žinių ir įgūdžių reikalingų miesto inžinerinių informacinių sistemų planavimo, projektavimo darbams atlikti, suprasti ir parinkti naujas, inovatyvias projektavimo metodikas ir gebėti jas taikyti statybos inžinerijoje.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėti veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, gebėti būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių krypčių ir lygių atstovai, lyderiu.
 • Mokėti bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.
 • Holistiškai suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą.
 • Labai gerai išmanyti projektų valdymo ir verslo aspektus, suprasti technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebėti sujungti į visumą skirtingų krypčių žinias ir spręsti daugialypes inžinerines problemas.
 • Geba pažinti ir kritiškai vertinti automobilių kelių ir geležinkelių projektavimo, tiesybos, priežiūros ir rekonstrukcijos bei saugaus eismo organizavimo teorines ir praktines naujoves Lietuvoje ir užsienyje, jas taikyti mokslinėje ir praktinėje veikloje.
 • Geba pažinti ir kritiškai vertinti teorines ir praktines miesto transporto sistemų naujoves Lietuvoje ir užsienyje, jas taikyti mokslinėje ir praktinėje veikloje.
 • Geba pažinti ir kritiškai vertinti teorines ir praktines miesto inžinerinių informacinių sistemų naujoves Lietuvoje ir užsienyje, jas taikyti mokslinėje ir praktinėje veikloje.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Keliai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17211 Kelių sisteminė analizė ir kompleksiniai tyrimai (su kursiniu darbu) 9 15 - 30 - 195 E
FMITM17101 Informacinės technologijos inžinerijoje (su kursiniu projektu) 6 15 30 - - 115 E
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
APKLM17045 Statybos ir planavimo teisinis reglamentavimas 3 15 - 15 - 50 E
STTMM17129 Optimizacijos teorija ir metodai 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Miesto transporto sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITM17101 Informacinės technologijos inžinerijoje (su kursiniu projektu) 6 15 30 - - 115 E
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
APKLM17045 Statybos ir planavimo teisinis reglamentavimas 3 15 - 15 - 50 E
APKLM17046 Miestų infrastruktūra (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 - 195 E
STTMM17129 Optimizacijos teorija ir metodai 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Miestų inžinerinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITM17101 Informacinės technologijos inžinerijoje (su kursiniu projektu) 6 15 30 - - 115 E
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
APKLM17045 Statybos ir planavimo teisinis reglamentavimas 3 15 - 15 - 50 E
APKLM17046 Miestų infrastruktūra (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 - 195 E
STTMM17129 Optimizacijos teorija ir metodai 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Keliai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17207 Investicinių projektų vadyba 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17208 Kelių informacinės sistemos (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17210 Modernios kelių ir geležinkelių technologijos 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17212 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17104 Geležinkelių konstravimo teorija (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
APKLM17105 Dangų konstravimo teorija (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
Specializacija — Miesto transporto sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17207 Investicinių projektų vadyba 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17049 Geografinės informacinės sistemos (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17052 Miestų transporto sistemos (su kursiniu projektu) 9 30 15 - - 195 E
APKLM17053 Transporto srautų teorija 6 30 - 15 15 100 E
APKLM17054 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
Specializacija — Miestų inžinerinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17207 Investicinių projektų vadyba 6 30 - 15 - 115 E
FMISM17200 Inžinerinės informacinės sistemos ( su kursiniu darbu) 9 30 30 - - 180 E
APKLM17049 Geografinės informacinės sistemos (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17050 Teritorijų planavimo teorija 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17051 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Keliai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17311 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17307 Kelių eksploatavimo teorija (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
APKLM17308 Geležinkelių valdymas (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17312 Saugaus eismo organizavimas 9 30 - 15 - 195 E
APKLM17313 Traukinių eismo organizavimas ir eismo saugumas 9 30 - 15 - 195 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17314 Kelių tiesimo kokybė (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17315 Stočių projektavimas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Miesto transporto sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
APKLM17057 Miestų viešasis transportas (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
APKLM17061 Eismo organizavimas ir saugumas 9 30 15 - - 195 E
APKLM17062 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17063 Judumo valdymas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17064 Susisiekimo infrastruktūros planavimas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Miestų inžinerinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
APKLM17056 Miesto informacinės sistemos (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
APKLM17058 Miesto plėtros valdymas 6 30 - - - 130 E
APKLM17059 GIS taikymas planavimui ir modeliavimui (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
APKLM17060 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Keliai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17403 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Miestų inžinerinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17065 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Miesto transporto sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17066 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.