Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Civilinė inžinerija

Civilinė inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621H20002, 6211EX039 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Daiva Žilionienė
Studentas: Karolis Ševelis, Vilius Filotenkovas
Specializacija: keliai.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Parengti antrosios pakopos universitetinį išsilavinimą turintį civilinės inžinerijos magistrą, gebantį spręsti automobilių kelių ir geležinkelių projektavimo, tiesybos, priežiūros, taisymo (remonto), rekonstrukcijos ir eismo organizavimo bei saugaus eismo problemas; ekonomiškai įvertinti bei pagrįsti kelių ir geležinkelių racionalius projektinius, technologinius bei priežiūros sprendinius; mokantį naudotis moderniomis informacinėmis technologijomis; turintį žinių ir įgūdžių, reikalingų inžinerinei bei mokslinei veiklai; mokantį efektyviai bendrauti su kitų sričių specialistais ir visuomene; gebantį kūrybiškai ir kritiškai mąstyti bei palaikantį savo profesinę kompetenciją, įgytą mokslinių tyrimų institucijose ir mokantis visą gyvenimą.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, taikyti analizės metodus, vertinti rezultatus, nustatyti jų patikimumą ir kvalifikuotai spręsti problemas automobilių kelių ir geležinkelių projektavimo, tiesybos, priežiūros ir rekonstrukcijos bei saugaus eismo organizavimo srityje;
 • gebės pažinti ir kritiškai vertinti automobilių kelių ir geležinkelių projektavimo, tiesybos, priežiūros ir rekonstrukcijos bei saugaus eismo organizavimo teorines ir praktines naujoves Lietuvoje ir užsienyje, jas taikyti mokslinėje ir praktinėje veikloje.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • automobilių kelių ir geležinkelių tinklo modeliavimas, analizė ir vertinimas;
 • automobilių kelių ir geležinkelių projektavimas, tiesyba, priežiūra, taisymas (remontas) ir rekonstrukcija;
 • automobilių kelių ir geležinkelių konstrukcijų ir medžiagų tyrimai, analizė bei vertinimas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Karjeros galimybės susijusios su absolvento gebėjimų realizavimu. Baigę kelių specializacijos magistrantūros studijas absolventai galės pasirinkti jų gebėjimus ir poreikius atitinkantį darbą, numatydami galimus jo pokyčius (karjeros galimybes) ateityje; galės pasirinkti vadovaujantį ar inžinerinį darbą kelių projektavimo, tiesybos ar priežiūros organizacijose arba privačiose firmose; galės pasirinkti dėstytojo darbą universitetuose ar kolegijose; galės rengti tiriamąjį darbą mokslo institutuose, vykdyti tyrimo darbą laboratorijose; studijas galės tęsti technologijos mokslų statybos inžinerijos krypties doktorantūroje.
 
Studijų programos specializacijos:
Keliai, Miesto transporto sistemos, Miestų inžinerinės informacinės sistemos

Studijų programos tikslas
1. Parengti civilinės inžinerijos magistrą, sugebantį spręsti automobilių kelių ir geležinkelių projektavimo, tiesybos, priežiūros, taisymo (remonto), rekonstrukcijos ir eismo organizavimo bei saugaus eismo problemas, ekonomiškai įvertinti ir pagrįsti kelių ir geležinkelių racionalius projektinius, technologinius bei priežiūros sprendinius, naudotis moderniomis informacinėmis technologijomis, turintį žinių ir įgūdžių, reikalingų inžinerinei bei mokslinei veiklai, gebantį kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, bei palaikantį savo profesinę kompetenciją, įgytą mokslinių tyrimų institucijose ir mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žino kitų šalių mokslinių tyrimų metodologijos ir metodus bei žino ir supranta kaip taikomos organizavimo, inovacijų planavimo ir šiuolaikinės sistemos bei naujausi pasiekimai kelių ir geležinkelių inžinerijos srityje.
 • Žino įvairios paskirties kelių ir geležinkelių projektavimo, modeliavimo ir plėtros metodologijas bei principinius teorinius sprendinius, taip pat žino ir geba taikyti mokslinius pasiekimus ir metodikas bei technologijas savarankiškai dirbant mokslinį darbą ir plėtojant inžinerines idėjas.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba suprasti kelių ir geležinkelių inžinerijos principus, nustatyti skirtingų krypčių ir sričių žinių sąveikos ir jų integravimo reikšmę sprendžiant probleminius kelių ir geležinkelių projektavimo, tiesybos, priežiūros, taisymo (remonto), rekonstrukcijos ir eismo organizavimo bei saugaus eismo klausimus.
 • Geba atpažinti, surasti ir įvertinti kelių ir geležinkelių inžineriniam tyrimui reikalingus duomenis naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais bei geba parinkti ir taikyti atitinkamus tyrimus ir šių tyrimų metodus naujumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant ir mokslinius tyrimus bei inovacijas.
 • Inžinerinė analizė
 • Geba įžvelgti, analizuoti, apjungti standartines ir nestandartines kelių ir geležinkelių inžinerines problemas, aiškiai suformuluoti uždavinius šių problemų sprendimui, taikant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
 • Geba planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus bei įvertinti rezultatus, nustatant šių rezultatų patikimumą, kvalifikuotam problemos sprendimui argumentuotai pagrindžiant sprendinius kelių ir geležinkelių projektavimo, tiesybos, priežiūros ir rekonstrukcijos bei saugaus eismo organizavimo srityje.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Turi žinių ir įgūdžių, reikalingų kelių ir geležinkelių projektavimo, tiesybos, priežiūros ir rekonstrukcijos, eismo organizavimo ir saugaus eismo vertinimui atlikti studijų programą atitinkančioje civilinės inžinerijos kryptyje.
 • Geba suprasti ir parinkti tinkamus projektinius sprendinius, būtinus kelių ir geležinkelių projektuojant, tiesiant, prižiūrint ir rekonstruojant, organizuojant eismą ir užtikrinant saugų eismą keliuose ir geležinkeliuose.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių krypčių ir lygių atstovai, lyderiu; moka bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.
 • Holistiškai supranta inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, geba laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą; labai gerai išmano kelių ir geležinkelių inžinerijos valdymo aspektus ir geba suprasti kelių ir geležinkelių inžinerijos sprendinių
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Geba sujungti į visumą skirtingų krypčių žinias ir spręsti daugialypes kelių ir geležinkelių inžinerines problemas; geba savarankiškai plėtoti, formuoti ir teikti socialiai atsakingus pasiūlymus, puoselėti savo žinių ir įgūdžių perimamumą ir tęstinumą bei turimų žinių derinimą prie naujų poreikių.
 • Geba suvokti savo priimamų sprendimų galimus etinius, techninius, ekonominius, socialinius padarinius ir atsakomybę už juos, rizikos ir saugos sąlygų valdymą, argumentuotai pagrįsti savo tyrimų bei samprotavimų išvadas, jas suprantamai pateikti žodžiu ir raštu įvairių sričių ir interesų, įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Keliai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
APKLM17045 Statybos ir planavimo teisinis reglamentavimas 3 15 - 15 - 50 E
APKLM17211 Kelių sisteminė analizė ir kompleksiniai tyrimai (su kursiniu darbu) 9 15 - 30 - 195 E
FMITM17101 Informacinės technologijos inžinerijoje (su kursiniu projektu) 6 15 30 - - 115 E
STTMM17129 Optimizacijos teorija ir metodai 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Miesto transporto sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
APKLM17045 Statybos ir planavimo teisinis reglamentavimas 3 15 - 15 - 50 E
APKLM17046 Miestų infrastruktūra (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 - 195 E
FMITM17101 Informacinės technologijos inžinerijoje (su kursiniu projektu) 6 15 30 - - 115 E
STTMM17129 Optimizacijos teorija ir metodai 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Miestų inžinerinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
APKLM17045 Statybos ir planavimo teisinis reglamentavimas 3 15 - 15 - 50 E
APKLM17046 Miestų infrastruktūra (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 - 195 E
FMITM17101 Informacinės technologijos inžinerijoje (su kursiniu projektu) 6 15 30 - - 115 E
STTMM17129 Optimizacijos teorija ir metodai 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Miesto transporto sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17049 Geografinės informacinės sistemos (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17052 Miestų transporto sistemos (su kursiniu projektu) 9 30 15 - - 195 E
APKLM17053 Transporto srautų teorija 6 30 - 15 15 100 E
APKLM17054 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
APKLM17207 Investicinių projektų vadyba 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Miestų inžinerinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17049 Geografinės informacinės sistemos (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17050 Teritorijų planavimo teorija 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17051 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
APKLM17207 Investicinių projektų vadyba 6 30 - 15 - 115 E
FMISM17200 Inžinerinės informacinės sistemos ( su kursiniu darbu) 9 30 30 - - 180 E
Specializacija — Keliai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17207 Investicinių projektų vadyba 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17208 Kelių informacinės sistemos (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17210 Modernios kelių ir geležinkelių technologijos 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17212 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17104 Geležinkelių konstravimo teorija (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
APKLM17105 Dangų konstravimo teorija (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Miestų inžinerinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17056 Miesto informacinės sistemos (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
APKLM17058 Miesto plėtros valdymas 6 30 - - - 130 E
APKLM17059 GIS taikymas planavimui ir modeliavimui (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
APKLM17060 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Specializacija — Miesto transporto sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17057 Miestų viešasis transportas (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
APKLM17061 Eismo organizavimas ir saugumas 9 30 15 - - 195 E
APKLM17062 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17063 Judumo valdymas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17064 Susisiekimo infrastruktūros planavimas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
Specializacija — Keliai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17311 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17307 Kelių eksploatavimo teorija (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
APKLM17308 Geležinkelių valdymas (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17312 Saugaus eismo organizavimas 9 30 - 15 - 195 E
APKLM17313 Traukinių eismo organizavimas ir eismo saugumas 9 30 - 15 - 195 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17314 Kelių tiesimo kokybė (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APKLM17315 Stočių projektavimas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Miestų inžinerinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17065 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Miesto transporto sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17066 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Keliai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17403 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.