Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Aplinkos inžinerija

Aplinkos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Bendroji inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621H17004, 6211EX033 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Saulius Vasarevičius
Studentas: Jurgita Aleknaitė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Aplinkos inžinerijos studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos aplinkosaugos specialistams, gebantiems vertinti aplinkosaugos rizikos galimybes, grėsmės mastą, prognozuoti poveikį aplinkai bei taikyti efektyvius technologinius ir organizacinius sprendimus aplinkos inžinerijos srityje.
Pagal aplinkos apsaugos inžinerijos specializaciją rengiami specialistai, kurie geba vertinti, interpretuoti ir naudoti duomenis bei informaciją apie taršos nustatymo ir šalinimo metodus bei technologijas įvairiose terpėse, geba tirti, organizuoti, valdyti sudėtingus aplinkosaugos technologinius ir administracinius procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką aplinkosaugos efektyvumui.
 
Ką gebėsiu?
Baigę aplinkos apsaugos inžinerijos specializacijos studijas absolventai gebės savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio aplinkos užterštumo ir technologinių įrenginių tyrimus; teikti konsultacijas profesinės veiklos srityje: koordinuoti projektus, orientuotus į aplinkosauginių įrenginių projektavimą, aplinkos būklės ir poveikio aplinkai vertinimą, tyrimus ir inovacijų diegimą; analizuoti tyrimų rezultatus ir pristatyti juos auditorijai.
 
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Karjeros galimybės susijusios su absolvento gebėjimų realizavimu. Baigę aplinkos inžinerijos studijų programos magistrantūros studijas absolventai galės dirbti valstybinėse aplinkos apsaugos institucijose, mokslo tyrimo institutuose, universitetuose, kolegijose, pramonės, energetikos ir transporto įmonėse, įvairiose aplinkosauginėse ir konsultacinėse firmose bei studijas tęsti technologijos mokslų aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos krypties doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius moksliškai analizuoti ir vertinti aplinkosaugos rizikos galimybes, grėsmės mastus ir kontrolės mechanizmus, prognozuojant poveikį aplinkai, jos komponentams ir žmogui, išmanančius aplinkos inžinerijos teoriją ir praktiką, naujausių mokslinių tyrimų metodologiją ir metodus, mokančius praktinius analitinius įgūdžius taikyti su aplinkos inžinerija susijusioje darbinėje veikloje, gebančius taikyti ir inžineriniu atžvilgiu realizuoti techninius, technologinius ir organizacinius sprendimus įvairiose aplinkos inžinerijos srityse ir išlaikyti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Mokslinių tyrimų metodologijos, metodų, organizavimo, inovacijų planavimo ir diegimo žinios.
 • Žinios apie šiuolaikines aplinkos inžinerijos mokslo tendencijas, aplinkos inžinerijos krypties problemas, jų sprendimo būdus, intelektualinių ir materialinių išteklių vertinimo kriterijus, švariosios gamybos sampratą.
 • Žinios apie aplinkos inžinerijoje taikomus naujausius tyrimų metodus, tinkamiausias mokslinių tyrimų atlikimo bei matavimo priemones.
 • Aplinkos inžinerijos, šiuolaikinių aplinkosauginių technologijų kūrimo ir jų taikymo žinios.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba integruoti bendruosius mokslinius tyrimus, teorijas, metodus mokslinėje ir pedagoginėje veikloje.
 • Geba taikyti mokslinių tyrimų rezultatus analizuojant aplinkos užterštumo rizikos, grėsmės mastus ir kontrolės mechanizmus ir aplinkos apsaugos politikos formavimo principus.
 • Geba pasirinkti kokybinius ir kiekybinius aplinkos būklės parametrus rengiant ir įgyvendinant aplinkos stebėjimo sistemas.
 • Geba taikyti informacines technologijas vertinant gautus rezultatus, modeliuojant ir atliekant svarbiausių aplinkosaugos įrenginių parametrų skaičiavimus.
 • Inžinerinė analizė
 • Geba vertinti naujausius aplinkosauginių technologijų kūrimo, taikymo ir eksploatavimo principus.
 • Geba panaudoti savo inžinerines žinias ir supratimą praktiniams inžineriniams uždaviniams spręsti pritaikant teorinius modelius ir mokslinių tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
 • Geba taikyti inovativias taršos mažinimo priemones aplinkos tausojimo, išsaugojimo ir gerinimo problemoms spręsti ir jų sprendimams įgyvendinti.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Geba taikyti įgytas inžinerines žinias ir mokslinį supratimą sprendžiant netipines aplinkosaugines problemas, tarp jų ir susijusias su kitomis mokslo bei inžinerijos kryptimis.
 • Geba inovatyviai plėtoti naujas ir originalias inžinerines idėjas bei metodus darnios gamtonaudos ir aplinkos išsaugojimo srityje.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Geba įgytas žinias taikyti sprendžiant problemas naujoje, nežinomoje ar nuolat kintančioje aplinkoje bei tarpkryptiniuose kontekstuose.
 • Geba nuolat savarankiškai mokytis, pažinti ir kritiškai vertinti aplinkos inžinerijos mokslo teorines bei praktines naujoves, geba dirbti komandoje, kurią sudaro įvairių disciplinų atstovai.
 • Geba formuluoti išvadas, rengti mokslinius darbus ir publikacijas, dalyvauti mokslinėje diskusijoje.
 • Geba efektyviai veikti aplinkybėmis, kai stokojama išsamios informacijos bei instrukcijų, pagrįsti daromas išvadas ir jas deramai pateikti įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims, suvokti etinius ir socialinius savo žinojimo ir jo pagrindu priimamų sprendimų padarinius ir atsakomybę už juos.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebėti sujungti į visumą skirtingų studijų krypčių žinias ir spręsti daugialypes inžinerines problemas.
 • Geba taikyti šiuolaikinius metodus inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus, išmano analizės metodų taikymo ribas, moka parinkti inžinerinius įrenginius ir programinę įrangą.
 • Geba nustatyti aplinkos taršos kenksmingumo lygį ir parinkti inžinerines priemones jam sumažinti, planuoti ir diegti efektyvius aplinkos apsaugos būdus, kurti tam skirtus įrenginius bei propaguoti aplinkos saugojimą.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17126 Dirvožemio atstatymo procesai 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17127 Rizikos aplinkai vertinimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17128 Aplinkos apsaugos politika, teisė ir ekonomika (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APAVM17129 Fizikiniai ir cheminiai procesai aplinkoje 6 30 - - - 130 E
APAVM17130 Taikomoji aplinkosauga 6 15 - 15 - 130 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17135 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
APAVM17136 Švarios technologijos 6 30 15 - - 115 E
APAVM17137 Atliekų surinkimas ir deponavimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 - 195 E
APAVM17138 Fizinė aplinkos tarša 6 30 15 - - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APAVM17139 Būvio ciklo vertinimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17266 Hidrosferos išteklių valdymas (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
APAVM17145 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
APAVM17146 Aplinkos procesų modeliavimas (su kursiniu projektu) 9 30 15 - - 195 E
APAVM17147 Atmosferos kontrolė ir apsauga (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
APAVM17148 Radioaktyvioji tarša ir radiacinė sauga 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17150 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.