Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Aplinkos inžinerija

Aplinkos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Aplinkos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621H17004, 6211EX033 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Saulius Vasarevičius
Studentas: Jurgita Aleknaitė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius moksliškai analizuoti ir vertinti aplinkosaugos rizikos galimybes, grėsmės mastą ir kontrolės mechanizmus, prognozuojant poveikį aplinkai, jos komponentams ir žmogui; išmanančius aplinkos inžinerijos teoriją ir praktiką, naujausių mokslinių tyrimų metodologiją ir metodus; mokančius praktinius analitinius įgūdžius taikyti su aplinkos inžinerija susijusioje darbinėje veikloje; gebančius taikyti ir inžineriniu atžvilgiu realizuoti techninius, technologinius ir organizacinius sprendimus.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės moksliškai analizuoti ir vertinti įvairias globalias, regionines ir lokalias aplinkosaugos problemas, išmanys aplinkos inžinerijos teoriją bei praktiką, mokslinių tyrimų metodologiją ir metodus, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo ir analizės metodus;
 • gebės inovatyviai plėtoti naujas ir originalias inžinerines idėjas bei metodus priimdami inžinerinius sprendimus vertinant aplinkos apsaugos įrenginių patikimumą ir naudojimo galimybes realioje situacijoje;
 • gebės įvertinti aplinkos parametrų kokybės būklę ir pokyčių tendencijas, holistiškai suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • oro valymo technologijų tyrimai ir plėtra;
 • dirvožemio užtaršos tyrimai ir teršalų sklaidos modeliavimas;
 • fizinės aplinkos taršos tyrimai ir apsaugos priemonių vystymas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Karjeros galimybės susijusios su absolvento gebėjimų realizavimu. Baigę aplinkos inžinerijos studijų programos magistrantūros studijas absolventai galės dirbti valstybinėse aplinkos apsaugos institucijose, mokslo tyrimo institutuose, universitetuose, kolegijose, pramonės, energetikos ir transporto įmonėse, įvairiose aplinkosauginėse ir konsultacinėse firmose bei studijas tęsti technologijos mokslų aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos krypties doktorantūroje.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti aplinkos inžinerijos magistrą, turintį žinių apie šiuolaikines aplinkos inžinerijos mokslo tendencijas ir gebantį identifikuoti pagrindines aplinkos inžinerijos krypties problemas, pasirinkti jų sprendimo būdus, įvertinti aplinkos taršos poveikį aplinkai ir žmogui, taikyti aplinkos taršos prevencijos ir taršos mažinimo priemones bei būdus, gebantį inovatyviai sprėsti problemas naujoje, nežinomoje ar nuolat kintančioje aplinkoje bei tarpkryptiniuose kontekstuose, ir palaikyti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinos apie šiuolaikines aplinkos inžinerijos mokslo tendencijas, aplinkos inžinerijos krypties problemas, jų sprendimo būdus, aplinkos taršos poveikį aplinkai, aplinkos taršos prevencijos ir taršos mažinimo priemones ir būdus.
 • Aplinkos apsaugos valdymo, aplinkosauginių technologijų vystymo, aplinkos procesų analizės žinios.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės taikyti mokslinių tyrimų rezultatus analizuojant aplinkos užterštumo rizikos, grėsmės mastus ir kontrolės mechanizmus ir aplinkos apsaugos politikos formavimo principus.
 • Gebės rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją naudodamasis įvairiais šaltiniais, planuoti ir atlikti eksperimentus, apdoroti ir vertinti jų duomenis bei pateikti išvadas.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebės panaudoti savo inžinerines žinias ir supratimą praktiniams inžineriniams uždaviniams spręsti pritaikant teorinius modelius ir mokslinių tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
 • Gebės taikyti inovatyvias taršos mažinimo priemones aplinkos tausojimo, išsaugojimo ir gerinimo problemoms spręsti ir jų sprendimams įgyvendinti.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebės taikyti įgytas inžinerines žinias ir mokslinį supratimą sprendžiant netipines aplinkosaugines problemas, tarp jų ir susijusias su kitomis mokslo bei inžinerijos kryptimis.
 • Gebės inovatyviai plėtoti naujas ir originalias inžinerines idėjas bei metodus darnios gamtonaudos ir aplinkos išsaugojimo srityje.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebės įgytas žinias taikyti sprendžiant problemas naujoje, nežinomoje ar nuolat kintančioje aplinkoje bei tarpkryptiniuose kontekstuose, gebės dirbti komandoje ir būti jos lyderiu.
 • Gebės rengti mokslinius darbus ir publikacijas, bendrauti su tiksline bendruomene lietuvių ir užsienio kalba ir tobulinti savo kvalifikaciją visą savo gyvenimą.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebės taikyti šiuolaikinius metodus inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, nustatyti aplinkos taršos kenksmingumo lygį ir parinkti inžinerines priemones jam sumažinti, planuoti ir diegti efektyvius aplinkos apsaugos būdus, kurti tam skirtus įrenginius bei propaguoti aplinkos saugojimą.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17126 Dirvožemio atstatymo procesai 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17127 Rizikos aplinkai vertinimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17128 Aplinkos apsaugos politika, teisė ir ekonomika (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APAVM17129 Fizikiniai ir cheminiai procesai aplinkoje 6 30 - - - 130 E
APAVM17130 Taikomoji aplinkosauga 6 15 - 15 - 130 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17135 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
APAVM17136 Švarios technologijos 6 30 15 - - 115 E
APAVM17137 Atliekų surinkimas ir deponavimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 - 195 E
APAVM17138 Fizinė aplinkos tarša 6 30 15 - - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APAVM17139 Būvio ciklo vertinimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17266 Hidrosferos išteklių valdymas (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17145 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
APAVM17146 Aplinkos procesų modeliavimas (su kursiniu projektu) 9 30 15 - - 195 E
APAVM17147 Atmosferos kontrolė ir apsauga (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
APAVM17148 Radioaktyvioji tarša ir radiacinė sauga 6 30 - 15 - 115 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17150 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.