Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Aplinkos apsaugos technologijos ir vadyba

Aplinkos apsaugos technologijos ir vadyba

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Bendroji inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621H17003, 6211EX034 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Saulius Vasarevičius
Studentas: Danguolė Bisikirskė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Dvigubo diplomo magistrantūros studijų programa, vykdoma kartu su Rygos technikos universitetu. Studentams suteikiama galimybė studijų metu išvykti vienam semestrui į Rygos technikos univeristetą ir surinkus ten ne mažiau kaip 40 % ECTS kreditų, baigus studijas suteikiami abiejų universitetų magistro kvalifikacinio laipsnio diplomai.
 
Studijos vyksta anglų kalba.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Aplinkos apsaugos technologijų ir vadybos studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos aplinkosaugos specialistams, gebantiems analizuoti ir vertinti aplinkoje vykstančius reiškinius ir procesus, atilkti teorinius ir eksperimentinius šios srities tyrimus, taikyti efektyvius technologinius ir vadybinius sprendimus aplinkos inžinerijos srityje.
Aplinkos apsaugos technologijų ir vadybos studijų programoje rengiami specialistai, kurie geba vertinti, interpretuoti ir naudoti duomenis bei informaciją apie taršos nustatymo ir mažinimo metodus bei technologijas įvairiuose aplinkos komponentuose, geba tirti, organizuoti, valdyti sudėtingus aplinkos apsaugos technologinius ir administracinius procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką aplinkosaugos efektyvumui.
 
Ką gebėsiu?
Baigę aplinkos apsaugos technologijų ir vadybos studijas absolventai gebės savarankiškai analizuoti aplinkos būklę, vertinti jos elementus, organizuoti aplinkos apsaugos priemonių taikymą, atlikti teorinius ir eksperimentinius šios srities tyrimus, prognozuoti bei valdyti galinčią kilti riziką, kaupti ir interpretuoti gautus duomenis, taikyti naujus metodus ir šiuolaikines informacines technologijas, vertinti ir valdyti procesus, susijusius su aplinkos apsaugos tyrimais ir inovacijų diegimu. 
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę aplinkos apsaugos technologijų ir vadybos studijų programą absolventai galės dirbti valstybinėse aplinkos apsaugos institucijose, savivaldybėse, pramonės, energetikos ir transporto įmonėse, įvairiose aplinkosauginėse ir konsultacinėse firmose, mokslo ir studijų institutcijose bei tęsti studijas technologijos mokslų aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos krypties doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Rengti specialistus, kurie įgiję žinių, studijuodami magistrantūros dalykus, gebėtų atpažinti, identifikuoti ir, taikant šiuolaikines inžinerines priemones moksliškai analizuoti ir vertinti įvairias globalias, regionines ir vietines aplinkos apsaugos problemas, gebėtų diegti aplinkos apsaugos vadybos sistemas ir aplinkosaugines technologijas, analizuoti ir vertinti jų veiksmingumą, taikyti ekologinio projektavimo principus, išlaikant profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Mokslinių tyrimų metodologijos, metodų, organizavimo, inovacijų planavimo ir diegimo žinios.
 • Žinios apie šiuolaikines aplinkos inžinerijos mokslo tendencijas, aplinkos inžinerijos krypties problemas, jų sprendimo būdus, intelektualinių ir materialinių išteklių vertinimo kriterijus, švarios gamybos koncepciją.
 • Žinios apie žmogaus veiklos poveikio aplinkai nustatymą ir vertinimą bei prevencinių aplinkos apsaugos priemonių taikymą.
 • Žinios apie švariosios gamybos technologinius procesus bei aplinkos apsaugos vadybos principus.
 • Žinios apie gaminio būvio ciklą, medžiagų ir energijos balansą, darnų gamtinių išteklių naudojimą.
 • Žinios apie aplinkos apsaugos vadybos sistemas, jų diegimo galimybes ir procedūras.
 • Žinios apie darnų transportą, darnią energetiką ir darnią pramonę ir darnų miestą.
 • Gerai žinoti ir mokėti kūrybiškai taikyti gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, nuodugniai žinoti bei suprasti bendrosios inžinerijos studijų krypties principus ir gebėti juos taikyti naujiems inžineriniams uždaviniams spręsti;
 • Žinoti ir kritiškai vertinti naujausius inžinerijos srities pasiekimus.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėjimas atpažinti, surasti ir įvertinti inžineriniam darbui reikalingus duomenis naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais.
 • Gebėjimas planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus, gebėti kritiškai įvertinti jų duomenis ir pateikti išvadas.
 • Gebėjimas ištirti naujų inžinerijos krypties inžinerinių problemų sprendimo metodų ir būdų pritaikomumą.
 • Inžinerinė analizė
 • Geba analizuoti bei vertinti aplinkos kokybę, taikyti taršos nustatymo, mažinimo ir prevencijos metodus bei technologijas.
 • Geba modeliuoti, analizuoti bei vertinti aplinkoje vykstančius procesus bei jų tarpusavio sąveikas inžineriniu ir vadybiniu aspektais.
 • Geba taikyti mokslinių ir fundamentinių tyrimų rezultatus vertinant aplinkos užterštumo rizikos galimybes, grėsmės mastus ir kontrolės mechanizmus ir aplinkos apsaugos politikos formavimo principus.
 • Geba vertinti naujausius aplinkosauginių technologijų kūrimo, taikymo ir eksploatavimo principus darnumo aspektu.
 • Gebėti spręsti netipines, negriežtai apibrėžtas ir neišsamiai apibūdintas problemas.
 • Įžvelgti standartines ir nestandartines inžinerines problemas, gebėti jas aiškiai formuluoti ir spręsti naudojant inžinerines ir vadybines priemones.
 • Gebėti panaudoti savo žinias ir supratimą praktiniams inžineriniams uždaviniams spręsti pritaikydamas teorinius modelius ir tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
 • Suprasti socialinių, sveikatos, darbo ir gaisrinės saugos, aplinkosaugos ir komercinių reikalavimų svarbą.
 • Gebėti taikyti novatoriškus metodus specifinėms problemoms spręsti ir jų sprendimams įgyvendinti.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Geba parengti techninio projekto aplinkosauginę dalį remiantis inžinerinėmis ir vadybinėmis žiniomis.
 • Geba taikyti savo žinias ir supratimą aplinkosauginiams įrenginiams projektuoti, atsižvelgiant į techninius, socialinius, sveikatos, saugos, aplinkosaugos, komercinius ir kitus reikalavimus.
 • Gebėjimas analizuoti ir dirbti su sudėtinga, techniškai neapibrėžta ir neišsamia informacija.
 • Gebėti taikyti savo įgytas žinias ir supratimą spręsti nestandartines problemas, tarp jų ir susijusias su kitomis mokslo bei inžinerijos studijų kryptimis;
 • Gebėti inovatyviai plėtoti naujas ir originalias inžinerines idėjas bei metodus;
 • Gebėti priimti inžinerinius vadybinius sprendimus, susidūrus su daugialypėmis, techniškai neapibrėžtomis ir tiksliai neapibūdintomis problemomis.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėti veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, gebėti būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių krypčių ir lygių atstovai, lyderiu.
 • Mokėti bendrauti su tiksline bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.
 • Holistiškai suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą;
 • Labai gerai išmanyti projektų valdymo ir verslo aspektus, suprasti technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Geba panaudoti savo žinias ir supratimą teršalų sklaidos modeliams sudaryti ir pritaikyti įvairius metodus, įskaitant matematinę analizę ir eksperimentus.
 • Geba formuluoti ir spręsti naujas aplinkosauginių technologijų taikymo metu kylančias problemas.
 • Supranta socialinių, sveikatos ir saugos, etikos, aplinkosaugos ir komercinių reikalavimų svarbą.
 • Gebėti panaudoti savo žinias ir supratimą praktiniams inžineriniams uždaviniams spręsti pritaikydamas teorinius modelius ir tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17131 Švaresnė gamyba (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17132 Antropogeninis poveikis aplinkai 6 30 - - - 130 E
APAVM17133 Inovatyvios aplinkos apsaugos technologijos (su kursiniu projektu) 6 15 15 15 - 115 E
APAVM17251 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 6 15 15 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APPEM17121 Atsinaujinantys energijos ištekliai ir darni energetika 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17134 Fizinė tarša ir jos mažinimo technologijos 6 30 15 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17128 Aplinkos apsaugos politika, teisė ir ekonomika (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 - 115 E
APAVM17140 Aplinkos apsaugos vadyba (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
APAVM17141 Atliekų tvarkymas (su kursiniu darbu) 9 30 - 30 - 180 E
APAVM17142 Tiriamasis darbas 1 3 - - - - 80 TD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APAVM17143 Būvio ciklo vertinimas 3 15 - 15 - 50 E
APAVM17144 Aplinkos apsaugos auditas 3 15 - 15 - 50 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
APAVM17146 Aplinkos procesų modeliavimas (su kursiniu projektu) 9 30 15 - - 195 E
APAVM17147 Atmosferos kontrolė ir apsauga (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
APAVM17149 Tiriamasis darbas 2 3 - - - - 80 TD
APAVM17263 Ekologinis projektavimas 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17151 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.