Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Inovatyvūs sprendimai geomatikoje

Inovatyvūs sprendimai geomatikoje

Studijų programos informacija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 628H14001
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Jūratė Sužiedelytė-Visockienė
Studentas: Aismantas Jatkauskas
Jungtinė magistrantūros studijų programa, vykdoma kartu su Rygos technikos universitetu (Latvija), ją baigus suteikiami abiejų universitetų magistro kvalifikacinio laipsnio diplomai.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: matavimų inžinerijos magistras (VGTU), geomatikos inžinerijos magistras (RTU).
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Kam skirta studijų programa?
Parengti specialistus dirbti aukštosiose mokyklose, mokslo, valstybės institucijose, savivaldybėse bei įmonėse ir organizacijose, kurių veiklos sritis susijusi su geodeziniais, kartografiniais darbais, geoinformacinių sistemų kūrimu ir eksploatavimu, geodezinių tinklų sudrymi, lazerinio skenavimo, GPS technologijų, fotogrametrijos ir nuotolinių metodų taikymu; gebančius kurti matavimų metodikas ir darbų technologijas. Įgiję patirties absolventai gebės steigti įmones ir joms vadovauti, dirbti daugiaprofilėse grupėse, atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus ir kt.
 
Ką gebėsiu?
Absolventai gebės kaupti, sisteminti, analizuoti ir vertinti mokslinei ir profesinei veiklai bei naujovėms diegti reikalingus tyrimų duomenis; gebės teisingai pasirinkti efektyvias eksperimentinių turimų priemones bei įrangą geomatikos uždaviniams spręsti; gebės įvertinti ir ištriti naujų ir kuriamų technologijų taikymą matavimų inžinerijoje; gebės suprasti mokslinių tyrimų svarbą spręsdami matavimų inžinerijos šiuolaikines ir ateities problemas.
 
Studijų organizavimo tvarka
Šios jungtinės nuolatinių studijų programos trukmė - pusantrų metų. Pirmasis semestras dėstomas Rygos technikos universitete (RTU), antrasis - VGTU. Trečiajame semestre tam tikri pasirenkamieji studijų dalykai dėstomi atitinkamai VGTU ir RTU, taigi studijų vietą lems studento pasirinkimas. Baigiamieji darbai ginami abiejuose universitetuose, o jų gynimo komisijose dalyvauja ir VGTU, ir RTU dėstytojai.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti matavimų inžinerijos specialistus, įgijusius naujausias specializuotas geomatikos, geodezijos ir kartografijos žinias, susijusias su geodezinių tinklų, geografinių informacinių sistemų kūrimu, plėtra ir tobulinimu, gebančius suvokti ir analizuoti skirtingų žinių sąveikas, kelti probleminius klausimus, jų sprendimams pasitelkiant įgytomis žiniomis grįstus matavimų inžinerijos krypties mokslinius tyrimus, optimizuoti geodezinės ir kartografinės informacijos gavimą, modeliuojant analizuojamus procesus geoinformacinėse sistemose, išsiugdžiusius gebėjimus priimti inovatyvius sprendimus sudėtingos gamybinės veiklos, susijusios su giminingomis sritimis bei technologijų pažanga, mokslinės analizės ir tyrimų įgūdžius, reikalingus palaikyti ir tobulinti įgytą kompetenciją darbui nuolat besikeičiančių technologijų aplinkoje, mokslinių tyrimų institucijose, studijoms doktorantūroje.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Mokslinių tyrimų metodologijos, metodų, organizavimo, inovacijų planavimo ir diegimo žinios.
 • Šiuolaikinių elektroninių geodezinių matavimų sistemų taikymo galimybių ir naujausių geomatikos pasiekimų inžinerijos srityje žinios.
 • Vieningų įvairios paskirties ir rūšių geodezinių tinklų projektavimo, kūrimo ir plėtros metodologijų ir principinių teorinių sprendimų žinios bei dabartinių geodinaminių procesų tyrimo metodų, taikant geodezinius matavimus, žinios ir kūrybinis jų taikymas.
 • Geografinių informacinių sistemų sandaros, inovatyvių technologijų ir vystymosi tendencijų bei taikymo specializuotiems geomatikos, geodezijos, kartografijos, kadastro poreikiams žinios ir jų kūrybinis taikymas.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba pademonstruoti bendrųjų mokslinių tyrimų, teorijų, metodų taikymo žinias mokslinėje ir pedagoginėje veikloje.
 • Geba suprasti studijų programą atitinkančios inžinerijos krypties principus, nustatyti skirtingų krypčių ir sričių žinių sąveikos ir jų integravimo reikšmę sprendžiant probleminius geomatikos klausimus.
 • Geba analizuoti geodezinių tinklų, geografinių, kadastro informacinių sistemų, duomenų bazių formavimo vieningoje Žemės koordinačių sistemoje svarbos klausimus kuriant didelių teritorijų informacines sistemas, atliekant tarptautinius geodezinius tyrimus, bei geba sintetinti, analizuoti, pasiūlyti geodezinių tinklų, geografinių ir kadastro informacinių sistemų, matavimų apdorojimo bei techninių reikalavimų suderinamumo sprendimus.
 • Inžinerinė analizė
 • Geba įžvelgti, analizuoti ir apjungti standartines ir nestandartines inžinerines problemas ir geba jas aiškiai formuluoti ir spręsti.
 • Geba panaudoti geomatikos žinias ir supratimą praktiniams inžineriniams uždaviniams spręsti pasirenkant tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
 • Geba inovatyviai plėtoti naujas ir originalias inžinerines idėjas bei metodus; geba priimti inžinerinius sprendimus susidūrus su daugialypėmis, techniškai neapibrėžtomis ir tiksliai neapibūdinamomis problemomis.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Turi žinių ir įgūdžių, reikalingų geomatikos mokslinio - inžinerinio projektavimo darbams studijų programą atitinkančioje inžinerijos kryptyje atlikti.
 • Suprasti ir parinkti naujas, inovatyvias projektavimo metodikas ir gebėti jas taikyti inžinerinėje kryptyje.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Geba įgytas specializuotas žinias, tyrimų metodikas adaptuoti ir taikyti atliekant gretimų mokslo šakų ar krypčių tyrimus.
 • Geba savarankiškai planuoti mokymosi procesą, rinktis tobulinimosi kryptį bei įgytas žinias ir supratimą taikyti žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje ir moksliniuose tyrimuose.
 • Geba suvokti priimamų sprendimų galimus techninius, ekonominius, socialinius padarinius ir atsakomybę už juos.
 • Geba būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių krypčių ir lygių atstovai, lyderiu, veiksmingai dirbti ir bendrauti nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Geba kurti, plėtoti geoinformacines sistemas taikant šiuolaikines inžinerines technologijas, taikyti geoinformacines sistemas geodezinių, kartografinių duomenų, erdvinės informacijos kaupimui, sisteminimui, analizei ir valdymui bei kurti specializuotas geoinformacinių sistemų duomenų bazes derinant įvairiais metodais ir būdais gautus duomenis.
 • Geba tobulinti specializuotų duomenų bazių sudarymą, optimizuoti kartografinės informacijos gavimą, sisteminimą, modeliuojant geodezinius tinklus ir geoinformacinėse sistemose žemėlapius.
 • Gebėti ištirti naujų ir naujai atsirandančių studijų programą atitinkančios inžinerijos krypties inžinerinių problemų sprendimo metodų ir būdų pritaikomumą.
 • Gebėti pritaikyti inžinerinės veiklos organizavimo principus, suprasti jos grandžių sąveiką, gebėti vertinti inžinerinę veiklą darbo saugos ir aplinkosaugos aspektais.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM16030 Kompiuterinė grafika geomatikoje 6 30 15 - 15 100 E
APGDM16031 Žemės valdymo pagrindai 3 15 15 - 15 35 E
APGDM16032 Globalinė padėties nustatymo sistema 6 30 15 - 15 100 E
APGDM16033 Skaitmeniniai vietovės modeliai 3 15 15 - 15 35 E
APGDM16034 Lokalūs geodeziniai tinklai 3 15 15 - 15 35 E
APGDM16038 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - 15 65 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APGDM16035 Architektūrinė fotogrametrija 6 15 15 - 15 115 E1
APGDM16036 Teminė kartografija 6 15 15 - 15 115 E1
APGDM16037 Taikomosios programos geomatikoje 6 15 15 - 15 115 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM16040 Geodezinio lazerinio skenavimo technologijos (su kursiniu projektu) 6 15 30 - 15 100 E
APGDM16041 Nuotolinių tyrimų metodai 6 30 15 - 15 100 E
APGDM16042 Skaitmeniniai statinių modeliai 6 30 15 - 15 100 E
APGDM16045 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - 15 65 Į
APVIM16004 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 3 15 - 15 10 40 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APGDM16043 Skaitmeninė kartografija 6 30 15 - 15 100 E1
APGDM16044 Geoinformacinių sistemų technologija 6 30 15 - 15 100 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
3 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 16 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM16049 Magistro baigiamasis darbas 3 24 - - - 15 625 BD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APGDM16047 Geoinformacinės sistemos internete 6 12 12 12 15 109 E
APGDM16048 Teorinė kartografija 6 12 12 12 15 109 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.