Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Inovatyvi kelių ir tiltų inžinerija

Inovatyvi kelių ir tiltų inžinerija

Studijų programos informacija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 628H20001
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Virgaudas Puodžiukas
Studentas: Deividas Saročka
Jungtinė magistrantūros studijų programa, vykdoma kartu su Rygos technikos universitetu, ją baigus suteikiami abiejų universitetų magistro kvalifikacinio laipsnio diplomai.
 
Studijų programoje studijos vyksta anglų kalba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: statybos inžinerijos magistras.
 
Studijų trukmė - 1,5 metų.
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta rengti statybos inžinerijos magistrus, gebančius: efektyviai taikyti įgytas statybos inžinerijos mokslo ir praktikos žinias formuojant bei vertinant kelių priežiūros ir plėtros sprendimus; priimti juos savarankiškai, grindžiant sisteminiu, kritiniu bei konstruktyviu mąstymu, moksliškai argumentuojant, įsisavinus mokslines kiekybinio bei kokybinio pažinimo ir jų sąsajų nuostatas bei suvokiant jų priklausomybę nuo įvairių sąlygų; specialistus, gebančius integruotai ir kompleksiškai taikyti pažangias kelių ūkio valdymo teorijos, inovatyvių kelių ir tiltų projektavimo bei technologijų inžinerijos žinias, statybos, ekonomikos ir kitų mokslų bei technologijų naujoves.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Tarptautinė studijų patirtis teikia galimybių įgytas žinias ir patirtį taikyti ne tik Lietuvoje ar Latvijoje, bet ir kitose ES šalyse, įsidarbinti kelių bei tiltų planavimo, projektavimo (taip pat konsultavimo) paslaugas ar statybos darbus atliekančiose daugelio pasaulio šalių įmonėse ir organizacijose.
 
Studijų organizavimo tvarka
Nuolatinių studijų trukmė – pusantrų metų. Pirmasis semestras dėstomas VGTU, antrasis – RTU. Trečiojo semestro metu tam tikri pasirenkamieji studijų dalykai dėstomi atitinkamai VGTU ir RTU, taigi studijų vietą lems studento pasirinkimas. Baigiamieji darbai ginami abiejuose universitetuose, o jų gynimo komisijose dalyvauja ir VGTU, ir RTU dėstytojai.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti statybos inžinerijos magistrus, gebančius pritaikyti įgytas statybos inžinerijos mokslo ir praktikos žinias, formuojant, vertinant ir savarankiškai priimant efektyvius kelių priežiūros ir plėtros sprendimus, grįstus sisteminiu, kritiniu bei konstruktyviu mąstymu ir moksline argumentacija, įsisavinusius mokslines kiekybinio bei kokybinio pažinimo ir tarpusavio sąveikos nuostatas bei jų priklausomybę nuo įvairių sąlygų, taip pat gebančius integruoti ir kompleksiškai taikyti kelių ūkio valdymo teorijos, kelių ir tiltų projektavimo ir technologijų inžinerijos inovatyvias žinias, apimančias tiek statybos, tiek ekonomikos, tiek ir kitų mokslų ir technologijų pažangą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žino ir taiko mokslinių tyrimų metodologijos, metodų, organizavimo, inovacijų planavimo ir diegimo būdus sprendžiant kelių tinklo priežiūros, plėtros bei valdymo problemas ir uždavinius.
 • Žino šiuolaikinių kelių ir tiltų informacinių sistemų taikymo galimybes ir jų vystymosi pagrindines tendencijas inžinerijoje, taikant teorines žinias nustatyto rizikos ir saugos veiksnius tiltų ir kelių inžinerijoje.
 • Žino įvairios paskirties kelių, transporto sistemos tinklų planavimo, projektavimo, kūrimo, modeliavimo ir plėtros metodologijas bei principinius teorinius sprendimo būdus.
 • Žino apie naujausią kelių ir tiltų inžinerijos ideologiją, naujausius mokslinius pasiekimus ir plėtojamas metodikas bei technologijas, pritaikant savarankiškam mokslinių ir inžinerinių idėjų taikymui.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba analizuoti, sintetinti ir vertinti šiuolaikinius metodus inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus, išmano analizės metodų taikymo ribas, moka įvertinti tyrimų rezultatus ir nustatyti jų patikimumą.
 • Geba efektyviai veikti ir organizuoti veiklą besikeičiančiose ir netipinėse sąlygose, kai stokojama išsamios informacijos, instrukcijų, patirties.
 • Geba nuolat savarankiškai studijuoti, kritiškai vertinti studijuoto pažinimo teorines bei praktines naujoves, vis plačiau skleidžiant ekonominių vertinimų ir inžinerinių sprendimų poreikį įvairiose srityse.
 • Geba suvokti savo priimamų sprendimų galimus etinius, techninius, ekonominius, socialinius padarinius ir atsakomybę už juos, argumentuotai pagrįsti savo tyrimų bei samprotavimų išvadas.
 • Specialieji gebėjimai
 • Geba taikyti naujovių diegimui reikalingus tyrimus, taikyti šiuolaikinius metodus inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus, sukurti adekvačius nagrinėjamiems kelių transporto procesams ir visuomenės poreikiams inžinerinius sprendimus.
 • Geba planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, taikyti analizės metodus, vertinti rezultatus, nustatyti jų patikimumą ir kvalifikuotai spręsti problemas automobilių kelių ir tiltų projektavimo, statybos, priežiūros ir rekonstravimo bei saugaus eismo organizavimo srityje.
 • Geba pažinti ir kritiškai vertinti automobilių kelių ir tiltų projektavimo, statybos, priežiūros ir rekonstravimo bei saugaus eismo organizavimo teorines ir praktines naujoves Lietuvoje ir užsienyje, jas taikyti mokslinėje ir praktinėje veikloje.
 • Geba suvokti savo priimamų sprendimų galimus etinius, techninius, ekonominius, socialinius padarinius ir atsakomybę už juos, rizikos ir saugos sąlygų valdymą, nustatant kelių ir tiltų konstrukcijų ilgaamžiškumą, argumentuotai pagrįsti savo tyrimų bei samprotavimų išvadas, jas suprantamai pateikti žodžiu ir raštu įvairių sričių ir interesų, įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Geba įgytas žinias ir supratimą taikyti gretimų mokslo šakų ar krypčių moksliniuose tyrimuose ir praktinėje veikloje.
 • Geba aiškiai ir argumentuotai perteikti išvadas grindžiamas analitiniu, sisteminiu ir kritiniu mąstymu.
 • Geba savarankiškai plėtoti, formuoti ir teikti socialiai atsakingus pasiūlymus, puoselėti savo žinių ir įgūdžių perimamumą ir tęstinumą bei turimų žinių derinimą prie naujų poreikių.
 • Geba vadovauti kitų darbuotojų veiklai socialiai atsakingai ir etiškai.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba savarankiškai planuoti ir pasirinkti tobulinimosi kryptį, pasinaudojant moderniais kelių tinklo planavimo, kelių ir tiltų projektavimo metodais.
 • Geba pasinaudoti mokslinių tyrimų žiniomis, turėdamas tiriamojo darbo patirties bei sisteminio ir strateginio mąstymo įgūdžių savarankiškai profesinei veiklai.
 • Geba priimti inovatyvius sprendimus, įvertindamas galimas visuomenines ir etines veiklos pasekmes.
 • Geba vykdyti veiklą suvokdamas moralinę atsakomybę už savo veiklos ir rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM14101 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 3 15 - 15 7 43 E
APKLM14102 Inovatyvus dangų konstravimas 6(2) 30 - 15 15 100 E
STTSM14103 Netiesinė gelžbetoninių tiltų analizė 6 30 - 15 15 100 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM14104 Kelių kompleksiniai tyrimai 6 15 - 30 15 100 E
APKLM14105 Saugaus eismo organizavimas 6 30 - 15 15 100 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
STTSM14106 Kompozitiniai plienbetoniniai tiltai 6(2) 30 - 15 15 100 E
STTSM14107 Tiltų kompiuterinis projektavimas 6(2) 15 15 15 15 100 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM14108 Magistro baigiamasis darbas 1 (Keliai) 3 - - - - 80 A
APKLM14110 Magistro baigiamasis darbas 1 (Keliai ir tiltai) 3 - - - - 80 A
STTSM14109 Magistro baigiamasis darbas 1 (Tiltai) 3 - - - - 80 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM14201 Erdvinis kelių projektavimas 6 30 - 15 12 103 E
STTSM14201 Rizikos ir saugos veiksniai tiltų inžinerijoje 6 30 - 15 15 100 E
STTSM14202 Inovatyvūs medienos ir armuoto betono tiltai 6(2) 30 - 15 15 100 E
STTSM14203 Tiltų konstrukcijų ilgaamžiškumas 6 30 - 15 15 100 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM14205 Psichologija 3 15 - 15 6 44 E
APKLM14206 Pedagogika 3 15 - 15 6 44 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM14207 Magistro baigiamasis darbas 2 (Keliai) 3 - - - - 80 A
APKLM14209 Magistro baigiamasis darbas 2 (Keliai ir tiltai) 3 - - - - 80 A
STTSM14208 Magistro baigiamasis darbas 2 (Tiltai) 3 - - - - 80 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
3 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (sesija) + 16 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM14302 Kelių ir gatvių tinklo planavimas 6 24 - 12 12 112 E
APKLM14303 Žemių naudojimo planavimas 6 24 - 12 12 112 E
STMEM17106 Tiltų kompozitinės medžiagos 6 24 - 12 12 112 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM14304 Magistro baigiamasis darbas 3 (Keliai) 24 - - - - 640 BD
APKLM14306 Magistro baigiamasis darbas 3 (Keliai ir tiltai) 24 - - - - 640 BD
STMEM17107 Magistro baigiamasis darbas 3 (Tiltai) 24 - - - - 640 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.