Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Vandens ūkio inžinerija

Vandens ūkio inžinerija

Studijų programos informacija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621H23001
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Mindaugas Rimeika
Studentas: Vytautas Kairys
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: vandens inžinerijos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Vandens ūkio inžinerijos studijų programa skirta rengti vandens ūkio inžinerijos teoriją ir praktiką išmanantiems specialistams, gebantiems analizuoti, planuoti, modeliuoti ir vertinti globalines, regionines ir lokalines vandens ūkio inžinerijos problemas; vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, vandens ruošimo ir nuotekų valymo įrenginius bei jų technologinius procesus; analizuoti vandens apsaugos ir valdymo sistemas, vertinti vandens telkinių būklę ir žmogaus ūkinės veiklos poveikį vandens kokybei.
 
Ką gebėsiu?
Baigę vandens ūkio inžinerijos studijų programą absolventai gebės integruoti žinias ir spręsti sudėtingas problemas naujoje, nežinomoje ar nuolat kintančioje aplinkoje bei tarpkryptiniuose dalykuose. Gebės analizuoti ir vertinti įvairias globalias, regionines ir lokalias vandens ūkio problemas, išmanys vandens ūkio inžinerijos teoriją ir praktiką. Gebės įvertinti vandens aplinkos parametrų kokybės būklę ir tendencijas, taikyti inžineriniu požiūriu pagrįstus techninius, technologinius ir organizacinius sprendimus įvairiose vandens ūkio inžinerijos srityse. Gebės pritaikyti įgytas teorines ir praktines žinias parenkant, analizuojant vandens ruošimo ir nuotekų valymo technologinius procesus, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas bei optimizuojant sąnaudas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Karjeros galimybės susijusios su absolvento gebėjimų realizavimu. Baigę vandens ūkio inžinerijos magistrantūros studijas absolventai galės pasirinkti savo gebėjimus ir poreikius atitinkantį darbą, numatant galimus pokyčius (karjeros galimybes) ateityje; galės pasirinkti vadovaujamąjį ar inžinerinį darbą vandentvarkos srityje projektavimo, statybos, eksploatavimo ar priežiūros organizacijose arba privačiose firmose, valstybinėse ir savivaldybių institucijose, aplinkos apsaugos departamentuose ir agentūrose. Studijas tęsti galės technologijos mokslų aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos krypties doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Rengti specialistus, gebančius surinkti informaciją apie vandens ir nuotekų kokybinius ir kiekybinius parametrus, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, vandens ruošimo, nuotekų valymo, vandens apsaugos, valdymo ir monitoringo sistemas, vandens telkinių būklę ir kokybę, ją apdoroti, analizuoti, taip pat planuoti ir modeliuoti sistemų, būklės ar kokybės pokyčius; įvertinti darnų ir subalansuotą išteklių poreikį ir sistemų poveikį aplinkai; taikyti mokslo ir technologijų naujoves projektuojant, planuojant, įrengiant, naudojant ir prižiūrint vandentvarkos sistemas bei technologinius procesus.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Mokslinių tyrimų metodologijos, organizavimo, inovacijų planavimo ir diegimo žinios.
 • Žinios apie vandens ūkio inžinerijos mokslinių tyrimų metodus, tendencijas ir problemas, jų sprendimo būdus, tyrimų atlikimo, matavimo ir analizės priemones.
 • Vandens išteklių valdymo, vandens aplinkos politikos, teisės ir ekonomikos žinios.
 • Vandens ūkio inžinerijos technologijų parinkimo, procesų analizės ir valdymo žinios.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba integruoti bendrųjų mokslinių tyrimų, teorijų, metodų taikymo ypatybes mokslinėje ir pedagoginėje veikloje.
 • Geba įvertinti vandens ūkio inžinerijos mokslinių tyrimų poreikį, kvalifikuotai juos planuoti, pasirinkti tinkamiausius tyrimų metodus, atlikimo priemones, atlikti tyrimus bei naudojantis informacinėmis technologijomis įvertinti gautą rezultatą.
 • Geba pasirinkti kokybinių vandens aplinkos būklės parametrų valdymo ir vertinimo kriterijus, sistemų analizės, darnaus planavimo ir valdymo būdus.
 • Geba taikyti vandentvarkos sistemose vykstančių procesų analizės ir modeliavimo metodus, vertinti esamų sistemų patikimumą ir optimizuojant procesus.
 • Specialieji gebėjimai
 • Geba moksliškai analizuoti ir vertinti įvairias globalias, regionines ir lokalias vandens ūkio problemas, išmano vandens ūkio inžinerijos teoriją ir praktiką, mokslinių tyrimų metodologiją ir metodus, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo ir analizės metodus.
 • Geba analizuoti, prognozuoti ir modeliuoti vandentvarkos procesus, geba parinkti įrenginių ir sistemų charakteristikas, atlikti jų svarbiausių parametrų skaičiavimus.
 • Geba įvertinti vandens aplinkos parametrų kokybės būklę ir tendencijas, taikyti inžineriniu požiūriu pagrįstus techninius, technologinius ir organizacinius sprendimus.
 • Geba pritaikyti įgytas teorines ir praktines žinias parenkant, analizuojant vandens ruošimo ir nuotekų valymo technologinius procesus, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas bei jas optimizuoti.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Geba taikyti šiuolaikinius metodus inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus, išmano analizės metodų taikymo ribas, moka įvertinti tyrimų rezultatus ir nustatyti jų patikimumą.
 • Geba integruoti žinias ir spręsti sudėtingas problemas, turėdamas ne visą arba ribotą informaciją priimti optimalius sprendimus.
 • Geba aiškiai ir nedviprasmiškai perteikti logiškas, žiniomis ir tyrimais pagrįstas išvadas bei rezultatus įvairioms auditorijoms. Geba formuluoti išvadas, rengti mokslinius darbus ir publikacijas, dalyvauti mokslinėje diskusijoje.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba taikyti holistinį požiūrį vertinant energetinių projektų išteklių poreikį, poveikį aplinkai, efektyvumą, rentabilumą, patikimumą ir kitus kokybinius parametrus.
 • Turi probleminio mokymosi ir mokymo įgūdžių, kurie leidžia kryptingai ir savarankiškai tęsti studijas.
 • Geba nuolat savarankiškai mokytis, pažinti ir kritiškai vertinti studijuoto pažinimo ar teorines bei praktines naujoves.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APASM11002 Poveikio aplinkai vertinimas 6(2) 30 - 15 14 101 E
APPEM11141 Aprūpinimo energija sistemos 4 15 - 15 10 66 E
APVIM15201 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 4 15 - 15 10 66 E
APVIM15202 Vandens išteklių valdymas 8(3) 30 - 30 16 137 E
APVIM15210 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APGDM11041 Vandens ūkio geoinformacinės sistemos 5 15 30 - 11 77 E
FMITM11105 Informacinės technologijos inžinerijoje 5 15 30 - 12 76 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APVIM15002 Vandentvarkos ūkio valdymas 7 45 - 15 14 112 E
APVIM15003 Nuotekų valymo technologija 8(4) 30 - 30 16 137 E
APVIM15203 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
APVIM15204 Hidrotechnikos statiniai ir jų eksploatacija 6(2) 30 - 15 14 101 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APVIM15004 Paviršinių nuotekų tvarkymas 6 30 - 15 14 101 E
APVIM15206 Vandens apsaugos politika, teisė, ekonomika 6 30 - 15 14 101 E
APVIM15207 Sausumos hidrologija 6 30 - 15 14 101 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
APAVM17234 Vandentvarkos sistemų darbo optimizavimas 6(2) 30 - 15 14 101 E
APAVM17236 Vandentieka 7(3) 45 - 15 14 112 E
APAVM17241 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
VVTVM17025 Tarptautinių projektų vadyba 6 45 - 15 6 94 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APAVM17235 Individualios vandentvarkos sistemos 5 15 - 15 12 91 E
APAVM17249 Atvirų vagų hidraulika 5 15 - 15 12 91 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17245 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.