Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Kelių eismo saugumo inžinerija

Kelių eismo saugumo inžinerija

Studijų programos informacija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621H22001
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Virgaudas Puodžiukas
Studentas: Sandra Jakulytė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: kelių inžinerijos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Kelių eismo saugumo inžinerijos magistrantūros studijų programa skirta asmenims, turintiems statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Pagal kelių eismo saugumo inžinerijos studijų programą rengiami aukštos kvalifikacijos eismo saugumo inžinerijos automobilių keliuose specialistai. Panašių studijų programų, pagal kurias galėtų būti rengiami aukštos kvalifikacijos eismo saugumo automobilių keliuose specialistai (magistrai), kituose Lietuvos universitetuose nėra.
 
Ką gebėsiu?
Baigę kelių eismo saugumo inžinerijos studijų programą absolventai gebės: rengti ir vertinti automobilių kelių bei miestų gatvių projektus; projektuoti miestų susisiekimo sistemų elementus ir automobilių kelius, įvertindami eismo saugumą; organizuoti eismą automobilių keliuose ir miestų gatvėse, naudodami inžinerines eismo saugos priemones; suvokti saugaus eismo inžineriją – sudėtingą, t. y. sudarytą iš atskirų dalių (žmogus – kelias – aplinka – transporto priemonė), sistemą; taip pat moksliškai analizuoti ir vertinti eismo situacijas saugaus eismo požiūriu bei konkrečiose eismo situacijose vertinti eismo dalyvių veiksmus; atlikti saugaus eismo auditą, ekonomiškai įvertinti ir pagrįsti inžinerinius eismo saugos gerinimo sprendinius; inicijuoti ir įgyvendinti saugaus eismo inovacijas; naudotis moderniomis informacinėmis technologijomis, išlaikyti ir nuolat ugdyti mokslinę bei techninę kompetenciją.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Karjeros galimybės susietos su absolventų gebėjimų realizavimu. Baigę kelių eismo saugumo inžinerijos studijų programą absolventai galės pasirinkti jų gebėjimus labiausiai atitinkantį darbą, numatydami galimus jo pokyčius (karjeros galimybes) ateityje; galės dirbti projektavimo organizacijose, konsultacinėse įmonėse, mokslo ir studijų institucijose, miestų bei rajonų savivaldybių administracijose, automobilių kelių bei miestų gatvių tiesybos, remonto ir priežiūros įmonėse, saugaus eismo priežiūros institucijose; studijas galės tęsti technologijos mokslų statybos inžinerijos krypties doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Rengti antrosios pakopos universitetinį išsilavinimą turinčius kelių inžinerijos magistrus galinčius suvokti, analizuoti ir išgryninti saugaus eismo problemas, priimti konceptualius ir tikslius inžinerinius sprendinius, trūkstant informacijos bei atsižvelgiant į eismo situaciją automobilių keliuose ir gatvėse, gebančius vykdyti visuomeninę švietėjišką veiklą, būti komandos lyderiais, surasti ir perprasti naujausias tendencijas saugaus eismo srityje ir jas pritaikyti Lietuvoje.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Mokslinių tyrimų metodologijos, metodų, organizavimo, inovacijų planavimo ir diegimo žinios.
 • Žinios apie priemones užtikrinančias saugų eismą automobilių keliuose ir gatvėse, transporto srautų planavimą ir modeliavimą.
 • Žinios apie saugaus eismo inžinerijoje taikomus naujausius tyrimų metodus bei kelių infrastruktūros valdymą.
 • Žinos apie naujausius mokslinius pasiekimus ir plėtojamas metodikas bei technologijas saugaus eismo inžinerijoje, pritaikant savarankiškam mokslinių ir inžinerinių idėjų plėtojimui ir taikymui.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba integruoti bendrųjų mokslinių tyrimų, teorijų, metodų taikymo ypatybes mokslinėje ir pedagoginėje veikloje.
 • Geba vertinti naujausių technologijų taikymo ir inovacijų svarbą užtikrinant saugų eismą automobilių keliuose ir miestų gatvėse.
 • Geba įvertinti skirtingų sričių ir krypčių sąveikos ir jų integravimo reikšmę sprendžiant probleminius saugaus eismo inžinerijos klausimus.
 • Geba taikyti alternatyvius sprendimo variantus ir argumentuotai pagrįsti savo tyrimų bei samprotavimų išvadas.
 • Specialieji gebėjimai
 • Geba planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, taikyti analizės metodus, vertinti rezultatus, nustatyti jų patikimumą tyrinėjant saugaus eismo problemas automobilių keliuose ir miestų gatvėse.
 • Geba pažinti ir kritiškai vertinti saugaus eismo situaciją, pateikti tikslius ir racionalius sprendimus eismo saugumo gerinimui.
 • Geba saugaus eismo teorines ir praktines naujoves, pritaikyti Lietuvoje mokslinėje ir praktinėje veikloje, vykdyti švietėjišką veiklą.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Geba taikyti šiuolaikinius metodus inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus, išmano analizės metodų taikymo ribas, moka įvertinti tyrimų rezultatus ir nustatyti jų patikimumą.
 • Geba efektyviai veikti ir organizuoti veiklą neįprastomis aplinkybėmis, kai stokojama išsamios informacijos, instrukcijų, patirties.
 • Geba nuolat savarankiškai studijuoti, kritiškai vertinti studijuoto pažinimo teorines bei praktines naujoves.
 • Geba suvokti savo priimamų sprendimų galimus etinius, techninius, ekonominius, socialinius padarinius ir atsakomybę už juos. argumentuotai pagrįsti savo tyrimų bei samprotavimų išvadas, jas suprantamai pateikti žodžiu ir raštu įvairių sričių ir interesų, įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims.
 • Geba įgytas žinias ir supratimą taikyti gretimų mokslo šakų ar krypčių moksliniuose tyrimuose ir praktinėje veikloje.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba pasinaudoti mokslinių tyrimų žiniomis, turėdamas tiriamojo darbo patirties bei sisteminio ir strateginio mąstymo įgūdžių savarankiškai profesinei veiklai.
 • Geba savarankiškai planuoti ir pasirinkti tobulinimosi kryptį, pasinaudojant moderniais kelių ir gatvių tinklo planavimo, šiuolaikiniais projektavimo metodais.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM11111 Eismo saugumo sistema keliuose ir gatvėse 6 30 - 15 14 101 E
APMSM11109 Eismo saugumo keliuose ir gatvėse organizavimas 6(2) 30 - 15 14 101 E
APVIM15201 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 4 15 - 15 10 66 E
TIATM11102 Automobilių dinamika ir eismo įvykių ekspertizė 6 30 - 15 14 101 E1
TIATM11104 Eismo saugumo teisinis reglamentavimas 5 30 - 15 12 76 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM11112 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
APMSM11110 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM11211 Inžinerinės eismo saugumo priemonės ir jų vertinimas 7(3) 30 - 15 14 127 E
APMSM11217 Kelių ir gatvių tinklo planavimas 6 30 15 - 14 101 E
TIATM11203 Eismo dalyvių psichologija 4 30 - 15 12 49 E
TIATM11205 Automobilių konstrukcinė sauga 4 30 - 15 12 49 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM11212 Šiuolaikiniai kelių projektavimo metodai 6 15 15 - 12 118 E
APMSM11218 Miestų susisiekimo sistema 6 15 15 - 12 118 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM11213 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
APMSM11219 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 4 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM11311 Eismo saugumo informacinės sistemos 8 45 30 - 20 118 E
APKLM11312 Kelių saugumo auditas ir valdymas 8(2) 30 - 30 20 133 E
Laisvas pasirinkimas 4 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM11313 Kelių priežiūros valdymo teorija 7 30 - 15 16 125 E
APKLM17444 Krašto ir miesto teritorijų planavimas 7 30 - 15 16 125 E
APKLM17446 Transporto srautų modeliavimas 7 30 15 - 16 125 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM11314 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
APKLM17445 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM11412 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
APKLM17043 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.