Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Geodezija ir kartografija

Geodezija ir kartografija

Studijų programos informacija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621H14003
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Jūratė Sužiedelytė-Visockienė
Studentas: Agnė Kavaliauskaitė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: matavimų inžinerijos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Geodezijos ir kartografijos studijų programa skirta asmenims, siekiantiems tapti matavimų inžinerijos magistrais, turintiems matavimų inžinerijos, geografijos, kraštotvarkos, žemėtvarkos, miškotvarkos, geologijos studijų krypčių bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Asmenims, besidomintiems naujausiomis informacinėmis technologijomis inžinerijoje, moksliniais tyrimais ir inovacijomis, žemės formos teorija, matavimų sistemų technologijomis, geodeziniais tinklais, geografinėmis ir kadastro informacinėmis sistemomis, geodinaminiais tyrimais, gravitacinio lauko tyrimais.
 
Ką gebėsiu?
Baigę geodezijos ir kartografijos studijų programą absolventai išmanys geoinformacinių sistemų technologijas, mokės modeliuoti geodezinę ir kartografinę informaciją, gautą antžeminių matavimų, kosminės geodezijos ir nuotoliniais metodais. Galės projektuoti ir kurti geodezinių, kartografinių, geofizinių, geologinių duomenų bazes, saugoti ir valdyti informaciją, skirtą valstybės ir globaliesiems kartografijos poreikiams. Mokės dirbti savarankiškai, organizuoti geodezinės įmonės veiklą, bendrauti su kitų sričių specialistais, sekti naujausius mokslo ir technologijų laimėjimus bei taikyti juos praktikoje.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę geodezijos ir kartografijos studijų programą absolventai galės dirbti įvairiose valstybinėse ir privačiose geodezijos, kartografijos, kadastro organizacijose, projektavimo, tyrinėjimo, statybos firmose, žemėtvarkos tarnybose, savivaldybėse, nekilnojamojo turto agentūrose, hipotekos įstaigose, geoinformacinių sistemų technologijų, nuotolinių tyrimų įmonėse ir organizacijose, o įgiję reikiamą darbo patirtį, galės kurti individualią įmonę. Studijas tęsti galės technologijos mokslų matavimų inžinerijos krypties doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Geodeziniai tinklai, Geografinės informacinės sistemos

Studijų programos tikslas
1. Parengti specialistus, įgijusius naujausias specializuotas geodezijos ir kartografijos žinias, susijusias su geodezinių tinklų, geografinių ir kadastro informacinių sistemų kūrimu, plėtra ir tobulinimu, gebančius suvokti ir analizuoti skirtingų žinių sąveikas, kelti probleminius klausimus, jų sprendimams pasitelkiant įgytomis žiniomis grįstus mokslinius tyrimus, optimizuoti geodezinės ir kartografinės informacijos gavimą, modeliuojant analizuojamus procesus geoinformacinėse sistemose, išsiugdžiusius mokslinės analizės ir tyrimų įgūdžius, reikalingus palaikyti ir tobulinti įgytą kompetenciją darbui mokslinių tyrimų institucijose, studijoms doktorantūroje.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Mokslinių tyrimų metodologijos, metodų, organizavimo, inovacijų planavimo ir diegimo žinios.
 • Šiuolaikinių elektroninių geodezinių matavimų sistemų taikymo galimybių ir jų vystymosi pagrindinių tendencijų žinios.
 • Vieningų įvairios paskirties ir rūšių geodezinių tinklų projektavimo, kūrimo ir plėtros metodologijų ir principinių teorinių sprendimų žinios bei dabartinių geodinaminių procesų tyrimo metodų, taikant geodezinius matavimus, žinios.
 • Geografinių informacinių sistemų sandaros, technologijų ir vystymosi tendencijų bei taikymo specializuotiems geodezijos, kartografijos, kadastro poreikiams žinios.
 • Skaitmeninių kadastro informacinių sistemų sandaros, kūrimo technologijų ir vystymosi tendencijų pasaulyje ir Lietuvoje žinios bei erdvinės geografinės informacijos infrastruktūros, sandaros, kūrimo technologijų žinios.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba pademonstruoti bendrųjų mokslinių tyrimų, teorijų, metodų taikymo ypatybes mokslinėje ir pedagoginėje veikloje.
 • Geba nustatyti skirtingų krypčių ir sričių žinių sąveikos ir jų integravimo reikšmę sprendžiant probleminius geodezinių tinklų, geografinių ir kadastro informacinių sistemų kūrimo bei eksploatavimo probleminius klausimus.
 • Geba įvertinti naujausių geodezinių matavimų technologijų taikymo ir inovacijų svarbą kuriant ir plėtojant geodezinius tinklus, geografines ir kadastro informacines sistemas; geba įvertinti mokslinių tyrimų reikšmę sprendžiant nestandartinius probleminius geodezinių tinklų, geografinių, kadastro informacinių sistemų, duomenų bazių tobulinimo klausimus.
 • Geba analizuoti geodezinių tinklų, geografinių, kadastro informacinių sistemų, duomenų bazių formavimo vieningoje Žemės koordinačių sistemoje svarbos klausimus kuriant didelių teritorijų informacines sistemas, atliekant tarptautinius geodezinius tyrimus, bei geba sintetinti, analizuoti, pasiūlyti geodezinių tinklų, geografinių ir kadastro informacinių sistemų, matavimų apdorojimo bei techninių reikalavimų suderinamumo sprendimus.
 • Specialieji gebėjimai
 • Geba planuoti ir atlikti tyrimus geodezinių tinklų sudarymo bei plėtros tobulinimo, naujų metodų ir technologijų, inovacijų diegimo techniniam ir ekonominiam pagrindimui, taip pat geba kurti specialiuosius geodezinius tinklus, įvertinant specifines sąlygas ir nestandartinius techninius reikalavimus; geba atlikti dabartinių geodinaminių procesų tyrimus, juos įvertinti, atliekant geodezinių tinklų matavimus.
 • Geba kurti, plėtoti geoinformacines sistemas taikant šiuolaikines technologijas, taikyti geoinformacines sistemas geodezinių, kartografinių duomenų, erdvinės informacijos kaupimui, sisteminimui, analizei ir valdymui bei kurti specializuotas geoinformacinių sistemų duomenų bazes derinant įvairiais metodais ir būdais gautus duomenis; geba tobulinti specializuotų duomenų bazių sudarymą, optimizuoti kartografinės informacijos gavimą, sisteminimą, modeliuojant geoinformacinėse sistemose žemėlapius.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Geba taikyti šiuolaikinius metodus inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus, išmano analizės metodų taikymo ribas, moka įvertinti tyrimų rezultatus ir nustatyti jų patikimumą.
 • Geba nuolat savarankiškai studijuoti, kritiškai vertinti studijuoto pažinimo teorines bei praktines naujoves.
 • Geba organizuoti veiklą neįprastinėmis aplinkybėmis, kai stokojama išsamios informacijos, instrukcijų, patirties, geba integruoti žinias ir valdyti sudėtingas situacijas, priimti reikalingus sprendimus, įvertinus alternatyvius variantus, neturint išsamios, apibrėžtos informacijos.
 • Geba argumentuotai pagrįsti savo tyrimų bei samprotavimų išvadas, jas suprantamai pateikti žodžiu ir raštu įvairių sričių ir interesų, įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba įgytas specializuotas žinias, tyrimų metodikas adaptuoti ir taikyti atliekant gretimų mokslo šakų ar krypčių tyrimus.
 • Geba savarankiškai planuoti mokymosi procesą, rinktis tobulinimosi kryptį bei įgytas žinias ir supratimą taikyti žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje ir moksliniuose tyrimuose.
 • Geba suvokti priimamų sprendimų galimus techninius, ekonominius, socialinius padarinius ir atsakomybę už juos.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Geodeziniai tinklai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM11001 Elektroninės geodezinių matavimų sistemos 6 30 15 - 14 101 E
APGDM11002 Žemės formos teorija 6 30 15 - 14 101 E
APGDM11003 Skaitmeninė fotogrametrija 6 30 15 - 14 101 E
APGDM11004 Geodeziniai algoritmai ir duomenų struktūros 5 30 15 - 13 75 E
APGDM11005 Magistro baigiamasis darbas 1 (Geodeziniai tinklai) 3 - - - - 80 A
APVIM15201 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 4 15 - 15 10 66 E
Specializacija — Geografinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM11001 Elektroninės geodezinių matavimų sistemos 6 30 15 - 14 101 E
APGDM11002 Žemės formos teorija 6 30 15 - 14 101 E
APGDM11003 Skaitmeninė fotogrametrija 6 30 15 - 14 101 E
APGDM11004 Geodeziniai algoritmai ir duomenų struktūros 5 30 15 - 13 75 E
APGDM11006 Magistro baigiamasis darbas 1 (Geografinės informacinės sistemos) 3 - - - - 80 A
APVIM15201 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 4 15 - 15 10 66 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Geodeziniai tinklai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM11008 Skaitmeninė kartografija 5 15 30 - 12 76 E
APGDM11009 Nuotolinių tyrimų metodai 5 30 15 - 12 76 E
APGDM11010 Geoinformacinės duomenų bazės 6 15 30 - 14 101 E
APGDM11011 Geodezinių tinklų teorija 7(2) 30 - 15 16 125 E
APGDM11012 Geodinamika 4 15 - 15 10 66 E
APGDM11013 Magistro baigiamasis darbas 2 (Geodeziniai tinklai) 3 - - - - 80 A
Specializacija — Geografinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM11008 Skaitmeninė kartografija 5 15 30 - 12 76 E
APGDM11009 Nuotolinių tyrimų metodai 5 30 15 - 12 76 E
APGDM11010 Geoinformacinės duomenų bazės 6 15 30 - 14 101 E
APGDM11014 Geoinformacinių sistemų projektavimas 7(2) 30 - 15 16 125 E
APGDM11015 Erdvinės informacijos infrastruktūros 4 15 - 15 10 66 E
APGDM11016 Magistro baigiamasis darbas 2 (Geografinės informacinės sistemos) 3 - - - - 80 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 4 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Geodeziniai tinklai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM11020 Geoinformacinių sistemų technologija 5 15 - 30 12 76 E
APGDM11021 Geoinformacinės sistemos internete 6 15 30 - 14 101 E
APGDM11022 Specialūs geodeziniai tinklai 7(2) 30 15 - 18 123 E
APGDM11023 Geodezinio lazerinio skenavimo technologijos 5 15 30 - 12 76 E
APGDM11024 Magistro baigiamasis darbas 3 (Geodeziniai tinklai) 3 - - - - 80 A
Laisvas pasirinkimas 4 - - - - -
Specializacija — Geografinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM11020 Geoinformacinių sistemų technologija 5 15 - 30 12 76 E
APGDM11021 Geoinformacinės sistemos internete 6 15 30 - 14 101 E
APGDM11023 Geodezinio lazerinio skenavimo technologijos 5 15 30 - 12 76 E
APGDM11025 Skaitmeniniai vietovės modeliai 7(2) 30 15 - 18 123 E
APGDM11026 Magistro baigiamasis darbas 3 (Geografinės informacinės sistemos) 3 - - - - 80 A
Laisvas pasirinkimas 4 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Geodeziniai tinklai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM11035 Magistro baigiamasis darbas 4 (Geodeziniai tinklai) 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Geografinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDM11036 Magistro baigiamasis darbas 4 (Geografinės informacinės sistemos) 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.