Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Pastatų energijos inžinerija

Pastatų energijos inžinerija

Studijų programos informacija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621E30003
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Vytautas Martinaitis
Studentas: Tomas Kropas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: energijos inžinerijos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Pastatų energijos inžinerijos studijų programa būsimajam inžinerijos mokslų magistrui probleminio mokymo aplinkoje suteikia žinių ir ugdo gebėjimus parengti visuomenės apsirūpinimo energija sprendinius. Studijuojant energijos inžinerijos specializaciją orientuojamasi į technologines šių sprendinių problemas, o energetikos planavimo specializaciją – į teritorinių vienetų apsirūpinimo energija problemas. Ugdomi absolvento gebėjimai patenkinti vartotojų energinių paslaugų poreikius įvairių – jau išplitusių ir dar tik iškylančių – technologijų integraliais sprendiniais, remiantis tvaraus (darnaus) vystymosi požiūriu.
 
Ką gebėsiu?
 
Baigę studijų programą pastatų energijos inžinerija absolventai gebės įvertinti su energijos inžinerija siejamų mokslinių tyrimų poreikį, kvalifikuotai juos planuoti, pasirinkti tinkamiausius tyrimų metodus, atlikimo priemones, atlikti tyrimus ir, naudojantis informacinėmis technologijomis, įvertinti gautą rezultatą, modeliuoti energetinius įrenginius, sistemas, atlikti jų svarbiausių parametrų skaičiavimus, įvertinti tokių sistemų išteklių poreikį, poveikį aplinkai, efektyvumą, rentabilumą, patikimumą ir kitus kokybinius parametrus.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
 
Baigę studijų programą pastatų energijos inžinerija absolventai galės dirbti aukštosiose mokyklose, mokslo tyrimų ir technologijų plėtros, valstybės ir savivaldos institucijose, projektavimo, konsultavimo, naudojimo ir priežiūros įmonėse, kurių veikla siejama su racionaliu, efektyviu, darniu energijos naudojimu. Studijas tęsti galės technologijos mokslų energetikos ir termoinžinerijos krypties doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Energetikos planavimas, Energijos inžinerija

Studijų programos tikslas
1. Rengti specialistus, kurie įgiję žinių, studijuodami bakalauro ir magistrantūros dalykus, galėtų analizuoti, planuoti ir modeliuoti technines sistemas, tirti aprūpinimo energija ir vartojimo sistemas, jų įrenginius ir procesus, taikyti mokslo ir technologijų naujoves projektuojant, planuojant, įrengiant, naudojant ir prižiūrint aukštu energijos transformavimo, vartojimo ir valdymo efektyvumu, rentabilumu, kokybe ir patikimumu, darniu, subalansuotu išteklių poreikiu bei poveikiu aplinkai pasižyminčias sistemas.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Mokslinių tyrimų metodologijos, metodų, organizavimo, inovacijų planavimo ir diegimo žinios.
 • Energijos inžinerijos krypties žinios apie mokslinių tyrimų tendencijas, problemas, jų sprendimo būdus.
 • Žinios apie energijos inžinerijoje taikomus mokslo metodus ir analizės priemones.
 • Energetinių sistemų analizės, planavimo ir valdymo žinios.
 • Energetinėse sistemose vykstančių procesų analizės ir modeliavimo žinios.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba integruoti bendrųjų mokslinių tyrimų, teorijų, metodų taikymo ypatybes mokslinėje ir pedagoginėje veikloje.
 • Geba vertinti mokslinių tyrimų ir plėtros problemas energijos inžinerijoje, inovatyvias energetinių sistemų technologijas bei jų analizės principus.
 • Geba pasirinkti energijos inžinerijoje taikomus mokslo metodus ir analizės priemonių taikymo galimybes.
 • Geba taikyti energetinių sistemų analizės, darnaus planavimo ir valdymo būdus.
 • Geba taikyti energetinėse sistemose vykstančių procesų analizės ir modeliavimo metodus.
 • Specialieji gebėjimai
 • Geba įvertinti energijos inžinerijos mokslinių tyrimų poreikį, kvalifikuotai juos planuoti, pasirinkti tinkamiausius tyrimų metodus, atlikimo priemones, atlikti tyrimus bei naudojantis informacinėmis technologijomis įvertinti gautą rezultatą.
 • Geba analizuoti ir prognozuoti energetinius procesus, įrenginių ir sistemų charakteristikas, atlikti jų svarbiausių parametrų skaičiavimus.
 • Geba rinkti, interpretuoti ir kompiuterinių technologijų pagalba apdoroti duomenis reikalingus energijos inžinerijos tyrimams atlikti, turi darbo su matavimo prietaisais laboratorijose įgūdžių.
 • Geba įvertinti vartotojų energijos poreikius, analizuoti aprūpinimo energija galimybes ir planuoti energetinių sistemų pritaikymą bei plėtrą.
 • Geba apibrėžti energetinėse sistemose vykstančius procesus, juos analizuoti, modeliuoti ir tobulinti.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Geba taikyti šiuolaikinius metodus inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus, išmano analizės metodų taikymo ribas, moka įvertinti tyrimų rezultatus ir nustatyti jų patikimumą.
 • Geba integruoti žinias ir spręsti sudėtingas problemas, turėdamas ne visą arba ribotą informaciją priimti optimalius sprendimus.
 • Geba aiškiai ir nedviprasmiškai perteikti logiškas, žiniomis ir tyrimais pagrįstas išvadas bei rezultatus įvairioms auditorijoms.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba taikyti holistinį požiūrį vertinant energetinių projektų išteklių poreikį, poveikį aplinkai, efektyvumą, rentabilumą, patikimumą ir kitus kokybinius parametrus.
 • Turi probleminio mokymosi ir mokymo įgūdžių, kurie leidžia kryptingai ir savarankiškai tęsti studijas.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Energetikos planavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEM11702 Magistro baigiamasis darbas 1 (Energetikos planavimas) 3 - - - - 80 A
APPEM11901 Termodinaminė analizė 6(2) 30 - 15 14 101 E
APPEM11907 Energetinių sistemų gyvavimo ciklo analizė 6(2) 30 - 15 14 101 E
APPEM11933 Energetikos ekonomika 5 30 - 15 12 76 E
APVIM15201 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 4 15 - 15 10 66 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMMTM13131 Baigtiniai elementai termomechanikoje 6 30 15 - 14 101 E
STKMM11119 Optimizacijos teorija ir metodai 6 30 - 15 14 101 E
Specializacija — Energijos inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEM11703 Magistro baigiamasis darbas 1 (Energijos inžinerija) 3 - - - - 80 A
APPEM11901 Termodinaminė analizė 6(2) 30 - 15 14 101 E
APPEM11907 Energetinių sistemų gyvavimo ciklo analizė 6(2) 30 - 15 14 101 E
APPEM11933 Energetikos ekonomika 5 30 - 15 12 76 E
APVIM15201 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 4 15 - 15 10 66 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMMTM13131 Baigtiniai elementai termomechanikoje 6 30 15 - 14 101 E
STKMM11119 Optimizacijos teorija ir metodai 6 30 - 15 14 101 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
13 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Energetikos planavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEM11704 Magistro baigiamasis darbas 2 (Energetikos planavimas) 3 - - - - 80 A
APPEM11712 Pedagoginė praktika 3 - - - - 80 A
APPEM11904 Pastato šilumos rėžimas 7(2) 26 13 13 19 115 E
APPEM11910 Procesų ir sistemų integracija 6(2) 26 - 13 16 105 E
APPEM11911 Mokslinės veiklos praktika 3 - - - - 80 A
APPEM11932 Pastatų energinis efektyvumas 6 26 13 13 16 92 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APPEM11909 Energijos poreikių vadyba 5 26 - 13 13 81 E
STSEM11202 Pastatų ūkio valdymas 5 26 - 13 13 81 E
Specializacija — Energijos inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEM11705 Magistro baigiamasis darbas 2 (Energijos inžinerija) 3 - - - - 80 A
APPEM11712 Pedagoginė praktika 3 - - - - 80 A
APPEM11904 Pastato šilumos rėžimas 7(2) 26 13 13 19 115 E
APPEM11910 Procesų ir sistemų integracija 6(2) 26 - 13 16 105 E
APPEM11911 Mokslinės veiklos praktika 3 - - - - 80 A
APPEM11932 Pastatų energinis efektyvumas 6 26 13 13 16 92 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APPEM11909 Energijos poreikių vadyba 5 26 - 13 13 81 E
FMCHM11203 Cheminė termodinamika 5 26 - 13 13 81 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Energijos inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEM11706 Magistro baigiamasis darbas 3 (Energijos inžinerija) 3 - - - - 80 A
APPEM11905 Šilumos mainų modeliavimas 7(2) 30 15 15 17 109 E
APPEM11908 Atsinaujinančios energijos sistemos 7 30 15 15 17 109 E
APPEM11922 Energetinių sistemų plėtros galimybių studijos 7(2) 30 - 15 14 127 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
Specializacija — Energetikos planavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEM11906 Magistro baigiamasis darbas 3 (Energetikos planavimas) 3 - - - - 80 A
APPEM11921 Darnus energetinis planavimas 7(3) 30 15 15 17 109 E
APPEM11922 Energetinių sistemų plėtros galimybių studijos 7(2) 30 - 15 14 127 E
APPEM11923 Energetinių sistemų analizė 7 30 15 15 17 109 E
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Energetikos planavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEM11715 Magistro baigiamasis darbas 4 (Energetikos planavimas) 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Energijos inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEM11716 Magistro baigiamasis darbas 4 (Energijos inžinerija) 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.