Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Civilinė inžinerija

Civilinė inžinerija

Studijų programos informacija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621H20002
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Daiva Žilionienė
Studentas: Karolis Ševelis, Vilius Filotenkovas
Specializacijos: keliai; miestų inžinerinės informacinės sistemos.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: statybos inžinerijos magistras.
 
Miestų inžinerinių informacinių sistemų specializaciją galima studijuoti lietuvių arba anglų kalba.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Civilinės inžinerijos studijų programa skirta parengti antrosios pakopos universitetinį išsilavinimą turinčiam civilinės inžinerijos magistrui, sugebančiam planuoti, prognozuoti, projektuoti, valdyti ir prižiūrėti transporto sistemų ir miesto plėtrą regioniniu bei vietiniu lygmeniu, jungti susisiekimo sistemas ir kitą miestų infrastruktūrą planavimo procese, spręsti automobilių kelių ir geležinkelių projektavimo, tiesybos, priežiūros, taisymo (remonto), rekonstrukcijos ir eismo organizavimo bei eismo saugumo problemas, tiesti, prižiūrėti susisiekimo sistemos įrenginius.
Kelių specializacijos studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos automobilių kelių ir geležinkelių specialistams, sugebantiems tiesti ir statyti sudėtingus susisiekimo sistemų įrenginius. Panašių studijų programų, pagal kurias galėtų būti rengiami automobilių kelių ir geležinkelių projektavimo, tiesybos bei (ar) priežiūros aukštos kvalifikacijos specialistai (magistrai), kituose Lietuvos universitetuose nėra.
Miestų inžinerinių informacinių sistemų specializacija - tai informacijos, reikalingos valdyti miestą, kaupimas, klasifikavimas, naudojimas perspektyviniam mieste ateityje vyksiantiems procesams modeliuoti.
 
Ką gebėsiu?
Baigę kelių specializacijos magistrantūros studijas absolventai gebės tiesti ir statyti sudėtingus susisiekimo sistemų įrenginius: automobilių kelius ir jiems reikalingus statinius, geležinkelius, aerodromų takus, uostų statinius; prižiūrėti kelius ir geležinkelius; dirbti vadovaujantį bei inžinerinį darbą statybos, kelių tiesybos, priežiūros ir projektavimo organizacijose bei privačiose firmose; galės dirbti dėstytojais universitetuose ir kolegijose; galės rengti tiriamąjį darbą mokslo institutuose; dirbti kontrolės ar tyrimo darbą atestuotose arba akredituotose kelių laboratorijose.
Baigę miestų inžinerinių informacinių sistemų specializacijoss magistrantūros studijas absolventai gebės: planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, taikyti analizės metodus, vertinti rezultatus, nustatyti jų patikimumą ir kvalifikuotai spręsti problemas miesto inžinerinių informacinių sistemų, miestų teritorijų planavimo srityje, spręsti inžinerinių sistemų plėtros uždavinius, atvaizduoti miestą, kurti tematinius skaitmeninius žemėlapius GIS priemonėmis; pažinti ir kritiškai vertinti teorines ir praktines miesto inžinerinių informacinių sistemų naujoves Lietuvoje ir užsienyje, jas taikyti mokslinėje ir praktinėje veikloje.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Karjeros galimybės susijusios su absolvento gebėjimų realizavimu. Baigę kelių specializacijos magistrantūros studijas absolventai galės pasirinkti jų gebėjimus ir poreikius atitinkantį darbą, numatydami galimus jo pokyčius (karjeros galimybes) ateityje; galės pasirinkti vadovaujantį ar inžinerinį darbą kelių projektavimo, tiesybos ar priežiūros organizacijose arba privačiose fi rmose; galės pasirinkti dėstytojo darbą universitetuose ar kolegijose; galės rengti tiriamąjį darbą mokslo institutuose, vykdyti tyrimo darbą laboratorijose; studijas galės tęsti technologijos mokslų statybos inžinerijos krypties doktorantūroje.
Baigę miestų inžinerinių informacinių sistemų specializaciją absolventai galės dirbti: valstybės ir savivaldybių institucijose, jų tarnybose; planavimo, projektavimo ir konsultavimo įmonėse; rangos įmonėse; mokslo institucijose – universitetuose ir kolegijose – dėstytojais; savarankiškai (konsultantais, ekspertais savoje įmonėje); vykdyti tiriamąjį darbą mokslo institutuose. Darbdaviai ypač gerai vertina šią specializaciją baigusius absolventus, nes jie dirba pagal naujausias GIS technologijų programas. Studijas galės tęsti technologijos mokslų statybos inžinerijos krypties doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Keliai, Miesto transporto sistemos, Miestų inžinerinės informacinės sistemos

Studijų programos tikslas
1. Parengti antrosios pakopos universitetinį išsilavinimą turintį civilinės inžinerijos magistrą, sugebantį planuoti, prognozuoti, projektuoti, valdyti ir prižiūrėti transporto sistemų ir miesto plėtrą regioniniu bei vietiniu lygmeniu, jungti susisiekimo sistemas ir kitą miestų infrastruktūrą planavimo procese, spręsti automobilių kelių ir geležinkelių projektavimo, tiesybos, priežiūros, taisymo (remonto), rekonstrukcijos ir eismo organizavimo bei eismo saugumo problemas, tiesti, prižiūrėti susisiekimo sistemos įrenginius, gebės organizuoti saugų eismą keliuose ir mieste, ekonomiškai įvertinti ir pagrįsti racionalius projektinius, technologinius bei priežiūros sprendinius, naudotis moderniomis informacinėmis technologijomis, turės žinių ir įgūdžių, reikalingų inžinerinei bei moksliniai veiklai, mokės efektyviai bendrauti su kitų sričių specialistais ir visuomene, gebės kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, palaikyti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Mokslinių tyrimų metodologijos, metodų, organizavimo, inovacijų planavimo ir diegimo žinios.
 • Šiuolaikinių informacinių sistemų civilinėje inžinerijoje taikymo galimybių ir jų vystymosi pagrindinių tendencijų žinios.
 • Vieningų įvairios paskirties kelių, miesto infrastruktūros ir transporto sistemos tinklų projektavimo, kūrimo ir plėtros metodologijų ir principinių teorinių sprendimų žinios.
 • Žinos apie naujausius mokslinius pasiekimus ir plėtojamas metodikas bei technologijas civilinėje inžinerijoje, pritaikant savarankiškam mokslinių ir inžinerinių idėjų plėtojimui ir taikymui.
 • Kelių planavimo, projektavimo, valdymo ir priežiūros metodikos jų taikymo specialiosios žinios.
 • Miesto transporto sistemų planavimo, projektavimo, valdymo ir priežiūros metodikos jų taikymo specialiosios žinios.
 • Miesto inžinerinių informacinių sistemų planavimo, projektavimo, valdymo ir priežiūros metodikos jų taikymo specialiosios žinios.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba integruoti bendrųjų mokslinių tyrimų, teorijų, metodų taikymo ypatybes mokslinėje veikloje.
 • Geba taikyti naujausias informacines sistemas, technologijas ir inovacijas kuriant ir plėtojant kelių, miesto transporto ir miesto inžinerines informacines sistemas.
 • Geba įvertinti skirtingų sričių ir krypčių sąveikos ir jų integravimo reikšmę sprendžiant probleminius civilinės inžinerijos klausimus.
 • Geba įvertinti kelių, miesto transporto ir miesto inžinerinių informacinių sistemų plėtojimo įtaką sprendžiant teritorijų darnios plėtros klausimus.
 • Specialieji gebėjimai
 • Geba planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, taikyti analizės metodus, vertinti rezultatus, nustatyti jų patikimumą ir kvalifikuotai spręsti problemas automobilių kelių ir geležinkelių projektavimo, tiesybos, priežiūros ir rekonstrukcijos bei saugaus eismo organizavimo srityje.
 • Geba pažinti ir kritiškai vertinti automobilių kelių ir geležinkelių projektavimo, tiesybos, priežiūros ir rekonstrukcijos bei saugaus eismo organizavimo teorines ir praktines naujoves Lietuvoje ir užsienyje, jas taikyti mokslinėje ir praktinėje veikloje.
 • Geba planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, taikyti analizės metodus, vertinti rezultatus, nustatyti jų patikimumą ir kvalifikuotai spręsti problemas miesto susisiekimo sistemos planavimo, modernizavimo ir racionalizavimo srityje, spręsti susisiekimo sistemos plėtros uždavinius, vertinti transporto poveikį aplinkai, kurti taikyti poveikio mažinimo priemones.
 • Geba pažinti ir kritiškai vertinti teorines ir praktines miesto transporto sistemų naujoves Lietuvoje ir užsienyje, jas taikyti mokslinėje ir praktinėje veikloje.
 • Geba planuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, taikyti analizės metodus, vertinti rezultatus, nustatyti jų patikimumą ir kvalifikuotai spręsti problemas miesto inžinerinių informacinių sistemų, miestų teritorijų planavimo srityje, spręsti inžinerinių sistemų plėtros uždavinius, atvaizduoti miestą, kurti tematinius skaitmeninius žemėlapius GIS priemonėmis.
 • Geba pažinti ir kritiškai vertinti teorines ir praktines miesto inžinerinių informacinių sistemų naujoves Lietuvoje ir užsienyje, jas taikyti mokslinėje ir praktinėje veikloje.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Geba efektyviai veikti ir organizuoti veiklą neįprastomis aplinkybėmis, kai stokojama išsamios informacijos, instrukcijų, patirties.
 • Geba suvokti savo priimamų sprendimų galimus etinius, techninius, ekonominius, socialinius padarinius ir atsakomybę už juos, argumentuotai pagrįsti savo tyrimų bei samprotavimų išvadas, jas suprantamai pateikti žodžiu ir raštu įvairių sričių ir interesų, įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba nuolat savarankiškai studijuoti, kritiškai vertinti studijuoto pažinimo teorines bei praktines naujoves.
 • Geba įgytas žinias ir supratimą taikyti gretimų mokslo šakų ar krypčių moksliniuose tyrimuose ir praktinėje veikloje.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Keliai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM11102 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
APMSM11101 Statybos ir planavimo teisinis reglamentavimas 5 30 - 15 14 74 E
APVIM15201 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 4 15 - 15 10 66 E
FMITM11101 Informacinės technologijos inžinerijoje 5(2) 15 30 - 12 76 E
STKMM11119 Optimizacijos teorija ir metodai 6 30 - 15 14 101 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM11103 Geležinkelių konstravimo teorija 7(2) 30 - 15 14 127 E
APKLM14111 Dangų konstravimo teorija 7(2) 30 - 15 14 127 E
APMSM11102 Miestų infrastruktūra 7(2) 30 - 15 14 127 E
Specializacija — Miesto transporto sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APMSM11101 Statybos ir planavimo teisinis reglamentavimas 5 30 - 15 14 74 E
APMSM11103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
APVIM15201 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 4 15 - 15 10 66 E
FMITM11101 Informacinės technologijos inžinerijoje 5(2) 15 30 - 12 76 E
STKMM11119 Optimizacijos teorija ir metodai 6 30 - 15 14 101 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM11103 Geležinkelių konstravimo teorija 7(2) 30 - 15 14 127 E
APKLM14111 Dangų konstravimo teorija 7(2) 30 - 15 14 127 E
APMSM11102 Miestų infrastruktūra 7(2) 30 - 15 14 127 E
Specializacija — Miestų inžinerinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APMSM11101 Statybos ir planavimo teisinis reglamentavimas 5 30 - 15 14 74 E
APMSM11104 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
APVIM15201 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 4 15 - 15 10 66 E
FMITM11101 Informacinės technologijos inžinerijoje 5(2) 15 30 - 12 76 E
STKMM11119 Optimizacijos teorija ir metodai 6 30 - 15 14 101 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM11103 Geležinkelių konstravimo teorija 7(2) 30 - 15 14 127 E
APKLM14111 Dangų konstravimo teorija 7(2) 30 - 15 14 127 E
APMSM11102 Miestų infrastruktūra 7(2) 30 - 15 14 127 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Keliai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM11201 Investicinių projektų vadyba 5 30 - 15 10 78 E
APKLM11203 Modernios kelių technologijos 6 30 - 15 12 103 E
APKLM11204 Kelių tiesimo kokybė 6 30 - 15 12 103 E
APKLM11205 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM11202 Kelių informacinės sistemos 6(2) 30 - 15 12 103 E
APMSM11205 Geografinės informacinės sistemos 6(2) 30 - 15 14 101 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM11206 Kelių kompleksiniai tyrimai 4 15 - 15 8 68 E
APKLM11207 Geležinkelių modernizacija 4 15 - 15 8 68 E
Specializacija — Miestų inžinerinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM11201 Investicinių projektų vadyba 5 30 - 15 10 78 E
APMSM11210 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
APMSM11227 Teritorijų planavimo teorija 8 30 - 30 18 135 E
FMISM11225 Inžinerinės informacinės sistemos 8(2) 30 30 - 18 135 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM11202 Kelių informacinės sistemos 6(2) 30 - 15 12 103 E
APMSM11205 Geografinės informacinės sistemos 6(2) 30 - 15 14 101 E
Specializacija — Miesto transporto sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM11201 Investicinių projektų vadyba 5 30 - 15 10 78 E
APMSM11207 Miestų transporto sistemos 8(2) 45 - 15 18 135 E
APMSM11208 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
APMSM11226 Transporto srautų teorija 8 45 - 15 18 135 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM11202 Kelių informacinės sistemos 6(2) 30 - 15 12 103 E
APMSM11205 Geografinės informacinės sistemos 6(2) 30 - 15 14 101 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 4 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Keliai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM11304 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
Laisvas pasirinkimas 4 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM11301 Kelių eksploatavimo teorija 8(2) 45 - 45 16 107 E
APKLM14312 Geležinkelių valdymas 8(3) 45 - 45 16 107 E
APKLM17430 Miesto informacinės sistemos 8(2) 45 - 45 8 115 E
APKLM17431 Miestų viešasis transportas 8(2) 45 - 45 18 105 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM11305 Saugaus eismo organizavimas 7 30 - 15 14 127 E
APKLM14316 Traukinių eismo organizavimas ir eismo saugumas 7 30 - 15 14 127 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM11307 Kelių sisteminė analizė 8(3) 30 - 15 16 152 E
APKLM14318 Stočių projektavimas 8(3) 30 - 15 16 152 E
Specializacija — Miestų inžinerinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 4 - - - - -
APKLM17436 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
APKLM17437 Miestų plėtros valdymas 7 45 - - 20 121 E
APKLM17438 GIS taikymas planavimui ir modeliavimui 8(2) 30 - 15 20 148 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM11301 Kelių eksploatavimo teorija 8(2) 45 - 45 16 107 E
APKLM14312 Geležinkelių valdymas 8(3) 45 - 45 16 107 E
APKLM17430 Miesto informacinės sistemos 8(2) 45 - 45 8 115 E
APKLM17431 Miestų viešasis transportas 8(2) 45 - 45 18 105 E
Specializacija — Miesto transporto sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 4 - - - - -
APKLM17432 Eismo organizavimas ir saugumas 7 15 15 15 18 123 E
APKLM17433 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM11301 Kelių eksploatavimo teorija 8(2) 45 - 45 16 107 E
APKLM14312 Geležinkelių valdymas 8(3) 45 - 45 16 107 E
APKLM17430 Miesto informacinės sistemos 8(2) 45 - 45 8 115 E
APKLM17431 Miestų viešasis transportas 8(2) 45 - 45 18 105 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLM17434 Judrumo valdymas 8(2) 30 - 15 20 148 E
APKLM17435 Susisiekimo infrastruktūros planavimas 8 30 - 15 20 148 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Keliai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM11413 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Miesto transporto sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17040 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Miestų inžinerinės informacinės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLM17041 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.