Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Aplinkos inžinerija

Aplinkos inžinerija

Studijų programos informacija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621H17004
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Saulius Vasarevičius
Studentas: Jurgita Aleknaitė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: aplinkos inžinerijos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Aplinkos inžinerijos studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos aplinkosaugos specialistams, gebantiems vertinti aplinkosaugos rizikos galimybes, grėsmės mastą, prognozuoti poveikį aplinkai bei taikyti efektyvius technologinius ir organizacinius sprendimus aplinkos inžinerijos srityje.
Pagal aplinkos apsaugos inžinerijos specializaciją rengiami specialistai, kurie geba vertinti, interpretuoti ir naudoti duomenis bei informaciją apie taršos nustatymo ir šalinimo metodus bei technologijas įvairiose terpėse, geba tirti, organizuoti, valdyti sudėtingus aplinkosaugos technologinius ir administracinius procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką aplinkosaugos efektyvumui.
 
Ką gebėsiu?
Baigę aplinkos apsaugos inžinerijos specializacijos studijas absolventai gebės savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio aplinkos užterštumo ir technologinių įrenginių tyrimus; teikti konsultacijas profesinės veiklos srityje: koordinuoti projektus, orientuotus į aplinkosauginių įrenginių projektavimą, aplinkos būklės ir poveikio aplinkai vertinimą, tyrimus ir inovacijų diegimą; analizuoti tyrimų rezultatus ir pristatyti juos auditorijai.
 
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Karjeros galimybės susijusios su absolvento gebėjimų realizavimu. Baigę aplinkos inžinerijos studijų programos magistrantūros studijas absolventai galės dirbti valstybinėse aplinkos apsaugos institucijose, mokslo tyrimo institutuose, universitetuose, kolegijose, pramonės, energetikos ir transporto įmonėse, įvairiose aplinkosauginėse ir konsultacinėse firmose bei studijas tęsti technologijos mokslų aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos krypties doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Aplinkos apsaugos inžinerija, Aplinkos ir klimato inžinerija, Atliekų tvarkymo technologija

Studijų programos tikslas
1. Parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius moksliškai analizuoti ir vertinti aplinkosaugos rizikos galimybes, grėsmės mastus ir kontrolės mechanizmus, prognozuojant poveikį aplinkai, jos komponentams ir žmogui, išmanančius aplinkos inžinerijos teoriją ir praktiką, naujausių mokslinių tyrimų metodologiją ir metodus, mokančius praktinius analitinius įgūdžius taikyti su aplinkos inžinerija susijusioje darbinėje veikloje, gebančius taikyti ir inžineriniu atžvilgiu realizuoti techninius, technologinius ir organizacinius sprendimus įvairiose aplinkos inžinerijos srityse ir išlaikyti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Mokslinių tyrimų metodologijos, metodų, organizavimo, inovacijų planavimo ir diegimo žinios.
 • Žinios apie šiuolaikines aplinkos inžinerijos mokslo tendencijas, aplinkos inžinerijos krypties problemas, jų sprendimo būdus, intelektualinių ir materialinių išteklių vertinimo kriterijus, švariosios gamybos sampratą.
 • Žinios apie aplinkos inžinerijoje taikomus naujausius tyrimų metodus, tinkamiausias mokslinių tyrimų atlikimo bei matavimo priemones.
 • Aplinkos inžinerijos, šiuolaikinių aplinkosauginių technologijų kūrimo ir jų taikymo žinios.
 • Atliekų tvarkymo principų, tradicinių ir naujausių technologijų kūrimo ir jų taikymo žinios.
 • Žinios apie klimato kaitą įtakojančius antropogeninius ir natūralius reiškinius, sukeliančias problemas bei jų efektyvius aplinkosauginius sprendimo būdus.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba integruoti bendruosius mokslinius tyrimus, teorijas, metodus mokslinėje ir pedagoginėje veikloje.
 • Geba vertinti naujausius aplinkosauginių technologijų kūrimo, taikymo ir eksploatavimo principus.
 • Geba taikyti mokslinių tyrimų rezultatus analizuojant aplinkos užterštumo rizikos, grėsmės mastus ir kontrolės mechanizmus ir aplinkos apsaugos politikos formavimo principus.
 • Geba pasirinkti kokybinius ir kiekybinius aplinkos būklės parametrus rengiant ir įgyvendinant aplinkos stebėjimo sistemas.
 • Geba taikyti informacines technologijas vertinant gautus rezultatus, modeliuojant ir atliekant svarbiausių aplinkosaugos įrenginių parametrų skaičiavimus.
 • Specialieji gebėjimai
 • Geba moksliškai analizuoti ir vertinti įvairias globalias, regionines ir lokalias aplinkosaugines problemas, išmano aplinkos inžinerijos teoriją ir praktiką, mokslinių tyrimų metodologiją ir metodus, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo ir analizės metodus.
 • Moka atlikti tyrimus ir naudojantis informacinėmis technologijomis įvertinti gautą rezultatą, vertinti aplinkos apsaugos įrenginių patikimumą ir naudojimo galimybes realioje situacijoje.
 • Geba įvertinti aplinkos parametrų kokybės būklę ir tendencijas, taikyti ir inžineriniu atžvilgiu realizuoti techninius, technologinius ir organizacinius sprendimus įvairiose aplinkos inžinerijos srityse.
 • Geba taikyti atliekų vadybos principus, atliekų surinkimo ir deponavimo, jų perdirbimo bei nukenksminimo technologijas, vertinant jų ekonominį ir aplinkosauginį naudingumą.
 • Geba įvertinti klimato pokyčius, atsinaujinančių energijos išteklių potencialą, panaudojimo galimybes, technologinius procesus, inovatyvias aplinkosaugines taršos mažinimo priemones, jų analizę, diegimo galimybes.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Geba taikyti šiuolaikinius metodus inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus, išmano analizės metodų taikymo ribas, moka įvertinti tyrimų rezultatus ir nustatyti jų patikimumą.
 • Geba įgytas žinias taikyti sprendžiant problemas naujoje, nežinomoje ar nuolat kintančioje aplinkoje bei tarpkryptiniuose kontekstuose.
 • Geba nustatyti aplinkos taršos kenksmingumo lygį ir parinkti aplinkosaugines priemones jam sumažinti, planuoti ir diegti efektyvius aplinkos apsaugos būdus, kurti tam skirtus įrenginius bei propaguoti aplinkos saugojimą.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba nuolat savarankiškai mokytis, pažinti ir kritiškai vertinti studijuoto pažinimo ar kūrimo lauko teorines bei praktines naujoves, geba dirbti komandoje, kurią sudaro įvairių disciplinų atstovai.
 • Geba formuluoti išvadas, rengti mokslinius darbus ir publikacijas, dalyvauti mokslinėje diskusijoje.
 • Geba efektyviai veikti aplinkybėmis, kai stokojama išsamios informacijos bei instrukcijų, pagrįsti daromas išvadas ir jas deramai pateikti įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims, suvokti etinius ir socialinius savo žinojimo ir jo pagrindu priimamų sprendimų padarinius ir atsakomybę už juos.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APASM11001 Taikomoji aplinkosauga 6 30 - 15 14 101 E
APASM11002 Poveikio aplinkai vertinimas 6(2) 30 - 15 14 101 E
APASM11003 Aplinkos apsaugos politika, teisė ir ekonomika 6 30 - 15 14 101 E
APASM11004 Magistro baigiamasis darbas 1 (Aplinkos apsaugos inžinerija) 3 - - - - 80 A
APVIM15201 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 4 15 - 15 10 66 E
FMITM11101 Informacinės technologijos inžinerijoje 5(2) 15 30 - 12 76 E
Specializacija — Aplinkos ir klimato inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APASM11001 Taikomoji aplinkosauga 6 30 - 15 14 101 E
APASM11002 Poveikio aplinkai vertinimas 6(2) 30 - 15 14 101 E
APASM11003 Aplinkos apsaugos politika, teisė ir ekonomika 6 30 - 15 14 101 E
APASM11005 Magistro baigiamasis darbas 1 (Aplinkos ir klimato inžinerija) 3 - - - - 80 A
APVIM15201 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 4 15 - 15 10 66 E
FMITM11101 Informacinės technologijos inžinerijoje 5(2) 15 30 - 12 76 E
Specializacija — Atliekų tvarkymo technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APASM11001 Taikomoji aplinkosauga 6 30 - 15 14 101 E
APASM11002 Poveikio aplinkai vertinimas 6(2) 30 - 15 14 101 E
APASM11003 Aplinkos apsaugos politika, teisė ir ekonomika 6 30 - 15 14 101 E
APASM11006 Magistro baigiamasis darbas 1 (Atliekų tvarkymo technologija) 3 - - - - 80 A
APVIM15201 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 4 15 - 15 10 66 E
FMITM11101 Informacinės technologijos inžinerijoje 5(2) 15 30 - 12 76 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APASM11007 Magistro baigiamasis darbas 2 (Aplinkos apsaugos inžinerija) 3 - - - - 80 A
APASM11010 Švarios technologijos 6 30 15 - 14 101 E
APASM11012 Atliekų surinkimas ir deponavimas 8(2) 45 - 15 20 133 E
APASM14001 Fizikinė aplinkos tarša 6 30 15 15 14 86 E
APVIM15208 Sausumos hidrologija 7(2) 30 - 15 16 125 E
Specializacija — Aplinkos ir klimato inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APASM11008 Magistro baigiamasis darbas 2 (Aplinkos ir klimato inžinerija) 3 - - - - 80 A
APASM11010 Švarios technologijos 6 30 15 - 14 101 E
APASM11013 Klimatologija 8(2) 45 - 15 20 133 E
APASM14001 Fizikinė aplinkos tarša 6 30 15 15 14 86 E
APVIM15208 Sausumos hidrologija 7(2) 30 - 15 16 125 E
Specializacija — Atliekų tvarkymo technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APASM11009 Magistro baigiamasis darbas 2 (Atliekų tvarkymo technologija) 3 - - - - 80 A
APASM11010 Švarios technologijos 6 30 15 - 14 101 E
APASM11012 Atliekų surinkimas ir deponavimas 8(2) 45 - 15 20 133 E
APASM14001 Fizikinė aplinkos tarša 6 30 15 15 14 86 E
APASM14006 Atliekų perdirbimas 7(2) 30 - 15 16 125 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos ir klimato inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEM11142 Atsinaujinančios energijos technologijos 7(2) 30 - 15 16 125 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
APAVM17092 Magistro baigiamasis darbas 3 (Aplinkos ir klimato inžinerija) 3 - - - - 80 A
APAVM17094 Aplinkos procesų modeliavimas 6 30 15 - 14 101 E
APAVM17095 Atmosferos kontrolė ir apsauga 6(2) 30 15 15 14 86 E
APAVM17096 Fizikiniai ir cheminiai procesai aplinkoje 5 30 - - 12 91 E
Specializacija — Aplinkos apsaugos inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
APAVM17091 Magistro baigiamasis darbas 3 (Aplinkos apsaugos inžinerija) 3 - - - - 80 A
APAVM17094 Aplinkos procesų modeliavimas 6 30 15 - 14 101 E
APAVM17095 Atmosferos kontrolė ir apsauga 6(2) 30 15 15 14 86 E
APAVM17119 Radioaktyvioji tarša ir radiacinė sauga 7(2) 30 - 15 16 125 E
APAVM17120 Dirvožemio atstatymo procesai 5 30 - 15 14 74 E
Specializacija — Atliekų tvarkymo technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
APAVM17093 Magistro baigiamasis darbas 3 (Atliekų tvarkymo technologija) 3 - - - - 80 A
APAVM17094 Aplinkos procesų modeliavimas 6 30 15 - 14 101 E
APAVM17095 Atmosferos kontrolė ir apsauga 6(2) 30 15 15 14 86 E
APAVM17121 Radioaktyvių atliekų tvarkymo technologijos 7 30 - 15 12 129 E
APAVM17122 Terminis atliekų utilizavimas 5 30 - - 12 91 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17100 Magistro baigiamasis darbas 4 (Aplinkos apsaugos inžinerija) 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Aplinkos ir klimato inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17101 Magistro baigiamasis darbas 4 (Aplinkos ir klimato inžinerija) 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Atliekų tvarkymo technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17102 Magistro baigiamasis darbas 4 (Atliekų tvarkymo technologija) 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.