Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos
Aplinkos apsaugos technologijos ir vadyba

Aplinkos apsaugos technologijos ir vadyba

Studijų programos informacija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 621H17003
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Saulius Vasarevičius
Studentas: Danguolė Bisikirskė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: aplinkos inžinerijos magistras.
 
Dvigubo diplomo magistrantūros studijų programa, vykdoma kartu su Rygos technikos universitetu. Studentams suteikiama galimybė studijų metu išvykti vienam semestrui į Rygos technikos univeristetą ir surinkus ten ne mažiau kaip 40 % ECTS kreditų, baigus studijas suteikiami abiejų universitetų magistro kvalifikacinio laipsnio diplomai.
 
Studijos vyksta anglų kalba.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Aplinkos apsaugos technologijų ir vadybos studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos aplinkosaugos specialistams, gebantiems analizuoti ir vertinti aplinkoje vykstančius reiškinius ir procesus, atilkti teorinius ir eksperimentinius šios srities tyrimus, taikyti efektyvius technologinius ir vadybinius sprendimus aplinkos inžinerijos srityje.
Aplinkos apsaugos technologijų ir vadybos studijų programoje rengiami specialistai, kurie geba vertinti, interpretuoti ir naudoti duomenis bei informaciją apie taršos nustatymo ir mažinimo metodus bei technologijas įvairiuose aplinkos komponentuose, geba tirti, organizuoti, valdyti sudėtingus aplinkos apsaugos technologinius ir administracinius procesus; vertinti daugelį tarpusavyje sąveikaujančių ir kintančių veiksnių, darančių įtaką aplinkosaugos efektyvumui.
 
Ką gebėsiu?
Baigę aplinkos apsaugos technologijų ir vadybos studijas absolventai gebės savarankiškai analizuoti aplinkos būklę, vertinti jos elementus, organizuoti aplinkos apsaugos priemonių taikymą, atlikti teorinius ir eksperimentinius šios srities tyrimus, prognozuoti bei valdyti galinčią kilti riziką, kaupti ir interpretuoti gautus duomenis, taikyti naujus metodus ir šiuolaikines informacines technologijas, vertinti ir valdyti procesus, susijusius su aplinkos apsaugos tyrimais ir inovacijų diegimu. 
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę aplinkos apsaugos technologijų ir vadybos studijų programą absolventai galės dirbti valstybinėse aplinkos apsaugos institucijose, savivaldybėse, pramonės, energetikos ir transporto įmonėse, įvairiose aplinkosauginėse ir konsultacinėse firmose, mokslo ir studijų institutcijose bei tęsti studijas technologijos mokslų aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos krypties doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Rengti specialistus, kurie įgiję žinių, studijuodami magistrantūros dalykus, gebėtų atpažinti, identifikuoti ir, taikant šiuolaikines inžinerines priemones moksliškai analizuoti ir vertinti įvairias globalias, regionines ir vietines aplinkos apsaugos problemas, gebėtų diegti aplinkos apsaugos vadybos sistemas ir aplinkosaugines technologijas, analizuoti ir vertinti jų veiksmingumą, taikyti ekologinio projektavimo principus, išlaikant profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Mokslinių tyrimų metodologijos, metodų, organizavimo, inovacijų planavimo ir diegimo žinios.
 • Žinios apie šiuolaikines aplinkos inžinerijos mokslo tendencijas, aplinkos inžinerijos krypties problemas, jų sprendimo būdus, intelektualinių ir materialinių išteklių vertinimo kriterijus, švarios gamybos koncepciją.
 • Žinios apie žmogaus veiklos poveikio aplinkai nustatymą ir vertinimą bei prevencinių aplinkos apsaugos priemonių taikymą.
 • Žinios apie aplinkosaugines technologijas bei aplinkos apsaugos vadybos principus.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba integruoti bendruosius mokslinius tyrimus, teorijas, metodus mokslinėje ir pedagoginėje veikloje.
 • Geba vertinti švaresnės gamybos teoriją ir praktiką, mokslinių tyrimų metodologiją ir metodus, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo ir analizės metodus.
 • Geba vertinti naujausius aplinkosauginių technologijų kūrimo, taikymo ir eksploatavimo principus.
 • Geba taikyti mokslinių tyrimų rezultatus vertinant aplinkos užterštumo rizikos galimybes, grėsmės mastus ir kontrolės mechanizmus ir aplinkos apsaugos politikos formavimo principus.
 • Specialieji gebėjimai
 • Geba atpažinti ir, taikant šiuolaikines inžinerines priemones, analizuoti esamas ir galimas aplinkosaugines situacijas, įgyvendinti kvalifikuotą jų sprendimo būdų įvairovę moksliškai analizuoti ir vertinti įvairias globalias, regionines ir lokalias aplinkos apsaugos problemas.
 • Geba atlikti tyrimus ir naudojantis informacinėmis technologijomis įvertinti gautą rezultatą, vertinti aplinkosauginių technologijų patikimumą ir naudojimo galimybes realioje situacijoje.
 • Geba įvertinti aplinkos parametrų kokybės būklę ir tendencijas, taikyti ir realizuoti techninius, technologinius ir vadybinius sprendimus įvairiose aplinkos apsaugos srityse.
 • Geba įvertinti ir nustatyti aplinkos taršos kenksmingumo lygį ir parinkti aplinkosaugines priemones jam sumažinti, planuoti ir diegti efektyvias aplinkosaugines technologijas ir jas vertinti vadybiniu požiūriu.
 • Geba taikyti technologijos mokslų naujoves profesinėje veikloje, sugeba derinti mokslinius įgūdžius su verslo ir vadybos pagrindais.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Geba taikyti šiuolaikinius metodus inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus, išmano analizės metodus, moka įvertinti tyrimų rezultatus bei nustatyti jų patikimumą.
 • Geba kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, analizuoti, formuoti išvadas bei savarankiškai priimti sprendimus, įvertinti kokybinę ir kiekybinę informaciją, spręsti inžinerines problemas, argumentuotai perteikti mokslinę informaciją žodžiu ir raštu įvairioms specialistų auditorijoms.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Geba nuolat savarankiškai mokytis, pažinti ir kritiškai vertinti studijuoto pažinimo ar kūrimo lauko teorines bei praktines naujoves, geba dirbti komandoje, kurią sudaro įvairių disciplinų atstovai, taikyti užsienio kalbos žinias profesinėje veikloje.
 • Geba efektyviai veikti aplinkybėmis, kai stokojama išsamios informacijos bei instrukcijų, pagrįsti daromas išvadas ir jas deramai pateikti įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims, suvokti etinius ir socialinius savo žinojimo ir jo pagrindu priimamų sprendimų padarinius ir atsakomybę už juos.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APASM11103 Švaresnė gamyba 6(2) 30 - 15 14 101 E
APASM11104 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
APASM11105 Antropogeninis poveikis aplinkai 5 30 - - 12 91 E
APASM14020 Aplinkos apsaugos technologijos 7(2) 30 15 15 16 110 E
APVIM15201 Moksliniai tyrimai ir inovacijos 4 15 - 15 10 66 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APPEM16121 Atsinaujinantys energijos ištekliai ir darni energetika 5 30 - 15 3 85 E1
APASM16101 Fizinė tarša ir jos mažinimo technologijos 5 30 15 - 3 85 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APASM11107 Aplinkos apsaugos politika, teise ir ekonomika 6 30 - 15 14 101 E
APASM11108 Aplinkos apsaugos valdymas 8(2) 30 - 30 19 134 E
APASM11109 Atliekų tvarkymas 8(2) 30 - 30 19 134 E
APASM11110 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEVM11212 Inžinerinė vadyba 5 30 - 15 12 76 E
VVFRM11250 Aplinkos apsaugos apskaita 5 30 - 15 12 76 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
APAVM17113 Aplinkos procesų modeliavimas 7(2) 30 15 - 16 125 E
APAVM17114 Atmosferos kontrolė ir apsauga 7(2) 30 15 15 16 110 E
APAVM17115 Poveikio aplinkai vertinimas 5 30 - - 12 91 E
APAVM17116 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
APAVM17230 Ekologinis projektavimas 5 30 - 15 12 76 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVM17117 Magistro baigiamasis darbas 4 (Aplinkos apsaugos vadyba ir švarioji gamyba) 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.