Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Prezentaciją apie Aplinkos inžineriją ir Darnią gyvenamąją aplinką rasite čia.
Kelių, geležinkelių ir miestų inžinerija

Kelių, geležinkelių ir miestų inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 612H22001, 6121EX037 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Lina Bertulienė
Studentas: Diana Staškūnaitė
Specializacijos – kelių ir geležinkelių inžinerija, miestų inžinerija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)

Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta ketinantiems įgyti žinių, susijusių su susisiekimo statinių, kelių, gatvių, geležinkelių planavimu, projektavimu, tiesimu bei jų priežiūra, taip pat miestų planavimu ir projektavimu, miestų infrastruktūros priežiūra ir valdymu.
Studijuoti siūlome tiems, kurie domisi šiuolaikinėmis, nekenksmingomis aplinkai bei saugiomis žmogui kelių ir geležinkelių susisiekimo infrastruktūros technologijomis; nori aktyviai dalyvauti modernizuojant susisiekimo infrastruktūrą pagal išaugusius išmaniųjų miesto, transporto priemonių ir ES politikos poreikius.
Studentai, įstoję į šią studijų programą, dvejus metus studijuoja bendrai, o po dvejų metų turi galimybę pasirinkti vieną iš dviejų specializacijų: kelių ir geležinkelių inžineriją arba miestų inžineriją.
Kelių ir geležinkelių inžinerijos specializacijos studijos suteikia žinių apie šiuolaikinės kelių ir geležinkelių infrastruktūros planavimo, projektavimo, statybos ir priežiūros metodus bei technologijas.
Miestų inžinerijos specializacijos studentai įgauna žinių apie miestų planavimą ir projektavimą, miestų infrastuktūros priežiūrą ir valdymą, susisiekimo sistemų bei inžinerinių tinklų įrengimą išmanaus miesto teritorijose.

Ką gebėsiu?
Baigę studijų programą gebėsite:
 • planuoti ir projektuoti šiuolaikinius kelius, gatves, tiltus ir kitus susisiekimo statinius, geležinkelius, oro uostų ir miestų infrastruktūrą;
 • pagrįstai priimti sudėtingus inžinerinius sprendimus ir vadovauti susisiekimo infrastruktūros objektų statybai bei priežiūrai;
 • įgytas žinias kūrybingai taikyti organizuojant ir užtikrinant saugų eismą keliuose, gatvėse ir geležinkeliuose, sprendžiant aplinkosauginius bei ekonominius susisiekimo infrastruktūros plėtros uždavinius;
 • analizuoti ir vertinti miestų, regionų planavimo problemas bei kurti jų sprendimo strategijas;
 • rinkti ir, taikydami kompiuterines technologijas, apdoroti bei interpretuoti duomenis, būtinus inžineriniams, darniosios kelio ir gyvenamosios aplinkos bei miestų planavimo uždaviniams spręsti;
 • perteikti informaciją, idėjas, problemų sprendimo būdus – juos argumentuoti, pristatyti bei ginti plačiosios visuomenės ir specialistų auditorijose.

Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Būdami šios studijų programos absolventais galėsite dirbti kelių, geležinkelių ir miestų infrastruktūros srityje, projektuoti kelius, geležinkelius, miestų gatves, tiltus ir kitus susisiekimo statinius, vykdyti susisiekimo infrastruktūros objektų techninę priežiūrą ir statybą arba dirbti miestų ir rajonų savivaldybėse, regioninėse institucijose, valstybinėse jų įmonėse, miestų ūkio eksploatavimo įmonėse bei organizacijose, miesto susisiekimo sistemų ir miesto teritorijų inžinerinės įrangos, želdynų projektavimo, statybos bei priežiūros įmonėse, galėsiu savarankiškai kurti privatų verslą. Pratęsę studijas galėsite tapti žymiais mokslininkais ar susisiekimo srities vadovais, politikais.
Studijų programos specializacijos:
Kelių ir geležinkelių inžinerija, Miestų inžinerija

Studijų programos tikslas
1. Parengti kelių, geležinkelių ir miestų inžinerijos mokslų bakalaurus, kurie turės bendrųjų bei specialiųjų inžinerinių studijų programos žinių, reikalingų profesinei veiklai kelių ir geležinkelių planavimo, projektavimo, tiesybos bei priežiūros įmonėse, gebančius dirbti su kelių ir geležinkelių programine įranga, statybos procesuose naudojamomis technologijomis ir medžiagomis, organizuoti kelių ir gatvių priežiūros darbus ar miestų planavimo, projektavimo, miestų infrastruktūros ir valdymo srityje, išmanyti miestų inžinerinę struktūrą, gebančius apjungti statinių statybą, susisiekimo sistemų ir inžinerinių tinklų įrengimą miesto ir užmiesčio teritorijose, kūrybiškai taikyti įgytas žinias praktinėje veikloje, savarankiškai priimant sprendimus, logiškai sprendžiant iškilusias problemas.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Įgis fundamentinių žinių, integruos kitų mokslo šakų metodus ir procesus į inžinerijos kontekstą, įgis humanitarinių ir socialinių mokslų žinių erudicijai bei filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti.
 • Įgis bendrųjų technologijos mokslų pagrindų žinias apie naudojamas medžiagas ir konstrukcijas bei jų savybes.
 • Įgis žinias apie taikomus inovatyvius planavimo, projektavimo, priežiūros ir statybos metodus būtinus profesinei veiklai.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės spręsti reikšmingas technologijos mokslų srities problemas, subalansuojant sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę, patikimumą ir įtaką aplinkai, gebės rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais.
 • Gebės planuoti ir atlikti reikiamus tyrimus, eksperimentus, apdoroti duomenis ir juos vertinti bei formuluoti išvadas, turės darbo su įranga, naudojama statybos inžinerijos studijų kryptyje, įgūdžių.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebės rinkti ir analizuoti duomenis, pateikti aiškius ir logiškus atsakymus į konkrečiai apibrėžtas statybos inžinerijos problemas, analizuoti tradicines ir inovatyvias technologijas bei jų taikymo būdus, gebės taikyti tinkamus statybos inžinerijos studijų krypties analitinius ir modeliavimo metodus.
 • Gebės surinkti kelių ir geležinkelių, miesto gatvių ir kitų inžinerinių statinių projektavimui, reikalingus duomenis, juos analizuoti ir vertinti, gebės atlikti eismo intensyvumo, avaringumo analizę, atlikti socialinį ir ekonominį vertinimą
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebės taikyti statybos inžinerijos studijų krypties inžinerines žinias ir supratimą atliekant kelių ir geležinkelių projektavimo darbus, suprantat projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti sprendžiant konkrečias statybos inžinerijos problemas.
 • Gebės parengti kelių ir geležinkelių tiesimo ar rekonstravimo technologinį projektą, eismo organizavimo planą, atlikti sąmatinius skaičiavimus
 • Gebės planuoti ir projektuoti miestų inžinerinę infrastruktūrą, integruoti objektus į miesto erdvę ir valdyti mieste vykstančius inžinerinius procesus, vertinti plėtros riziką ir kontrolės mechanizmus, gebės prognozuoti poveikį aplinkai, jos komponentams ir žmonėms, vykdyti infrastruktūros priežiūrą, kurti ir įgyvendinti projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebės savarankiškai mokytis ir tobulėti, planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą, turės holistinį požiūrį į visuomenėje vykstančius procesus, suvoks ir galės paaiškinti darniosios raidos principus, sugebės įvertinti ir prognozuoti reiškinius, jų priežastis ir pasekmes, gebės pateiks sprendimus, juos argumentuoti bei ginti.
 • Gebės bendrauti taisyklinga lietuvių kalba raštu ir žodžiu, bent viena iš pagrindinių užsienio kalbų, naudotis šiuolaikinėmis informacijos ir ryšio technologijomis, turės darbo įgūdžių įvairių sričių specialistų komandoje
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebės parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones bei įrangą inžineriniams sprendimams įgyvendinti, turės darbo su matavimo prietaisais, darbo hidraulikos, inžinerinės geodezijos, geologijos, bei kelių inžinerijos laboratorijose įgūdžių.
 • Gebės rinkti, interpretuoti ir kompiuterinių technologijų pagalba apdoroti duomenis reikalingus statybos inžinerijos srities uždaviniams spręsti, gebės inžinerinėje veikloje taikyti Lietuvos standartus skirtus kelių ir geležinkelių, kitų statinių.
 • Gebės rinkti, apdoroti bei interpretuoti duomenis, parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones bei įrangą inžineriniams sprendimams įgyvendinti, žinos jų veikimo principus, turės gebėjimų darnios gyvenamosios aplinkos ir miestų planavimo ir projektavimo srities uždaviniams ir problemoms spręsti, derinant teorines ir taikomąsias žinias.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16102 Chemija 6 30 15 15 4 96 E
FMFIB16113 Bendroji fizika 3 15 15 15 2 33 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16108 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
APKLB18101 Įvadas į specialybę. Darni kelio ir miesto aplinka 3 30 - 15 - 35 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17105 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17103 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16209 Integralinis skaičiavimas 6 30 15 15 4 96 E
APGDB16052 Inžinerinė geodezija 3 15 30 - 2 33 E
APGDB16053 Inžinerinės geodezijos praktika 3 - - 15 2 63 A
ELEIB16201 Elektronika ir elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16214 Taikomoji fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16003 Bendroji inžinerinė grafika 6 15 30 15 4 96 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17119 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17120 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17121 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) = 19 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17204 Skysčių mechanika 3 15 15 15 1 34 E
APKLB16201 Susisiekimo sistema (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 4 96 E
FMIGB16004 Taikomoji inžinerinė grafika 3 - 30 15 2 33 E1
FMSAB16310 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
STGSB17170 Medžiagotyra ir statybinės medžiagos 3 30 15 - 2 33 E
STTMB17047 Integrali mechanika 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
KILSB17026 Dalykinis rašymas 3 15 - 15 3 47 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLB16402 Transporto statiniai: aerodromai ir uostai 3 30 - 15 2 33 E1
APKLB16403 Inžinerinės eismo saugumo priemonės 6 30 - 30 4 96 E
APKLB18401 Kelių ir geležinkelių tiesybos medžiagos 6 30 15 15 2 98 E
STGGB17029 Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos 3 30 - 15 2 33 E
STGGB17174 Inžinerinė geologija ir gruntų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
STTMB17053 Medžiagų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Kelių ir geležinkelių inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17212 Inžinerinė hidrologija ir hidraulika (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 4 96 E
APKLB16601 Automobilių kelių projektavimas 6 30 - 30 4 96 E
STGGB17177 Pagrindai ir pamatai 3 30 - 15 2 33 E
STMEB17142 Metaliniai ir gelžbetoniniai tiltai 1 3 30 - 15 4 31 E
STTMB17102 Statybinė mechanika 6 30 - 30 2 98 E
VVVKB17170 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
Specializacija — Miestų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLB18501 Statinių architektūra ir konstrukcijos 6 30 - 30 - 100 E
APKLB18956 Miestų planavimas ir infrastruktūra (su kursiniu darbu) 6 30 - 45 4 81 E
APPEB16533 Atsinaujinančios energijos technologijos 3 30 - - 2 48 E
STGGB17177 Pagrindai ir pamatai 3 30 - 15 2 33 E
STTMB17102 Statybinė mechanika 6 30 - 30 2 98 E
VVVKB17170 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Kelių ir geležinkelių inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLB16501 Geležinkelių projektavimas 6 30 - 30 4 96 E
APKLB16702 Automobilių kelių tiesybos technologija ir organizavimas 6 30 - 30 4 96 E
STGSB17037 Žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E
STMEB17143 Metaliniai ir gelžbetoniniai tiltai 2 6 30 - 30 5 95 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLB16603 Kompleksinis projektas (Geležinkelio kelias su metaliniu tiltu) 6 - - 45 4 111 KS
APKLB16604 Kompleksinis projektas (Automobilių kelias su gelžbetoniniu tiltu) 6 - - 45 4 111 KS
Specializacija — Miestų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLB18601 Miestotvarka, gatvių projektavimas 6 30 - 30 4 96 E
APKLB18602 Eismo modeliavimas ir valdymas 6 30 15 15 4 96 E
APKLB18603 Miesto ekologinė infrastruktūra 6 30 - 30 4 96 E1
APKLB18962 Kompleksinis projektas (Miesto vystymas) 6 - - 45 4 111 KS
STGSB17037 Žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Specializacija — Kelių ir geležinkelių inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLB16701 Geležinkelių tiesybos ir remonto technologija 6 30 - 30 4 96 E
APKLB16703 Kelių ir geležinkelių inžinerijos profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
APKLB18701 Automatizuotas projektavimas ir BIM 6 30 30 - 4 96 E
VVEIB17206 Ekonomika 3 20 - 20 2 38 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLB16704 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Keliai ir transporto statiniai) 3 - - 10 2 68 Į
APKLB16705 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Geležinkeliai) 3 - - 10 2 68 Į
Specializacija — Miestų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLB17966 Miestų inžinerijos profesinės veikos praktika 12 - - - - 320 A
APKLB18701 Automatizuotas projektavimas ir BIM 6 30 30 - 4 96 E
APKLB18702 Statinių statyba, remontas ir priežiūra 6 30 - 30 - 100 E
APKLB18971 Bakalauro baigiamasis darbas 1(Miestų inžinerija) 3 - - 10 - 70 Į
VVEIB17206 Ekonomika 3 20 - 20 2 38 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Kelių ir geležinkelių inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLB18801 Automobilių kelių ir gatvių priežiūra 6 36 - 24 4 96 E
APKLB18969 Geografinių informacinių sistemų pagrindai 3 12 24 - 4 40 E1
KILSB17025 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 3 53 E1
VVTEB16806 Teisė 3 36 - 12 2 30 E
VVTVB17275 Verslo projektai 3 12 - 36 2 30 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLB16803 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Keliai ir transporto statiniai) 6 - - 12 4 144 Į
APKLB16804 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Geležinkeliai) 6 - - 12 2 146 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLB16805 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Keliai ir transporto statiniai) 6 - - - - 160 BD
APKLB16806 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Geležinkeliai) 6 - - - - 160 BD
Specializacija — Miestų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLB18801 Automobilių kelių ir gatvių priežiūra 6 36 - 24 4 96 E
APKLB18969 Geografinių informacinių sistemų pagrindai 3 12 24 - 4 40 E1
APKLB18975 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Miestų inžinerija) 6 - - 12 - 148 Į
APKLB18977 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Miestų inžinerija) 6 - - - - 160 BD
KILSB17025 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 3 53 E1
VVTEB16806 Teisė 3 36 - 12 2 30 E
VVTVB17275 Verslo projektai 3 12 - 36 2 30 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.