Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Prezentaciją apie Aplinkos inžineriją ir Darnią gyvenamąją aplinką rasite čia.
Pastatų energetika

Pastatų energetika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Energijos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 612E30002, 6121EX053 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Artur Rogoža
Studentas: Goda Kančelskytė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta siekiantiems įgyti energijos inžinerijos teorinius ir praktinius pagrindus; mokytis, kaip sudaromos geros patalpų komforto ir technologinės sąlygos, kuriant, taikant ir prižiūrint šilumos energiją naudojančias, gaminančias ir tiekiančias išmaniąsias technines sistemas, atitinkančias šiuolaikinius technologinius reikalavimus, tausojančias išteklius ir aplinką. Studijose daug dėmesio skiriama atsinaujinančiųjų energijos šaltinių vartojimui. Studijų metais analizuojamii techniniai metodai bei įranga, galinti padėti sudaryti optimalų mikroklimatą ir higienos sąlygas pastatuose, mokoma projektuoti bei prižiūrėti šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio ir pastatų aprūpinimo šiluma sistemas. Ši bakalauro studijų programa yra lietuvių arba anglų kalba. Nuo 2013 m. pradėta vykdyti VGTU ir Pietryčių Suomijos taikomųjų mokslų universiteto pastatų energetikos dvigubo diplomo studijų programa, kurią baigus studentai gaus dviejų universitetų diplomus – VGTU ir Pietryčių Suomijos TMU. Tuo tikslu studentai vienus metus studijuoja Suomijoje, o bendroji studijų trukmė nepailgėja.
 
Ką gebėsiu?
Baigę studijų programą gebėsite:
 • nustatyti, analizuoti ir spręsti patalpų mikroklimato kokybės, šilumos gamybos, šilumos ir dujų tiekimo bei naudojimo problemas;
 • projektuoti tam skirtas pastatų ir lauko inžinerines sistemas;
 • planuoti jų įrengimą ir priežiūrą;
 • integruoti atsinaujinančiosios energijos technologijas pastatuose;
 • vadovautis efektyvumo, rentabilumo bei aplinkosaugos principais.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę šią studijų programą galėsite dirbti energetikos specialistais arba vadovaujamą darbą šilumos gamybos, šilumos ar dujų tiekimo įmonėse, patalpų šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir vėsinimo, atsinaujinančiosios energijos sistemų projektavimo, įrengimo, priežiūros įmonėse, šias sistemas eksploatuojančiose gamyklose ir visuomeniniuose pastatuose. Būdami pastatų energetikos studijų programos absolventais turėsite galimybę įsidarbinti tokiose įmonėse kaip AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „Amalva“, UAB „Caverion Lietuva“, UAB „Litesko“, UAB „Sweco Lietuva“, UAB „Danfoss“, UAB „Eika“, UAB „Baltic Engineers“, UAB „TENKO Baltic“, UAB „Saninstal“, UAB „Jaukurai“, UAB „Dizaja“, UAB „Vaidora“ ir daugelyje kitų energetikos sektoriaus įmonių.
 
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti specialistus gebančius analizuoti ir modeliuoti energijos transformavimo procesus, nustatyti, formuluoti bei spręsti su šilumos gamyba, transformavimu, šilumos, dujų tiekimu, naudojimu, o taip pat su patalpų oro kokybe susijusias inžinerines problemas, projektuoti ir naudoti naujus bei esamus energetinius, šiluminius įrenginius ir sistemas, pasižyminčius aukštu efektyvumu, rentabilumu, kokybe, patikimumu, darniu išteklių poreikiu bei poveikiu aplinkai.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Fizinių, humanitarinių bei socialinių mokslų žinios studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti, erudicijai bei pasaulėžiūrai ugdyti.
 • Bendrųjų technologijos mokslų pagrindų ir jų sąsajų su energijos inžinerija žinios.
 • Energijos inžinerijos studijų krypties pagrindų ir specialiosios žinios.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba rasti ir taikyti fizinių mokslų informaciją bei humanitarinių ir socialinių mokslų principus tiriant ir vertinant energetines sistemas.
 • Geba rinkti duomenis, planuoti ir vykdyti eksperimentus, naudojant laboratorinę įrangą skirtą energetinių sistemų tyrimams.
 • Inžinerinė analizė
 • Geba nustatyti, formuluoti ir spręsti reikšmingas technologijos mokslų srities tyrimų ir plėtros problemas bei uždavinius taikant energijos inžinerijoje naudojamus analitinius ir modeliavimo metodus ir įrangą.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Geba taikyti žinias ir supratimą apie neatsinaujinančių ir atsinaujinančių išteklių kilmės energiją gaminančių, transformuojančių bei naudojančių sistemų ribas, struktūrą, savybes, veikimą, elementų ir procesų tarpusavio sąveiką, bendrąjį šių sistemų integralumą, projektavimą, jų sąveiką su aplinka, savarankiškai identifikuojant, formuluojant ir sprendžiant konkrečias energijos inžinerijos problemas.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Geba savarankiškai mokytis ir tobulėti, planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą, turi holistinį požiūrį į savo, gretutinėse srityse bei visuomenėje vykstančius procesus, geba įvertinti ir prognozuoti reiškinius, jų priežastis ir pasekmes.
 • Demonstruoja reiškinių supratimą energijos inžinerijos srityje, geba pateikti logiškus atsakymus į konkrečius energijos inžinerijos srities klausimus, perteikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus, juos argumentuotai pristatyti įvairių sričių specialistams.
 • Geba bendrauti taisyklinga valstybine ir bent viena iš pagrindinių užsienio kalbų, naudotis inovatyviomis informacijos ir ryšio technologijomis.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Geba rinkti, interpretuoti ir naudojantis informacinių technologijų ištekliais apdoroti duomenis reikalingus energijos inžinerijos srities uždaviniams spręsti, turi darbo su matavimo prietaisais termodinamikos, šilumos ir masės mainų, vėdinimo bei hidraulinių mašinų laboratorijose įgūdžių, kuriuos geba naudoti profesinėje veikloje.
 • Geba taikyti darniosios raidos principus energetikoje, priimti holistinius, inovatyvius inžinerinius sprendimus, derinant sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę, patikimumą ir įtaką aplinkai.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16101 Pastatų energetika 3 30 - 15 2 33 E
FMCHB16102 Chemija 6 30 15 15 4 96 E
FMFIB16113 Bendroji fizika 3 15 15 15 2 33 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16108 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17103 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17105 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16052 Inžinerinė geodezija 3 15 30 - 2 33 E
APPEB16202 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
ELEIB16201 Elektronika ir elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16214 Taikomoji fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16003 Bendroji inžinerinė grafika 6 15 30 15 4 96 E1
FMSAB16209 Integralinis skaičiavimas 6 30 15 15 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17119 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17120 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17121 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17204 Skysčių mechanika 3 15 15 15 1 34 E
APPEB16303 Techninė termodinamika 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16004 Taikomoji inžinerinė grafika 3 - 30 15 2 33 E1
FMSAB16310 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
STGSB17169 Medžiagotyra ir statybinės medžiagos 3 30 15 - 2 33 E
STTMB17047 Integrali mechanika 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
KILSB17026 Dalykinis rašymas 3 15 - 15 3 47 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17208 Pastatų vandentiekis ir nuotakynas 3 30 - 15 2 33 E1
APPEB16404 Šilumos ir masės mainai 6 30 15 15 4 96 E
APPEB16405 Hidraulinės sistemos 6 30 15 15 4 96 E
APPEB16406 Energijos vartojimo efektyvumo mokomoji praktika 3 - - 15 2 63 A
APPEB16407 Pastatų mikroklimatas (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 4 96 E
STGGB17282 Pastatų konstrukcijos 3 30 - 15 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16508 Pastatų šildymo sistemos 6 45 - 15 4 96 E
APPEB16509 Vėdinimas 6 30 15 15 4 96 E
APPEB16510 Oro kondicionavimas (su kursiniu projektu) 6 30 - 15 4 111 E
APPEB16511 Kompleksinis projektas 1 (Pastato inžinerinės sistemos) 9 - - 90 6 144 KS
VVVKB17170 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APMSB16623 Miestų planavimas 3 30 - - 4 46 E
APPEB16612 Šilumos gamyba 6 45 - 15 4 96 E
APPEB16613 Dujotiekis 6 45 - 15 4 96 E
APPEB16614 Šilumos tiekimas 3 30 - - 2 48 E
APPEB16615 Kompleksinis projektas 2 (Šilumos ir dujų tiekimas miestui) 6 - - 45 4 111 KS
STGSB17037 Žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17049 Atliekų tvarkymo ir pakartotinio naudojimo 3 20 - 10 4 46 E
APKLB17968 Integruotas statinių projektavimas 3 10 20 - 4 46 E1
APPEB16716 Atsinaujinančios energijos technologijos 6 40 20 10 12 78 E
APPEB16718 Pastatų energetikos profesinės veiklos praktika 12 - - - 24 296 A
VVEIB17206 Ekonomika 3 20 - 20 2 38 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APPEB16719 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Aprūpinimo energija sistemos) 3 - - 10 2 68 Į
APPEB16720 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Patalpų mikroklimato sistemos) 3 - - 10 2 68 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16058 Geoinformacinės sistemos 3 12 24 - 2 42 E1
ELEIB16804 Techninių sistemų valdymas 6 36 12 12 4 96 E
KILSB17025 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 3 53 E1
VVTEB16806 Teisė 3 36 - 12 2 30 E
VVTVB17275 Verslo projektai 3 12 - 36 2 30 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APPEB16821 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Aprūpinimo energija sistemos) 6 - - 12 4 144 Į
APPEB16822 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Patalpų mikroklimato sistemos) 6 - - 12 4 144 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APPEB16823 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Aprūpinimo energija sistemos) 6 - - - 4 156 BD
APPEB16824 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Patalpų mikroklimato sistemos) 6 - - - 4 156 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.