Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Prezentaciją apie Aplinkos inžineriją ir Darnią gyvenamąją aplinką rasite čia.
Miestų inžinerija

Miestų inžinerija

Studijų programos informacija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 612H27001, 6121EX038 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2248 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Marija Burinskienė
Studentas: Viktorija Sakavickaitė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: statybos inžinerijos bakalauras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta norintiems įgyti žinių ir įgūdžių, būtinų dirbti miestų planavimo ir projektavimo, miestų infrastruktūros priežiūros ir valdymo srityje. Absolventai išmanys miestų inžinerinę struktūrą, gebės sujungti statinių statybą, susisiekimo sistemų ir inžinerinių tinklų įrengimą miesto teritorijose, mokės kūrybiškai taikyti įgytas žinias praktinėje veikloje. Studijuoti siūlome tiems, kuriems yra įdomūs miestuose vykstantys procesai ir kurie dega noru kurti naujas miesto vizijas, planuoti miestų erdves, susisiekimo ir inžinerines infrastruktūros sistemas.
Absolventai įgaus žinių apie miestų planavimą ir projektavimą, miestų infrastruktūros priežiūrą ir valdymą, o baigę šią specialybę išmanys miestų inžinerinę infrastruktūrą ir gebės spręsti kompleksinius statinių statybos, susisiekimo sistemų ir inžinerinių tinklų įrengimo miesto teritorijose klausimus. Studijų metu gautų žinių taikymas yra glaudžiai siejamas su praktiniu ir kūrybiniu studentų gebėjimų ugdymu: studentai atlieka praktiką ministerijose, miestų ir rajonų savivaldybėse, planavimo, projektavimo ir įvairiose gamybinėse įmonėse, savo kursiniuose projektuose sprendžia aktualias Lietuvos miestų problemas.
 
Ką gebėsiu?
Baigę studijų programą gebėsite:
analizuoti ir vertinti miestų, regionų planavimo ir kitas problemas bei kurti jų sprendimo strategijas;
rinkti ir, taikydami kompiuterines technologijas, apdoroti bei interpretuoti duomenis, būtinus statybos inžinerijos, darniosios gyvenamosios aplinkos ir miestų planavimo uždaviniams spręsti;
perteikti informaciją, idėjas, problemų sprendimo būdus – juos argumentuoti, pristatyti bei ginti visuomenės ir specialistų auditorijose; priimti racionalius miestų inžinerijos sprendimus: vertinti miestų plėtros riziką ir kontroliuoti jos eigą;
prognozuoti poveikį aplinkai, jos komponentams ir žmonėms bei kvalifikuotai spręsti kylančias problemas;
turėti darbo su matavimo ir laboratoriniais prietaisais bei savarankiško mokymosi įgūdžių, būtinų kitos pakopos studijoms tęsti;
dirbti su GIS (geografinė informacinė sistema), kaupti, analizuoti duomenis, priimti sprendimus pasitelkiant modernias technologijas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Šios studijų programos absolventai gali dirbti miestų ir rajonų savivaldybėse, regioninėse institucijose, valstybinėse jų įmonėse, miestų ūkio eksploatavimo įmonėse bei organizacijose, miesto transporto sistemų ir miesto teritorijų inžinerinės įrangos, želdynų projektavimo, statybos ir priežiūros įmonėse, gali savarankiškai kurti privatų verslą.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Rengti statybos inžinerijos bakalaurą, kuris turės žinių ir įgūdžių, būtinų dirbti miestų planavimo ir projektavimo, miestų infrastruktūros priežiūros ir valdymo srityje, išmanys miestų inžinerinę struktūrą, sugebės apjungti statinių statybą, susisiekimo sistemų ir inžinerinių tinklų įrengimą miesto teritorijose, mokės kūrybiškai taikyti įgytas žinias praktinėje veikloje, suvoks inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, bus plačios erudicijos, gebės kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, palaikys savo profesinę kompetenciją mokydamasis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žino ir supranta gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, reikalingus statybos inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suvokti. Humanitarinių ir socialinių mokslų žinios erudicijai ir filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti.
 • Žino bendruosius technologijos mokslų pagrindus ir turi platesnį daugiadalykio inžinerijos konteksto suvokimą, geba pritaikyti kitų mokslo krypčių metodus ir procesus.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti ir vertinti jų duomenis bei pateikti išvadas, turi darbo su įranga, naudojama statybos inžinerijos studijų kryptyje.
 • Geba rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais.
 • Inžinerinė analizė
 • Geba analizuoti aplinkoje egzistuojančias inžinerines problemas, taikyti darniosios raidos principus, turi holistinį požiūrį priimant inžinerinius sprendimus, derinant sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę, patikimumą ir įtaką aplinkai.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Geba planuoti ir projektuoti miestų inžinerinę infrastruktūrą, integruoti objektus į miesto erdvę ir valdyti mieste vykstančius inžinerinius procesus, vertinti plėtros riziką ir kontrolės mechanizmus, sugeba prognozuoti poveikį aplinkai, jos komponentams ir žmonėms, vykdyti infrastruktūros priežiūrą, kurti ir įgyvendinti projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus.
 • Geba atpažinti, analizuoti ir vertinti miestų, regionų ir jų planavimo problemas, supranta projektavimo bei planavimo metodikas, geba jas taikyti ir pristatyti sprendinius.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Turi išlavintus savarankiško mokymosi įgūdžius, būtinus studijoms tęsti kitoje pakopoje, geba priimti racionalius sprendimus miesto inžinerijos srityje, taikyti įgytas teorines žinias praktikoje.
 • Geba planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą, išmano projektų valdymo ir verslo aspektus, supranta technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais. Turi holistinį požiūrį savo ir gretutinėse srityse bei į visuomenėje vykstančius procesus, suvokia ir gali paaiškinti darniosios raidos principus, sugeba įvertinti ir prognozuoti reiškinius, jų priežastis ir pasekmes.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Geba rinkti, apdoroti bei interpretuoti duomenis, parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones bei įrangą inžineriniams sprendimams įgyvendinti, žino jų veikimo principus.
 • Panaudoti gebėjimus reikalingus statybos inžinerijos, darnios gyvenamosios aplinkos ir miestų planavimo ir projektavimo srities uždaviniams ir problemoms spręsti, derinti teorines ir taikomąsias žinias.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APMSB16101 Įvadas į specialybę 3 30 - 15 2 33 E
FMCHB16102 Chemija 6 30 15 15 4 96 E
FMFIB16113 Bendroji fizika 3 15 15 15 2 33 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16108 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFKB16103 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16180 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16182 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16184 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16052 Inžinerinė geodezija 3 15 30 - 2 33 E
APGDB16053 Inžinerinės geodezijos praktika 3 - - 15 2 63 A
ELETB16207 Elektronika ir elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16214 Taikomoji fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16003 Bendroji inžinerinė grafika 6 15 30 15 4 96 E1
FMSAB16209 Integralinis skaičiavimas 6 30 15 15 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16207 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16208 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16209 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGB16004 Taikomoji inžinerinė grafika 3 - 30 15 2 33 E1
FMSAB16310 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
APAVB17204 Skysčių mechanika 3 15 15 15 1 34 E
APKLB17954 Darnioji urbanistika (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 8 92 E
STTMB17047 Integrali mechanika 6 30 - 30 4 96 E
STGSB17170 Medžiagotyra ir statybinės medžiagos 3 30 15 - 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
KILSB17026 Dalykinis rašymas 3 15 - 15 3 47 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17228 Miestas ir aplinka 3 30 - 15 4 31 E
APKLB17955 Pastatų architektūra ir konstrukcijos 3 30 - 15 4 31 E
APKLB17956 Miestų planavimas ir infrastruktūra (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
APKLB17957 Automatizuotas projektavimas 3 15 15 15 4 31 E1
APKLB17958 Miestų valdymas 3 30 - 15 4 31 E1
STGGB17174 Inžinerinė geologija ir gruntų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
STTMB17053 Medžiagų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16533 Atsinaujinančios energijos technologijos 3 30 - - 2 48 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
APKLB17959 Miestotvarka (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 - 100 E
STGGB17177 Pagrindai ir pamatai 3 30 - 15 2 33 E
STMEB17023 Statinių konstrukcijos 6 30 - 30 4 96 E
STTMB17102 Statybinė mechanika 6 30 - 30 2 98 E
VVVKB17170 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
APAVB17224 Vandens išteklių technologijos 3 30 - - 2 48 E1
APKLB17961 Miestų gatvės ir jų priežiūra (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 8 92 E
APKLB17962 Kompleksinis projektas (Miesto vystymas) 6 - - 45 8 107 KS
APKLB17963 Miestų susisiekimo sistemos 6 30 15 15 4 96 E
STGGB17041 Inžineriniai statiniai 3 30 - 30 2 18 E
STGSB17037 Žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17049 Atliekų tvarkymo ir pakartotinio naudojimo 3 20 - 10 4 46 E
APKLB17966 Miestų inžinerijos profesinės veikos praktika 12 - - - - 320 A
APKLB17967 Technologijos ir organizavimas 6 30 - 20 4 106 E
VVEIB17206 Ekonomika 3 20 - 20 2 38 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLB17970 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Teritorijos sutvarkymas ) 3 - - 10 - 70 Į
APKLB17971 Bakalauro baigiamasis darbas 1(Susisiekimo infrastruktūra) 3 - - 10 - 70 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLB17968 Integruotas statinių projektavimas 3 10 20 - 4 46 E1
APKLB17969 Geografinių informacinių sistemų pagrindai 3 10 20 - 4 46 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTEB16806 Teisė 3 36 - 12 2 30 E
APKLB17972 Eismo inžinerija ir saugumas 6 24 12 12 2 110 E
APKLB17973 Požeminė urbanistika 3 24 - 12 4 40 E
KILSB17025 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 3 53 E1
VVTVB17275 Verslo projektai 3 12 - 36 2 30 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLB17974 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Teritorijos sutvarkymas ) 6 - - 12 - 148 Į
APKLB17975 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Susisiekimo infrastruktūra) 6 - - 12 - 148 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLB17976 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Teritorijos sutvarkymas ) 6 - - - - 160 BD
APKLB17977 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Susisiekimo infrastruktūra) 6 - - - - 160 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.