Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Prezentaciją apie Aplinkos inžineriją ir Darnią gyvenamąją aplinką rasite čia.
Miestų inžinerija

Miestų inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 612H27001
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Marija Burinskienė
Studentas: Miglė Rutkauskaitė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta norintiems įgyti žinių ir įgūdžių, būtinų dirbti miestų planavimo ir projektavimo, miestų infrastruktūros priežiūros ir valdymo srityje. Absolventai išmanys miestų inžinerinę struktūrą, gebės sujungti statinių statybą, susisiekimo sistemų ir inžinerinių tinklų įrengimą miesto teritorijose, mokės kūrybiškai taikyti įgytas žinias praktinėje veikloje. Studijuoti siūlome tiems, kuriems yra įdomūs miestuose vykstantys procesai ir kurie dega noru kurti naujas miesto vizijas, planuoti miestų erdves, susisiekimo ir inžinerines infrastruktūros sistemas.
Absolventai įgaus žinių apie miestų planavimą ir projektavimą, miestų infrastruktūros priežiūrą ir valdymą, o baigę šią specialybę išmanys miestų inžinerinę infrastruktūrą ir gebės spręsti kompleksinius statinių statybos, susisiekimo sistemų ir inžinerinių tinklų įrengimo miesto teritorijose klausimus. Studijų metu gautų žinių taikymas yra glaudžiai siejamas su praktiniu ir kūrybiniu studentų gebėjimų ugdymu: studentai atlieka praktiką ministerijose, miestų ir rajonų savivaldybėse, planavimo, projektavimo ir įvairiose gamybinėse įmonėse, savo kursiniuose projektuose sprendžia aktualias Lietuvos miestų problemas.
 
Ką gebėsiu?
Baigę studijų programą gebėsite:
analizuoti ir vertinti miestų, regionų planavimo ir kitas problemas bei kurti jų sprendimo strategijas;
rinkti ir, taikydami kompiuterines technologijas, apdoroti bei interpretuoti duomenis, būtinus statybos inžinerijos, darniosios gyvenamosios aplinkos ir miestų planavimo uždaviniams spręsti;
perteikti informaciją, idėjas, problemų sprendimo būdus – juos argumentuoti, pristatyti bei ginti visuomenės ir specialistų auditorijose; priimti racionalius miestų inžinerijos sprendimus: vertinti miestų plėtros riziką ir kontroliuoti jos eigą;
prognozuoti poveikį aplinkai, jos komponentams ir žmonėms bei kvalifikuotai spręsti kylančias problemas;
turėti darbo su matavimo ir laboratoriniais prietaisais bei savarankiško mokymosi įgūdžių, būtinų kitos pakopos studijoms tęsti;
dirbti su GIS (geografinė informacinė sistema), kaupti, analizuoti duomenis, priimti sprendimus pasitelkiant modernias technologijas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Šios studijų programos absolventai gali dirbti miestų ir rajonų savivaldybėse, regioninėse institucijose, valstybinėse jų įmonėse, miestų ūkio eksploatavimo įmonėse bei organizacijose, miesto transporto sistemų ir miesto teritorijų inžinerinės įrangos, želdynų projektavimo, statybos ir priežiūros įmonėse, gali savarankiškai kurti privatų verslą.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslai
1. Rengti statybos inžinerijos bakalaurą, kuris turėtų žinių ir įgūdžių, būtinų dirbti miestų planavimo ir projektavimo, miestų infrastruktūros priežiūros ir valdymo srityje, išmanytų miestų inžinerinę struktūrą, sugebėtų apjungti statinių statybą, susisiekimo sistemų ir inžinerinių tinklų įrengimą miesto teritorijose, mokėtų kūrybiškai taikyti įgytas žinias praktinėje veikloje. Statybos inžinerijos bakalaurams siekiama suteikti tokį išsilavinimą, kad jie turėtų žinių ir gebėjimų, reikalingų inžinerinei globalinės rinkos veiklai, aukštųjų technologijų naudojimui, domėtųsi technologijos mokslų žiniomis, taikytų jas įvairiomis aplinkybėmis, sugebėtų derinti taikymo įgūdžius su verslo ir vadybos pagrindais, humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis, suvoktų inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, būtų plačios erudicijos, gebėtų kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, palaikytų savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žino ir supranta gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, reikalingus statybos inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suvokti.
 • Humanitarinių ir socialinių mokslų žinios erudicijai bei filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti.
 • Žino bendruosius technologijos mokslų pagrindus ir turi platesnį daugiadalykio inžinerijos konteksto suvokimą, geba pritaikyti kitų mokslo krypčių metodus ir procesus.
 • Žino ir sistemiškai supranta statybos inžinerijos studijų krypties esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus bei sąvokas.
 • Statybos inžinerijos studijų krypties specialiosios žinios.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba taikyti fundamentaliųjų ir gamtos mokslų dėsnius profesinėje veikloje.
 • Geba taikyti humanitarinių ir socialinių mokslų principus inžinerijoje.
 • Geba spręsti reikšmingas technologijos mokslų srities tyrimų ir plėtros problemas.
 • Geba planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti ir vertinti jų duomenis bei pateikti išvadas, turi darbo su įranga, naudojama statybos inžinerijos studijų kryptyje, įgūdžių.
 • Geba rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais.
 • Inžinerinė analizė
 • Geba taikyti darniosios raidos principus, turi holistinį požiūrį priimant inžinerinius sprendimus, derinant sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę, patikimumą ir įtaką aplinkai.
 • Gebėti parinkti ir taikyti tinkamus statybos inžinerijos studijų krypties analitinius ir modeliavimo metodus.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Geba planuoti ir projektuoti miestų inžinerinę infrastruktūrą, integruoti objektus į miesto erdvę ir valdyti mieste vykstančius inžinerinius procesus, vertinti plėtros riziką ir kontrolės mechanizmus, sugeba prognozuoti poveikį aplinkai, jos komponentams ir žmonėms, vykdyti infrastruktūros priežiūrą, kurti ir įgyvendinti projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus.
 • Geba atpažinti, analizuoti ir vertinti miestų, regionų ir jų planavimo problemas, supranta projektavimo bei planavimo metodikas, geba jas taikyti ir pristatyti sprendinius.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Turi išlavintus savarankiško mokymosi įgūdžius, būtinus studijoms tęsti kitoje pakopoje, geba priimti racionalius sprendimus miesto inžinerijos srityje, taikyti įgytas teorines žinias praktikoje.
 • Geba planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą, išmano projektų valdymo ir verslo aspektus, supranta technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais. Turi holistinį požiūrį savo ir gretutinėse srityse bei į visuomenėje vykstančius procesus, suvokia ir gali paaiškinti darniosios raidos principus, sugeba įvertinti ir prognozuoti reiškinius, jų priežastis ir pasekmes.
 • Demonstruoja žinias ir reiškinių supratimą statybos inžinerijos srityje, geba taikyti studijų metu įsisavintą fundamentaliųjų, socialinių, humanitarinių bei kitų technologijos mokslų informaciją.
 • Geba tinkamai surinkti, naudoti ir interpretuoti duomenis, pateikti aiškius ir logiškus atsakymus į konkrečiai apibrėžtas statybos inžinerijos srities problemas/uždavinius, perteikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus, juos argumentuoti, ginti prieš inžinerijos srities specialistų auditorijas ir plačiąją visuomenę.
 • Geba bendrauti taisyklinga lietuvių kalba raštu ir žodžiu, bent viena iš pagrindinių užsienio kalbų, naudotis šiuolaikinėmis informacijos ir ryšio technologijomis, turi darbo įgūdžių įvairių sričių specialistų komandoje.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Geba rinkti, apdoroti bei interpretuoti duomenis, parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones bei įrangą inžineriniams sprendimams įgyvendinti, žino jų veikimo principus, turi pradinių jų naudojimo gebėjimų reikalingų statybos inžinerijos, darnios gyvenamosios aplinkos ir miestų planavimo ir projektavimo srities uždaviniams ir problemoms spręsti, derina teorines ir taikomąsias žinias.
 • Supranta ir įvertina inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes, veiklos organizavimo principus, darbo ir gaisrinės saugos svarbą bei pagrindinius reikalavimus, inžinerinės veiklos grandžių sąveiką.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APMSB16101 Įvadas į specialybę 3 30 - 15 2 33 E
FMCHB16102 Chemija 6 30 15 15 4 96 E
FMFIB16113 Bendroji fizika 3 15 15 15 2 33 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16108 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFKB16103 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16180 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16182 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16184 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16052 Inžinerinė geodezija 3 15 30 - 2 33 E
APGDB16053 Inžinerinės geodezijos praktika 3 - - 15 2 63 A
ELETB16207 Elektronika ir elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16214 Taikomoji fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16003 Bendroji inžinerinė grafika 6 15 30 15 4 96 E1
FMSAB16209 Integralinis skaičiavimas 6 30 15 15 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16207 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16208 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16209 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APMSB16302 Darnioji urbanistika (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 8 92 E
APVIB16001 Skysčių mechanika 3 15 15 15 1 34 E
FMIGB16004 Taikomoji inžinerinė grafika 3 - 30 15 2 33 E1
FMMTB16303 Integrali mechanika 6 30 - 30 4 96 E
FMSAB16310 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
STSMB16305 Medžiagotyra ir statybinės medžiagos 3 30 15 - 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKVB16001 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
KILKB16003 Dalykinis rašymas 3 15 - 15 3 47 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APMSB16403 Pastatų architektūra ir konstrukcijos 3 30 - 15 4 31 E
APMSB16404 Miestų planavimas ir infrastruktūra (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
APMSB16405 Automatizuotas projektavimas 3 15 15 15 4 31 E1
APMSB16406 Miestų valdymas 3 30 - 15 4 31 E1
APVIB16058 Miestas ir aplinka 3 30 - 15 4 31 E
FMMTB16401 Medžiagų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
STGTB16421 Inžinerinė geologija ir gruntų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APMSB16507 Miestotvarka (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 - 100 E
APPEB16533 Atsinaujinančios energijos technologijos 3 30 - - 2 48 E
STGTB16522 Pagrindai ir pamatai 3 30 - 15 2 33 E
STKMB16536 Statybinė mechanika 6 30 - 30 2 98 E
STMKB16512 Statinių konstrukcijos 6 30 - 30 4 96 E
VVSEB16554 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APMSB16608 Miestų gatvės ir jų priežiūra (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 8 92 E
APMSB16609 Kompleksinis projektas (Miesto vystymas) 6 - - 45 8 107 KS
APMSB16610 Miestų susisiekimo sistemos 6 30 15 15 4 96 E
APVIB16033 Vandens išteklių technologijos 3 30 - - 2 48 E1
STDGB16032 Žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E
STGKB16616 Inžineriniai statiniai 3 30 - 30 2 18 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APASB16003 Atliekų tvarkymo ir pakartotinio naudojimo 3 20 - 10 4 46 E
APMSB16711 Miestų inžinerijos profesinės veikos praktika 12 - - - - 320 A
APMSB16712 Technologijos ir organizavimas 6 30 - 20 4 106 E
VVSEB16752 Ekonomika 3 20 - 20 2 38 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APMSB16715 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Teritorijos sutvarkymas ) 3 - - 10 - 70 Į
APMSB16716 Bakalauro baigiamasis darbas 1(Susisiekimo infrastruktūra) 3 - - 10 - 70 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APMSB16713 Integruotas statinių projektavimas 3 10 20 - 4 46 E1
APMSB16714 Geografinių informacinių sistemų pagrindai 3 10 20 - 4 46 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APMSB16817 Eismo inžinerija ir saugumas 6 24 12 12 2 110 E
APMSB16819 Požeminė urbanistika 3 24 - 12 4 40 E
KILKB16001 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 3 53 E1
VVFRB16830 Verslo projektai 3 12 - 36 2 30 E
VVTEB16806 Teisė 3 36 - 12 2 30 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APMSB16820 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Teritorijos sutvarkymas ) 6 - - 12 - 148 Į
APMSB16821 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Susisiekimo infrastruktūra) 6 - - 12 - 148 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APMSB16822 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Teritorijos sutvarkymas ) 6 - - - - 160 BD
APMSB16823 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Susisiekimo infrastruktūra) 6 - - - - 160 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.