Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Prezentaciją apie Aplinkos inžineriją ir Darnią gyvenamąją aplinką rasite čia.
Kelių ir geležinkelių inžinerija

Kelių ir geležinkelių inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 612H22001, 6121EX037 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Lina Bertulienė
Studentas: Vytautė Gumauskaitė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: statybos inžinerijos bakalauras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta ketinantiems įgyti žinių, susijusių su transporto statinių projektavimu, statyba, kelių ir geležinkelių projektavimu, tiesimu bei jų priežiūra.
Studijuoti siūlome tiems, kurie domisi šiuolaikinėmis, nekenksmingomis aplinkai bei saugiomis žmogui kelių ir geležinkelių transporto infrastruktūros technologijomis; nori aktyviai dalyvauti modernizuojant Lietuvos transporto infrastruktūrą pagal išaugusius išmaniųjų transporto priemonių ir ES politikos poreikius.
Absolventai įgaus žinių apie šiuolaikinius kelių bei geležinkelių infrastruktūros planavimo, projektavimo, statybos bei priežiūros metodus. Gebės savarankiškai spręsti sudėtingus transporto infrastruktūros plėtros uždavinius ir bus laukiami specialistai ne tik Lietuvoje, bet ir kitose ES šalyse.
 
Ką gebėsiu?
Baigę studijų programą gebėsite:
 • tyrinėti ir projektuoti šiuolaikinius kelius, miestų gatves, tiltus ir kitus transporto statinius, geležinkelius, aerodromų infrastruktūrą;
 • pagrįstai priimti sudėtingus inžinerinius sprendimus ir vadovauti transporto infrastruktūros objektų statybai bei priežiūrai;
 • įgytas žinias kūrybingai taikyti organizuojant ir užtikrinant saugų eismą keliuose ir gatvėse, sprendžiant aplinkosauginius ir ekonominius transporto infrastruktūros plėtros uždavinius.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Šios studijų programos absolventai gali dirbti kelių ir geležinkelių srityje, taip pat projektuoti kelius, geležinkelius, miestų gatves, tiltus ir kitus transporto statinius, vykdyti transporto infrastruktūros objektų techninę priežiūrą ir statybą. Pratęsę studijas galite tapti žymiais mokslininkais ar susisiekimo srities vadovais, politikais.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Rengti kelių ir geležinkelių inžinerijos bakalaurus, gebančius valdyti ir suprasti technologinius procesus, pasirengusius savarankiškai priimti sprendimus, pagrįstus inžinerine logika, greitai perprantančius naujas medžiagas ir technologijas, siekiančius tapti brandžiomis ir integraliomis asmenybėmis, turinčiomis poziciją, aiškią vertybių bei nuostatų sistemą ir pasirengusius profesinei veiklai projektavimo, tiesybos ir eksploatacijos įmonėse. Statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti inžinerinį darbą kelių ir geležinkelių srities projektavimo, tiesybos ir priežiūros įmonėse. Kelių ir geležinkelių inžinerijos bakalauras turi gebėti dirbti su kelių ir geležinkelių programine įranga, kelių ir geležinkelių tiesyboje naudojamomis technologijomis ir medžiagomis, organizuoti kelių priežiūros darbus žiemą ir vasarą, savarankiškai priimti sprendimus, logiškai spręsti iškilusias problemas, skaityti brėžinius ir schemas.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Fundamentaliųjų mokslų, gamtos ir jos reiškinių žinios.
 • Humanitarinių ir socialinių mokslų žinios erudicijai bei filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti.
 • Bendrųjų technologijos mokslų pagrindų žinios.
 • Statybos inžinerijos studijų krypties pagrindų žinios.
 • Statybos inžinerijos studijų krypties specialiosios žinios.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba taikyti fundamentaliųjų ir gamtos mokslų dėsnius profesinėje veikloje.
 • Geba taikyti humanitarinių ir socialinių mokslų principus inžinerijoje.
 • Geba spręsti reikšmingas technologijos mokslų srities tyrimų ir plėtros problemas.
 • Geba planuoti ir atlikti reikiamus tyrimus, apdoroti duomenis ir juos vertinti bei formuluoti išvadas, turi darbo su įranga, naudojama statybos inžinerijos studijų kryptyje, įgūdžių.
 • Geba tinkama surinkti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais.
 • Inžinerinė analizė
 • Geba rinkti ir analizuoti duomenis, pateikti aiškius ir logiškus atsakymus į konkrečiai apibrėžtas statybos inžinerijos problemas, analizuoti tradicines ir inovatyvias technologijas bei jų taikymo būdus.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Geba taikyti statybos inžinerijos studijų krypties inžinerines žinias ir supratimą atliekant projektavimo darbus, supranta projektavimo metodikas ir geba jas taikyti sprendžiant konkrečias statybos inžinerijos problemas.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Turi išlavintus savarankiško mokymosi įgūdžius, būtinus studijoms tęsti kitoje pakopoje, geba priimti racionalius sprendimus statybos inžinerijos srityje, taikyti įgytas teorines žinias praktikoje atsižvelgiant į ekonomiškumo, saugumo ir įtakos aplinkai aspektus.
 • Geba savarankiškai mokytis ir tobulėti, planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą, turi holistinį požiūrį į savo srityje, gretutinėse srityse bei visuomenėje vykstančius procesus, suvokia ir gali paaiškinti darniosios raidos principus, sugeba įvertinti ir prognozuoti reiškinius, jų priežastis ir pasekmes.
 • Demonstruoja žinias ir reiškinių supratimą statybos inžinerijos srityje, geba taikyti studijų metu įsisavintą fundamentaliųjų, socialinių, humanitarinių bei kitų technologijos mokslų informaciją.
 • Geba tinkamai surinkti, naudoti ir interpretuoti duomenis, pateikti aiškius ir logiškus atsakymus į konkrečiai apibrėžtas statybos inžinerijos srities problemas/uždavinius, perteikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus, juos argumentuoti, ginti prieš statybos inžinerijos srities specialistų ir ne specialistų auditorijas.
 • Geba bendrauti taisyklinga lietuvių kalba raštu ir žodžiu, bent viena iš pagrindinių užsienio kalbų, naudotis šiuolaikinėmis informacijos ir ryšio technologijomis, turi darbo įgūdžių įvairių sričių specialistų komandoje.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Geba rinkti, interpretuoti ir kompiuterinių technologijų pagalba apdoroti duomenis reikalingus statybos inžinerijos srities uždaviniams spręsti, turi darbo su matavimo prietaisais, darbo hidraulikos, inžinerinės geodezijos, geologijos, bei kelių inžinerijos laboratorijose įgūdžių.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLB16101 Darni kelio aplinka 3 30 - 15 2 33 E
FMCHB16102 Chemija 6 30 15 15 4 96 E
FMFIB16113 Bendroji fizika 3 15 15 15 2 33 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16108 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17103 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17105 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16052 Inžinerinė geodezija 3 15 30 - 2 33 E
APGDB16053 Inžinerinės geodezijos praktika 3 - - 15 2 63 A
FMFIB16214 Taikomoji fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16003 Bendroji inžinerinė grafika 6 15 30 15 4 96 E1
FMSAB16209 Integralinis skaičiavimas 6 30 15 15 4 96 E
ELEIB16201 Elektronika ir elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17119 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17120 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17121 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLB16201 Susisiekimo sistema (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 4 96 E
FMIGB16004 Taikomoji inžinerinė grafika 3 - 30 15 2 33 E1
FMSAB16310 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
APAVB17204 Skysčių mechanika 3 15 15 15 1 34 E
STTMB17047 Integrali mechanika 6 30 - 30 4 96 E
STGSB17170 Medžiagotyra ir statybinės medžiagos 3 30 15 - 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
KILSB17026 Dalykinis rašymas 3 15 - 15 3 47 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLB16401 Kelių tiesybos medžiagos 6 30 15 15 4 96 E
APKLB16402 Transporto statiniai: aerodromai ir uostai 3 30 - 15 2 33 E1
APKLB16403 Inžinerinės eismo saugumo priemonės 6 30 - 30 4 96 E
STGGB17029 Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos 3 30 - 15 2 33 E
STGGB17174 Inžinerinė geologija ir gruntų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
STTMB17053 Medžiagų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLB16601 Automobilių kelių projektavimas 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
APAVB17212 Inžinerinė hidrologija ir hidraulika (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 4 96 E
STGGB17177 Pagrindai ir pamatai 3 30 - 15 2 33 E
STTMB17102 Statybinė mechanika 6 30 - 30 2 98 E
VVVKB17170 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
STMEB17142 Metaliniai ir gelžbetoniniai tiltai 1 3 30 - 15 4 31 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLB16501 Geležinkelių projektavimas 6 30 - 30 4 96 E
APKLB16602 Automatizuotas kelių projektavimas 6 30 30 - 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
STGSB17037 Žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E
STMEB17143 Metaliniai ir gelžbetoniniai tiltai 2 6 30 - 30 5 95 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLB16603 Kompleksinis projektas (Geležinkelio kelias su metaliniu tiltu) 6 - - 45 4 111 KS
APKLB16604 Kompleksinis projektas (Automobilių kelias su gelžbetoniniu tiltu) 6 - - 45 4 111 KS
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLB16701 Geležinkelių tiesybos ir remonto technologija 6 30 - 30 4 96 E
APKLB16702 Automobilių kelių tiesybos technologija ir organizavimas 6 30 - 30 4 96 E
APKLB16703 Kelių ir geležinkelių inžinerijos profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
VVEIB17206 Ekonomika 3 20 - 20 2 38 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLB16704 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Keliai ir transporto statiniai) 3 - - 10 2 68 Į
APKLB16705 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Geležinkeliai) 3 - - 10 2 68 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLB16801 Kelių klimatologija 3 24 - 12 4 40 E1
APKLB16802 Automobilių kelių priežiūra 6 36 - 24 4 96 E
VVTEB16806 Teisė 3 36 - 12 2 30 E
KILSB17025 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 3 53 E1
VVTVB17275 Verslo projektai 3 12 - 36 2 30 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLB16803 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Keliai ir transporto statiniai) 6 - - 12 4 144 Į
APKLB16804 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Geležinkeliai) 6 - - 12 2 146 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLB16805 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Keliai ir transporto statiniai) 6 - - - - 160 BD
APKLB16806 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Geležinkeliai) 6 - - - - 160 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.