Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Prezentaciją apie Aplinkos inžineriją ir Darnią gyvenamąją aplinką rasite čia.
Geodezija

Geodezija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Matavimų inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 612H14001, 6121EX036 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Arminas Stanionis
Studentas: Jonas Liubinas
Specializacija – geodezija ir kartografija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Geodezijos studijų programa skirta būsimiems matininkams, geodezininkams, žemėtvarkininkams, nekilnojamojo turto specialistams, kurie baigę šią programą galės atlikti geodezinius, topografinius ir
kartografinius darbus.
Geodeziniai darbai apima geodezinių tinklų sudarymą; pastatų ir kitų statinių matavimą ir nuosėdžių bei posvyrių nustatymą; nekilnojamojo turto objektų kadastrinių duomenų nustatymą ir matavimą; statinių ir įrenginių žymėjimą vietovėje.
Topografiniai ir kartografiniai darbai apima aerofotografavimą, visų mastelių topografinių ir batimetrinių planų sudarymą, statomų ir nutiestų inžinerinių tinklų planų sudarymą, georeferencinių duomenų bazių kūrimą, oro navigacinių žemėlapių, jūrlapių gamybą, kartografinių duomenų bazių sudarymą ir komercinio pobūdžio teminį kartografavimą.
 
Ką gebėsiu?
Baigę studijų programą gebėsite:
 • dirbti su naujausiais geodeziniais prietaisais ir taikyti naujausius technologijų metodus;
 • sudaryti įvairios paskirties žemėlapius;
 • žymėti vietovėje statinius ir kontroliuoti jų statybos procesą;
 • kontroliuoti pastatytų objektų būklę (deformacijas);
 • sudaryti įvairios paskirties žemėlapius;
 • atlikti kadastrinius matavimus, kurių rezultatai būtini įregistruojant, perkant ir parduodant žemės sklypus ar kitą nekilnojamąjį turtą;
 • rengti žemės sklypų padalijimo, atidalijimo, sujungimo projektus.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijas galėsite dirbti įvairiose valstybinėse ir privačiose geodezijos, kartografijos ir kadastro įmonėse, projektavimo, tyrinėjimo, statybos firmose, žemėtvarkos tarnybose, savivaldybėse, nekilnojamojo turto agentūrose, hipotekos įstaigose, geoinformacinių sistemų technologijų, nuotolinių tyrimų organizacijose, o įgiję dvejų metų darbo patirtį galėsite steigti individualiąją įmonę ar akcinę bendrovę.
 
 
Studijų programos specializacijos:
Nekilnojamojo turto kadastras, Geodezija ir kartografija

Studijų programos tikslas
1. Parengti geodezijos specialistus, kurie turės pamatinių bei specialiųjų inžinerinių studijos programos žinių, reikalingų naujoms technologijoms įsisavinti ir taikyti, mokės tinkamai pasirinkti geodezinių matavimų prietaisus, geoinformacines technologijas, matavimų metodus ir būdus reikalingiems duomenims gauti ir analizuoti, gebės atlikti geodezinius, nekilnojamojo turto kadastro ir registro, topografinius ir kartografinius darbus, turės nuostatą mokytis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Gamtos mokslų ir matematikos pagrindų, reikalingų bendrosios inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti žinios, bendrosios inžinerijos studijų krypties esminių teorinių ir taikomųjų pagrindų, sąvokų žinios ir sisteminis supratimas.
 • Nuosekliai susietų Geodezijos studijų programą atitinkančių bendrosios inžinerijos studijų krypties žinios, žinoti geodezinių matavimų patikimumo, matavimo neapibrėžčių nustatymo būdus bei metodus, žinoti platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą, gebėti pritaikyti geoinformacinių technologijų, kitų mokslo krypčių metodus ir procesus
 • Gebėjimai tirti
 • Geba rasti reikiamą mokslinę bei specialybės informaciją, naudojantis geodezinių ir kartografinių, nekilnojamojo turto duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais.
 • Geba planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti ir vertinti jų duomenis, geba kaupti, sisteminti ir analizuoti geodeziniais matavimais gautą informaciją bei pateikti išvadas bendrosios inžinerijos studijų krypties matavimų inžinerijos šakoje.
 • Inžinerinė analizė
 • Geba taikyti savo žinias ir supratimą bendrosios inžinerijos studijų krypties problemoms suformuluoti ir išspręsti pasirenkant tinkamus metodus, geba parinkti ir taikyti tinkamus bendrosios inžinerijos studijų krypties analitinius ir modeliavimo metodus.
 • Geba taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant geodezijos ir kartografijos uždavinius bei jiems spręsti parenkant tinkamus metodus, eksperimentinę ir gamybinę įrangą.
 • Geba taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant nekilnojamojo turto ir kadastro uždavinius bei jiems spręsti parenkant tinkamus metodus, eksperimentinę ir gamybinę įrangą.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Geba taikyti bendrosios inžinerijos studijų krypties inžinerines žinias ir supratimą kuriant ir įgyvendinant projektus geodezijos ir kartografijos srityje.
 • Geba taikyti bendrosios inžinerijos studijų krypties inžinerines žinias ir supratimą kuriant ir įgyvendinant projektus nekilnojamojo turto ir kadastro srityje.
 • Supranta projektavimo metodikas ir geba jas taikyti sudarant įvairios paskirties duomenų bazes, žemėlapius bei planus, geodezinius tinklus.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, moka bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene, holistiškai supranta inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, geba laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, geba suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą.
 • Išmano projektų valdymo ir verslo aspektus, supranta technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais, suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengia, geba bendrauti taisyklinga lietuvių kalba raštu ir žodžiu, bent viena iš pagrindinių užsienio kalbų, naudotis šiuolaikinėmis informacijos ir ryšio technologijomis, turi darbo įgūdžių įvairių sričių specialistų komandoje.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Geba parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones bei įrangą inžineriniams sprendimams įgyvendinti geodezijos ir kartografijos srityje, žinoti geodezinių prietaisų konstrukcijas, veikimo principus, funkcijas, turėti jų naudojimo gebėjimų.
 • Geba parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones bei įrangą inžineriniams sprendimams įgyvendinti nekilnojamojo turto ir kadastro srityje, žinoti prietaisų konstrukcijas, veikimo principus, funkcijas, turėti jų naudojimo gebėjimų.
 • Geba derinti teorines ir taikomąsias žinias spręsdamas inžinerines problemas, geba suprasti ir įvertinti inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes, geba suprasti inžinerinės veiklos organizavimo principus, darbo ir gaisrinės saugos svarbą bei pagrindinius reikalavimus, inžinerinės veiklos grandžių sąveiką.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16007 Topografija 6 30 30 - 4 96 E
APGDB16008 Optiniai geodeziniai prietaisai 3 15 - 30 2 33 E
FMFIB16113 Bendroji fizika 3 15 15 15 2 33 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16108 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17103 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17105 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16009 Geodezija 1 3 15 30 - 2 33 E
APGDB16010 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 Į
ELEIB16201 Elektronika ir elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16214 Taikomoji fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16003 Bendroji inžinerinė grafika 6 15 30 15 4 96 E1
FMSAB16209 Integralinis skaičiavimas 6 30 15 15 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17119 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17120 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17121 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16011 Geodezinių matavimų teorija 3 30 15 - 2 33 E
APGDB16012 Geodezija 2 (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
APGDB16013 Topografijos ir kadastro skaitmeninės technologijos 3 30 15 - 2 33 E
APGDB16014 Geodezinių uždavinių skaitmenizavimas (su kursiniu projektu) 6 15 30 15 4 96 E
FMSAB16310 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
STTMB17051 Mechanika 3 30 - 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
KILSB17026 Dalykinis rašymas 3 15 - 15 3 47 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16015 Aerofotogrametrija (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
APGDB16016 Geodezinių matavimų rezultatų apdorojimo teorija 6 30 30 - 4 96 E
APGDB16017 Globali padėties nustatymo sistema 3 15 30 - 2 33 E
APGDB16018 Elektroniniai geodeziniai prietaisai 6 30 30 - 10 90 E
APGDB16019 Geodezijos mokomoji praktika 3 - - 15 2 63 A
APGDB16020 Nekilnojamojo turto kadastras ir administravimas 3 15 - 30 2 33 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Geodezija ir kartografija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16021 Geodezinės informacinės sistemos (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
APGDB16022 Geodezinių ir kartografinių duomenų bazės (su kursiniu projektu) 6 15 30 15 4 96 E
APGDB16024 Inžinerinė geodezija 1 3 30 15 - 2 33 E
APGDB16025 Žemėtvarka ir žemės valdymas 3 15 30 - 2 33 E
APGDB17060 Nekilnojamojo turto objektų vertinimas 6 30 30 - 4 96 E
STGGB17178 Geologija 3 30 15 - 2 33 E1
VVVKB17170 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
Specializacija — Nekilnojamojo turto kadastras
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16023 Kartografija 6 30 30 - 4 96 E
APGDB16025 Žemėtvarka ir žemės valdymas 3 15 30 - 2 33 E
APGDB16026 Kadastro informacinės sistemos (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
APGDB16027 Nekilnojamojo turto duomenų bazės (su kursiniu projektu) 6 15 30 15 4 96 E
APGDB16028 Nekilnojamojo turto objektų vertinimas 3 30 15 - - 35 E
STGGB17178 Geologija 3 30 15 - 2 33 E1
VVVKB17170 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Nekilnojamojo turto kadastras
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16029 Aukštoji geodezija (su kursiniu projektu) 6 30 30 - 4 96 E
APGDB16030 Fizinė geodezija 6 30 30 - 4 96 E
APGDB16034 Nekilnojamojo turto formavimas (su kursiniu projektu) 6 30 30 - 4 96 E
APGDB16035 Nekilnojamojo turto registras 3 30 15 - 2 33 E1
APGDB16036 Skaitmeniniai kadastriniai žemėlapiai 3 30 15 - 2 33 E
STGSB17037 Žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Specializacija — Geodezija ir kartografija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16029 Aukštoji geodezija (su kursiniu projektu) 6 30 30 - 4 96 E
APGDB16030 Fizinė geodezija 6 30 30 - 4 96 E
APGDB16031 Inžinerinė geodezija 2 (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
APGDB16032 Lazerinis skenavimas 3 15 30 - 2 33 E
APGDB16033 Antžeminė fotogrametrija 3 15 30 - 2 33 E1
STGSB17037 Žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Specializacija — Nekilnojamojo turto kadastras
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16037 Kosminė geodezija 3 20 20 10 2 28 E
APGDB16038 Geodezijos ir kadastro darbų vadyba 3 20 10 10 2 38 E1
APGDB16041 Statinių kadastriniai matavimai (su kursiniu projektu) 6 40 30 20 4 66 E
APGDB16042 Nekilnojamojo turto administravimo praktika 12 - - - - 320 A
APGDB16044 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Nekilnojamojo turto kadastras) 3 - - 10 - 70 Į
VVEIB17206 Ekonomika 3 20 - 20 2 38 E
Specializacija — Geodezija ir kartografija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16037 Kosminė geodezija 3 20 20 10 2 28 E
APGDB16038 Geodezijos ir kadastro darbų vadyba 3 20 10 10 2 38 E1
APGDB16039 Taikomoji geodezija (su kursiniu projektu) 6 40 30 20 4 66 E
APGDB16040 Geodezijos profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
APGDB16043 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Geodezija ir kartografija) 3 - - 10 - 70 Į
VVEIB17206 Ekonomika 3 20 - 20 2 38 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Geodezija ir kartografija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16045 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Geodezija ir kartografija) 6 - - 12 - 148 Į
APGDB16047 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Geodezija ir kartografija) 6 - - - - 160 BD
APGDB16049 Geoinformacinės sistemos 3 24 48 - 2 6 E1
APGDB16050 Kompleksinis projektas (Teritorijos kartografavimo projektas) 6 - 36 36 - 88 KS
KILSB17025 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 3 53 E1
VVTEB16806 Teisė 3 36 - 12 2 30 E
VVTVB17275 Verslo projektai 3 12 - 36 2 30 E
Specializacija — Nekilnojamojo turto kadastras
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16046 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Nekilnojamojo turto kadastras) 6 - - 12 - 148 Į
APGDB16048 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Nekilnojamojo turto kadastras) 6 - - - - 160 BD
APGDB16049 Geoinformacinės sistemos 3 24 48 - 2 6 E1
APGDB16051 Kompleksinis projektas (Žemės kadastro formavimas) 6 - 36 36 4 84 KS
KILSB17025 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 3 53 E1
VVTEB16806 Teisė 3 36 - 12 2 30 E
VVTVB17275 Verslo projektai 3 12 - 36 2 30 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.