Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Prezentaciją apie Aplinkos inžineriją ir Darnią gyvenamąją aplinką rasite čia.
Aplinkos apsaugos inžinerija

Aplinkos apsaugos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Bendroji inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 612H17006
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Saulius Vasarevičius
Studentas: Rasa Tumaševičiūtė, Eva Grigorjeva
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Tai studijų programa siekiantiems įgyti aplinkos inžinerijos žinių, mokytis stebėti ir įvertinti aplinkos taršos problemas, planuoti bei įgyvendinti inžinerines aplinkos taršos prevencijos ir aplinkos kokybės būklės gerinimo priemones, projektuoti šiuolaikinius aplinkosaugos įrenginius, skirtus aplinkos ir žmogaus gyvenimo kokybei gerinti. Esant dideliam studentų skaičiui, 5-ame studijų semestre studentai galėtų pasirinkti aplinkos apsaugos technologijų arba vandentvarkos specializacijas.
Aplinkos apsaugos technologijos specializacijos studijose supažindinama su techniniais, technologiniais ir organizaciniais sprendimais įvairiose aplinkos inžinerijos srityse; mokoma projektuoti šiuolaikinius aplinkosauginius nuotekų, oro valymo, atliekų tvarkymo įrenginius.
Vandentvarkos specializacija skirta tiems, kurie domisi ir planuoja dirbti vandens tiekimo, sanitarijos ir aplinkosaugos srityse. Studijų metu absolventai įgaus žinių apie šiuolaikinius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, planavimo, projektavimo, statybos bei priežiūros metodus. Specializacija skirta tiems, kurie norėtų aktyviai prisidėti modernizuojant ir plečiant Lietuvos vandentvarkos infrastruktūrą, pritaikant ją pagal ES reikalavimus.
 
Ką gebėsiu?
Baigę studijų programą gebėsite:
 • spręsti aplinkosaugos problemas, taikyti naujausius bei mažiausią neigiamą įtaką aplinkai darančius metodus ir priemones, parinkti bei taikyti tyrimų metodikas aplinkosaugos procesų kontrolei;
 • projektuoti šiuolaikines aplinkosaugos įrenginių, skirtų aplinkos kokybei gerinti, inžinerines sistemas ir jų elementus, modeliuoti juose vykstančius procesus;
 • plėtoti prevencines aplinkosaugos vadybos priemones, diegti ir plėtoti švariąją gamybą bei pažangiausias aplinkosaugos technologijas pagal darniojo vystymosi koncepciją.
Baigę aplinkos apsaugos technologijos specializacijos studijas, papildomai gebėsite savarankiškai analizuoti ir taikyti nuotekų, oro valymo, atliekų tvarkymo technologijas, perprasti naujus aplinkosaugos įrenginius ir atlikti jų techninės priežiūros darbus.
Baigę vandentvarkos specializacijos studijas, papildomai gebėsite:
 • projektuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklus, siurblines ir gręžinius, vandens ruošimo
 • ir nuotekų valymo įrenginius;
 • savarankiškai analizuoti ir spręsti vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo technines ir organizacines problemas, projektuoti ir eksploatuoti inžinerines sistemas;
 • planuoti ir vystyti vandentvarkos infrastruktūrą, panaudojant ES ir valstybės lėšas.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijų programą galėsite sėkmingai dirbti aukščiausio lygio valstybinėse institucijose, regioniniuose aplinkos apsaugos departamentuose, savivaldybėse, atliekų tvarkymo centruose, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įmonėse, energetikos ir pramonės įmonėse, projektavimo ir aplinkosaugos konsultacinėse įmonėse.
 
 
Studijų programos specializacijos:
Vandentvarka, Aplinkos apsaugos technologija, Aplinkos apsaugos viešasis administravimas

Studijų programos tikslai
1. Parengti pirmosios pakopos universitetinį išsilavinimą turintį aplinkos inžinerijos bakalaurą, turintį fundamentaliųjų, socialinių mokslų ir aplinkos inžinerijos žinių, gebantį kritiškai stebėti ir įvertinti aplinkos taršos problemas, planuoti ir įgyvendinti inžinerines aplinkos taršos prevencijos ir aplinkos kokybės būklės stabilizavimo priemones, projektuoti šiuolaikinius aplinkosaugos įrenginius, skirtus aplinkos ir žmogaus gyvenimo kokybei gerinti, domėtis technologijos mokslų naujovėmis ir jas taikyti įvairiomis aplinkybėmis, mokantį susieti savo profesinius įgūdžius su verslo ir vadybos pagrindais, sugebantį palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamasis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Fundamentaliųjų mokslų, gamtos ir jos reiškinių žinios: gebės taikyti matematikos, chemijos ir fizikos žinias sprendžiant sudėtingus techninius aplinkosauginių įrenginių įrengimo, projektavimo ir eksploatavimo klausimus, nagrinėjant aplinkos procesus, taršos formavimosi ir mažinimo principus.
 • Humanitarinių ir socialinių mokslų žinios erudicijai bei filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti.
 • Bendrųjų technologijos mokslų pagrindų žinios.
 • Žinios apie techninius, technologinius bei organizacinius sprendimus įvairiose aplinkos inžinerijos srityse projektuojant šiuolaikinius aplinkosauginius įrenginius.
 • Žinios apie vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą, bei vandens ruošimo ir nuotekų valymo įrenginių projektavimą, statybą ir priežiūrą.
 • Žinios apie šiuolaikinę aplinkos apsaugos, darnaus vystymosi ir efektyvaus gamtinių išteklių naudojimo politiką, vadybą bei juos reglamentuojančius teisės aktus.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba taikyti fundamentaliųjų ir gamtos mokslų dėsnius savo profesinėje veikloje.
 • Geba taikyti humanitarinių ir socialinių mokslų principus inžinerijoje.
 • Geba analizuoti naujas ir reikšmingas technologijos mokslų srities tyrimų ir plėtros problemas.
 • Geba taikyti savo žinias identifikuojant ir analizuojant esamas ir galimas aplinkosaugines situacijas bei planuojant jų sprendimo priemones.
 • Geba tinkamai surinkti ir naudoti duomenis, pateikti aiškius ir logiškus atsakymus į konkrečiai apibrėžtas aplinkos apsaugos inžinerijos problemas/uždavinius.
 • Inžinerinė analizė
 • Geba taikyti darniosios raidos principus, turi holistinį požiūrį priimant inžinerinius sprendimus, derinant sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę, patikimumą ir įtaką aplinkai.
 • Geba įgytas žinias apie šiuolaikinę ūkio raidą, tarptautines ir nacionalines aplinkosaugos ir darniojo vystymosi problemas, administracinių gebėjimų evoliuciją pritaikyti nagrinėjant įvairias socialines ir ekologines problemas, vertinant jų veiksmingumą tarpdalykiniame kontekste.
 • Geba analizuoti gyvojoje gamtoje vykstančių procesų mechanizmus, atlikti dujinių išlakų, vandentiekos ir nuotakyno sistemų projektavimą ir eksploataciją, parinkti buitinių ir pramoninių atliekų nukenksminimo bei prevencinių taršos mažinimo metodus, vertinant aplinkosaugos ir ekonominiais aspektais.
 • Geba analizuoti ir spręsti aplinkos apsaugos politikos formavimo ir įgyvendinimo principus, konkrečias teorines ir praktines aplinkos apsaugos, efektyvaus gamtos išteklių naudojimo problemas, taikant strateginio planavimo ir strateginio valdymo principus valstybės valdymo, administraciniame ir privačiame sektoriuose.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Geba savarankiškai analizuoti ir panaudoti nuotekų, oro valymo atliekų nukenksminimo technologijas, įsisavinti naujus aplinkosaugos įrenginius ir vykdyti jų techninės priežiūros darbus.
 • Geba nustatyti, įvertinti ir kompleksiškai spręsti vandentvarkos sistemų (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, bei vandens ruošimo ir nuotekų valymo įrenginių) projektavimo, statybos ir eksploatacijos inžinerines problemas; geba dirbti vandentvarkos tinklų projektavime naudojama programine įranga, savarankiškai projektuoti vandentvarkos sistemų elementus, atlikti ekonominius skaičiavimus, teisingai parinkti medžiagas ir inžinerinę įrangą, taikyti naujausias technologijas.
 • Sugeba taikant šiuolaikines inžinerines ir vadybos priemones, atpažinti ir analizuoti esamas ir galimas aplinkosaugines ir inžinerines situacijas, projektuoti šiuolaikines aplinkosauginių įrenginių, skirtų aplinkos kokybei gerinti, inžinerines sistemas ir jų elementus, modeliuoti juose vykstančius procesus.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Geba savarankiškai mokytis ir tobulėti aplinkos apsaugos inžinerijos srityje, planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą, suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą.
 • Remdamasis įgytomis žiniomis ir supratimu geba laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, holistiškai suprasti ir vertinti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai.
 • Turi išlavintus savarankiško mokymosi įgūdžius, būtinus studijoms tęsti kitoje pakopoje, geba priimti racionalius sprendimus, kvalifikuotai spręsti kylančias problemas, pasirinkti geriausiai tinkančius technologinius sprendimus konkretiems uždaviniams spręsti.
 • Geba bendrauti taisyklinga lietuvių kalba raštu ir žodžiu, bent viena iš pagrindinių užsienio kalbų, taip pat panaudojant šiuolaikines informacijos ir ryšio technologijas su kolegomis, vadovais ir klientais, turi komandinio darbo įgūdžių aplinkos inžinerijos ir daugiadisciplinėje srityje ir aplinkoje.
 • Geba taikyti įgytas žinias ir supratimą: geba tinkamai surinkti ir naudoti duomenis, juos pristatyti savo ir kitų sričių specialistams, pateikti aiškius ir logiškus atsakymus į konkrečiai apibrėžtas problemas ir uždavinius, spręsti inžinerines aplinkos apsaugos problemas konsultuojantis su kitų sričių specialistais.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Geba rinkti, interpretuoti ir kompiuterinių technologijų pagalba apdoroti duomenis reikalingus aplinkos apsaugos inžinerijos srities uždaviniams spręsti, turi darbo su matavimo ir analizės prietaisais ir darbo laboratorijoje įgūdžių, geba planuoti ir vykdyti eksperimentus atliekant tyrimus aplinkos inžinerijos srityje ir perteikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus specialistų ir ne specialistų auditorijoms.
 • Geba taikyti įgytas žinias ir supratimą sprendžiant aplinkos apsaugos problemas, inžinerinių priemonių parinkimą, jų projektavimą, įrengimą, naudojimą ir priežiūrą, demonstruoja motyvuotą požiūrį į savo profesiją, gali formuluoti ir argumentuotai pagrįsti savo sprendimus aplinkos apsaugos problemoms spręsti.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APASB16101 Darni aplinka (įvadas į specialybę) 3 45 - - 4 31 E
FMCHB16102 Chemija 6 30 15 15 4 96 E
FMFIB16113 Bendroji fizika 3 15 15 15 2 33 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16108 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFKB16103 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16180 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16182 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16184 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APASB16201 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
APGDB16052 Inžinerinė geodezija 3 15 30 - 2 33 E
ELETB16207 Elektronika ir elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16214 Taikomoji fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16003 Bendroji inžinerinė grafika 6 15 30 15 4 96 E1
FMSAB16209 Integralinis skaičiavimas 6 30 15 15 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16207 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16208 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16209 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APASB16301 Aplinkos taršos prevencija 6 30 15 15 4 96 E
APVIB16001 Skysčių mechanika 3 15 15 15 1 34 E
FMIGB16004 Taikomoji inžinerinė grafika 3 - 30 15 2 33 E1
FMMTB16303 Integrali mechanika 6 30 - 30 4 96 E
FMSAB16310 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
STSMB16305 Medžiagotyra ir statybinės medžiagos 3 30 15 - 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKVB16001 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
KILKB16003 Dalykinis rašymas 3 15 - 15 3 47 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APASB16401 Aplinkos chemija 6 30 15 15 4 96 E
APASB16402 Dirvožemio ir ekosistemų apsauga 6 30 - 15 4 111 E
APPEB16431 Termodinamika ir šilumokaita 3 30 - 15 2 33 E
APVIB16002 Vandentvarka 6 30 15 15 4 96 E
APVIB16010 Inžinerinė hidrologija 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APASB16501 Aplinkos vertinimo informacinės technologijos (su kursiniu darbu) 6 45 30 - 4 81 E
APASB16502 Aplinkos fizika 6 30 - 30 4 96 E
APASB16503 Aplinkos tyrimų metodologija 3 15 30 - 3 32 E
APPEB16532 Vėdinimas (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
APPEB16533 Atsinaujinančios energijos technologijos 3 30 - - 2 48 E
VVSEB16554 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Specializacija — Aplinkos apsaugos viešasis administravimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APASB16501 Aplinkos vertinimo informacinės technologijos (su kursiniu darbu) 6 45 30 - 4 81 E
APASB16502 Aplinkos fizika 6 30 - 30 4 96 E
APPEB16532 Vėdinimas (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
APPEB16533 Atsinaujinančios energijos technologijos 3 30 - - 2 48 E
VVSEB16554 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
VVSEB16556 Viešojo administravimo pagrindai 3 30 - 15 4 31 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Specializacija — Vandentvarka
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16533 Atsinaujinančios energijos technologijos 3 30 - - 2 48 E
APPEB16534 Šildymas 3 30 - 15 2 33 E
APVIB16009 Siurbliai ir siurblinės (su kursiniu darbu) 6 30 15 30 4 81 E
APVIB16011 Pastatų vandentiekis ir nuotakynas 6 30 - 30 4 96 E
APVIB16017 Kompleksinis projektas (Statinių inžinerinės sistemos) 6(6) - - 60 - 100 KS
VVSEB16554 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APASB16601 Nuotekų ir dumblo tvarkymas 3 30 - 15 4 31 E1
APASB16602 Atmosferos apsauga (su kursiniu darbu) 6 30 15 15 4 96 E
APASB16603 Kompleksinis projektas (Taršos sklaida atmosferoje ir jos poveikis statiniams) 6 - - 45 2 113 KS
APASB16604 Aplinkos poveikis statiniams ir darni gamtonauda 6 45 - 30 4 81 E
APASB16605 Atliekų tvarkymo ir pakartotinio naudojimo technologijos (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 4 96 E
STDGB16032 Žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E
Specializacija — Aplinkos apsaugos viešasis administravimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APASB16601 Nuotekų ir dumblo tvarkymas 3 30 - 15 4 31 E1
APASB16602 Atmosferos apsauga (su kursiniu darbu) 6 30 15 15 4 96 E
APASB16605 Atliekų tvarkymo ir pakartotinio naudojimo technologijos (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 4 96 E
APASB16606 Kompleksinis projektas (Aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo viešojo administravimo srityje problemos ) 6 - - 45 2 113 KS
APASB16607 Aplinkos apsaugos politika 3 15 - 15 2 48 E
STDGB16032 Žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E
VVTEB16602 Viešoji teisė 3 30 - 15 3 32 E
Specializacija — Vandentvarka
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APVIB16003 Mikrobiologija 3 30 15 - 2 33 E
APVIB16004 Vandens chemija 3 15 15 - 4 46 E
APVIB16018 Vandentvarkos ūkio tinklai (su kursiniu darbu) 9 30 30 30 4 146 E
APVIB16021 Nuotekų valymas ir dumblo apdorojimas 9 45 15 30 6 144 E
APVIB16022 Nuotekų valymas ir dumblo apdorojimas (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
STDGB16032 Žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APASB16701 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Aplinkos apsaugos technologijos) 3 - - 10 2 68 Į
APASB16703 Aplinkos apsaugos inžinerijos profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
APASB16704 Poveikio aplinkai vertinimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 10 90 E
APASB16705 Aplinkos monitoringas ir fizinė tarša (su kursiniu darbu) 6 30 20 30 4 76 E
VVSEB16752 Ekonomika 3 20 - 20 2 38 E
Specializacija — Aplinkos apsaugos viešasis administravimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APASB16702 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Aplinkos apsaugos viešasis administravimas) 3 - - 10 2 68 Į
APASB16703 Aplinkos apsaugos inžinerijos profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
APASB16704 Poveikio aplinkai vertinimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 10 90 E
APASB16705 Aplinkos monitoringas ir fizinė tarša (su kursiniu darbu) 6 30 20 30 4 76 E
VVSEB16752 Ekonomika 3 20 - 20 2 38 E
Specializacija — Vandentvarka
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APMSB16713 Integruotas statinių projektavimas 3 10 20 - 4 46 E1
APVIB16025 Vandentvarkos profesinės veiklos praktika 12 - - - 10 310 A
APVIB16026 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Vandentvarka) 3 - - 10 2 68 Į
APVIB16028 Vandens ruošimas 6 30 20 20 4 86 E
APVIB16029 Vandens ruošimas (kursinis projektas) 3(3) - - 40 2 38 KP
VVSEB16752 Ekonomika 3 20 - 20 2 38 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APASB16801 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Aplinkos apsaugos technologijos) 6 - - 12 2 146 Į
APASB16803 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Aplinkos apsaugos technologijos) 6 - - - - 160 BD
APASB16805 Aplinkosauginių įrenginių projektavimas (su kursiniu darbu) 6 24 - 36 2 98 E
APGDB16058 Geoinformacinės sistemos 3 12 24 - 2 42 E1
KILKB16001 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 3 53 E1
VVFRB16830 Verslo projektai 3 12 - 36 2 30 E
VVTEB16806 Teisė 3 36 - 12 2 30 E
Specializacija — Aplinkos apsaugos viešasis administravimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APASB16802 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Aplinkos apsaugos viešasis administravimas) 6 - - 12 2 146 Į
APASB16804 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Aplinkos apsaugos viešasis administravimas) 6 - - - - 160 BD
APASB16806 Aplinkos apsaugos teisė (su kursiniu darbu) 6 24 - 36 4 96 E
APASB16807 Atsakomybė aplinkos apsaugos srityje 3 24 - 24 4 28 E
APGDB16058 Geoinformacinės sistemos 3 12 24 - 2 42 E1
KILKB16001 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 3 53 E1
VVFRB16830 Verslo projektai 3 12 - 36 2 30 E
Specializacija — Vandentvarka
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16058 Geoinformacinės sistemos 3 12 24 - 2 42 E1
APVIB16030 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Vandentvarka) 6 - - 12 2 146 Į
APVIB16031 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Vandentvarka) 6 - - - - 160 BD
APVIB16046 Vandentvarkos ūkio eksploatacija 6 36 - 24 4 96 E
KILKB16001 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 3 53 E1
VVFRB16830 Verslo projektai 3 12 - 36 2 30 E
VVTEB16806 Teisė 3 36 - 12 2 30 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.