Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Prezentaciją apie Aplinkos inžineriją ir Darnią gyvenamąją aplinką rasite čia.
Aplinkos apsaugos inžinerija

Aplinkos apsaugos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Bendroji inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 612H17006, 6121EX035 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Aušra Zigmontienė
Studentas: Rasa Tumaševičiūtė, Eva Grigorjeva
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: aplinkos inžinerijos bakalauras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Tai studijų programa siekiantiems įgyti aplinkos inžinerijos žinių, mokytis stebėti ir įvertinti aplinkos taršos problemas, planuoti bei įgyvendinti inžinerines aplinkos taršos prevencijos ir aplinkos kokybės būklės gerinimo priemones, projektuoti šiuolaikinius aplinkosaugos įrenginius, skirtus aplinkos ir žmogaus gyvenimo kokybei gerinti. Esant dideliam studentų skaičiui, 5-ame studijų semestre studentai galėtų pasirinkti aplinkos apsaugos technologijų arba vandentvarkos specializacijas.
Aplinkos apsaugos technologijos specializacijos studijose supažindinama su techniniais, technologiniais ir organizaciniais sprendimais įvairiose aplinkos inžinerijos srityse; mokoma projektuoti šiuolaikinius aplinkosauginius nuotekų, oro valymo, atliekų tvarkymo įrenginius.
Vandentvarkos specializacija skirta tiems, kurie domisi ir planuoja dirbti vandens tiekimo, sanitarijos ir aplinkosaugos srityse. Studijų metu absolventai įgaus žinių apie šiuolaikinius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, planavimo, projektavimo, statybos bei priežiūros metodus. Specializacija skirta tiems, kurie norėtų aktyviai prisidėti modernizuojant ir plečiant Lietuvos vandentvarkos infrastruktūrą, pritaikant ją pagal ES reikalavimus.
 
Ką gebėsiu?
Baigę studijų programą gebėsite:
 • spręsti aplinkosaugos problemas, taikyti naujausius bei mažiausią neigiamą įtaką aplinkai darančius metodus ir priemones, parinkti bei taikyti tyrimų metodikas aplinkosaugos procesų kontrolei;
 • projektuoti šiuolaikines aplinkosaugos įrenginių, skirtų aplinkos kokybei gerinti, inžinerines sistemas ir jų elementus, modeliuoti juose vykstančius procesus;
 • plėtoti prevencines aplinkosaugos vadybos priemones, diegti ir plėtoti švariąją gamybą bei pažangiausias aplinkosaugos technologijas pagal darniojo vystymosi koncepciją.
Baigę aplinkos apsaugos technologijos specializacijos studijas, papildomai gebėsite savarankiškai analizuoti ir taikyti nuotekų, oro valymo, atliekų tvarkymo technologijas, perprasti naujus aplinkosaugos įrenginius ir atlikti jų techninės priežiūros darbus.
Baigę vandentvarkos specializacijos studijas, papildomai gebėsite:
 • projektuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklus, siurblines ir gręžinius, vandens ruošimo
 • ir nuotekų valymo įrenginius;
 • savarankiškai analizuoti ir spręsti vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo technines ir organizacines problemas, projektuoti ir eksploatuoti inžinerines sistemas;
 • planuoti ir vystyti vandentvarkos infrastruktūrą, panaudojant ES ir valstybės lėšas.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijų programą galėsite sėkmingai dirbti aukščiausio lygio valstybinėse institucijose, regioniniuose aplinkos apsaugos departamentuose, savivaldybėse, atliekų tvarkymo centruose, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įmonėse, energetikos ir pramonės įmonėse, projektavimo ir aplinkosaugos konsultacinėse įmonėse.
 
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti pirmosios pakopos universitetinį išsilavinimą turintį aplinkos inžinerijos bakalaurą, turintį fundamentaliųjų, socialinių mokslų ir aplinkos inžinerijos žinių, gebantį kritiškai stebėti ir įvertinti aplinkos taršos problemas, planuoti ir įgyvendinti inžinerines aplinkos taršos prevencijos ir aplinkos kokybės būklės stabilizavimo priemones, projektuoti šiuolaikinius aplinkosaugos įrenginius, skirtus aplinkos ir žmogaus gyvenimo kokybei gerinti, domėtis technologijos mokslų naujovėmis ir jas taikyti įvairiomis aplinkybėmis, mokantį susieti savo profesinius įgūdžius su verslo ir vadybos pagrindais, sugebantį palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamasis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Fundamentaliųjų mokslų, gamtos ir jos reiškinių žinios: gebės taikyti matematikos, chemijos ir fizikos žinias sprendžiant sudėtingus techninius aplinkosauginių įrenginių įrengimo, projektavimo ir eksploatavimo klausimus, nagrinėjant aplinkos procesus, taršos formavimosi ir mažinimo principus.
 • Humanitarinių ir socialinių mokslų žinios erudicijai bei filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti.
 • Bendrųjų technologijos mokslų pagrindų žinios.
 • Žinios apie techninius, technologinius bei organizacinius sprendimus įvairiose aplinkos inžinerijos srityse projektuojant šiuolaikinius aplinkosauginius įrenginius.
 • Žinios apie vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą, bei vandens ruošimo ir nuotekų valymo įrenginių projektavimą, statybą ir priežiūrą.
 • Žinios apie šiuolaikinę aplinkos apsaugos, darnaus vystymosi ir efektyvaus gamtinių išteklių naudojimo politiką, vadybą bei juos reglamentuojančius teisės aktus.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba taikyti fundamentaliųjų ir gamtos mokslų dėsnius savo profesinėje veikloje.
 • Geba taikyti humanitarinių ir socialinių mokslų principus inžinerijoje.
 • Geba analizuoti naujas ir reikšmingas technologijos mokslų srities tyrimų ir plėtros problemas.
 • Geba taikyti savo žinias identifikuojant ir analizuojant esamas ir galimas aplinkosaugines situacijas bei planuojant jų sprendimo priemones.
 • Geba tinkamai surinkti ir naudoti duomenis, pateikti aiškius ir logiškus atsakymus į konkrečiai apibrėžtas aplinkos apsaugos inžinerijos problemas/uždavinius.
 • Inžinerinė analizė
 • Geba taikyti darniosios raidos principus, turi holistinį požiūrį priimant inžinerinius sprendimus, derinant sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę, patikimumą ir įtaką aplinkai.
 • Geba įgytas žinias apie šiuolaikinę ūkio raidą, tarptautines ir nacionalines aplinkosaugos ir darniojo vystymosi problemas, administracinių gebėjimų evoliuciją pritaikyti nagrinėjant įvairias socialines ir ekologines problemas, vertinant jų veiksmingumą tarpdalykiniame kontekste.
 • Geba analizuoti gyvojoje gamtoje vykstančių procesų mechanizmus, atlikti dujinių išlakų, vandentiekos ir nuotakyno sistemų projektavimą ir eksploataciją, parinkti buitinių ir pramoninių atliekų nukenksminimo bei prevencinių taršos mažinimo metodus, vertinant aplinkosaugos ir ekonominiais aspektais.
 • Geba analizuoti ir spręsti aplinkos apsaugos politikos formavimo ir įgyvendinimo principus, konkrečias teorines ir praktines aplinkos apsaugos, efektyvaus gamtos išteklių naudojimo problemas, taikant strateginio planavimo ir strateginio valdymo principus valstybės valdymo, administraciniame ir privačiame sektoriuose.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Geba savarankiškai analizuoti ir panaudoti nuotekų, oro valymo atliekų nukenksminimo technologijas, įsisavinti naujus aplinkosaugos įrenginius ir vykdyti jų techninės priežiūros darbus.
 • Geba nustatyti, įvertinti ir kompleksiškai spręsti vandentvarkos sistemų (vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, bei vandens ruošimo ir nuotekų valymo įrenginių) projektavimo, statybos ir eksploatacijos inžinerines problemas; geba dirbti vandentvarkos tinklų projektavime naudojama programine įranga, savarankiškai projektuoti vandentvarkos sistemų elementus, atlikti ekonominius skaičiavimus, teisingai parinkti medžiagas ir inžinerinę įrangą, taikyti naujausias technologijas.
 • Sugeba taikant šiuolaikines inžinerines ir vadybos priemones, atpažinti ir analizuoti esamas ir galimas aplinkosaugines ir inžinerines situacijas, projektuoti šiuolaikines aplinkosauginių įrenginių, skirtų aplinkos kokybei gerinti, inžinerines sistemas ir jų elementus, modeliuoti juose vykstančius procesus.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Geba savarankiškai mokytis ir tobulėti aplinkos apsaugos inžinerijos srityje, planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą, suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą.
 • Remdamasis įgytomis žiniomis ir supratimu geba laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, holistiškai suprasti ir vertinti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai.
 • Turi išlavintus savarankiško mokymosi įgūdžius, būtinus studijoms tęsti kitoje pakopoje, geba priimti racionalius sprendimus, kvalifikuotai spręsti kylančias problemas, pasirinkti geriausiai tinkančius technologinius sprendimus konkretiems uždaviniams spręsti.
 • Geba bendrauti taisyklinga lietuvių kalba raštu ir žodžiu, bent viena iš pagrindinių užsienio kalbų, taip pat panaudojant šiuolaikines informacijos ir ryšio technologijas su kolegomis, vadovais ir klientais, turi komandinio darbo įgūdžių aplinkos inžinerijos ir daugiadisciplinėje srityje ir aplinkoje.
 • Geba taikyti įgytas žinias ir supratimą: geba tinkamai surinkti ir naudoti duomenis, juos pristatyti savo ir kitų sričių specialistams, pateikti aiškius ir logiškus atsakymus į konkrečiai apibrėžtas problemas ir uždavinius, spręsti inžinerines aplinkos apsaugos problemas konsultuojantis su kitų sričių specialistais.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Geba rinkti, interpretuoti ir kompiuterinių technologijų pagalba apdoroti duomenis reikalingus aplinkos apsaugos inžinerijos srities uždaviniams spręsti, turi darbo su matavimo ir analizės prietaisais ir darbo laboratorijoje įgūdžių, geba planuoti ir vykdyti eksperimentus atliekant tyrimus aplinkos inžinerijos srityje ir perteikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus specialistų ir ne specialistų auditorijoms.
 • Geba taikyti įgytas žinias ir supratimą sprendžiant aplinkos apsaugos problemas, inžinerinių priemonių parinkimą, jų projektavimą, įrengimą, naudojimą ir priežiūrą, demonstruoja motyvuotą požiūrį į savo profesiją, gali formuluoti ir argumentuotai pagrįsti savo sprendimus aplinkos apsaugos problemoms spręsti.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16102 Chemija 6 30 15 15 4 96 E
FMFIB16113 Bendroji fizika 3 15 15 15 2 33 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16108 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
APAVB17050 Darni aplinka (įvadas į specialybę) 3 45 - - 4 31 E
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17103 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17105 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16052 Inžinerinė geodezija 3 15 30 - 2 33 E
FMFIB16214 Taikomoji fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16003 Bendroji inžinerinė grafika 6 15 30 15 4 96 E1
FMSAB16209 Integralinis skaičiavimas 6 30 15 15 4 96 E
APAVB17052 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
ELEIB16201 Elektronika ir elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17119 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17120 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17121 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGB16004 Taikomoji inžinerinė grafika 3 - 30 15 2 33 E1
FMSAB16310 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
APAVB17054 Aplinkos taršos prevencija 6 30 15 15 4 96 E
APAVB17204 Skysčių mechanika 3 15 15 15 1 34 E
STTMB17047 Integrali mechanika 6 30 - 30 4 96 E
STGSB17170 Medžiagotyra ir statybinės medžiagos 3 30 15 - 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
KILSB17026 Dalykinis rašymas 3 15 - 15 3 47 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16431 Termodinamika ir šilumokaita 3 30 - 15 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
APAVB17055 Aplinkos chemija 6 30 15 15 4 96 E
APAVB17056 Dirvožemio ir ekosistemų apsauga 6 30 - 15 4 111 E
APAVB17205 Vandentvarka 6 30 15 15 4 96 E
APAVB17210 Inžinerinė hidrologija 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16532 Vėdinimas (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
APPEB16533 Atsinaujinančios energijos technologijos 3 30 - - 2 48 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
APAVB17057 Aplinkos vertinimo informacinės technologijos (su kursiniu darbu) 6 45 30 - 4 81 E
APAVB17058 Aplinkos fizika 6 30 - 30 4 96 E
APAVB17059 Aplinkos tyrimų metodologija 3 15 30 - 3 32 E
VVVKB17170 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
Specializacija — Aplinkos apsaugos viešasis administravimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16532 Vėdinimas (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
APPEB16533 Atsinaujinančios energijos technologijos 3 30 - - 2 48 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
APAVB17057 Aplinkos vertinimo informacinės technologijos (su kursiniu darbu) 6 45 30 - 4 81 E
APAVB17058 Aplinkos fizika 6 30 - 30 4 96 E
VVVKB17170 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
VVVKB17171 Viešojo administravimo pagrindai 3 30 - 15 4 31 E
Specializacija — Vandentvarka
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16533 Atsinaujinančios energijos technologijos 3 30 - - 2 48 E
APPEB16534 Šildymas 3 30 - 15 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
APAVB17209 Siurbliai ir siurblinės (su kursiniu darbu) 6 30 15 30 4 81 E
APAVB17211 Pastatų vandentiekis ir nuotakynas 6 30 - 30 4 96 E
APAVB17214 Kompleksinis projektas (Statinių inžinerinės sistemos) 6 - - 60 - 100 KS
VVVKB17170 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos viešasis administravimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTEB16602 Viešoji teisė 3 30 - 15 3 32 E
APAVB17060 Nuotekų ir dumblo tvarkymas 3 30 - 15 4 31 E1
APAVB17061 Atmosferos apsauga (su kursiniu darbu) 6 30 15 15 4 96 E
APAVB17064 Atliekų tvarkymo ir pakartotinio naudojimo technologijos (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 4 96 E
APAVB17065 Kompleksinis projektas (Aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo viešojo administravimo srityje problemos ) 6 - - 45 2 113 KS
APAVB17066 Aplinkos apsaugos politika 3 15 - 15 2 48 E
STGSB17037 Žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E
Specializacija — Aplinkos apsaugos technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17060 Nuotekų ir dumblo tvarkymas 3 30 - 15 4 31 E1
APAVB17061 Atmosferos apsauga (su kursiniu darbu) 6 30 15 15 4 96 E
APAVB17062 Kompleksinis projektas (Taršos sklaida atmosferoje ir jos poveikis statiniams) 6 - - 45 2 113 KS
APAVB17063 Aplinkos poveikis statiniams ir darni gamtonauda 6 45 - 30 4 81 E
APAVB17064 Atliekų tvarkymo ir pakartotinio naudojimo technologijos (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 4 96 E
STGSB17037 Žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E
Specializacija — Vandentvarka
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17206 Mikrobiologija 3 30 15 - 2 33 E
APAVB17207 Vandens chemija 3 15 15 - 4 46 E
APAVB17215 Vandentvarkos ūkio tinklai (su kursiniu darbu) 9 30 30 30 4 146 E
APAVB17216 Nuotekų valymas ir dumblo apdorojimas 9 45 15 30 6 144 E
APAVB17217 Nuotekų valymas ir dumblo apdorojimas (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
STGSB17037 Žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17067 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Aplinkos apsaugos technologijos) 3 - - 10 2 68 Į
APAVB17069 Aplinkos apsaugos inžinerijos profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
APAVB17070 Poveikio aplinkai vertinimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 10 90 E
APAVB17071 Aplinkos monitoringas ir fizinė tarša (su kursiniu darbu) 6 30 20 30 4 76 E
VVEIB17206 Ekonomika 3 20 - 20 2 38 E
Specializacija — Aplinkos apsaugos viešasis administravimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17068 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Aplinkos apsaugos viešasis administravimas) 3 - - 10 2 68 Į
APAVB17069 Aplinkos apsaugos inžinerijos profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
APAVB17070 Poveikio aplinkai vertinimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 10 90 E
APAVB17071 Aplinkos monitoringas ir fizinė tarša (su kursiniu darbu) 6 30 20 30 4 76 E
VVEIB17206 Ekonomika 3 20 - 20 2 38 E
Specializacija — Vandentvarka
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17218 Vandentvarkos profesinės veiklos praktika 12 - - - 10 310 A
APAVB17219 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Vandentvarka) 3 - - 10 2 68 Į
APAVB17220 Vandens ruošimas 6 30 20 20 4 86 E
APAVB17221 Vandens ruošimas (kursinis projektas) 3(3) - - 40 2 38 KP
APKLB17968 Integruotas statinių projektavimas 3 10 20 - 4 46 E1
VVEIB17206 Ekonomika 3 20 - 20 2 38 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Vandentvarka
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16058 Geoinformacinės sistemos 3 12 24 - 2 42 E1
VVTEB16806 Teisė 3 36 - 12 2 30 E
APAVB17222 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Vandentvarka) 6 - - 12 2 146 Į
APAVB17223 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Vandentvarka) 6 - - - - 160 BD
APAVB17227 Vandentvarkos ūkio eksploatacija 6 36 - 24 4 96 E
KILSB17025 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 3 53 E1
VVTVB17275 Verslo projektai 3 12 - 36 2 30 E
Specializacija — Aplinkos apsaugos viešasis administravimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16058 Geoinformacinės sistemos 3 12 24 - 2 42 E1
APAVB17073 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Aplinkos apsaugos viešasis administravimas) 6 - - 12 2 146 Į
APAVB17075 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Aplinkos apsaugos viešasis administravimas) 6 - - - - 160 BD
APAVB17077 Aplinkos apsaugos teisė (su kursiniu darbu) 6 24 - 36 4 96 E
APAVB17078 Atsakomybė aplinkos apsaugos srityje 3 24 - 24 4 28 E
KILSB17025 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 3 53 E1
VVTVB17275 Verslo projektai 3 12 - 36 2 30 E
Specializacija — Aplinkos apsaugos technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16058 Geoinformacinės sistemos 3 12 24 - 2 42 E1
VVTEB16806 Teisė 3 36 - 12 2 30 E
APAVB17072 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Aplinkos apsaugos technologijos) 6 - - 12 2 146 Į
APAVB17074 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Aplinkos apsaugos technologijos) 6 - - - - 160 BD
APAVB17076 Aplinkosauginių įrenginių projektavimas (su kursiniu darbu) 6 24 - 36 2 98 E
KILSB17025 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 3 53 E1
VVTVB17275 Verslo projektai 3 12 - 36 2 30 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.