Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Padaliniai Pastatų energetikos katedra Padaliniai Pastato energetinių ir mikroklimato sistemų laboratorija
Pastato energetinių ir mikroklimato sistemų laboratorija
  
         Pastatų energetikos katedros (PEK) iniciatyva 2010 metais buvo įkurta Saulėtekio slėnio Civilinės inžinerijos mokslo centro Pastato energetinių ir mikroklimato sistemų (PEMS) laboratorija, kuriai universiteto lėšomis pastatytos specialios patalpos. PEMS laboratorijos darbų kryptis - pastatų aprūpinimo energija ir jos vartojimo būdų, sistemų ir procesų tyrimas, kūrimas, taikymas.   
 
 
       PEMS laboratorijos veiklos tikslas – teikti pastatų energinio veiksmingumo tyrimų ir žinių sklaidos paslaugas visų pirma šiose srityse:
 • energijos vartojimo efektyvumas ir mikroklimato kokybė pastatuose;
 • atsinaujinančių energijos išteklių integravimas į pastatų energetines sistemas;
 • pastatų aprūpinimo energija ir jos vartojimo sistemų gyvavimo ciklo vertinimas, termodinaminė analizė;
 • pastatų aprūpinimo energija ir jos vartojimo sistemų bei procesų integravimas, modeliavimas, planavimas.
   
    Vykdydama tyrimus, laboratorija ir jos personalas prisideda prie darnaus energijos vartojimo bei šiuolaikiško pastato sukūrimo.
 
dr. Giedrius Šiupšinskas
laboratorijos vedėjas
Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, 8 aukštas, PEMS laboratorija    
Tel.:       +37052512308
Mob.:     +37068574452
 
P a s l a u g o s
Energijos transformatorių ir sistemų modeliavimas: TRNSYS 17.0 (pastatų mikroklimatas ir energijos poreikiai), DESIGN Builder (konstrukcinių atitvarų, sistemų, mikroklimato ir energijos poreikių tarpusavio sąveika); POLYSUN (procesams saulės energijos transformatoriuose, jų sistemose), EnergyPro (regioninis /teritorinis aprūpinimas energija/ ypač ko(tri)generacija), PHPP (pagalbinė projektavimo pagal Pasyvaus pastato standartą programinė įranga), SimaPro (Gyvavimo ciklo analizė), HEAT2 /HEAT3 (dvimačiai bei trimačiai nestacionarūs šilumos mainai), PHOENICS (skaičiuojamoji fluidų dinamika).
Atsinaujinančių energijos šaltinių pastatuose panaudojimo techninių galimybių studijos. Tyrimai apima atsinaujinančių energijos šaltinių, tokių kaip saulė, vėjas, geoterminė energija, biokuras ir kitų, panaudojimą tenkinant pastatų energinius poreikius. Darbai apima pastatų esamų energijos poreikių analizę, kuri leidžia formuoti energijos kiekių ir galių balansą. Atliekamas techninis atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimo įvertinimas, pasiūlomi principiniai techniniai įgyvendinimo sprendiniai, atliekamas ekonominis ir aplinkosauginis siūlomų alternatyvų įvertinimas, finansinės paramos pasirinktoms įgyvendinti alternatyvoms paieška (LT, ES).
 
Pastato energetinis auditas, atliekant faktinių energinių parametrų matavimus. Vykdant pastato energetinį auditą, surenkama informacija apie pastato atitvarų ir inžinerinių sistemų techninę būklę ir jose sunaudojamą energiją. Vykdomi energijos normalizavimo skaičiavimai, atliekami faktiniai pastato energinių parametrų matavimai (termovizija, sienų, langų, stogo šiluminės varžos matavimai, sandarumo tyrimai), sukuriamas teorinis energinis pastato modelis, kuris įvertina faktinių matavimų rezultatus bei yra kalibruojamas su faktiniais užfiksuotais (istoriniais) energijos vartojimais praeityje, suformuluojamos energijos vartojimo pastate priemonės, įvertinamas šių priemonių įdiegimo ekonominis patrauklumas nustatant planuojamus energijos sutaupymus bei investicijų poreikį. Specialistai gali suteikti informaciją bei kaip tyrėjai dalyvauti energijos vartojimo efektyvumo didinimo pastatuose projektuose (angl. ESCO). Koncepcijos formavimas (FP7, IEE), šilumos šaltinių ir integruotų sprendimų techninis, ekonominis vertinimas.
 
Energetikos planavimas: šilumos ūkio planų rengimas, gyvenviečių aprūpinimo energija galimybių studijos. Specialistai rengia teritorijų šilumos ūkio specialiuosius planus. Atliekamos gyvenviečių darnaus aprūpinimo energija galimybių studijos, didžiausią dėmesį kreipiant į atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo plėtrą bei neigiamo poveikio aplinkai mažinimą. Vykdomas šių projektų įgyvendinimo paramos ir paramai gauti reikalingų dokumentų rengimas. Centro mokslininkai nuolat bendradarbiauja su aplinkai ir visuomenei atsakingą verslą Lietuvoje plėtojančiais nekilnojamo turto vystytojais, kurie planuoja statyti atsinaujinančią energiją efektyviai vartosiančias gyvenvietes, daugiabučių namų kvartalus. Katedros specialistai ieško galimybių ilgalaikiam bendradarbiavimui šiose srityje: (konsultavimas projektinėje stadijoje dėl ekonomiškai pagrįstų sprendimų priėmimo, projekto įtraukimo į ES demonstracines ir geros praktikos sklaidos programas, paraiškų rengimas paramos gavimui).
 
 
Pastato termovizinė analizė ir atitvarų faktinių šiluminių varžų tyrimas. Šiluminių statinių (fotonuotraukomis) ir dinaminių (video formate) procesų termovizinė analizė. Identifikuojama pastato atitvarų šiluminio laidumo būklė, nurodomi galimi statybos defektai ir konkrečios probleminės vietos, kuriose vėliau atliekami atitvarų faktinių šiluminių varžų matavimai. Pateikiamos išvados. Duomenys naudojami kaip pagrindas formuojant defektų šalinimo reikalavimus.
 
   
 
Pastato arba patalpos mikroklimato tyrimai. Tiriamame pastate atliekami temperatūros (oro, sienų paviršių), santykinės drėgmės, CO2, sandarumo, apšvietos, triukšmo matavimai. Atliekamas vėdinimo oro srautų matavimas. Gauti duomenys analizuojami ir pateikiamos išvados dėl nustatytų problemų šalinimo galimybių.
 
Pastato ar patalpų sandarumo tyrimas. Atliekamas slėgio testas patalpoje ar pastate. Termovizoriumi identifikuojamos probleminės vietos. Nustatoma oro kaita patalpoje ar pastate esant 50 Pa slėgių skirtumui. Gautas rezultatas naudojamas kaip duomuo sertifikuojant pastatus.
 
Vėdinimo sistemų tyrimas. Atliekami oro greičio, slėgio ortakiuose matavimai. Duomenys naudojami kaip pagalbinė priemonė derinant vėdinimo sistemas.
Mažos galios šilumos transformatorių eksperimentiniai tyrimai. Šių tyrimų metu nustatoma mažos galios (iki kelių dešimčių kW) transformatorių (pvz., šilumokaičių, šilumos siurblių, šaldymo įrenginių, katilų ir kt.) sezoninis energinis efektyvumas, šių įrenginių darbo/veikimo režimų charakteristikos, naujų įrenginio komponentų, naujos įrenginio modifikacijos įtakos efektyvumas įrenginio veikimui tyrimai. Pateikiamos rekomendacijos efektyvumui tobulinti, vardijimo ir transformavimo režimams suderinti.
Pastatų energijos vartojimo efektyvumo teisinis reglamentavimas. Teisinių dokumentų rengimas, pagalba perkeliant ES direktyvas į Lietuvos teisinę bazę.
2010 m. sausio 22 d. VGTU Pastatų energetikos katedrai suteikta teisė rengti energijos vartojimo pastatuose auditą atliekančių specialistų mokymo kursus (Žin., 2010, Nr. 12-570). Išklausiusiems visą auditorių mokymo programos (VGTU Reg. Nr. APPE068) kursą ir sėkmingai išlaikiusiems egzaminą dalyviams išduodami tai liudijantys pažymėjimai.
 
Turima įranga
    Pagal Saulėtekio slėnio projektą 2010 metais nupirkti eksperimentinės įrangos komplektai, tokie kaip:
 1. Mobilus matavimo įrangos komplektas realių šiluminių procesų  pastatuose,  jų atitvarų savybių, naudotojų elgsenos ir mikroklimato sąlygų patalpose sinchronizuotam tyrimui;
 2. Lauko oro sąlygų, pastato atitvarų savybių, patalpų mikroklimato sąlygų ir jas palaikančių sistemų režimų sąveikos eksperimentinių tyrimų komplektas;
 3. Integruoti atsinaujinančios ir alternatyvios energijos šilumos transformatorių tyrimo;
 4. Kita speciali tyrimų įranga.
 
 
 
   
 
    PEMS laboratorija, kartu su pastatų energetikos katedra šiuo metu disponuoja ir eilė metų katedroje tyrimams naudoja modernias kompiuterines programas, tokias kaip EnergyPro, EnergyPlus, SimaPro; PHOENICS, TRNSYS; MATLAB+Simulink, METEONORM ir kt. Dalies katedros narių įgūdžiai dirbti su įsigyta programine įranga yra įgyta studijuojant, stažuojantis užsienio universitetuose, vykdant bendrus projektus.
    PEMS laboratorija tyrimus vykdo kartu su katedros tyrėjais, turinčiais kelerių metų praktinio darbo įgūdžius atlikti tyrimus su disponuojama įranga. Pastatų mechaninių mikroklimato sistemų ir procesų juose problematika eksperimentiniu požiūriu pasižymi ta ypatybe, kad deramai suplanuotas natūrinis eksperimentas su papildoma matavimo įranga gali padėti spręsti tiek mokslines, tiek praktines problemas.
   Atskirais atvejais tyrimams galima panaudoti kartu su socialiniais partneriais gerai įrengtas mokomųjų Termodinamikos ir šilumos mainų, Vėdinimo ir oro kondicionavimo, Šildymo laboratorijų įrangą.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Genrika Rynkun
  • Egita Lapinskaitė
  • Laura Ladietaitė
  • Justė Kareivaitė