Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

2017 M.

Projektas "Modulinės dangos"

Vykdomas projektas „Modulinės dangos“ (Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0044) yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“. Projekto metu siekiama plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias prie modulinių (surenkamų) dangų kūrimo ir komercinimo. Šios dangos ne tik užtikrins infrastruktūros ilgaamžiškumą, bet ir sumažins poreikį vykdyti periodinę priežiūrą bei remontą. Tokios dangos ypač svarbios ir aktualios logistikos terminalų infrastruktūrai, kur vyrauja ilgalaikis sunkiasvorių transporto priemonių poveikis, sąlygojantis liekamųjų deformacijų susidarymą, bei miestų infrastruktūrai, kur būtinas nepertraukiamo eismo užtikrinimas. Modulinės dangos taip pat taikytinos laikiniems privažiavimo keliams įrengti arba esamoms kelio dangoms sustiprinti gabenant itin sunkius krovinius ar susiklosčius ekstremalioms situacijoms. Dėl savo išskirtinių savybių modulinės dangos užtikrina liekamųjų deformacijų nesusidarymą ir jų remontas neriboja transporto eismo arba riboja labai trumpą laiką tokiu būdu užtikrinant transporto eismo pralaidumą. Itin greitas ir nesudėtingas modulinių dangų įrengimas užtikrinant maksimalų transporto eismo pralaidumą grindžia masinį šių dangų pritaikomumą praktikoje ir ženklų teigiamą indėlį į šalies ūkio plėtrą. Daugiau informacijos:
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/modulines-dangos

 

Projektas „Mažatriukšmių dangų sukūrimas neigiamam kelių transporto triukšmo poveikiui sumažinti“

Vykdomas Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas „Mažatriukšmių dangų sukūrimas neigiamam kelių transporto triukšmo poveikiui sumažinti“ (sutarties Nr. S-MIP-17-137). Projekto metu siekiama sukurti mažatriukšmes kelių dangas, kurios sudarytų reikšmingą poveikį triukšmo sumažinimui aplinkoje, o jų eksploatacinis amžius būtų ekonomiškai efektyvus. Šiuo metu taikomi sprendiniai (triukšmo atitvarai (sienutės) ar tuneliai) aplinkos triukšmui sumažinti reikalauja didelių įrengimo ir priežiūros kaštų, o dažnai yra net negalimi dėl įvairių kliūčių. Pasaulio praktika rodo, kad mažatriukšmės kelių dangos yra viena iš efektyviausių alternatyvų automobilių keliamam triukšmui sumažinti. Projekto metu numatyta įvertinti mažatriukšmių dangų įrengimo ir eksploatacijos sąlygas transporto ir klimatinių sąlygų poveikio kontekste bei nustatyti efektyvumo vertinimo rodiklius jų integravimui į dangų valdymo sistemas. Optimizavimo išdavoje numatyta sukurti 4ias mažatriukšmių dangų mišinių sudėtis.
Empiriniais (mechaniniu ir akustiniu) metodais bus įvertintas sukurtų mišinių funkcionalumas. Tyrimo rezultatai bei eksploatacinių apkrovų bei klimatinio poveikio įvertinimas sudarys sąlygas racionaliai parinkti mažatriukšmių dangos konstrukcijų sprendinius bei prognozuoti kelio mechaninių ir eksploatacinių savybių pokytį visame dangos gyvavimo cikle. Gautų rezultatų pagrindu ir įgytomis naujomis žiniomis bus parengtos mažatriukšmių asfalto mišinių panaudojimo dangų įrengimui rekomendacijos atsižvelgiant į transporto eismo intensyvumą, sudėtį ir leistiną greitį. Šių rekomendacijų sklaida kelių ir miestų automobilių eismo infrastruktūros valdytojams užtikrins efektyvų transporto sukeliamo triukšmo mažinimą panaudojant mažatriukšmias asfalto dangas. Galiausiai tai turės svarų indėlį regione įgyvendinant ES direktyvas susijusias su akustinės taršos valdymu.


 

Projektas „Skirtingų modifikavimo priedų poveikis bitumo tampriai klampiam būviui ir atsparumo senėjimo (oksidacijos) procesams“

Vykdomas projektas „Skirtingų modifikavimo priedų poveikis bitumo tampriai klampiam būviui ir atsparumo senėjimo (oksidacijos) procesams“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0058) yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“. Projekto metu siekiama padidinti jaunosios tyrėjos Vytautės Naruševičienės kvalifikaciją atliekant bandymus su Baltijos šalyse unikalia įranga (dinaminiu šlyties reometru) identifikuojant skirtingų modifikavimo priedų poveikį bitumo tampriai klampiam būviui ir atsparumo senėjimo (oksidacijos) procesams. Mokslinio tyrimo metu analizuojami sendinti ir nesendinti modifikuoti bitumai. Daugiau informacijos:
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/skirtingu-modifikavimo-priedu-poveikis-bitumo-tampriai-klampiam-buviui-ir-atsparumo-senejimo-oksidacijos-procesams

 

Projektas „Bituminio rišiklio modifikavimo nano medžiagomis tyrimas asfalto dangos eksploatacijos amžiui pailginti“

Vykdomas projektas „Bituminio rišiklio modifikavimo nano medžiagomis tyrimas asfalto dangos eksploatacijos amžiui pailginti“ yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Projekto metu siekiama gilinti dr. Ritos Kleizienės fundamentines žinias vykdant eksperimentinių mokslinių tyrimų veiklą asfalto dangos funkcionalumui didinti ir pasiūlyti eksperimentiniais ir analitiniais moksliniais tyrimais pagrįstą regeneruoto bituminio rišiklio modifikavimo metodą asfalto dangos eksploatacijos amžiui pailginti. Daugiau informacijos:
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/bituminio-risiklio-modifikavimo-nano-medziagomis-tyrimas-asfalto-dangos-eksploatacijos-amziui-pailginti

 

2016 M.

PATENTAI VGTU KELIŲ TYRIMO INSTITUTO IŠRADĖJAMS
Lietuvoje per paskutiniuosius penkiolika metų krovinių vežimas išaugo daugiau nei 40 % ir 2014 metais viršijo 114 mln. t. Vien tik Klaipėdos jūrų uoste perkrauta daugiau nei 450 tūkst. TEU (dvidešimties pėdų vieneto ekvivalentų) konteinerių. Sparčiai besivystantis intermodalinis pervežimas ir ženkliai padidėjusios krovinių vežimo apimtys lemia vis didesnį krovinių perkrovimo ir sandėliavimo poreikį, kuris sąlygoja susisiekimo komunikacijų dangos konstrukcijų funkcionavimą veikiant ilgalaikėms statinėms apkrovoms. Praktika rodo, kad dėl šių apkrovų poveikio danga dažnai tampa nebetinkama naudojimui net neįpusėjus jos projektiniam eksploataciniam laikotarpiui. Todėl Lietuvai kaip tranzitinei valstybei, kurioje transporto sektoriaus indėlis į bendrąjį vidaus produktą (BVP) sudaro daugiau nei 13 % viso Lietuvos BVP, šiose zonose naudojamų dangos konstrukcijų tvarumo bei ilgaamžiškumo užtikrinimas yra ypač aktualus ir opus klausimas.
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių tyrimo instituto mokslininkai ieškodami unikalių idėjų ir sprendinių kaip pagerinti ilgalaikių statinių apkrovų veikiamų dangos konstrukcijų funkcionavimą sukūrė ir užpatentavo ilgalaikių statinių apkrovų poveikiui atsparius asfalto mišinius AC11VSTAT ir SMA11STAT. Tai pirmieji asfalto mišinių išradimai užpatentuoti nepriklausomoje Lietuvoje. Šie mišiniai sukurti pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, kurios prioritetas – tyrėjų gebėjimo stiprinimas ir prioriteto priemonė – aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas, vykdytą projektą „Taškinėms statinėms ir dinaminėms apkrovoms atsparios susisiekimo komunikacijų dangos konstrukcijos, pritaikytos besikeičiančio klimato sąlygoms, modelis“ (projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-022). Projektą iš dalies finansavo Europos socialinis fondas. Abu išradimai priklauso statybos pramonės sričiai ir atitinka darniosios statybos prioritetinę mokslo kryptį.
Sukurti mišiniai taikytini asfalto dėvimojo sluoksnio įrengimui oro uostų peronuose ir orlaivių stovėjimo aikštelėse, jūrų uostų krantinėse ir terminaluose, logistikos terminaluose, įvairių krovinių sandėliavimo aikštelėse/terminaluose ir kitose ilgalaikių statinių apkrovų veikiamose zonose. Atliktais moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra įrodyta, kad sukurtų ilgalaikių statinių apkrovų poveikiui atsprių asfalto mišinių atsparumas provėžos formavimuisi nustatytas rato riedėjimo vėžės bandymu yra apie 1,5 karto didesnis už tradicinių sunkiajai apkrovai skirtų asfalto viršutinio sluoksnio mišinių atsparumą. Šių asfalto mišinių atsparumas neigiamam klimato poveikiui užtikrina ilgalaikį asfalto dangos konstrukcijos funkcionavimą. Tai grindžia šių asfalto mišinių taikymo racionalumą statinių apkrovų veikimo zonose siekiant lėtinti dangos degradacijos procesus.
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių tyrimo instituto mokslininkai toliau kuria inovatyvias kelių tiesybos medžiagas ir sprendinius, kurie bus patentuoti netolimoje ateityje.
 
          

2015 M.

Įvykdžius projektą

Projekto „Taškinėms statinėms ir dinaminėms apkrovoms atsparios susisiekimo komunikacijų dangos konstrukcijos, pritaikytos besikeičiančio klimato sąlygoms, modelis“ (projekto kodas Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-022) vykdymo metu pagal įgyvendintų veiklų rezultatus sukurtas taškinėms statinėms ir dinaminėms apkrovoms atsparios susisiekimo komunikacijos dangos konstrukcijos modelis. Šio modelio taikymas užtikrina tinkamos dangos konstrukcijos parinkimą priklausomai nuo dangos konstrukcijos apkrovos bei klimato sąlygų. Taip pat remiantis gautais dangos konstrukcijų modeliavimo rezultatais yra pasiūlyti 3 susisiekimo komunikacijų dangos konstrukcijų variantai.

Europos nacionalinių kelių tyrimo institutų asociacijos FEHRL generalinė asamblėja


Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių tyrimo instituto iniciatyva gegužės mėn. 21-22 d. Vilniuje vyko Europos nacionalinių kelių tyrimo institutų asociacijos FEHRL generalinė asamblėja, kurioje dalyvavo daugiau kaip 25 Europos nacionalinių kelių tyrimo institutų direktorių ir atstovų.
Nuo 2012 metų institutas yra deleguotas atstovauti Lietuvą FEHRL asociacijoje. FEHRL – tai tarptautinė asociacija, vienijanti daugiau nei 30 nacionalinių mokslinių tyrimų ir techninių institutų iš visos Europos bei asocijuotų šalių (JAV, Australija, PAR, Izraelis). FEHRL misija – skatinti ir palengvinti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą tiriančių mokslininkų bendradarbiavimą, teikiant aukštos kokybės informaciją ir patarimus, susijusius su pažangiomis kelių infrastruktūros technologijomis ir Europos Sąjungos transporto politika.
FEHRL labai aktyviai prisideda prie transporto politikos formavimo Europoje, nuolat teikdama pasiūlymus Europos Komisijai dėl kelių transporto infrastruktūros tyrimų ir plėtros gairių, bendraudama su transporto technologijų platformomis, panašiomis organizacijomis ir asociacijomis ir kt.
Asamblėjos metu sveikinimo žodį susirinkusiems garbiems svečiams iš įvairių šalių, tarė FEHRL prezidentas Stefan Strick ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis direktoriaus pareigas, Egidijus Skrodenis.
Įžanginėje dalyje buvo pristatytas ir VGTU AIF Kelių tyrimo institutas bei jo veikla. Pristatymą atlikto instituto direktorius doc. dr. Audrius Vaitkus. Generalinės asamblėjos proga buvo sukurtas ir parodytas VGTU AIF Kelių tyrimo instituto veiklą reprezentuojantis filmas bei leidinys.
Dviejų dienų trukmės FEHRL generalinės asamblėjos metu aptarti tarptautinių kelių ir transporto infrastruktūros projektų ir tyrimų programų CEDR, Horizontas 2020 rezultatai, pasiekimai ir tolimesni žingsniai. Taip pat buvo aptariami klausimai, susiję su rekomendacijų ir pasiūlymų teikimu Europos Komisijai dėl tarptautinių tyrimų programos Horizontas 2020 ateities mokslinių tyrimų gairių ir svarbiausių prioritetų, kurie būtų naudingi bendrai Europos Sąjungos transporto infrastruktūros plėtrai ir tvariam vystymuisi. Buvo diskutuojama dėl FEHRL strateginės Europos kelių tyrimų programos atnaujinimo ir papildymo bei kitais aktualiais klausimais.
Po FEHRL generalinės asamblėjos buvo suorganizuotas Europos kelių tyrimo institutų direktorių pažintinis vizitas į VGTU AIF Kelių tyrimo instituto automobilių kelių eksperimentinių dangų konstrukcijų bandomąjį ruožą, kuriame pristatyta regioniniu ir Europiniu mastu unikali kelio dangų konstrukcijų bandymo infrastruktūra. Eksperimentinių dangų konstrukcijų bandomasis ruožas, jo įrengimas, 8 metus vykstantys tyrimai ir rezultatai aprašyti informaciniame bandomojo ruožo leidinyje.
FEHRL generalinės asamblėjos dalyvių teigiami atsiliepimai įvertino VGTU AIF Kelių tyrimo institutą kaip aukšto lygio mokslo organizaciją kelių infrastruktūros srityje, o vykdomą veiklą ir atliekamus mokslinius tyrimus, kaip ypatingai svarbius ir aktualius visam Europos regionui. Europos šalių nacionalinių kelių tyrimo institutų direktoriai taip pat išreiškė ketinimą glaudžiau bendradarbiauti su VGTU AIF Kelių tyrimo institutu tarptautiniuose mokslo tyrimų projektuose.

2014 M.


Pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, vykdomas projektas „Taškinėms statinėms ir dinaminėms apkrovoms atsparios susisiekimo komunikacijų dangos konstrukcijos, pritaikytos besikeičiančio klimato sąlygoms, modelis“.  Vykdant projektą 2014 m. gauti rezultatai/pasiekimai pateikti žemiau.
Projekto „Taškinėms statinėms ir dinaminėms apkrovoms atsparios susisiekimo komunikacijų dangos konstrukcijos, pritaikytos besikeičiančio klimato sąlygoms, modelis“ (projekto kodas Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-022) vykdymo metu atliktas eksperimentinis tyrimas, apimantis asfalto mišinių projektavimą, bitumo tyrimą ir asfalto mišinių tyrimą. Pirmame etape suprojektuoti 4 skirtingi, statinėms ir dinaminėms apkrovoms atsparūs asfalto mišiniai (AC 11 VS, AC 11 VS*, SMA 11 S, SMA 11 S*). Po to ištirta 11 skirtingų bitumų, iš kurių tolimesniam tyrimui pasirinktas tik vienas geriausiomis fizikinėmis ir mechaninėmis savybėmis pasižymėjęs bitumas (PMB 25/55–80 HiMA). Trečiajame etape nustatytos sukurtų asfalto mišinių fizikinės mechaninės savybės.
Remiantis gautais laboratorinių bandymų rezultatais atliktas dangos konstrukcijų modeliavimas trimis atvejais: keičiant asfalto viršutinio (dėvimojo) sluoksnio standumo modulį bei apkrovos charakteristikas; įvertinant temperatūros poveikį asfalto sluoksniams; atsižvelgiant į ekvivalentinį tamprumo modulį ir nuovargio sąlygas.. Modeliuojant pirmuoju atveju pasirinktos 4 skirtingos dangos konstrukcijos, kurių laikomoji geba patikrinta esant 6 skirtingiems apkrovimo variantams. Kiekvienas apkrovimo variantas atspindi dangos konstrukcijų taikymo objektuose (oro uostų peronuose, konteinerių terminaluose, logistikos terminaluose, krovinių sandėliavimo aikštelėse) vyraujančių apkrovų charakteringąjį pobūdį. Modeliavimo metu nustatytas įtempimų ir deformacijų pasiskirstymas kiekvienoje dangos konstrukcijoje. Modeliuojant antruoju atveju nagrinėta I dangos konstrukcija, kai viršutinis asfalto sluoksnis įrengiamas naudojant AC 11 VS asfalto mišinį. Ši dangos konstrukcija buvo veikiama VI apkrovos tipu. Modeliavimo metu nustatytas vertikaliųjų įtempimų, horizontaliųjų deformacijų ir vertikaliojo įlinkio pasiskirstymas dangos konstrukcijoje įvertinant temperatūros poveikį. Modeliuojant trečiuoju atveju atlikti skaičiavimai 21 dangos konstrukcijai esant fiksuoto dydžio, tačiau kintamo slėgio į dangą, apkrovai. Nagrinėti du apkrovos atvejai: kai dangą veikia krovos/transporto technika ir kai danga apkraunama konteineriais. Modeliavimo metu kiekvienai dangos konstrukcijai nustatytas ribinis apkrovimų skaičius atsižvelgiant į asfalto ir hidrauliškai surišto pagrindo sluoksnio nuovargio kriterijų bei liekamųjų deformacijų kriterijų.
Visi skaičiavimai atlikti taikant specializuotą dangos konstrukcijų skaičiavimo programą, pagrįstą tamprumo teorija.
Atsižvelgiant į gautus dangos konstrukcijų modeliavimo rezultatus tolimesniame etape bus pasiūlytos 3 susisiekimo komunikacijų dangos konstrukcijos atsparios taškinėms statinėms ir dinaminėms apkrovoms.

2013 M.


Pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, kurios prioritetas – tyrėjų gebėjimo stiprinimas ir prioriteto priemonė – aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas, vykdomas projektas „Taškinėms statinėms ir dinaminėms apkrovoms atsparios susisiekimo komunikacijų dangos konstrukcijos, pritaikytos besikeičiančio klimato sąlygoms, modelis“. Projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-022. Projektą iš dalies finansuoja Europos socialinis fondas. Projekto metu numatoma sukurti taškinėms statinėms ir dinaminėms apkrovoms atsparios susisiekimo komunikacijų dangos konstrukcijos pritaikytos besikeičiančio klimato sąlygoms, modelį, kurio taikymo rezultatas – tvari asfalto dangos konstrukcija, atspari ypatingosios apkrovos poveikiui, besikeičiančio klimato sąlygomis. Sukurti asfalto mišiniai ir jų analogai, bus išbandomi dinaminės ir statinės apkrovos modeliais (įrenginiais) atviros prieigos Civilinės inžinerijos mokslo centre.

2012 M.

 • Ūkio subjekto UAB "Granitas" užsakytas darbas "Granito miltelių panaudojimo kelių tiesimo medžiagų gamybai modeliavimas", darbo vadovas doc. dr. A. Vaitkus (2012 m.). Lietuvos mokslo tarybos buvo pripažintas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbu. Šiam darbui Lietuvos mokslo taryba patvirtino skatinamąsias lėšas.
 • 27-osios Europos nacionalinių kelių tyrimo laboratorijų asociacija (FEHRL - the Forum of European National Highway Research Laboratories) Generalinės asamblėjos metu, kuri įvyko Lozanoje, Šveicarijoje 2012 m. spalio 18-19 d. d., buvo išrinkti trys nauji FEHRL Generalinės asamblėjos (FGA - General Assembly) nariai. Šio susitikimo metu Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių tyrimo institutas (RRI – Road Research Institute) tapo FEHRL generalinės asamblėjos nariu. FEHRL - tai tarptautinė asociacija, kurią sudaro daugiau nei 30 nacionalinių mokslinių tyrimų ir techninių institutų iš visos Europos. Ši asociacija taip pat palaiko glaudžius ryšius su mokslininkais iš viso pasaulio. FEHRL misija – skatinti ir palengvinti susisiekimo komunikacijas tiriančių mokslininkų bendradarbiavimą, teikiant aukštos kokybės informaciją ir patarimus apie technologijas ir politikas, susijusias su keliais.
  • Puslapio administratoriai:
  • Laura Žiliūtė
  • Audrius Vaitkus
  • Elinga Žemaitytė
  • Egita Lapinskaitė
  • Laura Ladietaitė
  • Justė Kareivaitė