Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Tai studijų programa siekiantiems įgyti aplinkos inžinerijos žinių, mokytis stebėti ir įvertinti aplinkos taršos problemas, planuoti bei įgyvendinti inžinerines aplinkos taršos prevencijos ir aplinkos kokybės būklės gerinimo priemones, projektuoti šiuolaikinius aplinkosaugos įrenginius, skirtus aplinkos ir žmogaus gyvenimo kokybei gerinti. Esant dideliam studentų skaičiui, 5-ame studijų semestre studentai galėtų pasirinkti aplinkos apsaugos technologijų arba vandentvarkos specializacijas.
Aplinkos apsaugos technologijos specializacijos studijose supažindinama su techniniais, technologiniais ir organizaciniais sprendimais įvairiose aplinkos inžinerijos srityse; mokoma projektuoti šiuolaikinius aplinkosauginius nuotekų, oro valymo, atliekų tvarkymo įrenginius.
Vandentvarkos specializacija skirta tiems, kurie domisi ir planuoja dirbti vandens tiekimo, sanitarijos ir aplinkosaugos srityse. Studijų metu absolventai įgaus žinių apie šiuolaikinius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, planavimo, projektavimo, statybos bei priežiūros metodus. Specializacija skirta tiems, kurie norėtų aktyviai prisidėti modernizuojant ir plečiant Lietuvos vandentvarkos infrastruktūrą, pritaikant ją pagal ES reikalavimus.
Nuo 2011 metų studentai norintys tapti vandentvarkos specialistais turi  stoti į Aplinkos apsaugos inžinerijos studijų programą ir pasirinkti Vandentvarkos specializaciją.
Aplinkos inžinerijos studijų programa skirta rengti specialistus, kurie gebėtų kritiškai stebėti ir įvertinti aplinkos taršos problemas, planuoti ir įgyvendinti inžinerines aplinkos taršos prevencijos ir aplinkos kokybės būklės stabilizavimo priemones, projektuoti šiuolaikinius aplinkosaugos įrenginius, skirtus aplinkos ir žmogaus gyvenimo kokybei gerinti, domėtis technologijos mokslų naujovėmis ir jas taikyti įvairiomis aplinkybėmis, mokančius susieti savo profesinius įgūdžius su verslo ir vadybos pagrindais, sugeba palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamasis visą gyvenimą.
Studentai gali pasirinkti vieną iš trijų specializacijų: aplinkos apsaugos technologiją, aplinkos apsaugos vadybą arba vandentvarką.
Pabaigus studijas suteikiamas Aplinkos inžinerijos bakalauro vardas mokomasi 4 metus, studijos dieninės.
Baigę aplinkos inžinerijos studijas Vandentvarkos specializacijoje studentai turi žinoti kaip analizuoti ir vertinti įvairias globalias, regionines ir lokalias aplinkos taršos problemas ir aplinkos būklę, planuoti ir įgyvendinti inžinerines aplinkos taršos prevencijos, žinoti racionalaus vandens panaudojimo principus ir metodus, gebėti projektuoti ir eksploatuoti šalto ir karšto vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų sistemas pastatuose ir miesto inžinerines sistemas, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo siurblines, vandens ruošimo ir nuotekų valymo įrenginius, bei vykdyti jų techninės priežiūros darbus.
Programos tikslas parengti specialistus, kurie, turėdami žinių, sukauptų studijuojant bendruosius, studijų pagrindų ir specialiųjų studijų dalykus, gebėtų: atpažinti, formuluoti ir spręsti su statinių inžinerinėmis sistemomis (šildymo, vėdinimo, vandentiekio, nuotakyno, transporto, ryšių, signalizacijos ir kitomis patalpų mikroklimatui ir darbo sąlygoms kurti skirtomis sistemomis) susijusias problemas; planuoti projektuoti, naudoti naujus ir esamus įrenginius ir sistemas, pasižyminčias darniu, subalansuotu energijos ir išteklių poreikiu bei poveikiu aplinkai, aukštu jų naudojimo ir valdymo efektyvumu, rentabilumu, kokybe ir patikimumu.
Statinių inžinerinių sistemų bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti projektavimo, statybos, prekybos, naudojimo ir priežiūros organizacijose, kurių veikla susijusi su pastatų šildymo, vėdinimo, dujų, elektros ir šilumos tiekimo, sanitarinių, vandentvarkos, transporto, ryšių, signalizacijos sistemomis ir įrenginiais.
Pabaigus studijas suteikiamas Statybos inžinerijos bakalauro vardas, mokomasi 6 metus, studijos neakivaizdinės.
Studijų programą kuruoja dvi katedros: Pastatų energetikos ir Vandentvarkos. Studentai studijų metu gali pasirinkti dalį dalykų. Baigiamojo darbo temą studentai renkasi iš vienos iš katedros temų.
Vandens ūkio inžinerijos studijų programos tikslas yra rengti specialistus, kurie turėtų tokius gebėjimus ir įgūdžius:
 • galėtų moksliškai analizuoti ir vertinti globalias, regionines ir lokalias vandens ūkio inžinerijos problemas;
 • gerai suprastų vandens ūkio inžinerijos teoriją ir praktiką, mokslinių tyrimų metodologiją ir metodus, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo ir analizės metodus;
 • gebėtų analizuoti ir įvertinti vandens bei nuotekų cheminius, biologinius ir kiekybinius rodiklius, atlikti eksperimentinius tyrimus vandens ruošimo ar nuotekų valymo technologijoms parinkti;
 • mokėtų pritaikyti įgytas teorines ir praktines žinias sprendžiant sudėtingus vandens ruošimo ir nuotekų valymo technologinius procesus ir vandens apsaugos ir valdymo klausimus;
 • gebėtų vertinti vandens telkinių būklę ir žmogaus ūkinės veiklos poveikį vandens kokybei;
 • mokėtų rengti ir vykdyti vandens monitoringo sistemą;
 • gebėtų rengti ir įgyvendinti vandensaugos ir valdymo projektus, tarp jų ir tarptautinius;
 • mokėtų įgytas teorines žinias ir praktinius analitinius įgūdžius taikyti su vandens ūkio inžinerija susijusioje darbinėje veikloje.
Magistrai galės dirbti valstybinėse ir savivaldybių institucijose, susijusiose su vandens apsauga ir valdymu, vandentvakos ūkį eksploatuojančiose, prižiūrinčiose ir statančiose įmonėse, projektavimo ir prekybos bendrovėse, pramonės įmonėse.
Pabaigus studijas suteikiamas Vandens inžinerijos magistro vardas mokomasi 2 metus, studijos vyksta vakarais. Taip pat yra sudaryta galimybė mokytis 2,5 metų, ištęstinėse studijose.
Būsimieji vandens inžinerijos magistrai studijuoja šiuos privalomus dalykus: vandens išteklių valdymas, aprūpinimo energija sistemos, moksliniai tyrimai ir inovacijos, poveikio aplinkai vertinimas, hidrotechnikos statiniai, vandentvarkos ūkio valdymas, nuotekų valymo technologijos, vandens ruošimas, vandentvarkos sistemų darbo optimizavimas, vandens apsaugos politika, tarptautinių projektų vadyba, bei pasirenkamus dalykus: paviršinių nuotekų tvarkymas, informacinės technologijos inžinerijoje, vandens ūkio geoinformacinės sistemos, individualios vandentvarkos sistemos, atvirų vagų hidraulika, vandens apsaugos politika, teisė ir ekonomika. Dalykai, skirti gilinti teorines ir praktines žinias ir jas taikyti su vandens ūkio inžinerija susijusioje veikloje. Iš viso mokomasi 13 dalykų, atliekami atsiskaitymai už tris tiriamuosius darbus, bei rašomas baigiamasis magistro darbas, kuris ginamas viešai.
Vadovėliai
 • Baltrėnas, Pranas; Butkus, Donatas; Oškinis, Vytautas; Vasarevičius, Saulius; Zigmontienė, Aušra. Aplinkos apsauga : vadovėlis / Pranas Baltrėnas, Donatas Butkus, Vytautas Oškinis, Saulius Vasarevičius, Aušra Zigmontienė. Vilnius : Technika, 2008. 576 p. ISBN 9789955283652.
        Monografijos
 • Wandrasz, Janusz, W.; Pikoń, Krzysztow; Oleniacz, R.; Čepanko, Violeta; Baltrėnas, Pranas; Buinevičius, Kęstutis; Juszczak, M.; Olczyk, W.; Krajewski, W.; Kalinowski, K.; Najzarek, Z.; Jaworski, T.; Beckmann, M.; Rostowski, S.; Tanner, N.; Wandrasz, A. J.; Wandrasz, A. Z.; Czekalska, Z.; Stelmach, S.; Cieślak, M.; Gromadzińska, E.; Landrat, M.; Nadziakiewicz, J.; Janusz, M.; Alwaeli, M.; Gaska, K. Waste to energy and environment: / edited by: Janusz W. Wandrasz, Krzysztow Pikoń, Zofija Czekalska; authors: J. W. Wandrasz, K. Pikon, R. Oleniacz, V. Čepanko, P. Baltrėnas, K. Buinevičius, M. Juszczak, W. Olczyk, W. Krajewski, K. Kalinowski, Z. Najzarek, T. Jaworski, M. Beckmann, S. Rostowski, N. Tanner, A. J. Wandrasz, A. Z. Wandrasz, Z. Czekalska, S. Stelmach, M. Cieślak, E. Gromadzińska, M. Landrat, J. Nadziakiewicz, M. Janusz, M. Alwareli, K. Pikon, K. Gaska. Katowice: Silesian University of Technology, 2010. 258 p. ISBN 978–8393–023–20–2.
 • Пушнов, А. С.; Baltrėnas, Pranas [Балтренас, П. Б.]; Каган, А. М.; Zagorskis, Alvydas [Загорскис, А.]. Аэродинамика воздухоочистных устройств с зернистым слоем / А. С. Пушнов, П. Балтренас, А. М. Каган, А. Загорскис. Vilnius: Technika, 2010. 348 p. ISBN 978–9955–286–43–1.
 • Baltrėnas, Pranas; Kazlauskienė, Agnė; Mikalajūnė, Audronė. Aplinkos apsauga keliuose : monografija / Pranas Baltrėnas, Agnė Kazlauskienė, Audronė Mikalajūnė ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2012. 384 p. ISBN 9789955289371.
         Mokomosios knygos
 • Vaiškūnaitė, Rasa. General principles on environmental management: study book / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2009. 177 p. ISBN 9789955284963.
 • Jaskelevičius, Bronius. Terminis atliekų apdorojimas: mokomoji knyga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2009. 148 p. ISBN 978–9955–284–75–8.
 • Baltrėnaitė, Edita. Manufacturing industries and environmental impact: study book / Edita Baltrėnaitė; Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2010. 198 p.: iliustr. ISBN 978–9955–285–64–9.
 • Petraitis, Egidijus. Skaitinis modeliavimas aplinkos apsaugoje: mokomoji knyga / Egidijus Petraitis; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2010. 162 p.: iliustr. ISBN 978–9955–285–56–4.
 • Idzelis, Raimondas Leopoldas. Kraštovaizdžio tvarkymas : [mokomoji knyga] / Raimondas Leopoldas Idzelis ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2011. 159 p. : iliustr. ISBN 9789955288541.
 • Vaiškūnaitė, Rasa; Zagorskis, Alvydas; Grubliauskas, Raimondas. Aplinkos apsaugos inžinerijos studijų programos baigiamųjų bakalauro darbų rengimo metodikos nurodymai [elektroninis išteklius] : mokomoji knyga / R. Vaiškūnaitė, A. Zagorskis, R. Grubliauskas; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2012. 73 p. ISBN 9786094571046.
 • Girgždys, Aloyzas; Zagorskis, Alvydas. Atmosferos fizika : mokomoji knyga / Aloyzas Girgždys, Alvydas Zagorskis. Vilnius : Technika, 2013. 105 p. ISBN 9786094575440.
        Mokymo ir metodinė priemonės
 • Čepanko, Violeta; Baltrėnas, Pranas; Buinevičius, Kęstutis. et al. 2010. Waste to energy and environment: Analysis and estimationof the heating value of fermented waste from elemental analyses. Katowice: Silesian University of Technology. 51–68 p. ISBN 978–83–930232–0–2.
 • Butkus, Donatas. Jonizuojančioji spinduliuotė aplinkoje : mokomasis uždavinynas / Donatas Butkus ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2011. 166 p. : iliustr. ISBN 9789955288213.
 • Paliulis, Dainius. Aplinkos chemija ir vandenų apsauga : laboratorinių darbų metodikos nurodymai / Dainius Paliulis; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2012. 118 p. : iliustr. ISBN 9786094576872.
Knygų dalys
 • Baltrėnas, Pranas; Baltrėnaitė, Edita; Pliopaitė Bataitienė, Ingrida; Butkus, Donatas; Jankaitė (Mikalajūnė), Audronė; Kazlauskienė, Agnė; Zagorskis, Alvydas; Bernal, M. P.; Clemente, R.; Walker, D. J.; Shilev, Stefan; Sancho, Enrique D.; Benlloch, Manuel; Azaizeh, Hassan; Navarro-Aviñó, J. P.; Aguilar Alonso, I.; Lopez-Moya, J. R.; Hernández, Luis E.; Ortega-Villasane, Cristina; Carpena-Ruiz, Ramón O.; Schröder, Peter; Khalvati, Mohammedali; Neustifter, Juliane; Gschlößl, Tanja. Phytoremediation: the green salvation of the world / J. P. Navarro-Aviñó (ed.), Pranas Baltrėnas, Edita Baltrėnaitė, Ingrida Pliopaitė Bataitienė, Donatas Butkus, Audronė Jankaitė, Agnė Kazlauskienė, Alvydas Zagorskis, M. P. Bernal, R. Clemente, D. J. Walker, Stefan Shilev, Enrique D. Sancho, Manuel Benlloch, Hassan Azaizeh, J. P. Navarro-Aviñó, I. Aguilar Alonso, J. R. Lopez-Moya, Luis E. Hernández, Cristina Ortega-Villasane, Ramon O. Carpena-Ruiz, Peter Schröder, Mohammedali Khalvati, Juliane Neustifter, Tanja Gschlößl. Castellon (Spain): Research Signpost, 2009. 275 p. ISBN 9788130802695.
Valentinas Šaulys, 2016
Atvirųjų vagų hidraulika
 
Antanas Sakalauskas, Jonas Diliūnas, Juozas Jankauskas, Vytautas Kisielis, 2016
Vandentieka
 
Antanas Sakalauskas, 2015
Komunalinių vandentiekos įrenginių techninės eksploatacijos rekomendacijos
 
R. Stankevičienė, M. Stankevičius, 2015
Hidrogeodinamika
 
O. Barvidienė,V. Šaulys, D. Biekša, 2012
Skysčių mechanika, techninė termodinamika
 
A. Mažeikienė, M. Valentukevičienė, 2012 
Biotechnologijos vandentvarkoje
 
V. Šaulys, 2011
Skysčių mechanika
 
B. Čėsna, L. Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė, A. Jakubavičius, 2011
Moksliniai tyrimai ir inovacijos inžinerijoje
 
M. Rimeika, A. Kirjanova, 2011  
Mažų nuotekų valymo įrenginių projektavimas
 
L. Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė, A. Lukianas, 2010
Inžinerinė hidrologija ir hidraulika
 
V. Šaulys 2010
Skysčių mechanikos pagrindai
A. Mažeikienė, 2010
Vandens mikrobiologija
 
S. Vaikasas 2009
Nemuno žemupio potvynių tėkmių ir nešmenų dinamikos modeliavimas
A. Sakalauskas, M. Valentukevičienė, 2008
Vandens ruošyklos įrenginių komplekso projektavimas
 
A. Sakalauskas, V. Šulga, 2007
Vandentiekia. Vandens ruošimas
 
M. Rimeika, 2006 
Nuotakyno projektavimas
 
A. Lukianas, R. Pekus, G. Sabas, 2006
Skysčių mechanika ir vandentiekis
Z. Paulauskienė, 2005
Pastato vandentiekio ir nuotekų šalintuvo projektavimas
 
A. Sakalauskas, V. Šulga, 2005
Vandentieka. Lauko vandentiekis ir vandens imtuvai
 
N. Ždankus, 2004
Applied fluid mechanics
 
V. Šaulys, A. Kačeniauskas 2002
Skysčių mechanika
 
A. Lukianas, 2001
Inžinerinė hidraulika
 
N. Ždankus, 1999
Fluid mechanics
 
A. Sakalauskas, 1999           
Vandentvarkos įrenginių ir technologijų iliustracijų atlasas
 
A. B. Matuzevičius, 1998          
Nuotekų valymas aktyviuoju dumblu
 
A. Sakalauskas, 1996 
Reagentinio ir katijonitinio vandens minkštinimo bei jonitinio druskų šalinimo įrenginių projektavimas
 
K. Blažys, V. Šulga, 1994
Pastatų vandentiekiai ir nuotekų šalintuvai 
 

studentų išvykos


Studijuojantys Inžinerinę hidrauliką, lankėsi Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje - didžiausioje atsinaujinančius išteklius naudojančioje elektrinėje Lietuvoje ir Elektrėnų Kombinuoto ciklo bloke galinčiame pagaminti tiek elektros energijos, kad būtų patenkinta maždaug 20-25 proc. šalies poreikio.
Išvykos tikslas - susipažinti su hidraulikos panaudojimo mastais pasiektas, taip pat susipažinti su šiandienos elektros energetikos kasdienybe hidro ir šiluminėse elektrinėse.
Išvyką į elektrines organizavo Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedros doc. dr. A. Litvinaitis
  • Puslapio administratoriai:
  • Lina Damanskaitė
  • Tomas Žemaitis
  • Egita Lapinskaitė
  • Laura Ladietaitė
  • Justė Kareivaitė