Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Aplinkos chemijos mokomoji laboratorija

Aplinkos chemijos mokomoji laboratorija įkurta 1992 metais, joje sukaupta materialinė bazė skirta:
•   aplinkos chemijos, vandens apsaugos ir atmosferos kontrolės bei apsaugos darbams: mėginių paėmimo, darbo vietose, komplektas SKC 44; mėginių paėmimo, aplinkoje ir stacionariuose išmetimuose kompleksas SKC MCS Flite; aplinkos oro mėginių paėmimo komplektas SKC Vac-U-Chamber; dujinis chromatografas SRI 8610; spektrofotometras JENWAY 6305; bendrosios anglies analizatorius SHIMADZU-TOCCSN; aerozolių dalelių fotoelektrinis registratorius FAD-3.
•  bandinių paruošimui spektrometrinei analizei: bandinių deginimo krosnių SNOL30/1100 kompleksas; mineralizatorius Milestone S.r.1. Ethoc TC; centrifūga MINIFUGE; kratytuvas Gerhardt; centrifuga MPW – 350; pHmetras WTW pH 538.

Aplinkos fizinės taršos mokomoji laboratorija

Aplinkos fizinės taršos laboratorija įkurta 2000 m., joje esanti materialinė bazė skirta:
•  radioaktyviajai taršai ir elektromagnetinių laukų sklaidai vertinti ir mažinti:
Gama spektrometrinė sistema su gryno germanio detektoriumi ORTEC GEM30P4; puslaidininkinis Ge(Li) gama spektrometras su švino kamera ir kompiuterine spektrometrine įranga; scintiliacinis Na(I) gama spektrometras su švino kamera; jonizuojančiosios spinduliuotės automatizuoto registravimo įranga („Radiaciniai vartai“); alfa spektrometras (kompiuterizuotas); mažo fono beta radiometras UMF–1500M; oksimetras WTW 3205; radono monitorius SARAD RTM2200; elektrinių laukų matuoklis NARDA NBM550; jonizuojančios spinduliuotės radiometras-dozimetras: Thermo Fisher Scientific FH40G-1.
•  medžiagų akustinėms savybėms ir triukšmo bei vibracijos sklaidai tirti ir mažinti: triukšmo slopinimo kamera su triukšmo lygio matavimo įranga; šaltinių skleidžiamo triukšmo lygio tyrimo stendas; vibracijos mažinimo priemonių efektyvumo tyrimo stendas.

Aplinkosauginių technologijų mokomoji laboratorija

Aplinkosauginių technologijų laboratorija įkurta 2006 m., joje esanti materialinė bazė skirta:
•  aplinkos fizinių parametrų kokybei tirti: triukšmo ir vibracijos matuoklis Bruel&Krael 2260 Mediator; naftos produktų koncentracijos vandenyje nustatymo komplektas TOG/TPH Analyzer; dirvožemio dujų (lakiųjų organinių junginių) tyrimo komplektas Drager Acuro; mikroklimato (oro judėjimo srauto greičio, santykinės drėgmės, temperatūros, CO) matavimo prietaisas Testo 400; elektromagnetinių laukų matavimo prietaisas ESM – 100 Maschek; modulinis precizinis triukšmo lygio analizatorius: Brüel & Kjær 2270E-003. 
 
Aplinkosauginių technologijų laboratorijoje po renginio „Tyrėjų naktis 2012“: (iš kairės) dr. R.Grubliauskas; doc. dr. D.Paliulis; mgr. A.Misevičius; dr. A.Zagorskis; mgr. Ž.Venckus

Aerozolių ir oro valymo mokslinė laboratorija

Aerozolių ir oro valymo mokslinė laboratorijoja įkurta 1993 m., joje esanti materialinė bazė skirta:
•  į aplinkos orą išmetamų teršalų ir jų parametrų tyrimams: katilinių išmetamų teršalų matuoklis Testo 350XL; lakiųjų organinių junginių nustatymo komplektas Drager DLE Set; dulkių koncentracijos optinis matuoklis CASELLA Micro dust Pro.
•  aplinkos oro kokybės parametrams nustatyti: kvapo koncentracijas nustatantis olfaktometras;  SO2 ore koncentracijos analizatorius: „Environnement S.A.“ AF22M+EV; CO ore koncentracijų analizatorius: „Environnement S.A.“ CO12M-EV; O3 ore koncentracijų analizatorius: „Environnement S.A.“ O342M-EV-BP; Lakiųjų organinių junginių ore koncentracijų analizatorius:  „Environnement S.A.“ VOC71M-PID; kietųjų dalelių ore koncentracijų analizatorius: „Environnement S.A.“ MP101M EN; Meteorologinių parametrų matavimo stotis: „Environnement S.A“.
•  prevencinių taršos mažinimo priemonių, atmosferos taršos ir švarių technologijų tyrimui ir kūrimui, naudojant sukurtus įrenginius arba stendus: oro valymo biofiltrų ilgaamžiškumo bei efektyvumo tyrimo stendas; oro valymo efektyvumo tyrimai taikant daugiakanalius cilindrinį ir spiralinį ciklonus; komunalinių atliekų sąvartyno filtrato drenažinio sluoksnio kolmatacijos tyrimų stendas; biodujų gamybos tyrimai naudojant bioreaktorių; oro valymo biofiltro su sintetine įkrova tyrimų stendas; kietųjų dalelių nusodinimo efektyvumo ir oro srauto pasiskirstymo valymo įrenginyje tyrimų stendas.
    • Puslapio administratoriai:
    • Lina Damanskaitė
    • Egita Lapinskaitė
    • Laura Ladietaitė
    • Justė Kareivaitė