Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

Aplinkos apsaugos katedroje vykdomi tyrimai pagal VGTU mokslinių tyrimų prioritetinę kryptį "Aplinkos ir energijos technologijos" pagal tematiką "Aplinkos sistemos ir aplinkos apsaugos technologijos".
 
Mokslinė veikla vykdoma šiomis tyrimų kryptimis:
 • Aplinkos oro taršos tyrimai ir oro valymo technologijos
 • Dirvožemio užtaršos tyrimai ir valymo technologijos
 • Atliekų tyrimai ir tvarkymo technologijos
 • Fizinės aplinkos taršos tyrimai ir mažinimo priemonės

Dalyvavimas projektuose

COST veikla TD1107  „Bioanglis kaip alternatyva valdant išteklius tvariu būdu“
 
COST veiklos „Bioanglis kaip alternatyva valdant išteklius tvariu būdu“ pagrindinis tikslas yra suvienyti Europoje išsisklaidžiusius bioanglies mokslinius tyrimus, siekiant išplėsti ir apjungti turimas žinias bei patirtį apie bioanglį, įvertinti bioanglies panaudojimo sąlygojamą poveikį aplinkai ir išvystyti klimato kaitos pasekmių mažinimą iki to lygio, kuriame bioanglies panaudojimas taptų ekonomiškai naudingas.
COST veiklos uždaviniams įgyvendinti yra sutelktos 4 darbo grupės, sutelkiant tyrimus šiomis kryptimis:
 1. Bioanglies gamyba ir charakterizavimas.
 2. Žemėnaudos vystymasis.
 3. Ekonominis vertinimas būvio ciklo pagrindu.
 4. Poveikio aplinkai vertinimas.
Lietuvai bioanglies tyrimai yra svarbūs dėl kelių aspektų. Pirma, Lietuvoje gausu biomasės bioanglies gamybai išteklių. Miškingi rajonai sudaro 33,3 % Lietuvos teritorijos, kirtimo metu susidaro kirtimo atliekos, nemažai biomasės atliekų susidaro ruošiant biomasę kurui. Antra, aktyvuotos bioanglies kaip sorbento panaudojimas tampa alternatyva pramoninių sorbentų (pvz., iš akmens anglies pagamintai aktyvuotai anglies, silikageliui) panaudojimui. Trečia, bioanglies gamybai žaliava gali būti naudojamos ne tik augalinės kilmės biomasė, bet ir atliekos, pvz. nuotekų dumblas. 2011 m. Lietuvoje susidarė virš 50 tūkst. t. (sausosios medžiagos pagrindu) nuotekų dumblo ir kiekvienais metais jo kiekis didėja. Bioanglies gamyba gali tapti nuotekų dumblo tvarkymo metodu (pvz., pakeičiant kompostavimą ar jį pagreitinant), tręšiant dirvožemį tuo pagerinant jo struktūrą, stabilumą, sekvestruojant anglį dirvožemiuose ir mažinant šiltnamio dujų patekimą į atmosferą.
Paprastosios pušies (Pinus sylvestris) (a ir b) ir karpotojo beržo (Betula pendula) (c ir d) bioanglies SEM nuotraukos
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos katedra nuo 2010 balandžio 3 d. prisidėjo prie COST TD1107 veiklos šiomis kryptimis:
 • Prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas – bioanglies panaudojimo dujų valymui integruojant sorbcinius bei biologinius procesus tyrimai „Plokštelinės konstrukcijos oro valymo biofiltro su kapiliarine įkrovos drėkinimo sistema taikomieji tyrimai ir technologinė plėtra“ projekte (BIOFILTER) (Projekto Nr.: VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-015). Projektą remia ir bendrai finansuoja Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika.
 • Dr. Edita Baltrėnaitė – biogeocheminių augalinės biomasės charakteristikų įtaka bioanglies fizikocheminėms savybėms ir panaudojimui aplinkosauginėse technologijose (pvz., dujų valymui biofiltre).
 • Dr. Mantas Pranskevičius – bioanglies sekvestracijos galimybių tyrimas. Įterptos bioanglies įtaka dirvožemio savybėms tyrimai ir analizė.
 • Dr. Eglė Marčiulaitienė – bioanglies, pagamintos iš nuotekų dumblo (komunalinio, gamybinio ir fermentuoto), savybių tyrimai.
 • Mgnt. Julita Šilinskaitė – bioanglies panaudojimo teršalams iš paviršinio nuotėkio šalinti įvertinimas.
 • Mgnt. Julija Pečkytė – potencialios taršos sunkiaisiais metalais tręšiant bioanglimi dirvožemį tyrimai ir vertinimas.
 • Bknt. Modestas Jurelė –  bioanglies panaudojimo paviršinėms nuotekoms valyti kompleksiniu būdu įvertimas.
Bioanglies panaudojimo oro valymui biofiltre tyrimai Aplinkos apsaugos katedros laboratorijoje
(Tyrėjai: pirmas iš dešinės prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas,  pirma iš kairės dr. Edita Baltrėnaitė ir bknt. Modestas Jurelė)
 
DALYVAVIMO COST TD1107 SUSITIKIME IR VALDYMO KOMITETO POSĖDYJE ATASKAITA
 
COST veiklos Nr. ir pavadinimas – COST TD1107 „Bioanglis kaip alternatyva valdyti išteklius tvariu būdu“. Renginio laikas ir vieta – 2014 m. lapkričio 5–7 d. Edinburgas, Škotija. Renginyje dalyvavo doc. dr. Edita Baltrėnaitė.
Susitikimo metu daugiausiai dėmesio buvo skirta Veiklos vadovo bei darbo grupių atstovų veiklos progreso ataskaitoms bei suinteresuotų verslo šalių pristatymams. Kitu laiku vyko diskusijos darbo grupėse bei jų rezultatų pristatymai. Veiklos vadovas prof. Bruno Glaser aptarė Veiklos dalyvių nuveiktus darbus ir mokslinius pasiekimus bei ateities planus, tokius, kaip bioanglies standartizavimas, geriausia patirtis vertinant bioanglies poveikį aplinkai, bioanglies tyrimo rezultatų duomenų bazės plėtra. Kiekvienas iš darbo grupių vadovų apibendrino žinias apie bioanglį, sukauptas projekto metu. Vyko susitikimas su verslo atstovais, kurie pristatė ekonomines bioanglies kaip produkto perspektyvas.
Nuo Veiklos pradžios iki 2014 m. lapkričio mėn. suorganizuoti 18 formalių ir neformalių susitikimų, įgyvendinta 16 trumpųjų mokslinių vizitų, organizuotos 3 vasaros mokyklos, parengtos 70 bendros mokslinės publikacijos.
Lietuvos atstovams tai buvo pirmasis susitikimas su Veiklos vadovais ir dalyviais nuo Lietuvos įsitraukimo. Renginio metu buvo susipažinta su pagrindiniu Veiklos vadovu, darbų grupių vadovais bei kitais dalyviais, pasidalinta mintimis apie tolesnį bendradarbiavimą.
Grįžus Lietuvos atstovai papildė COST veiklos sukurtą duomenų bazę savo vykdomų projektų metų gautais duomenis apie bioanglies savybes, išplatino informaciją apie 2015 m. Sevilijoje vyksiančia vasaros mokyklą apie bioanglies savybių nustatymo metodus. Gauta informacija apie Edinburgo universitete vykdomus bioanglies tyrimus pasidalinta su studentais paskaitų metu bei tiesiogiai bioanglį tiriančiais jaunaisiais mokslininkais.
 
Veiklos valdymo komiteto atstovas iš Lietuvos                                                                                                    prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas
Veiklos valdymo komiteto atstovo pavaduotoja iš Lietuvos                                                           ­                      doc. dr. Edita Baltrėnaitė
 
____________________________________________________
Nacionalinis projektas „Kvapo valdymo metodinių rekomendacijų parengimas“ - sudedamoji projekto „Gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos veiksnių valdymo tobulinimas“ dalis.
Temos vadovas: doc. dr. D. Paliulis
Vykdytojai: doc. dr. D. Paliulis, dr. E. Zuokaitė
Užsakovas: Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos
Projekto vykdymo terminas: 2011 m. liepa – 2012 m. birželis
Vykdant projektą apžvelgta Lietuvos ir užsienio šalių patirtis kvapų kontrolės srityje pateikta leidinyje „Kvapo valdymo metodinės rekomendacijos“. Leidinyje apžvelgiama su kvapai susiję terminai,  išanalizuota kvapų valdymo taikymo praktika Lietuvoje ir užsienyje; pateikiami užsienio šalių pažangiausių kvapų valdymo techninėmis priemonėmis pavyzdžiai; detalizuoti kvapų kontrolės etapai; pateikti kvapų įvertinimo metodai; aprašytos kvapų sklidimo ribų nustatymo ir tikslinimo problemos ir pateikti pasiūlymai šioms problemoms spręsti; pateikti kvapų taršos stebėsenos (monitoringo) pagrindai, schemos ir algoritmai. Kvapo valdymo metodinės rekomendacijos pristatytos baigiamojoje konferencijoje vykusioje Valstybinėje visuomenės sveikatos priežiūros tarnyboje prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos.
____________________________________________________ 
Mokslininkų grupių technologinės plėtros projektas “Spiralinio oro valymo įrenginio su kreivalinijiniais kanalais diskretinei fazei šalinti kūrimas“, [Application of spiral treatment device with a curvilinear channels for discrete phase treating].
Projekto vadovas: vyriausiasis mokslo darbuotojas Petras Vaitiekūnas.
Projekto vykdytojai: vyresnysis mokslo darbuotojas Egidijus Petraitis, inžinierius Albertas Venslovas, inžinierius Aleksandras Chlebnikovas.
Projekto vykdymo pradžia: 2012 m. 07 mėn. 01 d.; pabaiga: 2014 m. 12 mėn.  24 d.
Projektą finansuoja: Lietuvos mokslo taryba.
VGTU, Aplinkos inžinerijos fakultetas, Aplinkos apsaugos institutas.
____________________________________________________
Tarptautinis projektas "Tyrėjų naktis" finansuojamas  Framework-7“, kurio vykdytojai Socialinių inovacijų institutas, o projekto partneriai:
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas;
 • Aleksandro Stulginskio universitetas;
 • Baltijos pažangių technologijų institutas;
 • Kauno technologijos universitetas;
 • Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga;
 • Šiaulių univesitetas;
 • Vilniaus universitetas.
VGTU Aplinkos apsaugos katedros ir instituto projekto dalies vadovas:
dr. Alvydas Zagorskis
VGTU Aplinkos apsaugos katedros ir instituto projekto dalies vykdytojai:
dr. Raimondas Grubliauskas, doc. dr. Dainius Paliulis, tyrėjai: Antonas Misevičius, Žilvinas Venckus,
Detalus projekto aprašymas
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos katedros ir instituto darbuotojai kiekvienais metais dalyvauja projekte „Tyrėjų naktis“.
„Tyrėjų naktis” yra išskirtinis renginys, kai daugelis Europos mokslo ir tyrimų laboratorijų atveria duris ir kuomet bendrauti  su visuomene išeina tie, kurie paprastai dirba už gerai uždarytų durų. Tądien mokslo entuziastai turi puikią progą susipažinti su įtraukiančiais ir intriguojančiais darbais.
Renginio metu pasakojama apie VGTU Aplinkos apsaugos katedroje ir institute sukurtas ir kuriamas oro valymo ir bioskaidžių atliekų tvarkymo technologijas. Paskaitos metu demonstruojami sukurti įrenginiai bei tyrimams naudojama įranga. Įrenginių konstrukcijas galima apžiūrėti ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus.
Renginio metu demonstruojami elektrostiniai oro valymo filtrai, oro valymo biofiltrai, daugiakanalis ciklonas, adsorbcinis oro valymo filtras, mažų gabaritų bioreaktoriai, triukšmo slopinimo kamera bei daugelis kitų aplinkosauginių technologijų. Taip pat demonstruojama kietųjų dalelių, dujinių teršalų, triukšmo, elektrmagnetinių laukų matavimo įranga. Lankytojai turi galimybę ne tik susipažinti su įranga bei technologijomis, bet ir kartu su mokslininkais dalyvauti diskusijose oro valymo, fizinės taršos, nemalonių kvapų mažinimo bei atliekų tvarkymo klausimais.
____________________________________________________
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" priemonės "Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas" (VP3-1.4-AM-09-K-01-039) projektas "Aplinkai palankaus gyvenimo būdo skatinimo erdvė"
Viso projekto vertė – 484 214,63 Lt.
Įvykdytų darbų vertė – 484 214,63 Lt (VšĮ „Projektų parkas“ indėlis - 48 800, Lt)
Užsakovas – Aplinkos ministerija
Finansavimo šaltinis - ES Europos regioninės plėtros fondas, Aplinkos ministerija.
Projekto būklė: Projektas sėkmingai įvykdytas
Projekto vykdymo laikotarpis : 2010 10 22 – 2012 11 30
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos katedra
Projekto vadovas: prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas
 
Projekto aprašymas
Pagrindinės projekto veiklos – aplinkai palankaus gyvenimo būdo skatinimas įvairiomis priemonėmis:
 • Informacinės medžiagos internetiniam portalui parengimas
 • Internetinio portalo sukūrimas ir administravimas
 • Mokslinio tiriamojo darbo parengimas
 • E-simuliatorių sukūrimas
 • Medžiagos socialinei reklamai, skirtai informuoti ir šviesti visuomenę aplinkosaugine tematika,  parengimas
 • Soc. reklamos gamyba (oro kokybės, klimato kaitos, šiltnamio efekto tematikos).
 • Soc. reklamos viešinimas televizijoje
 • 20 straipsnių aplinkosaugos tematika parengimas
 • Straipsnių  laikraščiuose ir internete viešinimas
 • Projekto veiklų viešinimas (lankstinukų leidyba ir platinimas).
____________________________________________________
Tarptautinė programa COST MP0806. Projektas „Dalelės turbulenciniame sraute“ (Particles in Turbilence). Tarptautinę programą rėmė Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra. Vykdymo terminai – 2009–2012 m. Projekto VGTU dalies vadovas – P. Baltrėnas.
Dalelių pernašos modeliavimas įvertinant gravitaciją, naudojant įvairius turbulencijos modelius. Eksperimentiniai tyrimai nagrinėjant išcentrinį kietų dalelių gaudymo procesą. Kietųjų dalelių pasiskirstymo išmetimo šaltinyje tyrimai. Sklaidos aplink taršos šaltinį tyrimai, esant skirtingoms šaltinio charakteristikoms ir aplinkos sąlygoms. Daugiakanalio ciklono kūrimas, kietųjų dalelių atskyrimo iš oro srauto efektyvumo tyrimas ir modeliavimas. Kietųjų dalelių pasiskirstymo išmetimo šaltinyje tyrimai. Sklaidos taršos šaltinio aplinkoje tyrimai, esant skirtingoms šaltinio charakteristikoms ir aplinkos sąlygoms.
____________________________________________________
Tarptautinė programa COST ES0805. Projektas „Biosferos sausumos dalis Žemės sistemoje“ (The terrestrial biosphere in the earth system (Terrabites)). Tarptautinę programą rėmė Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra. Vykdymo terminai – 2009–2013 m. Projekto VGTU dalies vadovas – A. Zigmontienė.
2010 metais buvo vykdomi moksliniai tyrimai, susiję su COST ES0805 veikla. Moksliniai tyrimai buvo atliekami keliomis kryptimis:
 • < >įvertinti kompostuojant nuotekų dumblą prarandamos organinės anglies kiekius ir dėsningumus, nustatant ryšį tarp anglies sulaikymo ir natūralių kompostavimui naudotų priedų;perdirbti fermentuotą žlaugtą į stabilią formą, išsaugoti maistingąsias medžiagas bei sumažinti azoto ir anglies praradimą, kuris vertinamas kompleksiškai pagal elementinę komposto sudėtį bei dujinių teršalų emisijų vertes. Labai buvo svarbu, kad kompostavimo procesas naujame sukonstruotame dinaminiame kompostavimo įrenginyje vyktų greitai, vertinant optimalų komposto gamybos terminą bei gaminant aukštos kokybės organinę trąšą;
 • atlikti 137Cs savitojo aktyvumo paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) medienoje tyrimus.
____________________________________________________
Tarptautinė programa COST FA0905. Projektas „Mineralinėmis medžiagomis praturtintų kultūrų auginimas sveikam maistui ir pašarams“ (Mineral Improved Crop Production for Healthy Food and Feed). Tarptautinę programą rėmė Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra. Vykdymo terminai – 2010–2013 m. Projekto VGTU dalies vadovas – P. Baltrėnas. Plačiau anglų kalba ... Informacijos sklaida apie projektą: 1, 2.
2010 metais atstovauta Turkijoje vykusioje Veiklos dalyvių susitikime ir valdymo komiteto posėdyje. Veiklos tema parengtos 6 mokslinės publikacijos, kurios pateiktos tarptautiniams mokslo žurnalams. Veiklos tikslai ir ateities planai pristatyti informacinės dienos renginiuose Vilniaus Gedimino technikos universitete ir Lietuvos žemės ūkio universitete.
 
Mineral Improved Crop Production for Healthy Food and Feed
 The main objective of this COST Action is to identify bottlenecks limiting the content of bioavailable minerals (Fe, Zn, Mg, Se) in the consumable crop parts and to provide solutions for an approximately 3-fold increase in bioavailable food/feed mineral content but at the same time limit the entry of bioavailable Cd and As in food/feed to safe standards so as to consequently improve and protect human and animal health. More information ... Dissemination of information: 1, 2.
____________________________________________________
Tarptautinė programa COST 639. Projektas „Šiltnamio dujų atsargos dirvožemiuose kintant klimatui ir žemėnaudai“ (Greenhouse gas budget of soils under changing climate and land use (BurnOut)). Tarptautinę programą rėmė Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra. Vykdymo terminai – 2006–2010 m. Projekto VGTU dalies vadovas – P. Baltrėnas.
2010 m. gegužės 25-27 d. kartu su Lietuvos Žemdirbystės instituto Vokės filialo darbuotajais dalyvauta valdymo komiteto narių posėdyje Airijoje. Vilniaus Gedimino technikos universiteto vardu pristatytas žodinis pristatymas, kuriame numatyti tolesni tyrimai pagal COST 639 veiklos WG2 darbo grupės pobūdį. 2010 m. rugsėjo mėn. kartu su Lietuvos Žemdirbystės intituto Vokės filialo darbuotojais atlikti anglies dvideginio emisijų dirvožemyje matavimai ir patekti tyrimų rezultatai.
Plačiau informacijos apie Aplinkos apsaugos katedros dalyvavimą COST veiklose pateikta, 2011 m. "Mokslas ir gyvenimas" žurnalo 5-6 Nr. 40-42 pusl.
____________________________________________________
Europos Komisijos programa Framework-7. Projektas „Latvijos valstybinio medienos chemijos instituto tyrimų potencialo vystymas Europos tyrimų erdvėje“ (The Implementation of Research Potential of the Latvian State Institute of Wood Chemistry in the European Research area, Wood – NET). Vykdymo terminai – 2008–2011 m. Projekto VGTU dalies vadovas – P. Baltrėnas.
2010 m. spalio 18-20 d. Latvijos medienos chemijos institute vykusiame Framework-7 „Wood-net“ seminare pristatyti du pranešimai: E. Petraičio „Biomasės panaudojimas Lietuvoje“ ir E. Baltrėnaitės „Metalų pernašos iš dirvožemio į medį tyrimai“. Parengta mokslinė ataskaita apie vykdomus tyrimus.
 ____________________________________________________
Europos Komisijos programa Tempus projektas PROMENG. Projektas „Latvijos valstybinio medienos chemijos instituto tyrimų potencialo vystymas Europos tyrimų erdvėje“ (The Implementation of Research Potential of the Latvian State Institute of Wood Chemistry in the European Research area, Wood – NET). Vykdymo terminai – 2008–2011 m. Projekto VGTU dalies vadovas – P. Baltrėnas.
2010 m. spalio 18-20 d. Latvijos medienos chemijos institute vykusiame Framework-7 „Wood-net“ seminare pristatyti du pranešimai: E. Petraičio „Biomasės panaudojimas Lietuvoje“ ir E. Baltrėnaitės „Metalų pernašos iš dirvožemio į medį tyrimai“. Parengta mokslinė ataskaita apie vykdomus tyrimus.
Net du iš keturių 2017 m. VGTU laimėtų mokslininkų grupių (VII kvietimas) projektų vykdys aplinkos apsaugos tyrėjai
 
 
Projektas „Mažo bioreaktoriaus su trijų fazių sistema biodujoms gaminti ir jų valymo tyrimai bei kūrimas“. Vadovas – prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas (sut. Nr. P-MIP-17-212)
 
Projektas „Elementų singenetiškumo lignoceliuliozinėje žaliavoje įtaka adsorbcinėms bioanglies savybėms“. Vadovė – prof. dr. Edita Baltrėnaitė (sut. Nr. P-MIP-17-271).
 
 

Veikla tarptautinėse organizacijose

 • P. Baltrėnas. Ukrainos technologijos kibernetikos MA (Academy of Technical Cybernetics)narys korespondentas nuo 1992 m.; Tarptautinės ekologijos ir žmonių saugos MA (International Academy of Ecology and Life Protection Sciences, IAELPS) tikrasis narys nuo 1994 m.; Rusijos šalčio akademijos (Российская академия Холода) tarptautinis narys nuo 1995 m.;Pramoninės ekologijos akademijos akademikas (Российская Академия Промышленной экологии) nuo 2003 m.; Sankt-Peterburgo miškų ūkio akademijos Garbės daktaras nuo 2003 m.; Europos gamtos mokslų akademijos (Europäische Akademie der Naturwissenschaften Hannover E. V.) akademikas nuo 2004 m.; Lietuvos intermodalinio transporto technologinės platformos Transporto poveikio aplinkai tematinės grupės pirmininkas  nuo 2006.
 • D. Butkus. Tarptautinės ekologijos ir žmonių saugos MA (International Academy of Ecology and Life Protection Sciences, IAELPS) tikrasis narys nuo 2003 m.
 • P. Vaitiekūnas. Tarptautinės ekologijos ir žmonių saugos MA (International Academy of Ecology and Life Protection Sciences, IAELPS) narys korespondentas nuo 2003 m.
 • E. Baltrėnaitė. Europos dirvožemio apsaugos organizacijos (European Society for Soil Conservation (ESSC)) narė.
 • S. Vasarevičius. Tarptautinės ekologijos ir žmonių saugos MA (International Academy of Ecology and Life Protection Sciences, IAELPS) narys.
 • E. Baltrėnaitė. Tarptautinio studentų bendradarbiavimo (pagal Tarpprofesinę projektų programą (http://ipro.iit.edu) IPRO322 „Anglies pėdsakai iš automobilių“ tarp VGTU ir Ilinojaus technologijos universiteto (Čikaga, JAV) organizatorė iš Lietuvos pusės (2010 m. sausio-gegužės mėn.).

VGTU Aplinkos apsaugos katedrą ir Aplinkos apsaugos institutą aplankę užsienio mokslininkai

 • Dr. Donatas Tijūnėlis (Ilinojaus technologijų universitetas, Čikaga, JAV) – susitikimas su VGTU Mokslo prorektoriumi prof. Antanu Čeniu aptariant bendrų mokslinių tyrimų vystymą, profesorių iš JAV atvykimą pasidalinti patirtimi su VGTU mokslininkais (2012 m. liepos mėn.).
 • Prof. Dagnija Blumberga (Rygos technikos universitetas, Latvija) – paskaitų apie švariąsias technologijas skaitymas įgyvendinant VGTU ir RTU susitarimą organizuoti dvigubo diplomo studijas (2012 m. balandžio 16–19 d.)
 • Prof. Martins Gedrovic (Rygos technikos universitetas, Latvija) – paskaitų apie energijos technologijas aplinkos apsaugoje skaitymas įgyvendinant VGTU ir RTU susitarimą organizuoti dvigubo diplomo studijas (2012 m. kovo 26–30 d.)
 • Dr. Olli-Pekka Penttinen (Helsinkio universitetas, Suomija) – paskaitos antrosios pakopos studijų programos studentams apie ekotoksikologiją ir jos svarbą atliekų tvarkyme (2012 m. gegužės mėn.).
 • Dr. Adam Torok (Budapešto technologijos ir ekonomikos universitetas, Vengija) – bendradarbiavimo plėtra (2012 m. sausio mėn.).
 • Dr. Gregory Nathaniel Taff (Norvegijos miškų ir kraštovaizdžio institutas, Tromso ofisas, Norvegija) – paskaitos doktorantams: “Palydovinių vaizdų klasifikavimo technologijos” (Satellite image classification techniques) ir „Miškų ir kraštovaizdžio pokyčių Baltijos šalyse vertinimas” (Assessing forest changes and landscape changes in the Baltic countries).
 
 • Prof.  Raul Cano, Kalifornijos politechnikos valstybinis universitetas (JAV) – paskaitos apie dirvožemio biologinį atstatymą, alaus gamybos technologijas ir poveikį aplinkai (2011 m. spalio mėn.).
 • Eira Rosberg, Aalto universitetas (Suomija) – paskaitos magistrantams apie poveikio aplinkai vertinimą (2010, 2011 m.).
 • Dr. Markus Hangartner, AG Passam įmonė (Šveicarija) – kvapų nustatymas ir įvertinimas. 2011 m. kovo 3 d. Seminaras LR Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros, AB ORLEN Lietuva, konsultacinės įmonės COWI atstovams.
 • Prof. Giorgio Passerini, Ankonos universitetas (Italija) – paskaitos magistrantams apie klimato kaitą, oro kokybės tyrimus Italijoje (2009, 2010 m.).
 • Dr. Markus Hangartner, AG Passam įmonė (Šveicarija) – aplinkos oro kokybės stebėjimas pasyviuoju būdu (2009, 2010 m.).
 • Prof. Xavier Úbeda, Barselonos universitetas (Ispanija) – 2010 m. gegužės mėn. Miškų gaisrai, priežastys ir aplinkosauginės problemos.
 • Dr. John Craig, Girac Limited įmonė (JK) – 2009 m. balandžio mėn. Paskaitos magistrantams apie atliekų tvarkymą.
 • Prof. Marco Leupin (Šveicarija) – 2009 m. spalio mėn. pasitarimas dėl bendradarbiavimo.
 • Dr. Donatas Tijūnėlis, Ilinojaus Technologijos institutas (Čikaga) – 2009 m. balandžio mėn. Paskaitos magistrantams apie naftos pramonės poveikį aplinkai. Bendro projekto tarp VGTU ir Ilinojaus technologijos instituto (Čikaga) aptarimas.
 • Dr. Edvardas Krisiūnas, atliekų tvarkymo ekspertas (JAV) – 2009 m. spalio mėn. – aptarimas dėl bendradrabiavimo.
 • Prof. Hans G Forsberg (Švedija) – 2009 m. supažindinimas su Baltech programos magistro studijomis.

Darbuotojų vizitai

 
 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojos Editos Baltrėnaitės
vizitas Helsinkio universitete. 2012.09.20
 
 • E. Baltrėnaitė 2012 m. rugsėjo 20-25 d.  skaitė paskaitas Helsinkio universito Aplinkos mokslų katedros magistro studijų studentams apie biogeochemijos mokslą, bioindikacijos ir biomonitoringo taikymą.
 • E. Baltrėnaitė dalyvavo Aalto universiteto Mokslo ir technologijų centre (Lahti centre) (Suomija) aptariant mokslinių tyrimų bendradarbiavimą, studentų ir dėstytojų mainų galimybes, 2010 m. kovo 18 d.
 • M. Pranskevičius dalyvavo COST 639 programos valdymo komiteto posėdyje Limarko universitete (Airija),    2010 m. gegužės 25–27 d.
 • E. Baltrėnaitė dalyvavo Latvijos valstybiniame miškų chemijos institute pristatant 7-osios tarptautinės bendrosios programos (FP7) „The implementation of research potential of the Latvian State Institute of Wood Chemistry in the European Research Area” (WOOD-NET, FP7-203459) rezultatus, 2010 m. spalio 18–20 d.
 • E. Baltrėnaitė dalyvavo Josef Stefan institute atliekant 7-osios tarptautinės bendrosios programos (FP7) SPIRIT „Pagalba visuomeniniams ir pramonės pramonės tyrimams naudojant jonų spinduliuotės technologijas“ pušies žievės ir spyglių analizę jonų spinduliuotės technologijų pagalba (Slovėnija), 2010 m. balandžio 13–16 d.
 • D. Vaitkutė vyko mokslinio vizito tikslu į Bert Bolin Klimato centro organizuotus „WorlDendro 2010“ Dendrochronologijos lauko praktikos kursus (Merkrijarvi mokslinių tyrimų centras, Suomija). 2010 m. birželio 6–11 d.
 • S. Vasarevičius, R. Grubliauskas vyko į Tempus projekto PROMENG partnerių susitikimą bei projekto vykdymo plano aptarimą (Samara, Rusija), 2010 m. gruodžio mėn.  Susitikimų metu S.Vasarevičius skaitė pranešimus: „VGTU pristatymas ir vykdomi moksliniai projektai“ bei „Ruošiamos Aplinkosaugos vadybos ir inžinerijos programos sudėtis“.
 
Prof. dr. Editos Baltrėnaitės mokslinė išvyka į JAV
Mokslinė išvyka buvo organizuojama į 110-ąją Oro ir atliekų valdymo asociacijos konferenciją ir parodą Pitsburge, Pensilvanijos valstijoje (JAV) 2017 m. birželio 4–8 d. Ilgametes tradicijas išlaikęs renginys sieja aplinkosaugos, energetikos ir žmonių sveikatos problemas kasmet priimdamas atstovų iš valdymo institucijų, pramonės ir akademijos.
Dalyvavimo tikslas – atstovauti konferencijoje Lietuvą ir Vilniaus Gedimino technikos universitetą bei pristatyti žodinį pranešimą “Bioanglies pagrindo biofiltracijos užpildas šalinant acetono, amoniako ir ksileno garus” (Biochar-based biofiltering medium for removal of acetone, ammonia and xylene vapors) (autoriai: Edita Baltrėnaitė, Pranas Baltrėnas). Šis pranešimas įdomus tuo, kad jame pristatomas oro kokybės gerinimo technologija (biofiltracija), kuri yra svarbi švarios gamybos technologinės linijos dažnoje pramonės šakoje dalis. Naujai siūlomas technologijos bruožas – biofiltracinio užpildo suformavimas iš pigesnio, tačiau artimą efektyvumą išlaikančio užpildo, sudaryto iš bioanglies.
Dalyvavimo renginyje nauda įvairiapusė. Šis pranešimas buvo tik tarp kelių, kuriuos pristatė mokslininkai iš Europos, todėl Lietuvos, kaip šalies, mokslinės veiklos matomumas buvo nemažas. Švarios gamybos principais paremtos technologijos, naudojant gamtines, mažai apdorotas medžiagas oro kokybei gerinti, yra aktualios intensyviai JAV pramonei, kuri pasaulinėje plotmėje susiduria su klimato kaitos iššūkiais. Veiksmingai organizuota daugialypė konferencijos forma (vienu metu vykstančios techninės sesijos, platforminiai susitikimai, oro kokybės matavimo įrangos paroda, stendinių pranešimų sesijos, mokymai studentams) tapo geru efektyviai organizuotos konferencijos pavyzdžiu ir patirtimi, kurią verta pritaikyti Lietuvoje. Konferencijos daugiafunkcionalumas, paremtas akademijos, valdymo, pramonės įmonių, konsultacinių įmonių atstovų dalyvavimu ir galimybe susitikti bei aptarti mokslo ir pramonės naujienas, buvo dar viena naudinga patirtis tuo požiūriu, kad betarpiškas bendravimas tarp mokslo, pramonės ir valdymo institucijų yra neišvengiamas.
Paramą išvykai skyrė Lietuvos mokslo taryba (Nr. P-KEL-17-356).
 
 
 

Dalyvavimas parodose

 • Dalyvauta parodoje „Balttechnika 2010“, kur pristatyti stendai:
  • „Aplinkosauginių plazminių technologijų inovacijų skatinimas ir plėtra Baltijos jūros regione“;
  • „Mažų gabaritų bioreaktorius“;
  • „Daugiakanalis ciklonas“;
  • „Aplinkos triukšmo ir jo mažinimo priemonių  tyrimai“;
  • “Sapropelio perspektyvos Lietuvoje“.
 • Dalyvauta Vilniaus aplinkosaugos forume 2010, kur pristatyti 2 stendai bendra tematika: „Aplinkosauginių plazminių technologijų inovacijų skatinimas ir plėtra Baltijos jūros regione”.

Dalyvavimas konferencijų mokslo ir organizaciniuose komitetuose, periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje

 • P. Baltrėnas. Mokslo žurnalo „Journal of Environmental of Engineering and Landscape Management“ vyriausiasis redaktorius, mokslo žurnalo «Вестник» (Rusija) redakcijos kolegijos narys, mokslo ir technikos žurnalo „Energijos taupymas ir vandens ruošimas” («Энергосбережение и водоподготовка») (Rusija) redakcijos narys, žurnalo „Ergonomika“ (Varšuva) redakcijos kolegijos narys, Lietuvos Respublikos triukšmo prevencijos Tarybos narys, Lietuvos atliekų tvarkymo tarybos prie Aplinkos ministerijos pirmininkas, Vilniaus miesto savivaldybės Visuomeninės gamtosaugos komisijos pirmininkas, Lietuvai pagražinti draugijos valdybos narys; „Technikos enciklopedijos“ valdybos narys, Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto TK-36 „Aplinkos apsauga“ pirmininkas; Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas; ES sanglaudos fondo finansuojamų projektų ekspertas (projektai: „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: technikos pagalbos teikimas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui“, „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: technikos pagalbos teikimas VšĮ Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui“).
 • D. Butkus. Mokslo žurnalo „Journal of Environmental of Engineering and Landscape Management“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas. Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslų krypties doktorantūros komisijos sekretorius. Lietuvos fizikų ir Lietuvos radiacinės saugos darbuotojų draugijų narys.
 • R. Vaiškūnaitė. Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslų krypties doktorantūros komisijos narė. VGTU mokslinės veiklos organizavimo (MVO) komisijos narė. VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto (APF) Mokymosi visą gyvenimą (LLP)/ERASMUS programos koordinatorė. Atsakinga už Aplinkos inžinerijos fakulteto (APF) įvaizdžio formavimą. Aplinkos inžinerijos fakulteto (APF) Absolventų ir bičiulių klubo atsakingoji sekretorė, LMS „Technika“ narė; 8-osios tarptautinės konferencijos „Aplinkos inžinerija“ organizacinio komiteto pirmininkė.
 • V. Vaišis. VGTU mokslinės veiklos organizavimo (MVO) komisijos narys.
 • P. Vaitiekūnas. mokslo žurnalo „Journal of Environmental of Engineering and Landscape Management“. Redkolegijos narys. Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslų krypties doktorantūros komisijos narys.
 • E. Baltrėnaitė. mokslo žurnalo „Journal of Environmental of Engineering and Landscape Management“ atsakingoji sekretorė.
 • D. Paliulis. Žurnalo „Įžvalgos“, įtraukto į Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašą, redaktorių kolegijos narys.
 • R. L. Idzelis. Lietuvai pagražinti draugijos VGTU skyriaus pirmininkas. Respublikinės tarpžinybinės komisijos „Želdinių tvarkymas ir apsauga“ narys.

Kita mokslinė veikla

 • P. Baltrėnas. VGTU aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslo krypties doktorantūros komisijos pirmininkas. VGTU jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas - Lietuvos ateitis“ sekcijos „Aplinkos inžinerija“ organizacinio komiteto pirmininkas. 2 doktorantų disertacijų gynimo tarybos pirmininkas (2010 m. 2010 m. gruodžio 10 d. J. Damauskaitės (VGTU) ir 2010 m. lapkričio 26 d. R. Ruminaitės (VGTU)). tarptautinės programos COST 859 „Fitotechnologijos siekiant vystyti darnų žemės naudojimą ir gerinti maisto saugumą“ (Phytotechnologies to promote sustainable land use and improve food safety) VGTU dalies valdymo komiteto narys.
 • D. Butkus. 2 doktorantų disertacijų gynimo tarybos narys (2010 m. gruodžio 10 d. J. Damauskaitės (VGTU) ir 2010 m. lapkričio 26 d. R. Ruminaitės (VGTU)). Recenzavo E. Petraičio mokomąją knygą „Skaitinis modeliavimas aplinkosaugoje“.
 • A. Zigmontienė. 1 doktoranto disertacijos gynimo oponentė (2010 m. birželio 4 d. V. Čepanko (VGTU)).
 • E. Petraitis. 1 doktoranto disertacijos gynimo tarybos narys (2010 m. birželio 4 d. V. Čepanko (VGTU)).
 • S. Vasarevičius. 1 doktoranto disertacijos gynimo tarybos narys (2010 m. birželio 4 d. V. Čepanko (VGTU)).
 • R. L. Idzelis. 1 doktoranto disertacijos gynimo tarybos narys (2010 m. vasario 19 d. A. Speponėno (VGTU)).
 • E. Baltrėnaitė. 1 doktoranto disertacijos gynimo tarybos narė (2010 m. gruodžio 3 d. R. Staniulienės (Lietuvos žemės ūkio universitetas)).

Apdovanojimai

 
LMA apdovanojimų ceremonijoje dalyvavę VGTU atstovai – M. Pranckevičius, A. Misevičius, A. Pranskevičiūtė, Ž. Venckus, VGTU mokslo prorektorius prof. habil. dr. A. Čenys, A. Meškėnas, T. Januševi- čius ir E. Balčiūnas
Kovo 27 d. Lietuvos mokslų akademijoje pasveikinti geriausi jaunieji mokslininkai bei mokslinių darbų konkurse dalyvavę studentai. Tarp apdovanotųjų buvo VGTU doc. dr. Tomas Januševičius, apdovanojimą pelnęs už mokslinį darbą „Statybinių medžiagų ir konstrukcijų akustinių savybių tyrimas ir panaudojimas triukšmui mažinti patalpose“.
Po apdovanojimų ceremonijos Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos apsaugos instituto doc. dr. Tomas Januševičius sakė: „Tokios temos ėmiausi, kadangi daugelis esame patyrę, ką reiškia, kai kaimynai vėlai vakare nori „garsiau“ paklausyti muzikos, o mums norisi poilsio. Kyla natūralus klausimas: kas kaltas? Ar kaimynas melomanas, ar nepakankamai triukšmą izoliuojančios pastato dalys? Kadangi triukšmo problema pastatuose išties labai aktuali, o magistrantūros studijų metu buvau pradėjęs dirbti triukšmo tema, tad paskatintas vadovo ir ėmiausi šios aktualios temos. Dažnai tenka sulaukti skambučių iš namų statytojų, kurie teiraujasi, kokias medžiagas geriau panaudoti, kad būtų pasiektas reikiamas akustinis komfortas. Gyventojai, nepatenkinti esamu akustiniu komfortu, gana dažnai teiraujasi, kaip, mažiausiai sumažinus kambario tūrį, pagerinti sienų ar perdangų garso izoliaciją. Būtent tokiais atvejais praverčia mano atliktų tyrimų rezultatai, tuomet dar labiau pajuntu savo atlikto darbo prasmę.“
T. Januševičius dėkingas darbo vadovui prof. habil. dr. Donatui Butkui, iš kurio visada sulaukdavo daug patarimų. „Tyrimus atlikti padėjo ir kolegos, ir doktorantai, kurie taip
pat darbuojasi triukšmo tyrimų srityje. Ateities planuose esame numatę tyrimus tobulinant triukšmą mažinančias žaliuzes, kurios jau yra sukurtos ir patentuotos dirbant kartu su prof. D. Butkumi.“
Pagyrimo raštas buvo įteiktas jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų konkurso dalyviui dr. Mantui Pranckevičiui, pateikusiam darbą „Skirtingos žemėnaudos dirvožemių bendrosios anglies kiekio ir anglies dioksido emisijos tyrimai bei vertinimas“.
Premijos už geriausius aukštųjų mokyklų studentų mokslinius darbus buvo skirtos VGTU studentams: Aušrai Pranskevičiūtei už darbą „Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas fotografinėmis sistemomis“, parengtą anglų kalba, Evaldui Balčiūnui už darbą „Audinių inžinerijai skirtų polimerų mikrostruktūrizavimas ir jų biosuderinamumo tyrimas“, Antonui Misevičiui, kurio darbo tema – „Komunalinių bioskaidžių atliekų perdirbimo bioreaktoriuose tyrimai ir vertinimas“, Adui Meškėnui už konkursui pateiktą darbą „Plieno plaušų armuotų gelžbetoninių elementų įtempių ir deformacijų analizė“ (anglų k.).
LMA pagyrimo raštas taip pat įteiktas VGTU magistrui Žilvinui Venckui už sėkmingą dalyvavimą aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurse, jo darbo tema – „Triukšmo slopinimo sienelės elemento efektyvumo tyrimai bei skaitinis modeliavimas“.
 
 

Išradimai

  
 
 Balandžio 12 –ąją, 2011 m. pirmą kartą Lietuvoje buvo įteiktas Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (The World Intellectual Property Organization) Jaunojo išradėjo apdovanojimas. Jį gavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Aplinkos inžinerijos fakulteto docentas dr. Alvydas Zagorskis.
 Patentai
 • Baltrėnas, Pranas; Kvasauskas, Mindaugas. Bioreaktorius ir biodujų gamybos būdas: patentas / išradėjai: Pranas Baltrėnas, Mindaugas Kvasauskas. Vilnius, 2010. Prieiga per internetą: http://lt.espacenet.com.
 • Baltrėnas, Pranas; Čepanko, Violeta. Kompostavimo įrenginys: patentas / išradėjai: Pranas Baltrėnas, Violeta Čepanko. Vilnius, 2010. Prieiga per internetą: http://lt.espacenet.com.
 •  Baltrėnas, Pranas; Kvasauskas, Mindaugas. Bioreaktorius: patentas / išradėjai: Pranas Baltrėnas, Mindaugas Kvasauskas. Vilnius, 2009. Prieiga per internetą: http://lt.espacenet.com.
 •  Baltrėnas, Pranas; Zagorskis, Alvydas. Biofiltras – adsorberis: patentas / išradėjai: Pranas Baltrėnas, Alvydas Zagorskis. Vilnius, 2008. Prieiga per internetą: http://lt.espacenet.com.
 • Pranas Baltrėnas, Donatas Butkus, Rimantas Beinaravičius. Modifikuotas kaltas-skeltuvas. Lietuvos Respublikos patentas Nr. LT 5358 B.
 • Pranas Baltrėnas, Donatas Butkus, Edita Baltrėnaitė. Sunkiųjų metalų koncentracijos nustatymo metinėje medienos rievėje būdas. Lietuvos Respublikos patentas Nr. LT 5325 B.
 • Pranas Baltrėnas, Evelina Kliaugienė (Brannvall). Lietaus nuotekų valymo filtras. Lietuvos Respublikos patentas Nr. LT 5292 B.
 • Pranas Baltrėnas, Saulius Vasarevičius, Egidijus Petraitis. Kompleksinis dviejų sluoksnių vandens valymo įrenginys. Lietuvos Respublikos patentas Nr. LT 5256 B.
 • Pranas Baltrėnas, Vaidotas Vaišis. Biosorbentas. Lietuvos Respublikos patentas Nr. LT 5244 B.
 • Pranas Baltrėnas, Č. Ignatavičius, Gytautas Ignatavičius. Mechaninis mėginių iš skirtingų grunto sluoksnių paėmimo įrenginys. Lietuvos Respublikos patentas Nr. LT 5127 B.
 • Pranas Baltrėnas, Rasa Vaiškūnaitė. Biofiltras. Lietuvos Respublikos patentas Nr. LT 5061 B.
 • Pranas Baltrėnas, Dainius Paliulis. Oro valymo įrenginys. Lietuvos Respublikos patentas Nr. LT 5037 B.
Sukurti įrenginiai
 • Pranas Baltrėnas, Rasa Vaiškūnaitė. Biofiltras.
 • Pranas Baltrėnas, Algimantas Bakas. Adsorbcinis oro valymo filtras.
 • Pranas Baltrėnas, Algimantas Bakas. Pluoštinis kasetinis filtras. Įdiegtas UAB “Vildeta”.
 • Pranas Baltrėnas, Dainius Paliulis, Algimantas Bakas. Adsorbcinis filtras kenksmingoms suvirinimo dujoms neutralizuoti. Įdiegtas AB “Markučiai”.
 • 15-oji jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis

Konferencijos temos
 • Atmosferos apsauga – atmosferos tarša, oro valymo technologijos, klimato kaita ir jos indikatoriai, aplinkos monitoringas, atsinaujinantys energijos šaltiniai, matematinis modeliavimas.
 • Hidrosferos ir dirvožemio apsauga – vanduo, nuotekos, dirvožemis, jų taršos kontrolė ir mažinimas, atliekų tvarkymas, matematinis modeliavimas.
 • Antropogeninės taršos poveikis aplinkai – kraštovaizdžio tvarkymas, biologinė įvairovė, antropogeninis poveikis aplinkai, visuomenės sveikata, klimato kaita, aplinkos apsaugos vadyba ir ekonomika.
 • Fizinė aplinkos tarša – vibracija, akustinis triukšmas, šiluminė tarša, elektromagnetiniai laukai, jonizuojanti spinduliuotė, taršos mažinimo priemonės, matematinis modeliavimas.
Akimirkos iš renginio...
JMK 2012 JMK 1 2012
 JMK 3 2012  JMK 4 2012
 
 • Pasaulinė Žemės diena 2012 m.

PASAULINĘ ŽEMĖS DIENĄ PASITINKANT
VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos apsaugos katedra, Aplinkos apsaugos institutas ir Studentų atstovybė kovo 20 d. pakvietė universiteto bendruomenę paminėti Pasaulinę Žemės dieną.
VGTU Aplinkos inžinerijos fakultetas, II Rūmai, Saulėtekio al. 11
07 auditorija
 
 
 
Akimirkos iš renginio...
 
Programa
Pavadinimas
Santrumpa
Projekto pradžiai
Projekto pabaiga
Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 6
Lenkijos institucijų skatinimas dalyvauti GMES projektuose
 
PPPinGMS
2004.12.01
2006.01.01
prof.habil. dr. Pranas Baltrėnas
 
Kita (mokslo)
Užterštos aplinkos biologinis atstatymas
 
BPE
2001.09.01
2004.10.01
prof.habil. dr. Pranas Baltrėnas
 
Kita (mokslo)
Transporto poveikis aplinkai
 
-
2003.09.01
2004.09.01
prof.habil. dr. Pranas Baltrėnas
 
Cost
Teršalai sistemoje "dirvožemis-augalai": teršalų migracija, kaupimasis, dirvožemio atstatymas
 
COST 859
2004.07.01
2009.07.01
prof.habil. dr. Pranas Baltrėnas
 
Cost
Miesto infrastruktūros paslaugų teikimo įvertinimas: vandens tiekimo, nuotekų ir kietųjų atliekų aspektai
 
COST C18
2003.12.11
2010.09.01
prof.habil. dr. Pranas Baltrėnas
 
Cost
 
Šiltnamio dujų atsargos dirvožemiuose kintant klimatui ir žemėnaudai
 
COST 639
 
2007.05.25  
2010.09.01
prof.habil. dr. Pranas Baltrėnas
 
Cost
Biosferos sausumo dalis žemės sistemoje
 
COST ES0805
2009.07.06  
2013.12.11
doc.dr. Aušra Zigmontienė
 
Framework 7
Latvijos valstybinio medienos chemijos instituto tyrimų potencialo vystymas Europos tyrimų erdvėje
 
WOOD-NET
 
2008.06.01
2011.06.01
prof.habil. dr. Pranas Baltrėnas
 
 
Vadovėliai
 • Baltrėnas, Pranas; Butkus, Donatas; Oškinis, Vytautas; Vasarevičius, Saulius; Zigmontienė, Aušra. Aplinkos apsauga : vadovėlis / Pranas Baltrėnas, Donatas Butkus, Vytautas Oškinis, Saulius Vasarevičius, Aušra Zigmontienė. Vilnius : Technika, 2008. 576 p. ISBN 9789955283652.
        Monografijos
 • Wandrasz, Janusz, W.; Pikoń, Krzysztow; Oleniacz, R.; Čepanko, Violeta; Baltrėnas, Pranas; Buinevičius, Kęstutis; Juszczak, M.; Olczyk, W.; Krajewski, W.; Kalinowski, K.; Najzarek, Z.; Jaworski, T.; Beckmann, M.; Rostowski, S.; Tanner, N.; Wandrasz, A. J.; Wandrasz, A. Z.; Czekalska, Z.; Stelmach, S.; Cieślak, M.; Gromadzińska, E.; Landrat, M.; Nadziakiewicz, J.; Janusz, M.; Alwaeli, M.; Gaska, K. Waste to energy and environment: / edited by: Janusz W. Wandrasz, Krzysztow Pikoń, Zofija Czekalska; authors: J. W. Wandrasz, K. Pikon, R. Oleniacz, V. Čepanko, P. Baltrėnas, K. Buinevičius, M. Juszczak, W. Olczyk, W. Krajewski, K. Kalinowski, Z. Najzarek, T. Jaworski, M. Beckmann, S. Rostowski, N. Tanner, A. J. Wandrasz, A. Z. Wandrasz, Z. Czekalska, S. Stelmach, M. Cieślak, E. Gromadzińska, M. Landrat, J. Nadziakiewicz, M. Janusz, M. Alwareli, K. Pikon, K. Gaska. Katowice: Silesian University of Technology, 2010. 258 p. ISBN 978–8393–023–20–2.
 • Пушнов, А. С.; Baltrėnas, Pranas [Балтренас, П. Б.]; Каган, А. М.; Zagorskis, Alvydas [Загорскис, А.]. Аэродинамика воздухоочистных устройств с зернистым слоем / А. С. Пушнов, П. Балтренас, А. М. Каган, А. Загорскис. Vilnius: Technika, 2010. 348 p. ISBN 978–9955–286–43–1.
 • Baltrėnas, Pranas; Kazlauskienė, Agnė; Mikalajūnė, Audronė. Aplinkos apsauga keliuose : monografija / Pranas Baltrėnas, Agnė Kazlauskienė, Audronė Mikalajūnė ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2012. 384 p. ISBN 9789955289371.
         Mokomosios knygos
 • Vaiškūnaitė, Rasa. General principles on environmental management: study book / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2009. 177 p. ISBN 9789955284963.
 • Jaskelevičius, Bronius. Terminis atliekų apdorojimas: mokomoji knyga / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2009. 148 p. ISBN 978–9955–284–75–8.
 • Baltrėnaitė, Edita. Manufacturing industries and environmental impact: study book / Edita Baltrėnaitė; Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2010. 198 p.: iliustr. ISBN 978–9955–285–64–9.
 • Petraitis, Egidijus. Skaitinis modeliavimas aplinkos apsaugoje: mokomoji knyga / Egidijus Petraitis; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2010. 162 p.: iliustr. ISBN 978–9955–285–56–4.
 • Idzelis, Raimondas Leopoldas. Kraštovaizdžio tvarkymas : [mokomoji knyga] / Raimondas Leopoldas Idzelis ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2011. 159 p. : iliustr. ISBN 9789955288541.
 • Vaiškūnaitė, Rasa; Zagorskis, Alvydas; Grubliauskas, Raimondas. Aplinkos apsaugos inžinerijos studijų programos baigiamųjų bakalauro darbų rengimo metodikos nurodymai [elektroninis išteklius] : mokomoji knyga / R. Vaiškūnaitė, A. Zagorskis, R. Grubliauskas; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2012. 73 p. ISBN 9786094571046.
 • Girgždys, Aloyzas; Zagorskis, Alvydas. Atmosferos fizika : mokomoji knyga / Aloyzas Girgždys, Alvydas Zagorskis. Vilnius : Technika, 2013. 105 p. ISBN 9786094575440.
        Mokymo ir metodinė priemonės
 • Čepanko, Violeta; Baltrėnas, Pranas; Buinevičius, Kęstutis. et al. 2010. Waste to energy and environment: Analysis and estimationof the heating value of fermented waste from elemental analyses. Katowice: Silesian University of Technology. 51–68 p. ISBN 978–83–930232–0–2.
 • Butkus, Donatas. Jonizuojančioji spinduliuotė aplinkoje : mokomasis uždavinynas / Donatas Butkus ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2011. 166 p. : iliustr. ISBN 9789955288213.
 • Paliulis, Dainius. Aplinkos chemija ir vandenų apsauga : laboratorinių darbų metodikos nurodymai / Dainius Paliulis; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2012. 118 p. : iliustr. ISBN 9786094576872.
Knygų dalys
 • Baltrėnas, Pranas; Baltrėnaitė, Edita; Pliopaitė Bataitienė, Ingrida; Butkus, Donatas; Jankaitė (Mikalajūnė), Audronė; Kazlauskienė, Agnė; Zagorskis, Alvydas; Bernal, M. P.; Clemente, R.; Walker, D. J.; Shilev, Stefan; Sancho, Enrique D.; Benlloch, Manuel; Azaizeh, Hassan; Navarro-Aviñó, J. P.; Aguilar Alonso, I.; Lopez-Moya, J. R.; Hernández, Luis E.; Ortega-Villasane, Cristina; Carpena-Ruiz, Ramón O.; Schröder, Peter; Khalvati, Mohammedali; Neustifter, Juliane; Gschlößl, Tanja. Phytoremediation: the green salvation of the world / J. P. Navarro-Aviñó (ed.), Pranas Baltrėnas, Edita Baltrėnaitė, Ingrida Pliopaitė Bataitienė, Donatas Butkus, Audronė Jankaitė, Agnė Kazlauskienė, Alvydas Zagorskis, M. P. Bernal, R. Clemente, D. J. Walker, Stefan Shilev, Enrique D. Sancho, Manuel Benlloch, Hassan Azaizeh, J. P. Navarro-Aviñó, I. Aguilar Alonso, J. R. Lopez-Moya, Luis E. Hernández, Cristina Ortega-Villasane, Ramon O. Carpena-Ruiz, Peter Schröder, Mohammedali Khalvati, Juliane Neustifter, Tanja Gschlößl. Castellon (Spain): Research Signpost, 2009. 275 p. ISBN 9788130802695.

Vasaros stovykla 2015

Aplinkos apsaugos katedra vykdo ES finansuojamą tarptautinį studijų projektą TEMPUS NETCENG “New model of the third cycle in engineering education due to Bologna Process in BY, RU, UA“ 543724-TEMPUS-1-2013-1-LT-TEMPUS-JPCR (Naujų inžinerinių modulių trečios studijų pakopos kūrimas pagal Bolonijos procesą Baltarusijai, Rusijai ir Ukrainai) .
Pagal projekto planą 2015 m. gegužės 11–24 d. vyks vasaros mokykla, į kurią atvyksta atstovai iš Ukrainos, Rusijos, Baltarusijos aukštųjų mokyklų.
Daugiau informacijos apie projektą http://netceng.eu/
 

Konferencija-mokymai

2015 m. rugsėjo 14 - 16 dienomis Vladivostoke, Tolimųjų tyrų federaliniame universitete  (Rusija) vyko tarptautinio studijų projekto TEMPUS NETCENG konferencija-mokymai.
Be Lietuvai atstovavusių VGTU (projekto koordinatorius) atstovų iš Aplinkos apsaugos katedros docento dr. R.Grubliausko ir dr. T.Januševičiaus, dalyvavo projekto partneriai iš Londono Briunelio Universiteto (Didžioji Britanija), Ukrainos ir Rusijos universitetų.
TEMPUS NETCENG - Europos Sąjungos (ES) finansuojamas tarptautinis studijų projektas „New model of the third cycle in engineering education due to Bologna Process in BY, RU, UA“ („Naujų inžinerinių modulių trečios studijų pakopos kūrimas pagal Bolonijos procesą Baltarusijai, Rusijai ir Ukrainai). Šiame projekte VGTU yra projekto koordinatorius, o projekto vadovas – VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos apsaugos katedros prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas. Projekto trukmė 36 mėnesiai (pradžia 2013 metų gruodžio 1 d.), o projekto bendra vertė – 1352219,99 EUR.
Konferencijos metu, projekto dalyviams, buvo vedamos paskaitos Aplinkos procesų modeliavimo tematika bei aptariami jau įgyvendinti projekto darbai bei suderintos tolimesnės veiklos.