Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Mielas abituriente,
Jei esi neabejingas tave supančiai aplinkai, nori suprasti joje vykstančius procesus, nori pažinti paslaptingą mokslo ir technologijų pasaulį, kviečiame studijuoti VGTU Aplinkos apsaugos katedroje. Čia vykdomos aplinkos inžinerijos studijos.
Kas gi ta aplinkos inžinerija?
Tai inžinerijos sritis, orientuota į mūsų visų ateitį, besirūpinanti aplinka, darniu gamtos išteklių valdymu ir taršos mažinimu. Integruoti mokslo ir inžinerijos principai šioje srityje yra taikomi gyvenamajai aplinkai, jos ištekliams gerinti. Aplinkosaugos specialistai (inžinieriai) sprendžia vietines, regionines ir pasaulines aplinkosaugos problemas, kurios, intensyviai plėtojantis ūkiui, kasdien tampa vis aktualesnės.
Aplinkos apsaugos katedra bendradarbiauja ir palaiko ryšius su daugeliu Europos aukštųjų mokyklų. Tad studijų metu savo žinias galėsite praplėsti Italijos, Portugalijos, Suomijos, Švedijos, Vokietijos ir kitų šalių aukštosiose mokyklose. 
Aplinkos apsaugos katedroje jūs galite studijuoti Aplinkos apsaugos inžinerijos bakalauro studijose, o jas sėkmingai pabaigę savo žinias galite gilinti magistrantūros studijose.
 

1 PAKOPOS STUDIJOS. APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA

Studijuodami Aplinkos apsaugos inžinerijos bakalauro studijų programą, jūs įgysite bendrosios inžinerijos žinių, gilinsitės į aplinkos procesus, vandens ir oro valymo technologijas, atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo metodus, darnios plėtros principus, aplinkos ekonomiką ir teisę, mokysitės projektuoti ir eksploatuoti vandens gerinimo, nuotekų ir dujinių išlakų valymo, buitinių ir pramonės atliekų tvarkymo įrenginius.
Studijų programoje galėsite rinktis iš šių specializacijų:
 • Aplinkos apsaugos technologijos, kurioje įgysite žinių apie  techninius, technologinius bei organizacinius sprendimus įvairiose aplinkos inžinerijos srityse projektuojant šiuolaikinius aplinkosauginius įrenginius.
 • Aplinkos apsaugos vadybos, kurioje išmoksite sistemingai valdyti aplinkos apsaugos veiklą, sužinosite apie aplinkos parametrų stebėsenos ir matavimo priemones, aplinkos apsaugos vadybos elementus.
 • Aplinkos apsaugos viešojo administravimo, kurioje įgysite žinių apie šiuolaikinę aplinkos apsaugos, darnaus vystymosi ir efektyvaus gamtinių išteklių naudojimo politiką, vadybą bei juos reglamentuojančius teisės aktus.
 • Vandentvarkos, kurioje sužinosite apie vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą, bei vandens ruošimo ir nuotekų valymo įrenginių projektavimą, statybą ir priežiūrą (kuruoja Vandentvarkos katedra).
Studijų metu profesinės veiklos praktiką galėsite atlikti ne tik Lietuvos valstybinėse institucijose, energetikos, pramonės ir transporto įmonėse, atliekų tvarkymo ir perdirbimo įmonėse, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklus eksploatuojančiose ir nuotekų valymo įrenginius gaminančiose įmonėse, privačiose aplinkosaugos firmose, bet ir užsienio įmonėse.
Baigę studijas galėsite dirbti pramonės, žemės ūkio, transporto ir kt. sektorių įmonėse, kurios eksploatuoja taršos mažinimo sistemas ar įrenginius, taip pat aplinkosaugos įrenginių (vandenvalos ir vandenruošos, oro taršos mažinimo, atliekų tvarkymo) projektavimo, eksploatacijos, įrangos techninės priežiūros, aplinkosaugos parametrų analizės įmonėse, konsultacinėse ir kitose techninės paramos organizacijose, valstybės institucijose, tęsti studijas magistrantūroje.
Plačiau apie studijų programą sužinosite čia Aplinkos apsaugos inžinerijos studijų programa
 
Absolventų atsiliepimai apie studijas
 
Rūta Navickaitė (baigusi aplinkos apsaugos inžinerijos bakalauro studijas 2009 metais)
„Bakalauro studijų metu įgyjama labai daug teorinių žinių, kurios puikiai pritaikomos dirbant aplinkos apsaugos srityje. Taip pat studijos suteikia ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių, nes bakalauro studijų metu yra galimybė bendradarbiauti ir dirbti su kitų kultūrų žmonėmis pasinaudojant ERASMUS studentų mainų programa. Be to, ypač patiko universiteto bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis, kada pakviesti valstybės tarnautojai supažindindavo studentus su esama realia aplinkos apsaugos situacija Lietuvoje. Visiems būsimiems studentams siūlau specialybės pasirinkimą žiūrėti atsakingai, o pasirinkus savo kryptį - didelio noro tobulėti!“
 
Simona Butkutė (baigusi aplinkos apsaugos inžinerijos bakalauro studijas 2011 metais)
„Nuo mažens domino supanti aplinka, joje vykstantys procesai. Traukė tikslieji mokslai ir inžinieriaus specialybė. Ši specialybė visais laikais turėjo paklausą. Todėl, galvojant apie tolimesnius gyvenimo planus, aplinkos apsaugos inžinerijos sritis ateityje tikrai bus reikalinga ir įgyta specialybė padidins karjeros galimybes. Specialybė apima platų įvairių mokslų sričių spektrą. Kaip žinome, dabar aplinkos apsauga pasaulyje, tiek ir Lietuvoje, viena iš aktualiausių problemų.
Studijuojant yra galimybės išvažiuoti pagal įvairias mobilumo programas studijuoti užsienio šalyse. Įgaunamos ne tik teorinės žinios, bet ir praktiniai įgūdžiai, kurie labai svarbūs norint įsidarbinti pagal savo specialybę.“

2 PAKOPOS STUDIJOS. APLINKOS INŽINERIJA

Studijuodami Aplinkos inžinerijos studijų programoje gebėsite moksliškai analizuoti ir vertinti aplinkosaugos rizikos galimybes, grėsmės mastus ir kontrolės mechanizmus, prognozuoti jų poveikį aplinkai ir jos komponentams bei žmogui, išmanysite naujausių mokslinių tyrimų metodologiją ir metodus, įgysite praktinių analitinių įgūdžių, kuriuos mokėsite pritaikyti darbinėje veikloje.
Studijų programoje yra trys specializacijos: aplinkos apsaugos inžinerija, atliekų tvarkymo technologija ir aplinkos ir klimato inžinerija.
Aplinkos apsaugos inžinerijos specializacija. Absolventai gebės kvalifikuotai valdyti, analizuoti, projektuoti ir modeliuoti aplinkosauginius procesus. Šioje specializacijoje daugiausia dėmesio skiriama oro ir nuotekų valymo, atliekų tvarkymo, švaresnės gamybos technologijoms. Šias studijas pabaigę absolventai dirba aplinkos apsaugos valstybinėse institucijose, mokslo tyrimo institutuose, universitetuose, pramonės ir transporto įmonėse, įvairiose aplinkosauginėse firmose.
Aplinkos ir klimato inžinerijos specializacija. Šioje specializacijoje studentai išmoksta suprasti, nustatyti klimato kaitos priežastis ir problemas. Ypatingas dėmesys skiriamas aplinkosauginiam šių problemų sprendimui, pasitelkiant žinias apie klimatologiją, fizikinius ir cheminius procesus, vykstančius aplinkoje, atsinaujinančių energijos išteklių potencialą, inovatyvias aplinkosaugines taršos mažinimo priemones, jų analizę, diegimo galimybes.
Atliekų tvarkymo technologijos specializacija. Absolventai geba kvalifikuotai valdyti, analizuoti bei modeliuoti atliekų tvarkymo procesus. Šios specializacijos studijose pagrindinis dėmesys skiriamas atliekų surinkimo, panaudojimo, jų perdirbimo technologijoms, jų ekonominiam ir aplinkosauginiam naudingumui vertininti. Absolventai dirba valstybinėse atliekų tvarkymo institucijose, pramonės ir transporto įmonėse, įvairiose privačiose atliekų tvarkymo firmose.
Pabaigus studijas toliau galite studijuoti doktorantūroje.
Plačiau apie studijų programą sužinosite čia Aplinkos inžinerijos studijų programa

2 PAKOPOS STUDIJOS. APLINKOS APSAUGOS VADYBA IR ŠVARIOJI GAMYBA (ANGLŲ KALBA)

Baltijos šalių techniškieji universitetai yra sudarę bendradarbiavimo konsorciumą BALTECH. Vienas iš sėkmingo universitetų bendradarbiavimo rezultatų yra magistratūros programos organizavimas ir įgyvendinimas visuose konsorciumą sudariusiuose universitetuose. BALTECH programos veikloje dalyvauja Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kauno technologijos universitetas, Rygos technikos universitetas, Talino technikos universitetas, Helsinkio technologijos universitetas, Lundo universitetas, Linkopingo universitetas bei Stokholmo karališkasis technologijos universitetas. Aplinkos apsaugos vadybos ir švariosios gamybos studijų programa yra Europos universitetų bendradarbiavimo mokslo ir tyrimų srityje, bei išaugusio šios srities specialistų poreikio rezultatas.
Studijuodami Aplinkos apsaugos vadybos ir švariosios gamybos studijų programoje įgysite žinių apie šiuolaikines aplinkos inžinerijos mokslo tendencijas, aplinkos inžinerijos krypties problemas, jų sprendimo būdus, intelektualinių ir materialinių išteklių vertinimo kriterijus, gebėsite vertinti naujausius aplinkosauginių technologijų kūrimo, taikymo ir eksploatavimo principus, švarios gamybos koncepciją, įvaldysite profesinę anglų kalbą.
STUDIJOS VYKDOMOS ANGLŲ KALBA!
2012 metais Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir Rygos technikos universitetas pasirašė sutartį dėl dvigubo diplomo įgijimo tarp VGTU Aplinkos apsaugos katedros ir RTU Aplinkos apsaugos ir šilumos sistemos instituto vykdomų antrosios pakopos studijų. Studentams, užsienio aukštojoje mokyklose surinkusiems ne mažiau kaip 40 % ECTS kreditų išduodamas ir tos aukštosios mokyklos diplomas. Pabaigę šias studijas ir studijavę RTU, įgyja ir VGTU ir RTU studijų baigimo diplomus.
Mes siekiame prisidėti prie universitetų siekio sudaryti studentams galimybes įgyti daugiau žinių, gebėjimų ir patirties; abiejų šalių studentams, dėstytojams kartu studijuoti, dėstyti skirtingoje kultūrinėje ir akademinėje aplinkoje; skatinti akademinį mobilumą, sudaryti sąlygas studentams perimti šalių ir aukštųjų mokyklų gerąją studijų patirtį; užtikrinti nuolatinį studijų kokybės gerinimą aukštosiose mokyklose, palengvinti diplomų pripažinimo procedūras, siekti šalių aukštojo mokslo sistemų skaidrumo ir suderinamumo, skatinti tarptautinį tarpinstitucinį, tarpdisciplininį bendradarbiavimą, plėsti absolventų įsidarbinimo galimybes gimtojoje šalyje ir užsienyje.
Plačiau apie studijų programą sužinosite čia Aplinkos apsaugos vadybos ir švariosios gamybos studijų programa
 
Absolventų atsiliepimai apie šias studijas
 
Loreta Juškaitė (studijas baigusi 2010 metais)
“Ši programa yra tikrai puiki tobulinant užsienio kalbą ir galbūt siekiant tarptautinio darbo pabaigus studijas. Programa suteikė tikrai naują supratimą apie globalias problemas, ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulio mastu. Dėstytojai pateikė tikrai reikšmingą ir įdomią literatūrą, paskaitos buvo įdomios, nenuobodžios, leidžiančios pasireikšti ir pasisakyti kiekvienam studentui asmeniškai, kas manau labai svarbu tobulinant savo profesinį supratimą apie aplinkosaugą, gilinant anglų kalbos žinias. Studijos buvo gerai įsisavintos ir naudingos dėl mažo studento skaičiaus grupėje, leidžiančios aktyviai dalyvauti kiekvienam studentui diskusijose. Labai patiko darbas grupėse, kas taip pat yra labai populiaru užsienyje (asmeninė patirtis Stockhome). Patiko spręsti realias problemas, kurių sprendimai turi tikrai reikšmingą vertę tiek studentams, tiek kompanijoms. Išskirčiau kaip gerą pavyzdį Lietuvos geležinkelių bendradarbiavimą. Taip pat patiko įvairių gamybos technologijų paskaitos, kursiniai darbai. Grupėje taip pat buvo įtraukti kitų šalių Erasmus studentai, todėl bendros studijos su jais išplėtė multikultūrą ir tarptautinio bendradarbiavimo supratimą. Visiems norėčiau palinkėti rinktis šias studijas, kas nori pagilinti anglų kalbos žinias, įgyti tarptautinį supratimą apie aplinkosaugą, įgūdžius bendradarbiaujant grupėse, patirtį sprendžias realias ir aktualias aplinkosaugos problemas, siekiant tarptautinio darbo ar vėlesnių studijų užsienyje. Sėkmės!“
 
Neringa Pundytė (studijas baigusi 2010 metais)
„Pasirinkimas Aplinkos apsaugos vadybos ir švariosios gamybos magistro studijų anglų kalba, visų pirma man suteikė galimybę ir toliau tobulinti žinias aplinkosaugos srityje. Ši studijų programa man leido moksliškai analizuoti ir vertinti įvairias gamtosaugines problemas, prognozuoti galimus poveikius aplinkai ir jos komponentams. Paskaitose buvo daug dirbama grupėse, rengiant, analizuojant bei sprendžiant įvairius projektus, o tai suteikė praktikos ir žinių atliekant komandinį darbą, kuris yra vienas iš svarbiausių sąlygų lemiančių įmonių augimą ir sėkmę. Studijos taip pat suteikė galimybę dalyvauti kasmetinėse jaunųjų mokslininkų konferencijose „Mokslas – Lietuvos ateitis“, pristatant savo mokslinius straipsnius. Jau pirmąjį semestrą turėjau galimybę išvykti studijuoti į Švediją, Karališkąjį Technikos Universitetą, pagal Erazmus programą, kur patobulinau anglų kalbos įgūdžius bei iš esmės praplėčiau savo akiratį. Stojantiems norėčiau palinkėti, visų pirma nebijoti studijuoti anglų kalba, o pasirinkusiems šias studijas kuo daugiau atlikti mokslo labui.“
 
Katažina Andrukonytė (studijas baigusi 2008 metais)
 „...Baltech programa yra visapusiškai teigiama (mokslo, praktikos ir žinių atžvilgiu), rekomenduoju tiems, kurių tikslas – tapti pilnaverčiu aplinkosaugininku su tarptautine patirtimi. Man ši programa ir dvejų metų studijos – tvirtas teorinis pagrindas darbui ir tarptautinė praktinė patirtis Švedijoje, po kurios tapau komandos dalimi vienoje iš geriausių Švedijos konsultacinių įmonių. Baltech programa išmokė inovatyviai mąstyti apie aplinkosaugą ir jos sprendimus, o praktika užsienyje patvirtino aplinkos sprendimų svarbą, aktualumą ir dar labiau paskatino gilintis savo srityje. Neapsisprendžiantiems noriu pacituoti Nobelio premijos laureato William Bragg citatą: “Moksle ne tiek svarbu gauti naujų faktų, kiek svarbu rasti naujų būdų mąstyti apie juos”. Programos sandara ir turinys apima aktualiausias aplinkos apsaugos ir tvarios plėtros tematikas. Analizuojamas ne tik Lietuvos aplinkosauginis vystymasis, bet plačiai aprėpiami ir Europos sąjungos vystymosi procesai, naujausi aplinkosauginiai reikalavimai, vadybiniai ir teisiniai-įstatyminiai dalykai susiję su aplinkos apsauga. Studijos kokybiškos: dėstytojai kompetentingi, orientuoti į studentus bei bendradarbiavimą; · paskaitos tik anglų kalba, grupės mišrios, grupėje užsienio studentai iš įvairių šalių; protingas, tikslingas ir tinkamas programos turinys, orientuotas į aplinkos apsaugą iš techninės pusės; ne viena puiki galimybė išvykti į užsieni: Erasmus mainai, pagal dvišales sutartis, Baltech konsorciumo stipendijos ir užsienio įmonių parama studijoms užsienyje, tokių kaip AF Consult. Baltech studijas apibūdinčiau taip: metodiškumas, techniškumas, kalbinis praktiškumas, aplinkosauginis meistriškumas, inžinerinis perspektyvumas, tarptautinis pripažinimas...“

3 PAKOPOS STUDIJOS. DOKTORANTŪRA

VGTU suteikta doktorantūros teisė 
Aplinkos inžinerijos mokslo kryptyje
 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 2014 m. rugpjūčio 27 dieną pasirašė įsakymą Nr. V-756, kuriuo Vilniaus Gedimino technikos universitetui (VGTU) suteikta teisė organizuoti trečiosios pakopos (doktorantūros) studijas, disertacijų rengimą, gynimą ir teikti mokslo daktaro laipsnius aplinkos inžinerijos mokslo kryptyje. Universitetas taip pat turi teisę organizuoti eksternu parengtų šios mokslo krypties disertacijų gynimus. Pasirašydamas šį įsakymą ministras vadovavosi Lietuvos mokslo tarybos atlikto ekspertinio vertinimo išvadomis. Ekspertai teigiamai įvertino  aplinkos inžinerijos mokslo krypties doktorantūros poreikio pagrįstumą, VGTU potencialą, infrastruktūrą, aukšto lygio mokslinius tyrimus šioje mokslo kryptyje bei atsižvelgė į anksčiau vykdytos doktorantūros rezultatyvumą ir efektyvumą mūsų universitete.
VGTU rektorius 2014 metų rugsėjo 22 dieną patvirtino mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėtį. Jame devyni nariai: prof. habil.dr. P.Baltrėnas (pirmininkas), prof. dr. S.Vasarevičius (sekretorius), doc.dr. E.Baltrėnaitė, prof. habil.dr. D.Bukus, doc.dr. R.Girgždienė, prof.dr. J.R.Kerienė, doc.dr. M.Rimeika, prof. habil.dr. P.Vaitiekūnas, doc. dr. A.Zagorskis. 
 
 
Vardas Pavardė
Priėmimo data
Disertacijos darbo tema
Vadovas
Aleksandr Falitar
2015.09.01
Atmosferos antropogeninio užterštumo įtakos globalinio klimato formavimui tyrimai ir prognozės
prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas
Jurgita Seniūnaitė
2015.09.01
Atliekų deginimo pelenų savybių tyrimai ir tvarkymo technologijų vystymas
prof. dr. Saulius Vasarevičius
Valeriia Chemerys
2015.09.01
Bioanglies modifikavimo neorganinių junginių adsorbcijai gerinti teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai bei technologijų kūrimas
doc. dr. Edita Baltrėnaitė
Aleksandras Chlebnikovas
2015.09.01
Daugialygio daugiakanalio cilindrinio su antriniais ir kanalų konfigūruotais ketvirtžiedžiais ciklono oro valyti nuo smulkiadispersių kietųjų dalelių agresyviomis sąlygomis teoriniai, eksperimentiniai tyrimai ir kūrimas
prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas

Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos

Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
APASB11036 Administracinio proceso teisės pagrindai 3 3 F
APASB11036 Administracinio proceso teisės pagrindai 3 3 I
APASB11116 Aplinkos apsauga 3 3 F
APASB11116 Aplinkos apsauga 3 3 H
APASB11116 Aplinkos apsauga 3 3 I
APASB11015 Aplinkos apsaugos inžinerijos profesinės veiklos praktika 12 12 F
APASB11015 Aplinkos apsaugos inžinerijos profesinės veiklos praktika 12 12 I
APASB11041 Aplinkos apsaugos politika 6 6 F
APASB11041 Aplinkos apsaugos politika 6 6 I
APASB11005 Aplinkos chemija 4 4 F
APASB11005 Aplinkos chemija 4 4 I
APASP11005 Aplinkos chemija 4 4 F
APASP11005 Aplinkos chemija 4 4 I
APASB06744 Aplinkos fizika 4,5 4,5 D
APASB06744 Aplinkos fizika 4,5 4,5 N
APASB11010 Aplinkos fizika 5 5 F
APASB11010 Aplinkos fizika 5 5 I
APASB11016 Aplinkos monitoringas ir fizinė tarša 5 5 F
APASB11016 Aplinkos monitoringas ir fizinė tarša 5 5 I
APASB11008 Aplinkos poveikis statiniams ir darni gamtonauda 5 5 F
APASB11008 Aplinkos poveikis statiniams ir darni gamtonauda 5 5 I
APASP11008 Aplinkos poveikis statiniams ir darni gamtonauda 5 5 F
APASP11008 Aplinkos poveikis statiniams ir darni gamtonauda 5 5 I
APASB11003 Aplinkos taršos prevencija 6 6 F
APASB11003 Aplinkos taršos prevencija 6 6 I
APASP11003 Aplinkos taršos prevencija 6 6 F
APASP11003 Aplinkos taršos prevencija 6 6 I
APASB11006 Aplinkos vertinimo informacinės technologijos 6 6 F
APASB11006 Aplinkos vertinimo informacinės technologijos 6 6 I
APASP11006 Aplinkos vertinimo informacinės technologijos 6 6 F
APASP11006 Aplinkos vertinimo informacinės technologijos 6 6 I
APASB08781 Aplinkosauginių įrenginių projektavimas 4,5 4,5 D
APASB08781 Aplinkosauginių įrenginių projektavimas 4,5 4,5 N
APASB11018 Aplinkosauginių įrenginių projektavimas 4 4 F
APASB11018 Aplinkosauginių įrenginių projektavimas 4 4 I
APASB11023 Aplinkosaugos ekonomika ir teisė 5 5 F
APASB11023 Aplinkosaugos ekonomika ir teisė 5 5 I
APASB11021 Aplinkosaugos vadyba 6 6 F
APASB11021 Aplinkosaugos vadyba 6 6 I
APASB11115 Atliekų tvarkymo ir pakartotinio naudojimo technologijos 3 3 F
APASB11115 Atliekų tvarkymo ir pakartotinio naudojimo technologijos 3 3 H
APASB11115 Atliekų tvarkymo ir pakartotinio naudojimo technologijos 3 3 I
APASB11011 Atliekų tvarkymo ir pakartotinio naudojimo technologijos 6 6 F
APASB11011 Atliekų tvarkymo ir pakartotinio naudojimo technologijos 6 6 I
APASP11011 Atliekų tvarkymo ir pakartotinio naudojimo technologijos 6 6 F
APASP11011 Atliekų tvarkymo ir pakartotinio naudojimo technologijos 6 6 I
APASB08782 Atliekų tvarkymo technologijos 7,5 7,5 D
APASB08782 Atliekų tvarkymo technologijos 7,5 7,5 N
APASB07751 Atmosferos apsauga 4,5 4,5 D
APASB07751 Atmosferos apsauga 4,5 4,5 N
APASB11012 Atmosferos apsauga 6 6 F
APASB11012 Atmosferos apsauga 6 6 I
APASP11012 Atmosferos apsauga 6 6 F
APASP11012 Atmosferos apsauga 6 6 I
APASB11037 Atsakomybė aplinkos apsaugos srityje 4 4 F
APASB11037 Atsakomybė aplinkos apsaugos srityje 4 4 I
APASB07757 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 D
APASB07757 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3 N
APASB11013 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Aplinkos apsaugos technologijos) 3 3 F
APASB11013 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Aplinkos apsaugos technologijos) 3 3 I
APASB11014 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Aplinkos apsaugos vadyba) 3 3 F
APASB11014 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Aplinkos apsaugos vadyba) 3 3 I
APASB11034 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Aplinkos apsaugos viešasis administravimas) 3 3 F
APASB11034 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Aplinkos apsaugos viešasis administravimas) 3 3 I
APASB08783 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 D
APASB08783 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7,5 7,5 N
APASB11019 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Aplinkos apsaugos technologijos) 5 5 F
APASB11019 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Aplinkos apsaugos technologijos) 5 5 I
APASB11024 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Aplinkos apsaugos vadyba) 5 5 F
APASB11024 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Aplinkos apsaugos vadyba) 5 5 I
APASB11038 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Aplinkos apsaugos viešasis administravimas) 5 5 F
APASB11038 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Aplinkos apsaugos viešasis administravimas) 5 5 I
APASB08784 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 D
APASB08784 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7,5 7,5 N
APASB11020 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Aplinkos apsaugos technologijos) 7 7 F
APASB11020 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Aplinkos apsaugos technologijos) 7 7 I
APASB11025 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Aplinkos apsaugos vadyba) 7 7 F
APASB11025 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Aplinkos apsaugos vadyba) 7 7 I
APASB11039 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Aplinkos apsaugos viešasis administravimas) 7 7 F
APASB11039 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Aplinkos apsaugos viešasis administravimas) 7 7 I
APASB11033 Bendroji aplinkos apsaugos teisė 3 3 F
APASB11033 Bendroji aplinkos apsaugos teisė 3 3 I
APASB11004 Dirvožemio ir ekosistemų apsauga 3 3 F
APASB11004 Dirvožemio ir ekosistemų apsauga 3 3 I
APASB11001 Ekologija ir aplinkotyra 3 3 F
APASB11001 Ekologija ir aplinkotyra 3 3 I
APASP11001 Ekologija ir aplinkotyra 3 3 F
APASP11001 Ekologija ir aplinkotyra 3 3 I
APASB11125 Gamtamokslinė pasaulio samprata 4 4 F
APASB11125 Gamtamokslinė pasaulio samprata 4 4 H
APASB11125 Gamtamokslinė pasaulio samprata 4 4 I
APASB07753 Gamtonauda, aplinka ir statiniai 4,5 4,5 D
APASB07753 Gamtonauda, aplinka ir statiniai 4,5 4,5 N
APASB11105 Globali aplinkos kaita 3 3 F
APASB11105 Globali aplinkos kaita 3 3 I
APASB11032 Kompleksinis projektas (Aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo viešojo administravimo srityje problemos) 6 6 F
APASB11032 Kompleksinis projektas (Aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo viešojo administravimo srityje problemos) 6 6 I
APASB11022 Kompleksinis projektas. Aplinkosauginis projektų valdymas taikant išlaidų-naudos analizę 6 6 F
APASB11022 Kompleksinis projektas. Aplinkosauginis projektų valdymas taikant išlaidų-naudos analizę 6 6 I
APASB07754 Kompleksinis projektas (Taršos sklaida atmosferoje ir jos poveikis statiniams) 4,5 4,5 D
APASB07754 Kompleksinis projektas (Taršos sklaida atmosferoje ir jos poveikis statiniams) 4,5 4,5 N
APASB11009 Kompleksinis projektas.Taršos sklaida atmosferoje ir jos poveikis statiniams. 6 6 F
APASB11009 Kompleksinis projektas.Taršos sklaida atmosferoje ir jos poveikis statiniams. 6 6 I
APASB06747 Kraštotvarka 3 3 D
APASB06747 Kraštotvarka 3 3 N
APASB11017 Kraštotvarka 3 3 F
APASB11017 Kraštotvarka 3 3 I
APASB11002 Pažintinė Praktika 3 3 F
APASB11002 Pažintinė Praktika 3 3 I
APASB11035 Specialioji aplinkos apsaugos teisė 5 5 F
APASB11035 Specialioji aplinkos apsaugos teisė 5 5 I
APASB11007 Vandenų apsauga 5 5 F
APASB11007 Vandenų apsauga 5 5 I
APASP11007 Vandenų apsauga 5 5 F
APASP11007 Vandenų apsauga 5 5 I
APASB11042 Viešojo administravimo pagrindai 4 4 F
APASB11042 Viešojo administravimo pagrindai 4 4 I
APASB11117 Žmogus ir aplinka 3 3 F
APASB11117 Žmogus ir aplinka 3 3 H
APASB11117 Žmogus ir aplinka 3 3 I
APASB11126 Žmogus ir aplinka 4 4 F
APASB11126 Žmogus ir aplinka 4 4 H
APASB11126 Žmogus ir aplinka 4 4 I

Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos

Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
APASM11051 Alternatyvi energetika 3 3 F
APASM11051 Alternatyvi energetika 3 3 I
APASM11105 Antropogeninis poveikis aplinkai 5 5 F
APASM11105 Antropogeninis poveikis aplinkai 5 5 I
APASM11107 Aplinkos apsaugos politika, teise ir ekonomika 6 6 F
APASM11107 Aplinkos apsaugos politika, teise ir ekonomika 6 6 I
APASM11003 Aplinkos apsaugos politika, teisė ir ekonomika 6 6 F
APASM11003 Aplinkos apsaugos politika, teisė ir ekonomika 6 6 I
APASM14020 Aplinkos apsaugos technologijos 7 7 F
APASM14020 Aplinkos apsaugos technologijos 7 7 I
APASM11108 Aplinkos apsaugos valdymas 8 8 F
APASM11108 Aplinkos apsaugos valdymas 8 8 I
APASM11019 Aplinkos procesų modeliavimas 6 6 F
APASM11019 Aplinkos procesų modeliavimas 6 6 I
APASM11111 Aplinkos procesų modeliavimas 7 7 F
APASM11111 Aplinkos procesų modeliavimas 7 7 I
APASM11102 Aplinkos vertinimas 5 5 F
APASM11102 Aplinkos vertinimas 5 5 I
APASM11025 Atliekų perdirbimas 7 7 F
APASM11025 Atliekų perdirbimas 7 7 I
APASM14006 Atliekų perdirbimas 7 7 F
APASM14006 Atliekų perdirbimas 7 7 I
APASM11012 Atliekų surinkimas ir deponavimas 8 8 F
APASM11012 Atliekų surinkimas ir deponavimas 8 8 I
APASM11109 Atliekų tvarkymas 8 8 F
APASM11109 Atliekų tvarkymas 8 8 I
APASM11020 Atmosferos kontrolė ir apsauga 6 6 F
APASM11020 Atmosferos kontrolė ir apsauga 6 6 I
APASM11112 Atmosferos kontrolė ir apsauga 7 7 F
APASM11112 Atmosferos kontrolė ir apsauga 7 7 I
APASM11052 Būvio ciklo vertinimas 3 3 F
APASM11052 Būvio ciklo vertinimas 3 3 I
APASM14001 Fizikinė aplinkos tarša 6 6 F
APASM14001 Fizikinė aplinkos tarša 6 6 I
APASM11023 Fizikiniai ir cheminiai procesai aplinkoje 5 5 F
APASM11023 Fizikiniai ir cheminiai procesai aplinkoje 5 5 I
APASM11031 Fizikiniai ir cheminiai procesai aplinkoje 3 3 F
APASM11031 Fizikiniai ir cheminiai procesai aplinkoje 3 3 I
APASM11022 Fizinė aplinkos tarša 7 7 F
APASM11022 Fizinė aplinkos tarša 7 7 I
APASM11011 Jonizuojančioji spinduliuotė 6 6 F
APASM11011 Jonizuojančioji spinduliuotė 6 6 I
APASM11013 Klimatologija 8 8 F
APASM11013 Klimatologija 8 8 I
APASM11004 Magistro baigiamasis darbas 1 (Aplinkos apsaugos inžinerija) 3 3 F
APASM11004 Magistro baigiamasis darbas 1 (Aplinkos apsaugos inžinerija) 3 3 I
APASM11104 Magistro baigiamasis darbas 1 (Aplinkos apsaugos vadyba ir švarioji gamyba) 3 3 F
APASM11104 Magistro baigiamasis darbas 1 (Aplinkos apsaugos vadyba ir švarioji gamyba) 3 3 I
APASM11005 Magistro baigiamasis darbas 1 (Aplinkos ir klimato inžinerija) 3 3 F
APASM11005 Magistro baigiamasis darbas 1 (Aplinkos ir klimato inžinerija) 3 3 I
APASM11006 Magistro baigiamasis darbas 1 (Atliekų tvarkymo technologija) 3 3 F
APASM11006 Magistro baigiamasis darbas 1 (Atliekų tvarkymo technologija) 3 3 I
APASM11007 Magistro baigiamasis darbas 2 (Aplinkos apsaugos inžinerija) 3 3 F
APASM11007 Magistro baigiamasis darbas 2 (Aplinkos apsaugos inžinerija) 3 3 I
APASM11110 Magistro baigiamasis darbas 2 (Aplinkos apsaugos vadyba ir švarioji gamyba) 3 3 F
APASM11110 Magistro baigiamasis darbas 2 (Aplinkos apsaugos vadyba ir švarioji gamyba) 3 3 I
APASM11008 Magistro baigiamasis darbas 2 (Aplinkos ir klimato inžinerija) 3 3 F
APASM11008 Magistro baigiamasis darbas 2 (Aplinkos ir klimato inžinerija) 3 3 I
APASM11009 Magistro baigiamasis darbas 2 (Atliekų tvarkymo technologija) 3 3 F
APASM11009 Magistro baigiamasis darbas 2 (Atliekų tvarkymo technologija) 3 3 I
APASM11016 Magistro baigiamasis darbas 3 (Aplinkos apsaugos inžinerija) 3 3 F
APASM11016 Magistro baigiamasis darbas 3 (Aplinkos apsaugos inžinerija) 3 3 I
APASM11114 Magistro baigiamasis darbas 3 (Aplinkos apsaugos vadyba ir švarioji gamyba) 3 3 F
APASM11114 Magistro baigiamasis darbas 3 (Aplinkos apsaugos vadyba ir švarioji gamyba) 3 3 I
APASM11017 Magistro baigiamasis darbas 3 (Aplinkos ir klimato inžinerija) 3 3 F
APASM11017 Magistro baigiamasis darbas 3 (Aplinkos ir klimato inžinerija) 3 3 I
APASM11018 Magistro baigiamasis darbas 3 (Atliekų tvarkymo technologija) 3 3 F
APASM11018 Magistro baigiamasis darbas 3 (Atliekų tvarkymo technologija) 3 3 I
APASM11040 Magistro baigiamasis darbas 4 (Aplinkos apsaugos inžinerija) 30 30 F
APASM11040 Magistro baigiamasis darbas 4 (Aplinkos apsaugos inžinerija) 30 30 I
APASM11120 Magistro baigiamasis darbas 4 (Aplinkos apsaugos vadyba ir švarioji gamyba) 30 30 F
APASM11120 Magistro baigiamasis darbas 4 (Aplinkos apsaugos vadyba ir švarioji gamyba) 30 30 I
APASM11041 Magistro baigiamasis darbas 4 (Aplinkos ir klimato inžinerija) 30 30 F
APASM11041 Magistro baigiamasis darbas 4 (Aplinkos ir klimato inžinerija) 30 30 I
APASM11042 Magistro baigiamasis darbas 4 (Atliekų tvarkymo technologija) 30 30 F
APASM11042 Magistro baigiamasis darbas 4 (Atliekų tvarkymo technologija) 30 30 I
APASM11002 Poveikio aplinkai vertinimas 6 6 F
APASM11002 Poveikio aplinkai vertinimas 6 6 I
APASM11113 Poveikio aplinkai vertinimas 5 5 F
APASM11113 Poveikio aplinkai vertinimas 5 5 I
APASM11050 Poveikio aplinkai vertinimas 4 4 F
APASM11050 Poveikio aplinkai vertinimas 4 4 I
APASM11021 Radiacinė aplinkotyra ir sauga 5 5 F
APASM11021 Radiacinė aplinkotyra ir sauga 5 5 I
APASM11032 Radiacinė aplinkotyra ir sauga 3 3 F
APASM11032 Radiacinė aplinkotyra ir sauga 3 3 I
APASM11024 Radioaktyvių atliekų tvarkymo technologijos 5 5 F
APASM11024 Radioaktyvių atliekų tvarkymo technologijos 5 5 I
APASM11033 Radioaktyvių atliekų tvarkymo technologijos 3 3 F
APASM11033 Radioaktyvių atliekų tvarkymo technologijos 3 3 I
APASM11106 Subalansuotoji pramonės plėtra 5 5 F
APASM11106 Subalansuotoji pramonės plėtra 5 5 I
APASM11103 Švaresnė gamyba 6 6 F
APASM11103 Švaresnė gamyba 6 6 I
APASM11010 Švarios technologijos 6 6 F
APASM11010 Švarios technologijos 6 6 I
APASM11001 Taikomoji aplinkosauga 6 6 F
APASM11001 Taikomoji aplinkosauga 6 6 I

2014 metų baigiamųjų darbų anotacijos

2014 metų baigiamųjų darbų anotacijos
Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo tipas (B,M) Baigiamojo darbo vadovas Anotacija (lietuvių k.) Anotacija (užsienio k.)
Kristina Aušraitė Gyvenamojo namo su atsinaujinančiais energijos šaltiniais aplinkosauginiai tyrimai ir modeliavimas M Egidijus Petraitis Anotacija Anotacija
Aušra Nausėdienė Biofiltro, pripildyto nendrių įkrova, tyrimai ir vertinimas M Rasa Vaiškūnaitė Anotacija Anotacija
Odeta Balčiūnaitė Anglies monoksido šalinimo iš degimo išmetimo dujų su CuO – Cr2O3 katalizatoriumi ekperimentiniai tyrimai M Saulius Vasarevičius Anotacija Anotacija
Donata Michnevičiūtė Akustinės sienelės įtaka anglies monoksido sklaidai, tyrimai ir modeliavimas M Albertas Venslovas Anotacija Anotacija
Giedrius Juozaponis Aplinkos meteorologinių sąlygų įtakos kartingų skleidžiamam triukšmui tyrimas bei modeliavimas M Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija
Raminta Kaušylaitė Lakiųjų organinių junginių emisijų iš buitinių nuotekų surinkimo sistemų tyrimai ir vertinimas M Mantas Pranskevičius Anotacija Anotacija
Dovilė Norvilaitė Įvairių medžiagų triukšmo slopinimo sienelių, esant skirtingai temperatūrai, efektyvumo tyrimai M Tomas Januševičius Anotacija Anotacija
Indrė Liberytė Sunkiųjų metalų (Cr, Cd, Ni) koncetracijų kaita ir jų bioakumuliacija Kalifornijos sliekuose nuotekų dumblo vermikompostavimo proceso metu M Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Galina Čelpanovskaja Aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas UAB "Utenos mėsa" B Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija
Julita Šilinskaitė Bioanglies gebos adsorbuoti sunkiųjų metalų jonus iš skystosios fazės tyrimai ir vertinimas M Edita Baltrėnaitė Anotacija Anotacija
Elnara Fatajeva Bioaktyviųjų kapsulių, skirtų naftos angliavandenilių skaidymui, kūrimas ir tyrimas M Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Egidijus Baliukas Cilindrinio daugiakanalio dviejų lygių ciklono tyrimai ir taikymas M Pranas Baltrėnas Anotacija Anotacija
Asta Strėlkutė Kelių priežiūrai žiemą naudojamo bišofito poveikio žoliniams augalams tyrimas ir analizė M Jolita Bradulienė Anotacija Anotacija
Kristina Šiaučiūnaitė Metalų pernašos į paprastąją pušį (Pinus Sylvestris L.) naftos perdirbimo įmonės įtakos zonoje tyrimai ir vertinimas M Edita Baltrėnaitė Anotacija Anotacija
Anžela Vrublevska Dirvožemio, tręšiamo nuotekų dumblu, kokybės ir anglies dioksido emisijų pokyčių tyrimas bei vertinimas M Mantas Pranskevičius Anotacija Anotacija
Giedrė Jakštaitė Oro valymo biofiltro, taikant skirtingas polimerines įkrovas, eksperimentiniai tyrimai ir vertinimas M Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Justina Danilenkaitė Aerodinaminių daugiakanalio spiralinio ciklono procesų modeliavimas M Egidijus Petraitis Anotacija Anotacija
Diana Platova Spiralinio daugiakanalio ciklono tyrimai ir taikymas M Pranas Baltrėnas Anotacija Anotacija
Kristina Stomaitė Biodujų valymo nuo sieros vandenilio ir amoniako, taikant adsorbcinį oro valymo metodą, tyrimai ir vertinimas M Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Juneta Vitkauskaitė Metano pokyčių uždarytame sąvartyne tyrimas ir vertinimas M Saulius Vasarevičius Anotacija Anotacija
Janina Tarvydaitė Azoto dioksido sklaidos prie automobilių kelių tyrimai ir vertinimas M Agnė Kazlauskienė Anotacija Anotacija
Jovita Bubėnaitė Švino šalinimo iš vandens durpėmis tyrimai ir vertinimas M Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Agnė Gulbinienė Sąvartyno filtrato panaudojimas energetinių augalų auginimui B Kristina Bazienė Anotacija Anotacija
Veronika Bankovskaja Aplinkosauginių - vadybinių priemonių taikymas UAB "Lemminkainen Lietuva" B Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Adelė Sakalauskaitė Biodujų jėgainės diegimas įmonėje UAB "Berka" B Antonas Misevičius Anotacija Anotacija
Karolis Zairys UAB "Jurbarko vandenys" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Mantas Pranskevičius Anotacija Anotacija
Karina Onufrijeva Aplinkosauginių priemonių diegimas greitkelyje Vilnius - Kaunas B Tomas Januševičius Anotacija Anotacija
Paulius Kaušylas Triukšmo ir vibracijos mažinimas ir vadybinių priemonių taikymas UAB "STROPUVA" B Albertas Venslovas Anotacija Anotacija
Marius Bilinavičius Gamybos atliekų apdorojimo ir pakartotinio panaudojimo galimybės AB "Vilniaus gelžbetoninių konstrukcijų gamykla Nr. 3" B Eglė Marčiulaitienė Anotacija Anotacija
Agnė Babelytė Aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas UAB "Somlita" B Tomas Januševičius Anotacija Anotacija
Agnė Kalamažnikaitė Horizontalios konstrukcijos bioreaktoriaus diegimas galvijų ūkyje B Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Eglė Rimaitė Geriausiai prieinamų gamybos būdų taikymas cukraus gamybos pramonėje B Egidijus Petraitis Anotacija Anotacija
Eglė Budriūtė Aplinkosauginių - vadybinių priemonių taikymas valant gruntą nuo naftos produktų B Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Eglė Kniežaitė Kurklių miestelio aplinkosauginės būklės vertinimas B Kristina Bazienė Anotacija Anotacija
Lina Prušinskaitė Inovatyvių aplinkosauginių inžinerinių sprendimų diegimas atnaujinant daugiabučius namus B Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Rūta Birgėlaitė Techninių priemonių taikymas Siesarties upėje lašišinių žuvų migracijai B Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija
Artūr Selezniov AB "Vingriai" galvaninio baro keliamos taršos vertinimas ir mažinimas B Žilvinas Venckus Anotacija Anotacija
Auksė Bratkauskaitė Inžinerinių aplinkosauginių įrenginių įruošimas Agluonos upėje žuvų migracijai B Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija
Erika Lesnikova UAB "Feliksnavis" aplinkosauginės būklės tyrimas ir tašos mažinimas B Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija
Gerda Žilėnaitė Biojėgainės taikymas individualiame ūkyje B Tomas Januševičius Anotacija Anotacija
Greta Šileikytė Sąvartyno filtrato panaudojimas ruloninės vejos auginimui B Kristina Bazienė Anotacija Anotacija
Indrė Ruškytė Triukšmo mažinimo galimybės gyvenamųjų daugiabučių namų rajone B Albertas Venslovas Anotacija Anotacija
Indrė Burbulytė AB ,,Anykščių kvarcas" aplinkosauginės - vadybinės būklės vertinimas ir taršos mažinimas B Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija
Laura Karaliūtė Aplinkosauginės būklės UAB "Vakarų cinkas" vertinimas ir taršos mažinimo priemonių diegimas B Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija
Linas Staliūnas Eksploatuoti netinkamų pabėgių tvarkymo technologijų įvertinimas tvarios plėtros kontekste B Edita Baltrėnaitė Anotacija Anotacija
Lukas Mackevičius Aplinkos apsaugos analizė ir vadybinių sistemų taikymas UAB "Molėtų šiluma" B Rasa Vaiškūnaitė Anotacija Anotacija
Simas Grigas Nuotekų dumblo apdorojimo įrenginių Tauragės miesto nuotekų valykloje diegimas ir aplinkosauginis vertinimas B Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Tomas Mažulis Nuotekų dumblo ir gyvulininkystės atliekų panaudojimo galimybės Širvintų miestelyje B Antonas Misevičius Anotacija Anotacija
Angelė Jasinskaitė Švaresnės gamybos ir aplinkos vadybos priemonių diegimas UAB "Vilniaus energija" B Agnė Kazlauskienė Anotacija Anotacija
Eurika Buniutė Oro valymo įrenginių diegimas UAB "Radviliškio šiluma" B Jolita Bradulienė Anotacija Anotacija
Jovita Pladaitė Aplinkosauginių priemonių taikymas įmonėje UAB "Narbutas furniture company" B Aleksandras Chlebnikovas Anotacija Anotacija
Julija Paguba Ignalinos AE 2-ojo bloko avarinės aušinimo sistemos išmontavimo ir dezaktyvacijos proceso taršos vertinimas ir gerinimas B Žilvinas Venckus Anotacija Anotacija
Julija Šukevič Geležinkelio transporto keliamo triukšmo mažinimo priemonių, Lentvario mieste, diegimas B Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija
Jūratė Montvilaitė UAB "Vakarų metalgama" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Žilvinas Venckus Anotacija Anotacija
Kamilė Vadopalaitė Alternatyvių aplinkosauginių priemonių taikymas kelių apšvietimo ir paviršinių nuotekų sistemos tobulinimui B Mantas Pranskevičius Anotacija Anotacija
Mantas Pupšys Inovatyvių inžinerinių sprendimų taikymas plastiko atliekų perdirbimo srityje B Eglė Marčiulaitienė Anotacija Anotacija
Vilius Rakickas Aplinkosauginės būklės vertinimas ir taršos mažinimas reklaminės produkcijos gamybos įmonėje B Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija
Vilius Stanionis Nuotekų dumblo tvarkymo technologijų tobulinimas ir būvio ciklo vertinimas Marijampolės nuotekų valykloje B Albertas Venslovas Anotacija Anotacija
Živilė Gečaitė Maisto atliekų surinkimo iš daugiabučių namų sistemos kūrimas ir aplinkosauginis vertinimas B Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Aivaras Rimkevičius UAB "Scandye" nuotekų valymo įrenginių analizė, vertinimas ir vadybinių priemonių taikymas B Jolita Bradulienė Anotacija Anotacija
Donatas Puzeris UAB "Arvi cukrus" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Aleksandras Chlebnikovas Anotacija Anotacija
Ernesta Bružaitė Šliuzo tipo žuvitakio įruošimas Jūros upėje žuvų migracijai B Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija
Karolis Bužinskas Kombinuotų saulės ir vėjo jėgainių diegimas pajūrio zonoje B Albertas Venslovas Anotacija Anotacija
Modesta Lingytė AB "Anykščių vynas" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Antonas Misevičius Anotacija Anotacija
Mykolas Fominas Aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas UAB "Lakaja" B Albertas Venslovas Anotacija Anotacija
Paulius Petrauskas AB "Lietkabelis" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Aleksandras Chlebnikovas Anotacija Anotacija
Raminta Raškauskaitė Geriausi prieinami gamybos būdai valant chemijos pramonės nuotekas ir panaudotas dujas B Agnė Kazlauskienė Anotacija Anotacija
Rapolas Kregždys Linksmakalnio gyvenvietės susidarančių atliekų vertinimas ir tvarkymo gerinimas B Kristina Bazienė Anotacija Anotacija
Skaistė Kraulaidytė UAB "Varėnos pienelis" aplinkosauginių technologijų vertinimas ir vadybinių priemonių taikymas B Rasa Vaiškūnaitė Anotacija Anotacija
Eligijus Gelžinis Nuotekų dumblo apdorojimo technologijų diegimas Gaudikaičių gyvenvietės nuotekų valykloje B Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Irmantas Banys Aplinkosauginių technologijų diegimas UAB "Švarūnė" B Eglė Marčiulaitienė Anotacija Anotacija
Kastytis Žuromskas UAB "Parama" aplinkosauginės būklės gerinimas ir vadybinių priemonių taikymas B Aleksandras Chlebnikovas Anotacija Anotacija
Kęstutis Smulkys Šilų gyvenvietės aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Kristina Bazienė Anotacija Anotacija
Modestas Jurelė Bioanglies panaudojimo paviršinėms nuotekoms valyti kompleksiniu būdu įvertinimas B Edita Baltrėnaitė Anotacija Anotacija
Vitalija Šinkevičiūtė Sąvartyno filtrato recirkuliacinės sistemos diegimas B Kristina Bazienė Anotacija Anotacija
Margarita Narmontaitė Aplinkosauginių įrenginių diegimas UAB "Malsena plius" B Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Skirmantė Dragūnaitė Aplinkosauginių technologijų diegimas metalų apdorojimo pramonėje B Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Neringa Labanauskaitė Valymo įrenginių įdiegimas ir triukšmo mažinimas UAB "Akytbetonio gaminiai" B Antonas Misevičius Anotacija Anotacija
Karolis Gardžiulis Aplinkosauginių - ekonominių rodiklių vertinimas ir gerinimas UAB "Švyturys-Utenos alus" B Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Andrius Zubrickas Aplinkosauginių - vadybinių priemonių taikymas AB "Vilkyškių pieninė" B Žilvinas Venckus Anotacija Anotacija
Goda Kajutytė Aplinkosauginiai vadybiniai sprendimai VĮ "Utenos regiono keliai" prižiūrint magistralinį kelią Vilnius - Utena A14 B Agnė Kazlauskienė Anotacija Anotacija
Monika Rasinskaitė Vadybinių priemonių taikymas ir kvapų mažinimo technologijų diegimas UAB "Biodegra" B Eglė Marčiulaitienė Anotacija Anotacija
Ieva Libikaitė Medienos drožlių plokščių cecho išmetamų teršalų į atmosferą technologijų modernizavimas B Egidijus Petraitis Anotacija Anotacija
Urtė Pajaujytė Nuotekų valymo įrenginių diegimas ir vadybinių priemonių taikymas AB "Puntukas" B Eglė Marčiulaitienė Anotacija Anotacija
Mantas Danila Aplinkosauginės būklės vertinimas bei gerinimas kalcio amonio nitrato ceche AB "Achema" B Albertas Venslovas Anotacija Anotacija
Ingrida Pečiukaitytė Geriausiai prieinami gamybos būdai individualiame gyvulininkystės ir augalininkystės ūkyje B Žilvinas Venckus Anotacija Anotacija
Justina Milerytė Bioskaidžių atliekų šalinimo būdas ir vadybinių priemonių taikymas Obelių spirito varykloje, AB "Vilniaus degtinė" filialas B Rasa Vaiškūnaitė Anotacija Anotacija
Giedrė Veličkaitė Autotransporto kietųjų dalelių sklaidos bei poveikio klimatui tyrimas ir vertinimas M Mantas Pranskevičius Anotacija Anotacija
Rasa Volungevičienė Elektronikos plokščių pelenų tyrimai ir jų pavojingumo vertinimas M Tomas Januševičius Anotacija Anotacija
Rūta Mocevičiūtė Sunkiųjų metalų išvalymo iš mechaniškai apdorotų komunalinių atliekų bioskaidžiosios dalies, taikant valgomąjį pievagrybį (Agaricus campestris), eksperimentiniai tyrimai ir vertinimas M Eglė Marčiulaitienė Anotacija Anotacija
Aleksandrs Lazdans Metanizacijos proceso tyrimai M Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija
Arita Kreslina Biologinių atliekų tvarkymo scenarijaus Latvijoje vertinimas: gyvenimo ciklo požiūris M Kristina Bazienė Anotacija Anotacija
Ieva Pakere Mažai anglies išmetanti žematemperatūrė centralizuoto šildymo sistema M Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Edite Kamendere Renovuotam gyvenamam pastatui skirtos mechaninės vėdinimo sistemos su šilumos atgavimu analizė M Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija
Karlis Gičevskis Energijos metabolizmo integracijos į miesto atsparumą vertinimas: metodologinis požiūris M Rasa Vaiškūnaitė Anotacija Anotacija
Dace Eihvalde Mažai anglies generuojančios energinės atliekos: fizikinės savybės M Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Krista Klavina Žemos temperatūros biomasės džiovinimas, kaip atsinaujinančiųjų energijos šaltinių ir atliekų šilumos naudojimo sprendimas M Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Mikelis Dzikevičs Saulės energijos kaupimo terminėje sluoksninės fazių kaitos medžiagoje skaitinis modeliavimas M Vaidotas Vaišis Anotacija Anotacija
Laura Pastare Darnaus panaudojimo makro dumblių biodujų gamybai daugiakriterė analizė Latvijoje M Edita Baltrėnaitė Anotacija Anotacija
Ilze Podniece Pramonės simbiozės Valmiera regione, Latvijoje, galimybės M Saulius Vasarevičius Anotacija Anotacija

2013 metų baigiamųjų darbų anotacijos

2013 metų baigiamųjų darbų anotacijos
Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo tipas (B,M) Baigiamojo darbo vadovas Anotacija (lietuvių k.) Anotacija (užsienio k.)
Rūta Bražėnė Sirutėnų gyvenvietės nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių projektavimas B Violeta Bolutienė Anotacija Anotacija
Irina Kačinskaja Sąvartyno filtrato savybių eksperimentiniai tyrimai ir jas veikiančių sąlygų įvertinimas M Saulius Vasarevičius Anotacija Anotacija
Aurelija Daunorienė Aplinkosauginės būklės vertinimas medžio apdirbimo pramonėje B Edita Baltrėnaitė Anotacija Anotacija
Robertas Valčiukas Mikrodumblių tyrimas ir pritaikymas nuotekoms valyti M Pranas Baltrėnas Anotacija Anotacija
Skaistė Sabaliauskaitė Oro ir nuotekų valymo įrenginių diegimas UAB "Garsų pasaulis" B Eglė Marčiulaitienė Anotacija Anotacija
Kristina Aušraitė Gyvenamojo namo su atsinaujinančiais energijos šaltiniais aplinkosauginiai tyrimai ir modeliavimas M Petras Vaitiekūnas Anotacija Anotacija
Aleksandra Milaknytė Tekstilės medžiagų panaudojimo oro biofiltracijos procese tyrimai ir vertinimas M Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Eugenija Kirkliauskaitė Fabijoniškių tyliosios-viešosios zonos tyrimai ir apsaugos nuo triukšmo būdai M Egidijus Petraitis Anotacija Anotacija
Viktorija Malenko Aplinkosauginių biotechnologijų diegimas UAB ,,Zujų paukštynas" B Eglė Marčiulaitienė Anotacija Anotacija
Rasa Akelaitytė Greičio ribojimo kalnelių daroma įtaka automobilių keliamam triukšmui ir dėl to padidėjusios automobilių taršos poveikis klimato kaitai M Tomas Januševičius Anotacija Anotacija
Kristina Skemundrytė Oro valymo nuo sieros junginių tyrimai ir vertinimas taikant biofiltrą su durpių įkrova M Rasa Vaiškūnaitė Anotacija Anotacija
Joana Grigelevičiūtė Vandens taršos sunkiaisiais metalais poveikio žuvims eksperimentiniai tyrimai ir taršos akumuliacijos įvertinimas M Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija
Erika Streckytė Radono aktyvumo koncentracijos patalpose priklausomybės nuo aplinkos temperatūros tyrimas ir vertinimas M Donatas Butkus Anotacija Anotacija
Tadas Lukauskas Konteineriuose surenkamų komunalinių atliekų skleidžiamo kvapo tyrimai ir vertinimas M Eglė Marčiulaitienė Anotacija Anotacija
Juta Ibianskaitė AB ,,Lietuvos elektrinė" mazuto degimo proceso atliekų užterštumo tyrimas ir vertinimas M Donatas Butkus Anotacija Anotacija
Roberta Ginkutė Kapiliarumo poveikio biofiltro drėkinimui tyrimas ir modeliavimas M Petras Vaitiekūnas Anotacija Anotacija
Agnė Daukševičiūtė Difuzinių ėmiklių galimybių tyrimai H2S kiekybiniam vertinimui dirvožemio dujose M Saulius Vasarevičius Anotacija Anotacija
Simona Butkutė Biogeninių medžiagų kitimo tyrimai ir analizė Šventosios upėje vertinant sezoniškumą ir teršalų apkrovą M Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Agnė Kazlauskaitė Pelenų ir pulpos panaudojimo dirvožemio erozijai mažinti tyrimai M Violeta Bolutienė Anotacija Anotacija
Milda Čiapaitė Būstų renovacijos įtakos pastatų vidaus aplinkai tyrimas ir vertinimas M Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija
Valdonė Gerybaitė Neaustinių medžiagų filtravimo efektyvumo tyrimai ir vertinimas M Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Kęstutis Mačaitis Buitinių prietaisų elektromagnetinių laukų tyrimai ir vertinimas M Pranas Baltrėnas Anotacija Anotacija
Andrius Vaičiūnas Aplinkosauginių ir vadybinių priemonių taikymas UAB "Ukmergės keliai" B Aleksandras Chlebnikovas Anotacija Anotacija
Ana Avižen UAB "Lietpak" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija
Renata Griškėnienė Aplinkosauginų priemonių diegimas UAB "Rokvesta" Bajorų atliekų tvarkymo centre B Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Stasys Skukauskas Švenčionėlių gyvenvietės aplinkosauginės problemos ir jų sprendimo būdai B Violeta Bolutienė Anotacija Anotacija
Jolita Šėmienė Utenos regiono atliekų tvarkymo centro aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Mantas Pranskevičius Anotacija Anotacija
Loreta Vysocka Dainavos kaimo buitinių nuotekų valymo įrenginių modernizavimas B Jurgis Mažuolis Anotacija Anotacija
Toma Kvedaravičiūtė Geležinkelio transporto keliamo triukšmo Paneriuose vertinimas ir mažinimo priemonių diegimas B Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija
Igoris Gerasimuk UAB "FLT Jets" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Aurimas Jokubauskas Aplinkosauginių technologijų taikymas komunalinių atliekų sąvartyne B Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Jolanta Vaitonienė Biodujų jėgainės įdiegimas mišriuose ūkiuose, panaudojant vietines atliekas B Jurgis Mažuolis Anotacija Anotacija
Asta Venckutė Buitinių nuotekų valymo įrenginių ir aplinkosauginių priemonių diegimas Mažonų gyvenvietėje B Aleksandras Chlebnikovas Anotacija Anotacija
Vaidotas Danila Geriausiai prieinamo gamybos būdo taikymas Lazdijų regioninės katilinės aplinkosauginei situacijai gerinti B Egidijus Petraitis Anotacija Anotacija
Vilma Boguševičiūtė Autotransporto keliamos taršos vertinimas ir aplinkosauginės būklės gerinimas Kretingoje (Žemaitės alėjoje) B Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija
Simona Urbonaitė Bioskaidžių atliekų kompostavimo technologijų diegimas Gargždų mieste B Žilvinas Venckus Anotacija Anotacija
Gintarė Gasytė Biokuro gamybos proceso aplinkosauginės būklės vertinimas ir taršos mažinimas UAB "Granulta" B Mantas Pranskevičius Anotacija Anotacija
Pranas Jankaitis Šiaudų granuliavimo technologijos aplinkosauginis vertinimas ir gerinimas ŽŪB "TĖVIŠKĖ" B Eglė Marčiulaitienė Anotacija Anotacija
Dainius Daučionas Naftos produktais užterštos UAB "SCT Lubricants" teritorijos grunto valymo techniniai sprendimai B Vaidotas Vaišis Anotacija Anotacija
Margarita Marija Žukauskaitė Komunalinių atliekų rūšiavimo technologijos ir aplinkosauginių įrenginių diegimas regioniniame Lapių sąvartyne B Aleksandras Chlebnikovas Anotacija Anotacija
Edgar Choroševič Aplinkosauginių-vadybinių priemonių taikymas valant nafta užterštus požeminius vandenis B Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Neringa Stasytė Bioskaidžių atliekų perdirbimo technologijų diegimas individualiame ūkyje B Jurgis Mažuolis Anotacija Anotacija
Sabina Gavelytė Bioanglies gamybos vertinimas darniosios plėtros kontekste B Edita Baltrėnaitė Anotacija Anotacija
Grėtė Buivydaitė Aplinkosauginių-ekonominių rodiklių vertinimas ir gerinimas UAB "Žalvaris" B Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Agnė Urbanavičiūtė Venciūnų gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių modernizavimas ir nuotekų dumblo panaudojimo galimybės B Antonas Misevičius Anotacija Anotacija
Edgaras Neviera UAB "LITESKO" filialo "Druskininkų šiluma" lietaus nuotekų panaudojimas gamybos procese bei vadybinių problemų sprendimas B Jurgis Mažuolis Anotacija Anotacija
Jurgita Seniūnaitė Alytaus regioninio atliekų sąvartyno mišrių komunalinių atliekų tvarkymas pirolizės būdu B Violeta Bolutienė Anotacija Anotacija
Gintaras Kildanovič Dėveniškių miestelio nuotekų valymo įrenginių modernizavimas ir aplinkosauginės būklės vertinimas B Kristina Bazienė Anotacija Anotacija
Julija Pečkytė Grunto ir gruntinio vandens valymo technologijų diegimas naftos produktų terminale B Albertas Venslovas Anotacija Anotacija
Modesta Cibulskaitė Alternatyvių technologijų diegimas medienos apdirbimo pramonėje B Violeta Bolutienė Anotacija Anotacija
Elena Rudokaitė Oro valymo įrenginių modernizavimas ir triukšmo mažinimas UAB "Paroc" B Albertas Venslovas Anotacija Anotacija
Gintarė Gudonavičiūtė Plastiko atliekų tvarkymo technologijos bei jų diegimas Vilniaus rajone B Mantas Pranskevičius Anotacija Anotacija
Rūta Vaičiulytė Energijos gavybos galimybės apdorojant Kelmės rajono nuotekų valyklose susidarantį nuotekų dumblą B Žilvinas Venckus Anotacija Anotacija
Lygita Makaravičiūtė UAB "Matuizų dujų silikatas" aplinkosauginių įrenginių diegimas B Jolita Bradulienė Anotacija Anotacija
Tomas Naruševičius Antrinių žaliavų panaudojimas įrengiant Alytaus sąvartyno kitas sekcijas B Kristina Bazienė Anotacija Anotacija
Eglė Stakeliūnaitė Smulkintų padangų naudojimas Šiaulių regioninio sąvartyno drenažo sluoksniui formuoti B Kristina Bazienė Anotacija Anotacija
Emilija Šaulytė Aplinkosauginių ir vadybinių problemų sprendimas diegiant kompostavimo technologiją Klaipėdos regione B Antonas Misevičius Anotacija Anotacija
Kotryna Laucytė UAB "Daivida" aplinkosauginės būklės gerinimas B Eglė Marčiulaitienė Anotacija Anotacija
Agnė Jakštaitė UAB KJKK "BEGA" krovinių terminalo aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Mantas Pranskevičius Anotacija Anotacija
Edita Juškaitė Individualaus namo renovavimas diegiant alternatyvius energijos šaltinius B Tomas Januševičius Anotacija Anotacija
Inga Januškevičiūtė Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra Šiaulių regione B Tomas Januševičius Anotacija Anotacija
Linas Karmonas UAB "Švenčionių vaistažolės"oro valymo įrenginių diegimas ir vadybinių priemonių taikymas B Jolita Bradulienė Anotacija Anotacija
Edmundas Bonikatas Mažosios nuotekų valyklos modernizacija Gelvonų miestelyje B Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Ernesta Valeikaitė Nuotekų dumblo utilizavimo technologijų diegimas Anykščių rajone B Žilvinas Venckus Anotacija Anotacija
Andrius Strazdas Navikų gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas B Jurgis Mažuolis Anotacija Anotacija
Paulius Šomka Biodujų jėgainės projektavimas ir diegimas individualiame ūkyje B Antonas Misevičius Anotacija Anotacija
Denas Bacevičius Gyvulininkystės ūkyje diegiamos biojėgainės išlaidų-naudos analizė B Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Karolina Labulytė Aplinkosauginių technologijų diegimas degalinėje B Eglė Marčiulaitienė Anotacija Anotacija
Vaidotas Klemka AB "Dvarčionių keramika" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Kristina Bazienė Anotacija Anotacija
Eimantė Čebatoriūnaitė Vandens valymo įrenginių modernizavimas Leipalingio gyvenvietėje B Egidijus Petraitis Anotacija Anotacija
Ieva Apanavičiūtė Inžinerinių priemonių įdiegimas Širvintos upėje, žuvų migracijai pagerinti B Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija
Evaldas Balčius Aplinkosauginių įrenginių diegimas "AB Linas" B Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Rasa Tunkytė Biodegalų gamybos UAB "Biomotorai" aplinkosaugos veiksmingumo įvertinimas B Žilvinas Venckus Anotacija Anotacija
Eglė Kiaunytė Dirvožemio anglies atsargų pokyčiai užterštose teritorijose M Mantas Pranskevičius Anotacija Anotacija
Gintarė Sauliutė Sunkiųjų metalų kaupimosi lašišų Salmo salar L. audiniuose eksperimentiniai tyrimai M Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija
Rasa Eivienė Triukšmo sklaidos vėjo jėgainių parke tyrimas ir vertinimas M Donatas Butkus Anotacija Anotacija
Mark Tatol Sudotėlio ežero dugno nuosėdų užterštumo sunkiaisiais metalais tyrimai ir vertinimas M Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Monika Bartkevičiūtė Orlaivių skleidžiamo triukšmo gyvenamoje aplinkoje tyrimas ir vertinimas M Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija

2012 metų baigiamųjų darbų anotacijos

2012 metų baigiamųjų darbų anotacijos
Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo tipas (B,M) Baigiamojo darbo vadovas Anotacija (lietuvių k.) Anotacija (užsienio k.)
Ignas Šakys Molėtų miesto aplinkosauginės būklės vertinimas ir nuotekų valymo įrenginių modernizavimas B Egidijus Petraitis Anotacija Anotacija
Julius Jarašūnas Kairių nuotekų valyklos rekonstrukcija B Vaidotas Vaišis Anotacija Anotacija
Olesia Dorovskaja Atliekų iš plastiko panaudojimas triukšmo slopinimo konstrukcijose M Petras Vaitiekūnas Anotacija Anotacija
Edita Lukoševičiūtė Priemonių vandens taršos mažinimui įdiegimas UAB "Vičiūnai ir partneriai" B Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Inga Prašmuntaitė Komunalinių atliekų bioskaidžios dalies komposto tyrimai ir jos panaudojimas kelkraščių šlaitų vandens erozijai mažinti M Violeta Bolutienė Anotacija Anotacija
Agata Valinčienė UAB "LIO" taršos įvertinimas ir aplinkosauginių rodiklių gerinimas B Egidijus Petraitis Anotacija Anotacija
Linas Bacvinka Individualiame ūkyje susidarančių šalutinių gyvūninių produktų atliekų tvarkymo aplinkosauginis vertinimas B Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Nora Turkienė Nuotekų dumblo panaudojimo biokuro gamyboje eksperimentiniai tyrimai ir aplinkosauginis vertinimas M Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Mantas Jonėnas Vyžuonų miestelio nuotekų valyklos aplinkosauginės būklės gerinimas B Mantas Pranskevičius Anotacija Anotacija
Renata Mikalauskienė Radionuklidų kaupimosi daržovėse tyrimai ir vertinimas M Donatas Butkus Anotacija Anotacija
Justina Rakauskaitė Oro ir nuotekų valymo įrenginių diegimas UAB "Lanksti linija" B Inga Jakštonienė Anotacija Anotacija
Kristina Andrijauskienė AB "Eurovia Lietuva" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija
Marius Stankevičius UAB "Utenos Gelžbetonis" technologinio proceso vertinimas ir modernizavimas B Justyna Kozlovska Anotacija Anotacija
Nerijus Vilimas Biodujų jėgainės diegimas VŠĮ "Alantos technologijos ir verslo mokykla" B Antonas Misevičius Anotacija Anotacija
Justina Venckevičiūtė Nuotekų valyklos įrengimas Sudeikių miestelyje B Antonas Misevičius Anotacija Anotacija
Aleksandras Chlebnikovas Šešiakanalio ciklono eksperimentiniai tyrimai ir tobulinimas M Pranas Baltrėnas Anotacija Anotacija
Renata Spiečiūtė Oro valymo biofiltro su polimerine įkrova eksperimentiniai tyrimai ir vertinimas M Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Tadas Batavičius Atliekų perdengimo sluoksnių įtakos išsiskiriančių kvapų mažinimui tyrimai ir vertinimas M Saulius Vasarevičius Anotacija Anotacija
Laura Margenytė Klimato kaitos įtakos paviršinių vandenų eutrofikacijos procesams tyrimai ir vertinimas M Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Neringa Mikelsonaitė Oro užterštumo SO2 tyrimai naudojant bioindikacinius metodus M Jolita Bradulienė Anotacija Anotacija
Regina Peciukonis UAB "Markučiai" Vilniaus padalinio aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Albertas Venslovas Anotacija Anotacija
Justas Samosionokas Daugiacilindrinių katalizatorių, oro valymui nuo azoto oksidų, eksperimentiniai tyrimai ir kūrimas M Pranas Baltrėnas Anotacija Anotacija
Gintarė Pileckaitė Dirvožemio organinės anglies tyrimai sistemoje "Dirvožemis-augalas" M Mantas Pranskevičius Anotacija Anotacija
Saulė Deveikytė Augalinių atliekų panaudojimo triukšmo slopinimui tyrimai ir vertinimas M Petras Vaitiekūnas Anotacija Anotacija
Rasa Butvilaitė Kietųjų dalelių šalinimo nusodinimo kameroje tyrimai ir vertinimas M Egidijus Petraitis Anotacija Anotacija
Kristina Žalalytė UAB "Utenos mėsa" susidarančių bioskaidžių atliekų panaudojimas biodujų gavybai B Žilvinas Venckus Anotacija Anotacija
Viktorija Krastinytė Oro kokybės vertinimas naudojant sniego dangą naftos perdirbimo įmonės įtakos zonoje M Edita Baltrėnaitė Anotacija Anotacija
Aurelija Urbonavičiūtė Atliekų tvarkymo sistemos tobulinimas Panevėžyje M Egidijus Petraitis Anotacija Anotacija
Vilma Mankauskaitė Sapropelio briketų gamybos linijos diegimas ir aplinkosauginis vertinimas UAB "UMP" B Justyna Kozlovska Anotacija Anotacija
Daiva Laurinavičiūtė 137 Cs ir 60 Co kaupimosi Drūkščių ežero bendrijoms tyrimai ir vertinimas M Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija
Jelena Bondareva Žuvitakio įdiegimas Verknės upėje žuvų migracijai pagerinti B Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija
Skirmantė Bačkytė Rapsų panaudojimo biodujų gamyboje aplinkosauginis vertinimas ir vadybinių priemonių taikymas B Rasa Vaiškūnaitė Anotacija Anotacija
Tomas Aukštinaitis Biofiltro užpildyto skirtingomis spygliuočių ir lapuočių medienos atliekų įkrovomis tyrimai ir vertinimas M Rasa Vaiškūnaitė Anotacija Anotacija
Odeta Balčiūnaitė Pasyvaus namo aplinkosauginio efekto analizė ir vertinimas B Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Marius Latvėnas Atliekų deginimo pirolizės metodu Vilniaus regione galimybės B Tomas Januševičius Anotacija Anotacija
Lina Šmigelskienė Regioninio komunalinių atliekų sąvartyno filtrato surinkimo sistemos gerinimas B Kristina Bazienė Anotacija Anotacija
Ernesta Arlauskaitė Antrinių žaliavų surinkimas ir BSA kompostavimo technologijos įdiegimas UAB "VSA-Vilnius" B Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Lina Dasevičiūtė Statybinių atliekų naudojimo naujiems produktams gaminti galimybių vertinimas B Violeta Bolutienė Anotacija Anotacija
Janina Tamkienė Aukštrakių regioninio sąvartyno aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas įrengiant atliekų rūšiavimo liniją B Jurgis Mažuolis Anotacija Anotacija
Eglė Šimanovskaja UAB "Prienų energija" oro valymo įrenginių modernizavimas B Raimondas Buckus Anotacija Anotacija
Anžela Mitrofanova Betono gamybos atliekų apdorojimo ir pakartotinio panaudojimo galimybės UAB "Visagino gelžbetonis" B Eglė Marčiulaitienė Anotacija Anotacija
Sandra Zybailaitė UAB "Maltosa" oro ir nuotekų valymo įrenginių modernizavimas B Antonas Misevičius Anotacija Anotacija
Diana Fedorovič UAB "Litamilk" birių produktų gamybos technologinio proceso analizė ir modernizavimas B Vaidotas Vaišis Anotacija Anotacija
Neringa Vardonytė Jašiūnų nuotekų valyklos modernizavimas B Jurgis Mažuolis Anotacija Anotacija
Artur Dynda Oro taršos įrenginių UAB "Intersurgical Ltd" modernizavimas B Egidijus Petraitis Anotacija Anotacija
Sandra Sakalauskaitė Germaniškio gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių modernizavimas B Vaida Šerevičienė Anotacija Anotacija
Dalia Jautakytė AB "Warta Glass"aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Mantas Pranskevičius Anotacija Anotacija
Loreta Narauskaitė UAB "Radviliškio vanduo" aplinkosauginės būklės vertinimas ir papildomų nuotekų valymo įrenginių įdiegimas B Jolita Bradulienė Anotacija Anotacija
Agnė Sveikackaitė Buitinių nuotekų valymo stoties rekonstrukcija Satkūnų gyvenvietėje B Raimondas Buckus Anotacija Anotacija
Kęstutis Skridaila Marijampolės regione susidarančių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo technologijos B Vaida Šerevičienė Anotacija Anotacija
Urtė Dalgėdaitė Trumpos rotacijos plantacinių gluosnio želdinių panaudojimas aplinkosauginės būklės gerinimui ir taršos mažinimui B Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija
Diana Varževičiūtė Medžio apdirbimo įmonės UAB "Stora Enso Lietuva" oro kokybės valdymo sistemos gerinimas B Dovilė Vaitkutė Anotacija Anotacija
Justė Gerdauskaitė Aplinkosauginių inžinerinių sprendimų diegimas įmonėje ,,Šilutės baldai" B Violeta Bolutienė Anotacija Anotacija
Ieva Stasėnaitė Nuotekų valymo įrenginių diegimas individualiame pieno ūkyje B Justyna Kozlovska Anotacija Anotacija
Egidijus Baliukas Aplinkosauginių biotechnologijų taikymas kiaulininkystės ūkyje B Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Evelina Šimanskaitė Oro valymo įrenginių ir triukšmo mažinimo priemonių diegimas spaustuvėje B Dovilė Vaitkutė Anotacija Anotacija
Asta Strėlkutė Aplinkosauginės būklės vertinimas ir efektyvių priemonių taikymas mažinant nuotekų taršą Kauno oro uoste B Justyna Kozlovska Anotacija Anotacija
Aušra Lauciūtė Pagėgių miestelio nuotekų valyklos aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Mantas Pranskevičius Anotacija Anotacija
Toma Špakauskaitė Klaipėdos regioninio sąvartyno aplinkosauginės būklės įvertinimas ir gerinimas B Kristina Bazienė Anotacija Anotacija
Kristina Šiaučiūnaitė Aplinkos oro kokybės vertinimo metodų įvertinimas B Edita Baltrėnaitė Anotacija Anotacija
Artūr Voinič UAB "Vilniaus vandenys" Šalčininkų rajono skyriaus nuotekų valymo įrenginių modernizavimas B Neringa Pundytė Anotacija Anotacija
Anžela Vrublevska Saulės energijos kaupimo sistemos įdiegimo galimybės autotransporto keliamo triukšmo slopinimo sienelėje B Žilvinas Venckus Anotacija Anotacija
Dalia Rybakovaitė Rudilių kaimo nuotekų valymo įrenginių modernizavimas B Vaida Šerevičienė Anotacija Anotacija
Lina Grigaliūnaitė Gyvenvietės projektavimas taikant aplinkai palankius inžinerinius sprendimus B Violeta Bolutienė Anotacija Anotacija
Asta Baradinskaitė Oro valymo įrenginių diegimas metalo apdirbimo pramonėje B Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Giedrė Jakštaitė UAB " Toksika" Alytaus filialo poveikio aplinkai vertinimas ir mažinimas B Vaidotas Vaišis Anotacija Anotacija
Rūta Daukantaitė Oro ir nuotekų valymo įrenginių diegimas UAB "PakMarkas" B Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Artūras Kuralavičius AB "Plasta" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Mantas Pranskevičius Anotacija Anotacija
Artūras Martinėnas Gelžbetonio atramų gamyklos oro valymo įrenginių modernizavimas B Jolita Bradulienė Anotacija Anotacija
Justina Danilenkaitė Ramygalos miestelio nuotekų valymo įrenginių modernizavimas B Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Diana Platova Alantos miestelio nuotekų valymo įrenginių modernizavimas B Albertas Venslovas Anotacija Anotacija
Kristina Stomaitė Komunalinių atliekų sąvartyno filtrato valymo įrenginių įdiegimas B Kristina Bazienė Anotacija Anotacija
Karolis Škulteckis AB "Jonavos šilumos tinklai" oro ir nuotekų valymo įrenginių diegimas B Dovilė Vaitkutė Anotacija Anotacija
Juneta Vitkauskaitė Oro ir nuotekų valymo įrenginių diegimas ir modernizavimas UAB "Utenos vandenys" B Kristina Bazienė Anotacija Anotacija
Gintarė Jakutytė Linkmenų gyvenvietės biologinio valymo įrenginių modernizavimas bei vadybinių problemų sprendimas B Rasa Vaiškūnaitė Anotacija Anotacija
Andrius Juciūnas Alternatyvios energijos šaltinių taikymas ekologiškame name B Rasa Vaiškūnaitė Anotacija Anotacija
Miglė Dumčienė UAB "Iksados GTC" oro valymo įrenginių projektavimas ir vadybinių priemonių taikymas B Rasa Vaiškūnaitė Anotacija Anotacija
Eitvydas Norkus UAB "Julisa" oro valymo įrenginių modernizavimas ir triukšmo mažinimas B Albertas Venslovas Anotacija Anotacija
Viktorija Aškelovič Triukšmo dažninės charakteristikos pasikeitimo už akustinio ekrano tyrimas ir vertinimas M Donatas Butkus Anotacija Anotacija
Justina Kapustinskaja Aplinkos taršos sunkiais metalais tyrimai taikant bioindikatorius-bites ir jų produktus M Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Linas Andrulevičius Nemalonių kvapų eksperimentiniai tyrimai ir vertinimas M Pranas Baltrėnas Anotacija Anotacija
Audrius Gagiškis Radono ekshaliacijos iš dirvožemio intensyvumo priklausomybės nuo meteorologinių parametrų tyrimas ir vertinimas M Donatas Butkus Anotacija Anotacija
Jelena Kločiok Gumos granulių panaudojimo stogų dangose triukšmui mažinti tyrimai ir vertinimas M Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija
Neringa Kisielytė Akropetalinis ir basipetalinis metalų pasiskirstymo įvertinimas nuotekų dumble augusioje melsvojoje čiužutėje (Thlaspi caerulescens) M Edita Baltrėnaitė Anotacija Anotacija
Agnė Žukauskienė Buitinių prietaisų keliamo triukšmo tyrimai ir vertinimas M Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija
Julius Gineika Lengvųjų automobilių variklių triukšmo tyrimas, vertinimas bei sklaidos modeliavimas M Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija
Audronė Jurtautienė Sunkiųjų metalų kaupimosi meduje tyrimai ir aplinkos užterštumo vertinimas M Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija

2011 metų baigiamųjų darbų anotacijos

2011 metų baigiamųjų darbų anotacijos
Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo tipas (B,M) Baigiamojo darbo vadovas Anotacija (lietuvių k.) Anotacija (užsienio k.)
Rokas Zeniauskas Kavarsko gyvenvietes nuotekų valymo įrenginių modernizavimas B Bronius Jaskelevičius Anotacija Anotacija
Vytautas Kalpokas Organinių atliekų anaerobinio apdorojimo tyrimai ir panaudojimas biodujų gamybai M Petras Vaitiekūnas Anotacija Anotacija
Julius Lekšaitis Plokštelinio biofiltro su kapiliarine įkrovos drėkinimo sistema oro valymo efektyvumo tyrimai M Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Mindaugas Norkus Pavojingų medicininių atliekų deginimo rotacinėje krosnyje proceso tyrimas M Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija
Jan Bobin UAB "Dainiai" aplinkosauginių-vadybinių problemų sprendimas B Rasa Vaiškūnaitė Anotacija Anotacija
Eglė Mockutė Sunkiųjų metalų kaupimosi sidabrinių karosų organuose eksperimentiniai tyrimai ir vertinimas M Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija
Lina Kužmarskytė Paviršinių vandens telkinių, esančių pakelėse, taršos sunkiaisiais metalais tyrimai ir vertinimas M Audronė Mikalajūnė Anotacija Anotacija
Rūta Blagnytė Samanų taikymas oro taršos sunkiaisiais metalais eksperimentiniuose tyrimuose M Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Rūta Navickaitė pH biofiltro įkrovoje tyrimai ir vertinimas M Rasa Vaiškūnaitė Anotacija Anotacija
Indrė Paliokaitė Aplinkosauginės būklės gerinimas UAB "Tauragės šilumos tinklai" B Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Irina Kačinskaja Kompleksinis aplinkosauginių problemų vertinimas UAB "Visagino metalo konstrukcijų gamykla" ir sprendimų įdiegimas B Mantas Pranskevičius Anotacija Anotacija
Rokas Vilniškis Žemės ūkio bioskaidžių atliekų tyrimai ir panaudojimas biodujų gamybai M Pranas Baltrėnas Anotacija Anotacija
Anžela Lokutijevskaja Aplinkosauginės problemos Vaidotų geležinkelio stoties teritorijoje ir jų sprendimo būdai B Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija
Dorita Brogaitė Vaismedžių užterštumo radionuklidais tyrimas ir panaudojimas apšvitai vertinti M Donatas Butkus Anotacija Anotacija
Jolita Dūdaitė Gaisro temperatūros įtaka miško paklotės pelenų savybėms eksperimentinėmis sąlygomis M Edita Baltrėnaitė Anotacija Anotacija
Justas Burokas Specialiųjų purkštukų tyrimas ir taikymas oro valymo įrenginių įkrovų drėkinimui M Pranas Baltrėnas Anotacija Anotacija
Sigita Puzaitė-Jurevič Meteorologinių sąlygų įtakos sąvartyne vykstantiems biodestrukcijos procesams tyrimai ir vertinimas M Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Antonas Misevičius Komunalinių bioskaidžių atliekų perdirbimo bioreaktoriuose tyrimai ir vertinimas M Pranas Baltrėnas Anotacija Anotacija
Jevgenij Aliončik Ignalinos paviršinės talpyklos aplinkos foninės radioaktyviosios užtaršos tyrimas ir vertinimas M Donatas Butkus Anotacija Anotacija
Laurynas Rėklaitis Biologinių atliekų kompostavimo įrenginių diegimas prekybos centruose B Eglė Marčiulaitienė Anotacija Anotacija
Mindaugas Dirsė Švinu užteršto dirvožemio ir maistinių augalų taršos mažinimo tyrimai, naudojant ceolitą M Agnė Kazlauskienė Anotacija Anotacija
Mindaugas Navickas Dulkių dalelių judėjimo turbulentiniame sraute tyrimai ir modeliavimas M Saulius Vasarevičius Anotacija Anotacija
Elena Mekler Medicininių atliekų tvarkymo būdai ir jų galimas diegimas Lietuvoje M Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Natalija Korobkova Biojėgainės diegimas gyvulininkystės ūkyje B Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Ana Kizelevič Salininkų gyvenvietės biologinių nuotekų valymo įrenginių modernizavimas B Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Sandra Dindaitė Aplinkosauginių priemonių diegimas VĮ "Utenos regiono keliai" ir jiems priklausančio krašto kelio aplinkoje B Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Aušra Margevičienė Viduklės miestelio nuotekų valyklos modernizavimas B Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Vida Drublionienė Giedraičių nuotekų valymo įrenginių modernizavimas B Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Aleksandra Vologdina Vandens išteklių tausojimo aplinkosauginių priemonių panaudojimas metalo apdirbimo pramonėje B Vaida Šerevičienė Anotacija Anotacija
Reda Gailiušytė Aplinkosauginių technologijų taikymas UAB "Medis" B Audronė Mikalajūnė Anotacija Anotacija
Evelina Gilytė Pavojingų atliekų tvarkymo galimybės ir taikymas Lietuvoje B Audronė Mikalajūnė Anotacija Anotacija
Aliona Gavriliuk Sapropelio panaudojimo galimybės J. Balvočiūtės ekologiniame vaistažolių ūkyje B Justyna Kozlovska Anotacija Anotacija
Rasa Svetavičiūtė Birštono miesto nuotekų valyklos aplinkosauginės būklės vertinimas B Dovilė Vaitkutė Anotacija Anotacija
Mantas Skinkaitis Vėjo jėgainės įrengimas Voverių kaime B Jurgis Mažuolis Anotacija Anotacija
Erika Kazlauskaitė UAB "Biržų duona" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Audronė Mikalajūnė Anotacija Anotacija
Aldona Laurinėnienė Tauragnų miestelio aplinkosauginės būklės vertinimas ir taršos mažinimas B Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija
Alina Grinevič Kompiuterių klasės elektromagnetinių laukų vertinimas ir aplinkosauginių priemonių taikymas B Raimondas Buckus Anotacija Anotacija
Eugenija Kirkliauskaitė Saulės ir vėjo energijos panaudojimas administraciniame pastate B Tomas Januševičius Anotacija Anotacija
Tatjana Budko AB "Vievio paukštynas" aplinkosauginės vadybinės būklės vertinimas ir gerinimas B Rasa Vaiškūnaitė Anotacija Anotacija
Lina Dūdaitė UAB "Telšių keliai" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Rasa Akelaitytė Žuvitakio įdiegimas Vokės upėje ties Mūrinės Vokės gyvenvietė B Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija
Viktorija Vološina IĮ "Romlirus" įmonės elektromagnetinės spinduliuotės vertinimas ir jos sklaidos mažinimo technologijos B Raimondas Buckus Anotacija Anotacija
Toma Kubilinskaitė Nuotekų dumblo kompostavimo įrenginių diegimo aplinkosauginis vertinimas Elektrėnų savivaldybėje B Eglė Marčiulaitienė Anotacija Anotacija
Marina Bulaš Geriausiai prieinamų gamybos būdų taikymas sintetinio pluošto gamyboje B Audronė Mikalajūnė Anotacija Anotacija
Donata Michnevičiūtė UAB "Druskininkų vandenys" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Jolita Bradulienė Anotacija Anotacija
Erika Streckytė AB "Biofuture" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Albertas Venslovas Anotacija Anotacija
Monika Midverytė Saulės baterijų ir šilumos kaupėjų įdiegimo galimybių privačiuose namuose vertinimas B Tomas Januševičius Anotacija Anotacija
Ineta Sabonytė UAB "Zarasų vandenys" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Neringa Pundytė Anotacija Anotacija
Justina Nagytė Atmosferos beta aktyvumo pokyčių analizė ir jų vertinimo galimybės B Ingrida Pliopaitė Bataitienė Anotacija Anotacija
Edita Cvetkova UAB "Elmoris" veiklos poveikis aplinkai ir aplinkosauginių priemonių gerinimas B Jolita Bradulienė Anotacija Anotacija
Karolina Banytė Vilkijos biologinio valymo įrenginių modernizavimas B Audronė Mikalajūnė Anotacija Anotacija
Juta Ibianskaitė AB "Lietuvos elektrinė" aplinkosauginė analizė ir įvertinimas B Egidijus Petraitis Anotacija Anotacija
Gintarė Verseckaitė Aplinkosauginių technologijų vertinimas ir modernizavimas UAB "Birštono šiluma" B Inga Jakštonienė Anotacija Anotacija
Gaivilė Vilkelytė Mobiliojo ryšio bazinės stoties elektromagnetinės spinduliuotės vertinimas ir apsauga nuo jos Krakių gyvenvietėje B Raimondas Buckus Anotacija Anotacija
Agnė Daukševičiūtė AB "Snaigė" aplinkosauginių ir vadybinių priemonių taikymas mažinant lakiųjų organinių junginių išsiskyrimą B Mantas Pranskevičius Anotacija Anotacija
Vaida Juknevičiūtė Sieserties upės baseino dalies ežerų išvalymas ir gamtosauginis sutvarkymas B Tomas Januševičius Anotacija Anotacija
Natalija Šablinskaja UAB "Volvo Lietuva" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Inga Jakštonienė Anotacija Anotacija
Lina Lukminaitė Švarių technologijų diegimas šiluminės energijos gamybai ir dūmų valymui "Luokės" katilinėje B Eglė Marčiulaitienė Anotacija Anotacija
Auktumas Indrašius Mažos galios neužtvankinės hidroelektrinės įrengimo galimybės B Vaidotas Vaišis Anotacija Anotacija
Kristina Dargytė AB "Lesto" Kelmės skyriaus poveikio aplinkai vertinimas ir taršos mažinimas B Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija
Simona Butkutė UAB "Jara" aplinkosauginių-vadybinių problemų analizė ir švarių technologijų taikymas B Rasa Vaiškūnaitė Anotacija Anotacija
Raminta Kaušylaitė Aplinkosauginių priemonių ir alternatyvių energijos šaltinių diegimas įmonėje AB "Anykščių kvarcas" B Tomas Januševičius Anotacija Anotacija
Jolita Stonytė UAB "Alseka" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Albertas Venslovas Anotacija Anotacija
Sigita Kalvelytė Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo galimybės Pandėlio miestelyje B Mantas Pranskevičius Anotacija Anotacija
Milda Orlickaitė Individualių namų aplinkosauginių problemų, kylančių šildymo sezono metu analizė ir vertinimas B Ingrida Pliopaitė Bataitienė Anotacija Anotacija
Milda Čiapaitė Aplinkosauginių biotechnologijų diegimas popieriaus pramonės įmonėje B Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Dovilė Januševičiūtė Grunto ir gruntinio vandens in-situ valymo technologijų taikymo galimybės Palangos oro uosto naftos produktų saugykloje B Vaidotas Vaišis Anotacija Anotacija
Piotr Alimov Žuvų migracijos pagerinimas Vokės upėje ties Grigiškėmis B Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija
Dainius Arlauskas Svėdasų miestelio nuotekų valyklos modernizavimas B Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Valdonė Gerybaitė Aplinkosauginių priemonių diegimas individualiame ūkyje B Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Inga Barauskaitė Aplinkosauginės būklės gerinimas ir vadybinių sprendimų taikymas tvarkant miškus B Rasa Vaiškūnaitė Anotacija Anotacija
Vykintas Punys Radono iš vandens pašalinimo gyvenamajame name technologijos ir jų ekonominis įvertinimas B Jolita Bradulienė Anotacija Anotacija
Ingrida Gailiūnaitė Atliekų tvarkymo būdų analizė ir taikymo galimybės Panevėžio mieste B Justyna Kozlovska Anotacija Anotacija
Marita Akinienė UAB "Baltic Mills"aplinkosauginės būklės vertinimas ir jos gerinimas B Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija
Laura Syčinskaja UAB "Pramoninis montažas" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Jolita Bradulienė Anotacija Anotacija
Aurinta Gudaitė UAB "PRAC" antrinių žaliavų rūšiavimo įrenginio diegimas B Kristina Bazienė Anotacija Anotacija
Jolita Stapulionytė IĮ "Kadex" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Albertas Venslovas Anotacija Anotacija
Eglė Putraitė Radono patekimo į gyvenamąjį namą apsaugos organizacinių ir technologinių priemonių vertinimas B Jolita Bradulienė Anotacija Anotacija
Rasa Gželkytė Vėjo jėgainių panaudojimo galimybės energijai gaminti Baltijos jūros teritorijoje B Agnė Kazlauskienė Anotacija Anotacija
Dovilė Karazijaitė Saldutiškio seniūnijoje konteinerinės sistemos namų ūkiuose taikymas B Kristina Bazienė Anotacija Anotacija
Jekaterina Kirkovskaja UAB "Directus" gamybos procese susidarančio plastiko atliekų vertinimas ir panaudojimas B Kristina Bazienė Anotacija Anotacija
Julita Šilinskaitė Gyvulinės kilmės atliekų panaudojimas ir pritaikymas biodujų gamybai vertinimas B Inga Jakštonienė Anotacija Anotacija
Ilona Paožalytė Geležinkelio transporto keliamo triukšmo tyrimas ir modeliavimas Klaipėdos geležinkelio stoties rajone M Petras Vaitiekūnas Anotacija Anotacija
Žilvinas Venckus Triukšmo slopinimo sienelės elemento efektyvumo tyrimai bei skaitinis modeliavimas M Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija
Aistė Liekytė Sunkiųjų metalų mišinio subletalaus poveikio žuvims ontogenezėje eksperimentiniai tyrimai M Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija
Jūratė Junevičiūtė Nuotekų dumblo panaudojimo techninių kultūrų auginimui tyrimai ir vertinimas M Audronė Mikalajūnė Anotacija Anotacija
Algirdas Dumčius Talkšos ežero dugno nuosėdų taršos sunkiaisiais metalais tyrimai ir vertinimas M Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Akvilė Kondzeliauskaitė Krantų renovavimui naudojamo Jevonio upelio dumblo tyrimai ir vertinimas M Egidijus Petraitis Anotacija Anotacija

2010 metų baigiamųjų darbų anotacijos

2010 metų baigiamųjų darbų anotacijos
Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo tipas (B,M) Baigiamojo darbo vadovas Anotacija (lietuvių k.) Anotacija (užsienio k.)
Eimantas Bražinskas Alternatyvios energijos elementų taikymas draugiškame aplinkai name B Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Povilas Kivaras UAB "Tauro ženklas" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija
Eglė Ulbinienė Matuizų gyvenvietės nuotėkų valymo įrenginių modernizavimas B Egidijus Petraitis Anotacija Anotacija
Algirdas Skirgaila Transporto keliamo triukšmo mažinimo priemonių tyrimas M Bronius Jaskelevičius Anotacija Anotacija
Vaidas Aukštikalnis UAB "Biržų vandenys" nuotėkų valymo įrenginių modernizavimas B Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija
Olesia Dorovskaja UAB "Nemėžio komunalininkas" aplinkosauginės būklės vertinimas B Violeta Bolutienė Anotacija Anotacija
Loreta Juškaitė Meteorologinių sąlygų įtakos LOJ sklaidai atmosferoje tyrimai ir įvertinimas M Saulius Vasarevičius Anotacija Anotacija
Ramunė Radevičienė UAB "Panevėžio Aurida" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Loreta Bilinevičienė Aplinkos apsaugos gerinimo priemonės UAB "Visagino linija" B Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija
Inga Šarmavičienė UAB "Baltijos baldų grupė" aplinkosauginės būklės vertinimas ir modernizavimas B Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija
Agnius Rudminas Bendrosios dirvožemio anglies ir anglies dvideginio emisijų į atmosferą tyrimas ir vertinimas M Pranas Baltrėnas Anotacija Anotacija
Inga Pelanytė Panaudotų plutonio ir radžio šaltinių laidojimo gręžiniuose galimybių tyrimai M Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija
Giedrė Raginytė Pažeistos paprastosios pušies gebėjimo pasisavinti sunkiuosius metalus ir makroelementus įvertinimas M Edita Baltrėnaitė Anotacija Anotacija
Tomas Abaravičius Kombinuotosios pakuotės tyrimai bei tvarkymo technologijų įvertinimas M Saulius Vasarevičius Anotacija Anotacija
Vilma Verikaitė Modernizuotos Maišiagalos radioaktiviųjų atliekų saugyklos poveikio aplinkai tyrimai ir vertinimas M Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Brigita Orlovaitė Formiatų įtakos kelio aplinkos komponentams tyrimai ir analizė M Agnė Kazlauskienė Anotacija Anotacija
Kristina Šalčiūnienė Didžiulio ežero sapropelio užtaršos sunkiaisiais metalais ir radionuklidais tyrimai ir panaudojimo įvertinimas M Donatas Butkus Anotacija Anotacija
Neringa Pundytė Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) bioindikatorinių savybių įvertinimas metalais užterštoje aplinkoje M Edita Baltrėnaitė Anotacija Anotacija
Inga Kaliakinaitė Organinių atliekų kompostavimo metu išsiskiriančių dujinių teršalų tyrimai ir biologinio valymo taikymas M Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Ieva Misiūnaitė Biodegraduojančių atliekų poveikio dirvožemio pH tyrimai ir tvarkymo galimybių vertinimas M Audronė Mikalajūnė Anotacija Anotacija
Inga Dilienė Oro filtravimo įrenginių diegimas medienos perdirbimo įmonėje UAB "Eliuda" B Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Renata Jakubauskaitė UAB "Trakų vandenys" Rūdiškių skyriaus nuotėkų valymo įrenginių rekonstrukcija B Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Greta Janušaitytė UAB "Maxit" aplinkosauginės būklės vertinimas ir fizinės taršos mažinimas B Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija
Reda Dovydėnienė Biologinių valymo įrenginių diegimas Skaistgirio miestelio nuotėkų valykloje B Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Kristina Mucharskienė Likėnų ir Pabiržės miestelių nuotėkų valymo įrenginių rekonstrukcija B Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Rasa Stankūnienė UAB "Aukštaitijos vandenys" Ramygalos miestelio nuotėkų valymo įrenginių modernizavimas B Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Nora Turkienė UAB "Utenos šilumos tinklai" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Jurgis Mažuolis Anotacija Anotacija
Dainius Martinkus Vidiškių gyvenvietės nuotėkų valymo įrenginių modernizavimas B Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Olga Pozlevič UAB "Kupiškio vandenys" nuotėkų valyklos modernizavimas B Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Reda Narveišienė UAB "Rokiškio pienas" aplinkosauginės būklės gerinimas B Violeta Bolutienė Anotacija Anotacija
Renata Mikalauskienė UAB "Šiaulių vandenys" dumblo apdorojimo įrenginių įdiegimas B Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Karolis Bereika UAB "Kelio ženklai" poveikis aplinkai ir aplinkosauginių priemonių tobulinimas B Edita Baltrėnaitė Anotacija Anotacija
Modestas Markevičius Alternatyvios energijos panaudojimas UAB "Lazdynų laisvalaikio centras" B Egidijus Petraitis Anotacija Anotacija
Monika Sungailaitė UAB "Kalvis" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Tomas Januševičius Anotacija Anotacija
Aleksandras Chlebnikovas UAB "Fegda" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija
Renata Spiečiūtė UAB "Stop Servis" aplinkosauginių priemonių modernizavimas ir būklės gerinimas B Mantas Pranskevičius Anotacija Anotacija
Tadas Batavičius Atliekų perdirbimo technologijų diegimas UAB "Plungės kooperatinė prekyba" B Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Laura Margenytė TŪB "Rinkuškiai" aplinkosauginės būklės analizė ir gerinimas B Raimondas Buckus Anotacija Anotacija
Aušra Surdokaitė Simno miestelio nuotėkų valymo įrenginių modernizavimas B Kristina Bazienė Anotacija Anotacija
Sonata Aperavičiūtė UAB "Pasvalio vandenys" nuotekų valyklos modernizavimas B Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija
Modesta Kaškevičiūtė UAB "Neringos Energija" aplinkosauginių priemonių modernizavimas B Agnė Kazlauskienė Anotacija Anotacija
Ieva Sokaitė UAB "Panevėžio ketus" aplinkosauginių priemonių diegimas ir triukšmo mažinimas B Mantas Pranskevičius Anotacija Anotacija
Eglė Dvaržeckytė AB "Vilniaus baldai" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Egidijus Petraitis Anotacija Anotacija
Neringa Mikelsonaitė UAB "Šiaulių plentas" asfaltbetonio bazės aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Vaida Šerevičienė Anotacija Anotacija
Salomėja Bagdonaitė UAB "Žemaitijos keliai" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Audronė Mikalajūnė Anotacija Anotacija
Aistė Vėliūtė Grunto valymo technologijų taikymas naftos produktais užterštose teritorijose B Jurgis Mažuolis Anotacija Anotacija
Jūratė Malinauskaitė UAB "Nosted Mechanika" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Inga Jakštonienė Anotacija Anotacija
Jurgita Abaravičiūtė Metalo gaminių įmonės AB "Umega" taršos poveikio aplinkai vertinimas ir gerinimas B Rasa Vaiškūnaitė Anotacija Anotacija
Kristina Aušraitė Akcinės bendrovės ABF "Šilutės Rambynas" aplinkosauginės veiklos vertinimas ir gerinimas B Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Marija Tamkevičiūtė Presuotų šiaudų, kaip aplinkai palankios statybinės medžiagos, vertinimas B Edita Baltrėnaitė Anotacija Anotacija
Rūta Varnaitė Geoterminės energijos gamyba ir panaudojimas AB "Geoterma" B Raimondas Buckus Anotacija Anotacija
Justas Samosionokas Aliuminio konstrukcijų gamybos UAB "ASF" technologinio proceso aplinkosauginė analizė ir tobulinimas B Vaidotas Vaišis Anotacija Anotacija
Gražina Rymkevič Aplinkosauginių priemonių diegimas UAB "Cestos maistas" gyvulininkystės komplekse B Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Dovilė Rimkutė V. Dijoko IĮ "Gojus" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Raimondas Buckus Anotacija Anotacija
Gintarė Pileckaitė Pavojingų atliekų tvarkymo problemos ir jų sprendimo būdai Lietuvoje B Agnė Kazlauskienė Anotacija Anotacija
Egidijus Montrimas UAB "Mažeikių šilumos tinklai" aplinkosauginės būklės vertinimas ir jos gerinimas B Raimondas Buckus Anotacija Anotacija
Reda Bernotaitė Baltijos jūros užterštumo Lietuvos teritorijoje tyrimas B Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija
Mindaugas Lapėnas Bechromio proceso taikymo UAB "Inlook" galimybės ir vertinimas B Rasa Vaiškūnaitė Anotacija Anotacija
Rita Banevičiūtė URATC Stacijavos sąvartyno aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Audronė Mikalajūnė Anotacija Anotacija
Saulė Deveikytė Vietinės kilmės žaliavų panaudojimo triukšmui mažinti galimybės Lietuvoje B Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija
Rasa Butvilaitė Oro taršos mažinimas AB "Simega" B Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija
Eglė Gudelevičiūtė AB "Klaipėdos jūros krovinių kompanija" aplinkosauginės problemos ir jų sprendimo būdai B Rasa Vaiškūnaitė Anotacija Anotacija
Agnė Skripkaitė Bioplastikinių pakuočių gamyba ir jos poveikio aplinkai vertinimas B Violeta Bolutienė Anotacija Anotacija
Aušra Bertašiūtė UAB "Šakių šilumos tinklai" skirtingą kurą naudojančių katilinių aplinkosauginis vertinimas B Eglė Marčiulaitienė Anotacija Anotacija
Milda Tunevičiūtė Aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas UAB "Arvifertis" B Albertas Venslovas Anotacija Anotacija
Deimantė Kukenytė UAB "Vokė-III" poveikio aplinkai vertinimas ir įmonės aplinkosauginių priemonių tobulinimas B Rasa Kvasauskienė Anotacija Anotacija
Karolis Vitkauskas AB "Vernitas" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Inga Jakštonienė Anotacija Anotacija
Aleksandra Milaknytė Aliejaus gamyklos KB "Šiaurės Vilko Obeliai" aplinkosauginės būklės analizė ir nuotėkų valymo įrenginių diegimas B Justyna Kozlovska Anotacija Anotacija
Gintarė Komskytė Šilgalių gyvenvietės nuotėkų valymo įrenginių modernizavimas B Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Simona Micevičiūtė Aplinkosauginis ir ekonominis dirvožemio atstatymo pagrįstumas naudojant Niccotiana glauca augalus B Edita Baltrėnaitė Anotacija Anotacija
Sandra Druskytė Atkočių kaimo nuotėkų valyklos aplinkosauginės situacijos vertinimas B Audronė Mikalajūnė Anotacija Anotacija
Viktorija Krastinytė Aplinkosauginių technologijų modernizavimas tekstilės pramonės įmonėje AB "Siūlas" B Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Gintarė Karaliūtė Smilgių karjero veiklos vertinimas ir rekultyvacijos galimybių siūlymas B Ingrida Pliopaitė Bataitienė Anotacija Anotacija
Simona Palijanskaitė TŪB "Medeina" restruktūrizavimas ir nuotėkų valymo įrenginių diegimas B Kristina Bazienė Anotacija Anotacija
Vilma Kaniavaitė Geriausiai prieinami gamybos būdai krakmolo gamybos pramonėje AB "Amilina" pagrindu B Agnė Kazlauskienė Anotacija Anotacija
Raminta Sokolovaitė Apželdinto stogo aplinkosauginis veiksmingumas B Edita Baltrėnaitė Anotacija Anotacija
Deimantė Ginčaitė AB "Vilniaus energija" aplinkosauginės būklės vertinimas ir ISO standartų analizė B Audronė Mikalajūnė Anotacija Anotacija
Rasa Jakutavičiūtė Aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas UAB "Rudeksas" B Egidijus Petraitis Anotacija Anotacija
Daiva Laurinavičiūtė UAB "Markučiai" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Inga Jakštonienė Anotacija Anotacija
Kristė Merkelytė AB "Achema" aplinkosauginė analizė ir vertinimas B Agnė Kazlauskienė Anotacija Anotacija
Indrė Bakaitė Aplinkos būklės UAB "Kauno gelžbetonis" analizė ir jos gerinimo būdai B Audronė Mikalajūnė Anotacija Anotacija
Tomas Aukštinaitis Žuvitakio įdiegimas Kruosto upėje žuvų migracijai pagerinti B Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija
Mantas Indriulis Alaus daryklos UAB "Kalnapilis-Tauro grupė" poveikio aplinkai vertinimas B Rasa Vaiškūnaitė Anotacija Anotacija
Aistė Babelytė Aplinkosauginės būklės vertinimas ir atliekų rūšiavimo linijos diegimas UAB "Kupiškio Komunalininkas" B Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Martyna Jasinevičiūtė AB "Rokiškio sūris" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Ingrida Pliopaitė Bataitienė Anotacija Anotacija
Renata Monkelytė Išlaužo kaimo nuotėkų valymo įrenginių modernizavimas B Jurgis Mažuolis Anotacija Anotacija
Katrė Balaišytė IĮ "Romlirus" įmonės aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Rasa Vaiškūnaitė Anotacija Anotacija
Aiva Pinkule AB "Pieno žvaigždės" filialo Mažeikių pieninė oro valymo problemos sprendimas B Kristina Bazienė Anotacija Anotacija
Judita Nauckuvienė Paviršinio vandens Vilniaus mieste tyrimai ir priemonių taršai mažinti diegimas B Tomas Januševičius Anotacija Anotacija
Simona Konoverskytė Dvifazio srauto judėjimo ciklone tyrimas ir modeliavimas M Petras Vaitiekūnas Anotacija Anotacija
Giedrė Jasulaitytė Raudonųjų dobilų įtakos dirvožemio valymui nuo sunkiųjų metalų tyrimai ir vertinimas M Audronė Mikalajūnė Anotacija Anotacija
Žydrūnė Kukenienė Akmens vatos gamybos atliekų panaudojimas nuotekų dumblo kompostavime M Vaidotas Vaišis Anotacija Anotacija
Vaiva Kačkytė Riebalais užteršto grunto biologinio valymo tyrimai ir vertinimas M Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Alvyda Vaitiekutė Sapropelio ir nuotekų dumblo panaudojimas kraštovaizdžio rekultyvavimui ir energetinio miško auginimui M Egidijus Petraitis Anotacija Anotacija
Eglė Brobliauskaitė Triukšmo lygio prie sporto arenos tyrimai ir vertinimas Panevėžio mieste M Egidijus Petraitis Anotacija Anotacija
Vaida Skrodenytė Mažų vėjo jėgainių skleidžiamo triukšmo tyrimai ir vertinimas M Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija
Linas Leipus Transporto keliamo triukšmo ir dulkėtumo žvyrkelių ir asfaltuotų kelių pakelėse tyrimas ir įvertinimas M Donatas Butkus Anotacija Anotacija
Daiva Aleksandravičiūtė Susmulkintų naudotų padangų panaudojimas triukšmo slopinimo konstrukcijose M Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija

2009 metų baigiamųjų darbų anotacijos

2009 metų baigiamųjų darbų anotacijos
Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo tipas (B,M) Baigiamojo darbo vadovas Anotacija (lietuvių k.) Anotacija (užsienio k.)
Slavomir Bolut 137Cs ir 40K migracijos lapių (Vulpes vulpes) mitybos grandinėje tyrimai M Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija
Vidas Ežerskis Medienos įmonės oro valymo įrenginių technologinio proceso vertinimas ir modernizavimas B Rima Ladygienė Anotacija Anotacija
Andžej Michailovskij Švariųjų technologijų diegimas šilumos gamyboje deginant biokurą (kompleksinis) B Violeta Bolutienė Anotacija Anotacija
Marek Gotoveckij Butrimonių gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių modernizavimas B Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Ruslan Žaludkovskij Tuščiaulių gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių įdiegimas B Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Janina Anusevičienė AB "Lietuvos geležinkeliai" Vilniaus lokomotyvų depo aplinkosauginės būklės vertinimas ir paviršinių nuotekų valymo įrenginių modernizavimas B Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Indrė Urbanavičiūtė Nedzingės gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių įdiegimas B Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Dovilė Miškinytė Temperatūros įtakos biofiltro su aktyvia pušų žievių įkrova efektyvumui tyrimai ir vertinimas M Rasa Vaiškūnaitė Anotacija Anotacija
Gytis Bernatavičius Berčiūnų gyvenvietės buitinių nuotekų valymo įrenginių modernizavimas B Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija
Jurga Kučiauskaitė Autotransporto keliamo triukšmo tyrimai ir įvertinimas Naujasodžių gyvenvietėje ir triukšmo sienelės modeliavimas M Davidas Ščupakas Anotacija Anotacija
Julius Lekšaitis UAB "Lukšių pieninės" taršos ypatumų tyrimai ir būdai jai mažinti B Egidijus Petraitis Anotacija Anotacija
Laura Žukauskienė 137Cs savitojo aktyvumo Vilniaus regiono šiaurės dalies dirvožemje kaitos tyrimai ir įvertinimas M Rima Ladygienė Anotacija Anotacija
Anna Michniovienė Lietuvos didmiesčių nuotekų dumblo sunkiųjų metalų kiekių kaitos tyrimai ir analizė M Egidijus Petraitis Anotacija Anotacija
Jelena Vasilčenko Zujūnų gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių įdiegimas B Tomas Januševičius Anotacija Anotacija
Egidijus Kirkliauskas UAB "Dailinta" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Vaidotas Vaišis Anotacija Anotacija
Viktorija Osipova UAB "Paroc" aplinkosauginis technologinio proceso vertinimas ir siūlymai jį gerinti B Mantas Pranskevičius Anotacija Anotacija
Gediminas Toleikis UAB "Šilalės vandenys" Šilalės miestelio nuotekų valymo įrenginių modernizavimas B Albertas Venslovas Anotacija Anotacija
Odilija Skaudžiuvienė UAB "Uriga" aplinkosauginės būklės gerinimas B Inga Jakštonienė Anotacija Anotacija
Raimonda Kastėnienė Obelių spirito varyklos aplinkosauginis būklės modernizavimas B Agnė Kazlauskienė Anotacija Anotacija
Kęstutis Skrytė Oro ir nuotekų valymo problemų sprendimas Utenos alaus darykloje B Rasa Kvasauskienė Anotacija Anotacija
Tamara Lebedevič Aplinkosauginių biotechnologijų taikymas cheminių ir mikrobiologinių tyrimų laboratorijoje B Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Jelena Petkevičienė UAB "Vilniaus rajono šilumos tinklai" Bezdonių miestelio katilinės aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Eglė Marčiulaitienė Anotacija Anotacija
Eglė Bačkienė UAB "Ladaro prekyba" lakavimo cecho aplinkosauginės būklės gerinimas B Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija
Audrius Šantaras Kėdainių rajono Akademijos gyvenvietės buitinių nuotekų valymo įrenginių modernizavimas B Albertas Venslovas Anotacija Anotacija
Arvydas Čirvinskas Aplinkosauginių priemonių diegimas UAB "Boen Lietuva" Kietaviškių padalinyje B Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Agnietė Grušauskienė Porolono gamybos įmonės valymo įrenginių technologijos proceso vertinimas ir siūlymai gerinimui B Rima Ladygienė Anotacija Anotacija
Kristina Jonikienė AB "Utenos trikotažas" aplinkosauginės būklės vertinimas ir poveikio aplinkai mažinimas B Stasys Motiejūnas Anotacija Anotacija
Dalia Gruzdytė UAB "Vakarų cinkas" aplinkos apsauga ir jos gerinimo galimybės B Stasys Motiejūnas Anotacija Anotacija
Arūnas Juršėnas AB "Molesta" aplinkosauginių priemonių diegimas B Agnė Kazlauskienė Anotacija Anotacija
Antanas Šalaviejus IĮ "Vaičiulio ūkis" poveikio aplinkos orui vertinimas B Rasa Kvasauskienė Anotacija Anotacija
Renata Puzinaitė UAB "EMP recycling" poveikis aplinkai keičiantis įmonės strategijai B Rasa Vaiškūnaitė Anotacija Anotacija
Jekaterina Gachovič "Č. Morozo ūkis" gyvulininkystės ūkio poveikio aplinkai vertinimas ir gerinimas B Audronė Mikalajūnė Anotacija Anotacija
Gerda Noreikytė Naujai pastatytos UAB "PakMarko" spaustuvės aplinkos apsaugos vadybos sistemos vertinimas, mažinant jos veiklos neigiamą įtaką aplinkai B Rasa Vaiškūnaitė Anotacija Anotacija
Kristina Mackevič Biologinių valymo įrenginių ir infiltracinių laukų diegimas Juodpėnų nuotekų valykloje B Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Anžela Stankevič Skaidiškių gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių renovacija B Rasa Kvasauskienė Anotacija Anotacija
Snieguolė Bočiarovienė AB "Utenos autobusų parkas" aplinkosauginės būklės gerinimas B Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Agnė Toleikytė Klaipėdos miesto sąvartyno uždarymo aplinkosauginės problemos ir jų sprendimas B Justyna Kozlovska Anotacija Anotacija
Eglė Mockutė UAB "Kupiškio butų ūkis ir vandentiekis" aplinkosauginės būklės vertinimas ir triukšmo mažinimas B Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija
Eglė Randytė Vėjo jėgainių parko įdiegimas Liepynės gyvenvietėje B Tomas Januševičius Anotacija Anotacija
Lina Saunoriūtė VĮ "Šiaulių regionų keliai" poveikis aplinkos orui ir priemonės aplinkos būklei gerinti B Zenonas Venckus Anotacija Anotacija
Lina Kužmarskytė Aplinkosauginių priemonių diegimas skirtingo eismo intensyvumo magistraliniuose keliuose B Agnė Kazlauskienė Anotacija Anotacija
Olga Skolova AB "Klaipėdos duona" aplinkosauginės problemos ir jų sprendimo būdai B Zenonas Venckus Anotacija Anotacija
Rūta Šukytė Medienos apdirbimo įmonės aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Vaida Šerevičienė Anotacija Anotacija
Rūta Blagnytė UAB "Emp recycling" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Rūta Navickaitė UAB "Marijampolės pieno konservai" Kalvarijos cecho aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Žana Šimkonis AB "Actas" AVS diegimas ir nuotekų sistemos projektavimas B Rasa Kvasauskienė Anotacija Anotacija
Aistė Lankininkaitė Šiaudų naudojimo kurui technologijų įvertinimas bei pritaikomumas B Vaidotas Vaišis Anotacija Anotacija
Alina Masiulianec Pabradės nuotekų valymo įrenginių modernizavimas ir vadybinio plano sudarymas B Rasa Vaiškūnaitė Anotacija Anotacija
Dalia Cijunaitytė Aplinkosauginės būklės įvertinimas ir gerinimas AB "Gelžbetonio atramų gamykla" B Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija
Erika Vybernaitienė Asfaltbetonio gamybos poveikio aplinkai analizė ir prevencija B Marius Mažeikis Anotacija Anotacija
Ginta Liberytė AB "Malsena" aplinkosauginių-vadybinių problemų sprendimas B Rasa Vaiškūnaitė Anotacija Anotacija
Irina Kuzmenko UAB "Jašiūnų keramika" gamybos technologijų aplinkosauginis vertinimas ir gerinimas B Eglė Marčiulaitienė Anotacija Anotacija
Laima Kielaitė ISO standartų diegimas UAB "Modest Bagoslaviškio pieninė" B Audronė Mikalajūnė Anotacija Anotacija
Milda Knašytė Komunalinių atliekų deginimo perspektyvos Vilniaus regione B Agnė Kazlauskienė Anotacija Anotacija
Rokas Vilniškis Alaus daryklos UAB "Habilitas" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Justyna Kozlovska Anotacija Anotacija
Vaida Pumputytė Inturkės miestelio nuotekų valymo įrenginių įdiegimas B Tomas Januševičius Anotacija Anotacija
Dorita Brogaitė Tvenkininės žuvininkystės poveikis Sartų ežero ir Šventosios upės vandens kokybei - aplinkosauginis vertinimas B Edita Baltrėnaitė Anotacija Anotacija
Dovilė Lisaitė Buitinių nuotekų užterštumo vertinimas ir mažinimas Miežiškių gyvenvietėje B Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Dovilė Pužaitė UAB "Feliksnavis" aplinkos apsaugos analizė ir ISO standartų diegimas B Rasa Vaiškūnaitė Anotacija Anotacija
Dovilė Šližytė UAB "Yara Lietuva" aplinkosauginis vertinimas ir būklės gerinimas B Marius Mažeikis Anotacija Anotacija
Dovilė Almanytė Aplinkosauginės būklės vertinimas ir biologinio oro valymo įrenginių taikymas UAB "Eternit Akmenė" B Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Dovilė Musteikytė Švaresnės gamybos diegimas UAB "Loro" B Violeta Bolutienė Anotacija Anotacija
Dovilė Kamarauskaitė UAB "Varėnos pienelis" įmonės nuotėkų valymo technologijos proceso vertinimas ir gerinimas B Rima Ladygienė Anotacija Anotacija
Jolita Dūdaitė UAB "Rokiškio sūris" filialo Ukmergės pienas aplinkosauginės būklės gerinimas B Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Jolita Serneckaitė AB "Alita" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Eglė Marčiulaitienė Anotacija Anotacija
Justas Burokas Aplinkosauginės problemos UAB "Dinaitas" ir jų sprendimo būdai B Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija
Sonata Urbanavičiūtė Utenos regioninio sąvartyno aplinkosauginės būklės analizė bei vertinimas B Justyna Kozlovska Anotacija Anotacija
Antonas Misevičius Bioreaktoriaus taikymas smulkiuose ūkiuose B Mindaugas Kvasauskas Anotacija Anotacija
Aurimas Stankevičius Gyvenamųjų daugiabučių namų Neravų km. triukšmo tyrimai ir mažinimas B Albertas Venslovas Anotacija Anotacija
Gintarė Pociūtė Organinių atliekų išteklių vertinimas bei jų panaudijimo galimybės B Violeta Bolutienė Anotacija Anotacija
Gintarė Dambrauskaitė UAB "Danspin" aplinkosauginių problemų sprendimas B Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Karolis Proscevičius AB "Lifosa" aplinkosauginis vertinimas keičiant gamybos apimtis B Mantas Pranskevičius Anotacija Anotacija
Ksavera Kasparavičiūtė UAB "Orion Global Pet" aplinkos apsauga ir jos gerinimo galimybių tyrimai B Stasys Motiejūnas Anotacija Anotacija
Jevgenij Aliončik Augalų - smėlio filtrų taikymo UAB "Visagino linija" galimybės ir vertinimas B Edita Baltrėnaitė Anotacija Anotacija
Remigijus Savickas UAB "Markučiai" Kauno padalinio poveikis aplinkai ir įmonės aplinkosauginių priemonių tobulinimas B Zenonas Venckus Anotacija Anotacija
Asta Kazakevičiūtė Geriausiai prieinamų gamybos būdų taikymas UAB "Arginta" B Agnė Kazlauskienė Anotacija Anotacija
Toma Bagdanavičiūtė UAB "Simile" aplinkosauginės būklės vertinimas ir modernizavimas B Edita Baltrėnaitė Anotacija Anotacija
Raimondas Buckus Elektromagnetinių biuro ir vaizdo įrangos laukų tyrimai ir įvertinimas M Pranas Baltrėnas Anotacija Anotacija
Lina Jakučionytė Sunkųjų metalų koncentracijų tyrimai ir įvertinimas žvyrkelių pakelėse M Audronė Mikalajūnė Anotacija Anotacija
Dovilė Vaitkutė Nuotekų dumblo įtakos beržo ir pušies augimui vertinti M Edita Baltrėnaitė Anotacija Anotacija
Natalja Šulga-Jakučionienė Eksperimentiniai žvyrkelių dulkėtumo tyrimai ir modeliavimas M Petras Vaitiekūnas Anotacija Anotacija
Audronė Mekionienė Švariųjų technologijų diegimas šilumos gamyboje deginant biokurą (kompleksinis) B Violeta Bolutienė Anotacija Anotacija

2008 metų baigiamųjų darbų anotacijos

2008 metų baigiamųjų darbų anotacijos
Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo tipas (B,M) Baigiamojo darbo vadovas Anotacija (lietuvių k.) Anotacija (užsienio k.)
Vaida Lynikienė Lapių sąvartyno filtrato įtakos aplinkos upelių ir požeminių vandenų užteršimui sunkiaisiais metalais tyrimai M Bronius Jaskelevičius Anotacija Anotacija
Viktorija Podgaiskytė Nuotekų dumblo deginimo ir kompostavimo galimybių tyrimas ir vertinimas M Petras Vaitiekūnas Anotacija Anotacija
Povilas Mackevičius Žaliųjų atliekų deginimo oro taršos tyrimai ir įvertinimas M Pranas Baltrėnas Anotacija Anotacija
Diana Murzakajeva Sucementuotų radioaktyviųjų atliekų pakuotės savybių tyrimas ir saugai svarbių parametrų vertinimas M Stasys Motiejūnas Anotacija Anotacija
Sandra Uzielaitė Biologinio oro valymo, taikant cilindrinės formos įkrovą, analizė ir įvertinimas M Pranas Baltrėnas Anotacija Anotacija
Rasa Vainalavičiūtė Deginamų komunalinių atliekų sudėties įtakos sunkiųjų metalų išsiskyrimui tyrimas ir vertinimas M Saulius Vasarevičius Anotacija Anotacija
Dovilė Dragūnaitė Sieros dioksido tyrimai naudojant biokurą energetikoje M Egidijus Petraitis Anotacija Anotacija
Simona Kašėtaitė Nuotekų valymo įrenginių dumblo komposto gamyba ir panaudojimo tyrimai bei įvertinimas M Davidas Ščupakas Anotacija Anotacija
Donata Darginavičiūtė Sniego ir paviršinių vandenų taršos tyrimai Mažeikių pramoniniame rajone M Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Indrė Kapusčytė Aulelių gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių modernizavimas B Rasa Vaiškūnaitė Anotacija Anotacija
Loreta Juškaitė Medicininių atliekų deginimo proceso vertinimas ir optimizavimas UAB "Senovė" B Edita Baltrėnaitė Anotacija Anotacija
Robertas Šalčiūnas Atliekų tvarkymo problemos ir jų sprendimai Alytaus regione B Stasys Motiejūnas Anotacija Anotacija
Dalia Šeškuvienė UAB "Energijos sistemų servisas" aplinkos būklės vertinimas ir gerinimas B Vaidotas Vaišis Anotacija Anotacija
Agnius Rudminas AB "Ukmergės keliai " asfaltbetonio gamybos Jogvilų bazės aplinkos taršos vertinimas ir mažinimas naudojant būvio ciklo analizę B Violeta Bolutienė Anotacija Anotacija
Andrius Jurėnas Adominės gyvenvietės buitinių nuotekų valymo įrenginių modernizavimas B Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Rita Juškytė AB mašinų gamyklos "Astra" aplinkosauginės būklės gerinimas B Alvydas Zagorskis Anotacija Anotacija
Diana Politova UAB "Tyras lašas" gaminių būvio ciklo vertinimas ir aplinkosauginės būklės gerinimas B Violeta Bolutienė Anotacija Anotacija
Rita Kubiliūtė AB "Lazdijų šiluma" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Rasa Vaiškūnaitė Anotacija Anotacija
Dalia Kasmočiūtė Upninkų gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių modernizavimas B Edita Baltrėnaitė Anotacija Anotacija
Kristina Grimžaitė ŽŪKB "Krekenavos mėsa" aplinkosauginės būklės gerinimas B Eglė Marčiulaitienė Anotacija Anotacija
Tadas Šerepėka AB "Lietkabelis" aplinkosauginės būklės analizė ir gerinimas B Stasys Motiejūnas Anotacija Anotacija
Marina Voitechovskaja VĮ " Visagino energija" aplinkosauginės vadybinės būklės vertinimas ir gerinimas B Vaidotas Vaišis Anotacija Anotacija
Vaida Buivydaitė UAB "Litspin" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Aušra Zigmontienė Anotacija Anotacija
Gediminas Sendrius AB "Žemaitijos pienas" aplinkosauginės būklės gerinimas B Agnė Kazlauskienė Anotacija Anotacija
Agnė Adomavičiūtė Butautų dvaro bravoro nuotekų valymo įrenginių modernizavimas B Vytautas Oškinis Anotacija Anotacija
Giedrė Badaraitė AB "Šiaulių energija" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Audronė Mikalajūnė Anotacija Anotacija
Justas Baciuška Ąžuolinių gyvenvietės buitinių nuotekų valymo įrenginių modernizavimas B Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija
Rūta Liaudanskaitė UAB " Rasmitas" aplinkosauginės būklės vertinimas ir jos gerinimas B Zenonas Venckus Anotacija Anotacija
Rita Kulnickaitė AB "Danisco sugar Kėdainiai" aplinkosauginės būklės gerinimas B Mindaugas Kvasauskas Anotacija Anotacija
Vitalija Piktelytė-Andrijevskaja Anykščių nuotekų valyklos analizė ir modernizavimas B Mantas Pranskevičius Anotacija Anotacija
Justina Kraskauskaitė UAB "Medienos plaušas" aplinkosauginės būklės įvertinimas ir gerinimas B Raimondas Grubliauskas Anotacija Anotacija
Asta Klimavičiūtė UAB "Panevėžio gelžbetonis" aplinkosauginės būklės gerinimas ir vertinimas B Edita Baltrėnaitė Anotacija Anotacija
Gražina Čyžiūtė AB "Autoūkis" aplinkosauginės būklės vertinimas ir modernizavimas B Audronė Mikalajūnė Anotacija Anotacija
Inga Pelanytė AB " Lietuvos elektrinė" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Raselė Girgždienė Anotacija Anotacija
Viktorija Talalajeva UAB " Manekenų pasaulis" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Jolita Bradulienė Anotacija Anotacija
Julius Simonaitis UAB "Vilniaus vandenys" padalinio Antavilių nuotekų valyklos aplinkosauginės būklės gerinimas B Dainius Paliulis Anotacija Anotacija
Vilmantė Darulytė Joniškėlio miestelio nuotekų valymo įrenginių modernizavimas B Davidas Ščupakas Anotacija Anotacija
Giedrė Raginytė AB "Eurovia Lietuva" aplinkosauginės būklės vertinimas B Violeta Bolutienė Anotacija Anotacija
Tomas Pupeikis UAB "Zarasų autobusai" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Raselė Girgždienė Anotacija Anotacija
Monika Gudžiūnaitė UAB "Eseira" poveikio aplinkai vertinimas ir gerinimas B Edita Baltrėnaitė Anotacija Anotacija
Kristina Balčiūnaitė " Pasvalio sūrinė" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Audronė Mikalajūnė Anotacija Anotacija
Laura Marcinkutė UAB "Plungės vandenys" Platelių nuotekų valyklos modernizacija B Mindaugas Kvasauskas Anotacija Anotacija
Vilma Verikaitė UAB "Linas Nordic" aplinkosauginės būklės įvertinimas ir gerinimas B Eglė Marčiulaitienė Anotacija Anotacija
Kristina Šalčiūnienė Sapropelio išgavimas ir panaudojimo galimybės Lietuvoje B Edita Baltrėnaitė Anotacija Anotacija
Justina Žurinskaitė UAB"Transeta" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Eglė Marčiulaitienė Anotacija Anotacija
Jurga Barcevičiūtė UAB "Vilniaus Vingio Gija" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Audronė Mikalajūnė Anotacija Anotacija
Lina Tvarijonaitė AB "Panevėžio stiklas" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Jolita Bradulienė Anotacija Anotacija
Sigita Žitkevičienė ŠĮ "Daugų komunalininko" nuotekų valymo įrenginių modernizavimas B Rima Ladygienė Anotacija Anotacija
Neringa Pundytė AB "Lietuvos dujos" aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas B Raselė Girgždienė Anotacija Anotacija
Viktorija Poškaitė Tauragės miesto nuotekų valyklos analizė ir modernizavimas B Mantas Pranskevičius Anotacija Anotacija
Adas Adomaitis Palangos miesto nuotekų valymo įrenginių modernizavimas B Vytautas Oškinis Anotacija Anotacija
Agnė Karlikanovaitė UAB "Raseinių šilumos tinklai" poveikio aplinkai vertinimas ir gerinimas B Edita Baltrėnaitė Anotacija Anotacija
Remigijus Pažusis Viečiūnų gyvenvietės nuotekų valymo įrengimų modernizavimas B Tomas Januševičius Anotacija Anotacija
Ieva Misiūnaitė UAB "Ignalinos statyba" aplinkosauginės būklės vertinimas ir jos gerinimas B Zenonas Venckus Anotacija Anotacija
Albertas Venslovas Reofilinių žuvų taršos sunkiaisiais metalais Lietuvoje tyrimai ir vertinimas M Raimondas Leopoldas Idzelis Anotacija Anotacija
Ričardas Golubevas Importuojamų vaisių cheminiai bei radiologiniai tyrimai ir jų vertinimas M Donatas Butkus Anotacija Anotacija
Rytis Salys Kalio trąšose esančių radionuklidų sukeliamos efektinės apšvitos įvertinimas M Donatas Butkus Anotacija Anotacija
Valentinas Podjelec Gamtinės kilmės radionuklidų tyrimai akmens anglyje ir jos deginimo produktuose M Rima Ladygienė Anotacija Anotacija
Stipendijos ir praktikos galimybės:
 • Baltech konsorciumo skiriamos stipendijos praktikai užsienyje. Daugiau...
 • bus daugiau...
Renginiai:
 
Informacija ruošiama ...
 
Metodiniai reikalavimai baigiamųjų bakalauro darbų rengimui:
 

Egzaminų sesijų ir baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo organizavimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus 2015 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 748
(Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus 2017 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 380 redakcija)
 
Vilniaus gedimino technikos universiteto Egzaminų SESIJŲ ir baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo ORGANIZAVIMO
TVARKos aprašas
I SKYRIUS
Bendrosios nuostatos
 1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto egzaminų sesijų ir baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – VGTU) pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų bei papildomųjų ir dalinių studijų visų studijų formų rudens ir pavasario semestrų egzaminų sesijas, baigiamųjų darbų rengimo ir baigiamųjų egzaminų organizavimo tvarką.
 2. Studijų grafikus, žyminčius semestrų pradžią ir pabaigą, egzaminų „E1“ laiką, egzaminų sesijų pradžią ir pabaigą, egzaminų pakartotinio laikymo bei laikymo komisijose pradžią ir pabaigą, baigiamųjų egzaminų, baigiamųjų darbų rengimo, gynimo pradžią ir pabaigą kiekvieniems mokslo metams sudaro Studijų direkcija ir teikia tvirtinti universiteto rektoriui.
 3. Egzaminų sesija – studijuotų dalykų baigiamųjų atsiskaitymų laikotarpis, per kurį vertinamos visos studento studijuojant dalyką įgytos žinios ir gebėjimai. Studento žinios ir gebėjimai egzaminų sesijos metu vertinami tik tada, kai jis per semestrą yra įvykdęs studijų dalyko apraše numatytus tarpinio vertinimo reikalavimus ir užduotis. Egzaminai „E1“ laikomi iki egzaminų sesijos pradžios.
II SKYRIUS
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
 1. Per mėnesį nuo semestro pradžios dekanato administratorius grupės seniūnui išduoda sesijos atsiskaitymų sąrašą iš universiteto informacinės sistemos (toliau – UIS) sesijos egzaminų ir konsultacijų prieš egzaminus tvarkaraščiui sudaryti. Grupės seniūnas, gavęs sesijos atsiskaitymų sąrašą, per dvi savaites atsiskaitymų datas ir laiką suderina su dėstytojais ir pateikia dekanato darbuotojui, atsakingam už egzaminų tvarkaraščio sudarymą.
 2. Egzaminų sesijos tvarkaraščiai sudaromi UIS studijų posistemio tvarkaraščių duomenų bazėje (toliau – UIS TDB). Už egzaminų sesijos tvarkaraščių sudarymą UIS TDB atsako fakulteto (instituto, centro) studijų prodekanas (direktoriaus pavaduotojas). Studijų prodekanas, sudarydamas egzaminų ir konsultacijų tvarkaraščius, turi teisę keisti studentų ir dėstytojų sutartą konsultavimo ir egzaminavimo datą, laiką ir vietą bei informuoti apie tai dėstytoją ir studentus.
 3. Rekomenduojama egzaminus išdėstyti per sesijai skirtą laiką proporcingai studijų dalyko kreditų skaičiui:
6.1. Nuolatinių studijų egzaminų sesijos tvarkaraščiuose intervalai tarp egzaminų turėtų būti ne mažesni kaip trys dienos. Prieš kiekvieną egzaminą turi būti numatyta viena konsultacija.
6.2. Ištęstinių studijų egzaminų sesijos tvarkaraščiuose intervalai tarp egzaminų turi būti ne mažesni kaip viena diena ir egzaminų sesiją galima pradėti per „E1“ egzaminams skirtą laiką.
 1. Dėl tolygesnio akademinių patalpų užimtumo egzaminų tvarkaraštis sudaromas pagal paskaitų laiko tinklelį.
 2. UIS TDB įrašomi visi sesijos atsiskaitymai (egzaminai, įskaitos, kursiniai projektai, darbai ir t. t.), numatyti studijų programoje.
 3. Egzaminų sesijos tvarkaraščiai spausdinami iš UIS TDB. Tvarkaraštyje įrašomi ir spausdinami tik „E“ tipo egzaminai. Visi sesijos egzaminų tvarkaraščiai suderinami su Studijų direkcija ir tvirtinami fakulteto dekano (instituto direktoriaus) ne vėliau kaip mėnuo iki sesijos pradžios. Viena patvirtinto tvarkaraščio kopija pateikiama Studijų direkcijai. Bet kokie patvirtinto egzaminų tvarkaraščio pakeitimai galimi tik dekano leidimu ir informavus Studijų direkciją.
 4. Patvirtinti egzaminų sesijos tvarkaraščiai skelbiami VGTU žiniatinklyje adresu www.vgtu.lt „Studijų“ puslapyje (arba adresu http://medeine.vgtu.lt/tvarkarastis/tvarkarastis.jsp).
III SKYRIUS
ATSISKAITYMAI UŽ namų, kontrolinius darbus, kursinius projektus (darbus) ir KITAS SAVARANKIŠKAS UŽDUOTIS
 1. Studentai už semestro programos dalykų kursinius projektus (darbus) (taip pat ir kompleksinius), tarpinius atsiskaitymus, namų, kontrolinius ir kitus savarankiškus darbus privalo atsiskaityti iki to semestro sesijos pradžios.
 2. Studentai, neatsiskaitę už kursinius projektus (darbus) (taip pat ir kompleksinius) iki nustatyto termino, tampa skolininkais.
 3. Studentai, iki semestro sesijos pradžios neatsiskaitę už namų ir kontrolinius darbus bei kursinius projektus (darbus), negavę teigiamo įvertinimo už tarpinį atsiskaitymą, gali už juos atsiskaityti per laiką, skirtą to dalyko egzaminui pasirengti per sesiją. Atsiskaitymo už savarankiškus darbus, vertinamus pažymiu (kursiniai darbai, projektai ir pan.), laikotarpiu nuo to semestro sesijos pradžios iki pakartotinio egzaminų laikymo pabaigos įvertinimas įrašomas į žiniaraščio skiltį „II laikymas“.
 4. Jei studentas nėra pasirašęs Studento sąžiningumo deklaracijos, pridedamos prie studijų sutarties, prieš pateikdamas kursinį projektą (darbą, kompleksinį projektą) ginti, jis UIS adresu mano.vgtu.lt suformuoja, išspausdina ir pasirašo sąžiningumo deklaraciją, patvirtinančią, kad kursinis projektas (darbas, kompleksinis projektas) nenuplagijuotas (1 priedas), ir įsega ją į kursinį projektą (darbą, kompleksinį projektą). Nustačius studento nesąžiningumo (plagijavimo) atvejus rengiant kursinį projektą (darbą, kompleksinį projektą), katedros vedėjas raštu apie tai informuoja fakulteto dekaną. Fakulteto dekanas priima sprendimą dėl studento tolesnių studijų universitete.
 5. Kursinio projekto (darbo, kompleksinio projekto) gynimo iki sesijos pradžios rezultatai įrašomi į UIS sesijos rezultatų duomenų bazę per dvi kalendorines dienas (neįskaitant šventinių dienų) po gynimo. Nuolatinių studijų studentams įrašytus įvertinimus taisyti galima per tris kalendorines dienas (neįskaitant šventinių dienų), ištęstinių ir ištęstinių nuotolinių studijų studentams – per 20 kalendorinių dienų po egzamino (neįskaitant šventinių dienų).
 6. Kursinio projekto (darbo, kompleksinio projekto) gynimo per sesiją rezultatai įrašomi per dvi kalendorines dienas po gynimo, bet ne vėliau kaip dvi dienos iki to dalyko egzamino. Jei studentas neapgynė kursinio projekto (darbo, kompleksinio projekto), jam neleidžiama laikyti to studijų dalyko egzamino.
iv skyriuS
ŽINIARAŠČIAI
 1. Fakulteto (instituto) dekanato darbuotojai UIS studijų posistemio sesijos rezultatų duomenų bazėje pagal galiojančias studijų programas sukuria žiniaraščius kiekvienam to semestro studijų dalyko atsiskaitymui (taip pat ir kursiniams projektams (darbams), kompleksiniams projektams bei laisvai pasirinktiems studijų dalykams).
 2. Kiekvieno egzamino bei jų perlaikymo rezultatai į UIS sesijos rezultatų duomenų bazę įrašomi per dvi kalendorines dienas (neįskaitant šventinių dienų) po egzamino. Nuolatinių studijų studentams įrašytus įvertinimus taisyti galima per penkias kalendorines dienas (neįskaitant šventinių dienų), ištęstinių studijų studentams – per 20 kalendorinių dienų po egzamino. Laikymo komisijoje įvertinimai turi būti įrašyti tą pačią dieną.
 3. Elektroniniuose žiniaraščiuose įrašomi visi įvertinimai (pažymiai: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1; T – įskaityta; R – neįskaityta; P – neatvyko; N – neatestuotas dėl nesąžiningumo; G – neatestuotas dėl netvarkingo darbo). Elektroniniame žiniaraštyje negalima palikti brūkšnelių, jų vietoje turi būti įrašytas įvertinimas. Jei studentas į egzaminą neatvyko arba atvyko į egzaminą, bet negalėjo būti egzaminuojamas, nes neatsiskaitė už savarankiškus darbus, elektroniniame žiniaraštyje įrašoma P raidė. Nustačius nusirašymo ar kitokio nesąžiningumo faktą per egzaminą arba kursinio darbo (projekto, kompleksinio projekto) atsiskaitymą, studentas iš to dalyko nevertinamas ir į žiniaraštį įrašoma N raidė. Apie nesąžiningumo faktą dėstytojas raštu informuoja dekaną, kuris skiria nuobaudą vadovaudamasis Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studijų nuostatuose nustatyta tvarka.
 4. Jei vienai grupei tą patį studijų dalyką dėsto du ar daugiau dėstytojų, kiekvienas dėstytojas įrašo įvertinimus savo pogrupio arba pasirinkusiems tą dalyką studentams. Jei studijų dalyką dėsto visai grupei du dėstytojai, įvertinimą įrašo tas dėstytojas, kuriam sukurtas žiniaraštis.
 5. Žiniaraščiai pateikiami į dekanatą tik perlaikius egzaminus komisijose. Jeigu egzaminą išlaikė (projektus apgynė) visi studentai, tai žiniaraštį galima pristatyti anksčiau. Po perlaikymų komisijose žiniaraščius pasirašo egzaminavęs dėstytojas ir komisijos nariai.
 6. Katedrų reikalų tvarkytojas per 10 darbo dienų po egzaminų laikymo komisijose surenka visų katedros dėstytojų užpildytus bei pasirašytus žiniaraščius ir pristato į dekanatą.
 7. Apie pastebėtus ne laiku arba klaidingai dėstytojų užpildytus elektroninius žiniaraščius dekanato darbuotojai privalo pranešti dėstytojui arba katedros vedėjui, kad būtų ištaisytos klaidos.
v skyrius
Egzaminai ir jų laikymo tvarka
 1. Egzaminai „E1“ laikomi per paskutinę savaitę iki sesijos pradžios. Egzaminai „E“ ir „E2“ laikomi per sesiją.
 2. Už laisvai pasirenkamus studijų dalykus leidžiama atsiskaityti iki sesijos pabaigos.
 3. Dėstytojai egzaminų „E1“ laikymo laikotarpiui paskelbia ne mažiau kaip dvi atsiskaitymų ir darbų priėmimo datas paskaitų tvarkaraštyje dalyko pratyboms numatytu laiku arba kitu laisvu laiku, kai nevyksta paskaitos. Egzaminų „E1“ rezultatai į UIS sesijos rezultatų duomenų bazę įrašomi per dvi kalendorines dienas po egzamino.
 4. Egzaminų vykdymo tvarka:
  1. Studento žinios ir gebėjimai per egzaminų sesiją vertinami tik tada, kai jis per semestrą yra įvykdęs studijų dalyko apraše numatytus tarpinių atsiskaitymų reikalavimus ir užduotis.
  2. Į egzaminą studentas turi atsinešti galiojantį studento pažymėjimą arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, dėstytojo nurodytas priemones ir turi būti pasirengęs 1,5–3 val. nenutrūkstamam darbui.
  3. Egzaminuoja paskaitas skaitęs arba kitas katedros vedėjo paskirtas dėstytojas. Jiems padeda pratybų dėstytojas. Tuo pačiu metu egzaminuoti galima tik vieną akademinę grupę, išskyrus tuos atvejus, kai, sujungus grupes, studentų yra ne daugiau kaip 30. Prireikus katedros vedėjas gali paskirti daugiau dėstytojų, kad būtų galima egzaminuoti iš karto keliose auditorijose.
  4. Jei keli katedros dėstytojai dėsto tą patį studijų dalyką, tai katedros vedėjas yra atsakingas, kad kiekvieno dėstytojo parengti klausimai būtų tokio pat sudėtingumo, egzamino užduočių struktūra būtų vienoda, būtų taikomi bendri vertinimo kriterijai.
  5. Egzamino užduotis studentas gali atlikti raštu arba kompiuteryje, kai egzamino užduotis teikiama elektronine laikmena. Egzamino darbai saugomi katedroje vienerius metus.
  6. Egzaminuojantis dėstytojas po egzamino raštu gali patikslinti studento žinias pokalbio metu.
  7. Kitaip egzaminuoti galima tik fakulteto dekano leidimu pagal katedros vedėjo nustatytą tvarką.
  8. Egzamino darbą studentas turi rašyti taisyklinga lietuvių kalba. Anglų kalba egzamino darbas gali būti rašomas tik grupėse, kuriose dėstoma anglų kalba arba atsiskaitoma užsienio dėstytojui. Iliustracijos turi būti parengtos rūpestingai, aiškios. Jei padaroma išvada, kad darbo negalima analizuoti, jis pažymiu nevertinamas, o į egzamino žiniaraštį dėstytojas įrašo atitinkamą žymą „G“ (neatestuotas dėl netvarkingo darbo).
  9. Per sesijos egzaminą studentui paliekama teisė pakartotinai atsiskaityti už teorinės studijų dalyko dalies užduotis (tarpinius vertinimus), jei per tarpinį studento atsiskaitymą gautas įvertinimas neatitiko minimalių reikalavimų arba studentas tarpinio egzamino nelaikė. Tada skaičiuojant egzamino įvertinimą imamas paskutinio atsiskaitymo rezultatas.
  10. Studentų žinios vertinamos vadovaujantis VGTU senato patvirtintu Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų žinių vertinimo tvarkos aprašu.
 5. Perlaikyti egzaminų sesijos metu neleidžiama. Jeigu studentas dėl pateisinamų priežasčių negali laikyti egzamino per sesiją, dekanas nustato naują laikymo terminą iki egzaminų laikymo komisijoje pabaigos, atidėdamas sesiją dekano potvarkiu, kuris įforminamas UIS studentų duomenų bazėje. Jei studentas dėl ligos negalėjo laikyti egzamino per sesiją, po nedarbingumo pabaigos praėjus ne daugiau kaip penkioms darbo dienoms, jis į dekanatą turi pristatyti nedarbingumo pažymėjimą.  
 6. Magistrantai, kurių studijos organizuojamos ciklais, kiekvieno dalyko egzaminą iki sesijos pabaigos gali laikyti tik vieną kartą.
 7. Už tiriamojo arba baigiamojo darbo dalį pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentams leidžiama atsiskaityti iki sesijos pabaigos. Studentai, per sesiją neatsiskaitę už tiriamojo ar baigiamojo darbo dalį, gali už ją atsiskaityti VI ir VII skyriuose nurodyta tvarka.
vi SKYRIUS
pakartotinis egzaminų laikymas
 1. Studentai, po sesijos turintys akademinių skolų, gali be atskiro dekano leidimo jas perlaikyti (jei yra gavę neigiamą įvertinimą) arba laikyti (jei nelaikė per sesiją arba „E1“ egzaminams skirtą laiką) egzaminus, įskaitas, ginti kursinius darbus (projektus) per pakartotinį egzaminų laikymo laiką, kaip numatyta rektoriaus patvirtintame kalendoriniame studijų grafike (toliau – studijų grafikas).
 2. Studentas, iki sesijos pabaigos išlaikęs visus egzaminus, įskaitas, apgynęs kursinius projektus (darbus, kompleksinius projektus) ir gavęs vieną pažymį, mažesnį kaip 9, o visus kitus 10 arba 9, gali gavęs dekano leidimą pagerinti šį pažymį perlaikydamas egzaminą, įskaitą ar iš naujo ginti projektą pakartotinio egzaminų laikymo metu, kaip numatyta studijų grafike.
 3. Katedros vedėjas sudaro katedros pakartotinio studentų egzaminavimo tvarkaraštį pagal VGTU studijų grafiką (po dvi datas, tarp kurių laikotarpis yra ne mažesnis kaip 3 kalendorinės dienos, egzaminui perlaikyti) ir ne vėliau kaip 10 kalendorinių dienų iki sesijos pabaigos paskelbia katedros žiniatinklyje bei katedros skelbimų lentoje. Studentas gali pasirinkti vieną perlaikymo datą. Pasirinkęs perlaikymo datą, jis privalo užsiregistruoti katedroje (t. y. nurodyti pasirinktą perlaikymo datą) ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki perlaikymo dienos. Neužsiregistravę studentai neegzaminuojami.
 4. Studentai, po pakartotinio egzaminų laikymo turintys akademinių skolų, gali tęsti studijas su savo grupe iki egzaminų laikymo komisijose pabaigos.
VII SKYRIUS
EGZAMINŲ LAIKYMAS KOMISIJOSE
 1. Egzaminų laikymo komisijose tvarką ir komisijų sudarymo tvarką reglamentuoja rektoriaus 2009 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 136 patvirtintas Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų egzaminavimo komisijose tvarkos aprašas.
 2. Egzaminų laikymas komisijose organizuojamas studijų grafike numatytais terminais. Katedros vedėjas iki pakartotinio egzaminų laikymo pabaigos sudaro katedros egzaminavimo komisijose tvarkaraštį (po dvi, tarp kurių laikotarpis yra ne mažesnis kaip 2 kalendorinės dienos, datas egzaminams laikyti) ir paskelbia katedros tinklalapyje bei skelbimų lentoje.
 3. Studentai, norintys laikyti egzaminus komisijose, turi gauti dekano leidimus, kurie išduodami studentams, parašiusiems prašymą dekanui (3 priedas) ir sumokėjusiems tuo metu galiojančiame vilniaus gedimino technikos universiteto įmokų už pirmosios, antrosios pakopų ir vientisąsias studijas ir papildomas paslaugas apskaičiavimo tvarkos apraše (toliau – Įmokų tvarkos aprašas) numatytą įmoką už kiekvieno dalyko vieną laikymą komisijoje. Kai studentas pateikia apmokėjimą įrodantį dokumentą apie sumokėtą įmoką, dekanatas išduoda dekano leidimą laikyti egzaminą komisijoje.
 4. Studentas gali pasirinkti tik vieną perlaikymo komisijoje datą. Pasirinkęs perlaikymo datą, jis privalo užsiregistruoti katedroje (t. y. nurodyti pasirinktą perlaikymo datą) ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki perlaikymo dienos. Neužsiregistravę studentai neegzaminuojami.
 5. Studentams, laikiusiems komisijose egzaminus, turintiems akademinių skolų ir nepageidaujantiems tęsti studijų su savo grupe, dekanas per savaitę parengia rektoriaus įsakymo projektą dėl tokių studentų išbraukimo iš sąrašų arba pasiūlo užsiregistruoti kartoti kursą nuo kitų mokslo metų to paties semestro, iš kurio studentas turi skolų, mokančio visą studijų kainą studento statusu. Studentas moka įmoką už tų studijų dalykų, iš kurių turi skolas, kreditus.
VIII SKYRIUS
STUDIJŲ DALYKŲ KARTOJIMAS
 1. Po žiemos sesijos pirmosios pakopos nuolatinių studijų 1–3 kursų, vientisųjų studijų 1–4 kursų ir ištęstinių studijų 1–5 kursų studentai, pasibaigus egzaminų laikymo komisijose laikotarpiui ir turintys ne daugiau kaip dvi akademines skolas gali tęsti studijas su savo grupe iki pavasario semestro pabaigos. Žiemos sesijos akademinės skolos likviduojamos paskutinę rugpjūčio savaitę papildomo egzaminų laikymo komisijoje metu.
 2. Po pavasario sesijos studentai, turintys ne daugiau kaip dvi akademines skolas (už žiemos ir pavasario egzaminų sesijas), gali tęsti studijas su savo grupe valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje:
  1. Studentai rašo prašymą (4 priedas) dekanui dėl leidimo pakartotinai lankyti paskaitas, iš kurių turi skolas, ir laikyti egzaminus (rudens semestre už žiemos sesiją ir pavasario semestre už pavasario sesiją). Dekanas studento prašyme pažymi įmokos dydį, kurią studentas turi sumokėti į Universiteto sąskaitą. Studentas turi pasirašyti dekanato darbuotojų informacinėje sistemoje suformuotą studijų sutarties priedą (forma 1P) ir sumokėti už atskirų studijų dalykų kreditus per keturias savaites nuo semestro pradžios. Kai studentas praneša apie sumokėtą įmoką, dekanatas išduoda dekano leidimą pakartotinai lankyti paskaitas ir laikyti egzaminą. Šį leidimą studentas turi pristatyti katedros vedėjui ir suderinti, su kuria grupe lankys paskaitas ir kada studentas atsiskaitys už jį.
  2. Jei studentas turi akademinę skolą už studijų dalyką rudens arba pavasario semestre ir dalykas nebedėstomas, katedros, kuriai priklausė dalykas, vedėjas organizuoja studentų atsiskaitymą studentams ir dėstytojams patogiu laiku.
  3. Baigiamojo semestro studentams, tęsiantiems studijas su savo grupe ir kartojantiems studijų dalykus, turi būti sudarytos sąlygos studijų dalyką perlaikyti bei laikyti komisijoje studijų grafike numatytais baigiamojo semestro terminais.
  4. Studentas, turintis akademinę skolą (-as) ir tęsiantis studijas su savo grupe, gali pats pasirinkti, su kuria grupe lankys paskaitas bei atsiskaitys už akademinę skolą (-as).
  5. Studijų dalyko egzaminas ir kursinis projektas (darbas) prilyginami vienai akademinei skolai, jei kursinis projektas įeina į studijų dalyko sudėtį.
  6. Studentui, tęsiančiam studijas su savo grupe ir kartojančiam studijų dalyką, dėstytojas gali užskaityti to dalyko praktinius darbus, kurie buvo atlikti ir atsiskaityti.
 3. Akademinių skolų kreditų kaina, išskyrus Orlaivių pilotavimo studijų programą, apskaičiuojama vadovaujantis Įmokų tvarkos aprašu, metinę studijų kainą imant iš akademinę skolą (-as) turinčio studento studijų sutarties.
 4. Vientisųjų studijų Orlaivių pilotavimo studijų programos studentams akademinių skolų kreditų kaina apskaičiuojama taip:
  1. Jei studentas turi akademinę skolą (-as) iš studijų dalyko, kuris priklauso studijų programos (A) tikslinei daliai – bendrųjų universitetinių studijų dalykams – akademinės skolos kainą reikia skaičiuoti netaikant metinės studijų kainos, nurodytos akademinę skolą (-as) turinčio studento studijų sutartyje, o taikyti studijų kainą, patvirtiną Įmokų tvarkos aprašu, technologijos mokslų studijų kryptims, išskyrus Orlaivių pilotavimo studijų programą.
  2. Jei studentas turi akademinę skolą (-as) iš studijų dalyko, kuris priklauso studijų programos (B) tikslinei daliai – studijų krypties dalykų daliai arba programos (C) tikslinei daliai – specializacijos daliai, tuo atveju akademinės skolos kainą skaičiuoti imant metinę studijų kainą iš akademinę skolą (-as) turinčio studento studijų sutarties.
 5. Baigiamųjų kursų studentai, kurie likus 10 kalendorinių dienų iki baigiamojo darbo gynimo datos turi akademinių skolų, paliekami kartoti kursą arba braukiami iš studentų sąrašų.
 6. Studentai, kurie likus 10 kalendorinių dienų iki baigiamojo darbo gynimo datos yra atsiskaitę už kursinius darbus ir išsilaikę visus egzaminus, gali ginti baigiamąjį darbą kartu su savo grupe arba dekanui leidus jiems baigiamojo darbo gynimą galima atidėti 80 punkte nustatytais terminais.
 7. Jeigu studentas, tęsdamas studijas su savo grupe ir kartodamas studijų dalykus, neišlaikė akademinių skolų, jis paliekamas kartoti neišlaikytus studijų dalykus tame semestre, kuriame turi pirmąją akademinę skolą.
ix SKYRIUS
Kitos egzaminų sesijos nuostatos
 1. Studentams – Lietuvos Respublikos piliečiams, studijuojantiems anglų kalba, sesijos tvarka ta pati kaip pirmosios ir antrosios pakopų lietuvių kalba studijuojantiems studentams.
 2. Architektūros fakultete architektūros, interjero, kraštovaizdžio projektus vertina fakulteto dekano potvarkiu sudaryta komisija. Komisija darbus peržiūri ir įvertina per laiką, skirtą kursiniams darbams priimti. Komisijos įvertinimas yra galutinis. Darbų įvertinimai į UIS sesijos rezultatų duomenų bazę įrašomi per dvi kalendorines dienas po peržiūros ir ne vėliau kaip per dvi kalendorines dienas nuo sesijos pradžios. Studentams, dėl pateisinamų priežasčių negalėjusiems atsiskaityti už šiuos darbus laiku, komisija gali rekomenduoti fakulteto dekanui leisti už juos atsiskaityti per laiką, skirtą pakartotinai laikyti egzaminus po sesijos.
 3. Antano Gustaičio aviacijos institute pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programose aviacinio profesinio parengimo lygiui nustatyti numatyti testo tipo egzaminai „E2“ laikomi per egzaminų sesiją. Šių egzaminų įvertinimai turi būti ne mažesni kaip 75 % teisingų atsakymų. Egzaminų įvertinimai į UIS sesijos rezultatų duomenų bazę įrašomi iki sesijos pabaigos. „E2“ egzaminus laiko įstojusieji 2008 m. ir vėliau.
 4. Orlaivių pilotavimo studijų programos profesiniai įgūdžiai vertinami vadovaujantis Orlaivių pilotavimo vientisųjų studijų profesinių įgūdžių vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu VGTU rektoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 449.
 5. Tarptautinių studijų centre studijuojantiems užsienio studentams sesijos, pakartotinio egzaminų laikymo, kurso kartojimo tvarką nustato Tarptautinių studijų centro direktorius pagal sesijos metu galiojantį Vilniaus Gedimino technikos universiteto pirmosios ir antrosios pakopos studijų užsienio kalbomis tvarkos aprašą.
 6. Fakulteto dekano leidimu ištęstinių nuotolinių studijų studentams gali būti suteikiama teisė egzaminus laikyti kitos aukštojo mokslo institucijos nuotolinių studijų centre.
 7. Studentams, studijuojantiems arba studijavusiems užsienio aukštojo mokslo institucijose pagal tarptautines programas arba dvišales sutartis tarp institucijų, suteikiama galimybė atsiskaityti už studijų užsienyje periodą iki naujos sesijos VGTU pradžios. Atsiskaitydami studentai turi pateikti užsienyje gautų pažymių išrašą. Jeigu ne dėl pagal mainų programas siųsto asmens kaltės liko pagal suderintą studijų turinį neišklausytų ir neatsiskaitytų dalykų, jam grįžus tęsti studijų, sudaromos sąlygos trūkstamą dalykų apimtį išklausyti ir atsiskaityti nemokamai.
 8. Studentai, nesutinkantys su savo žinių įvertinimu už egzamino ar kito tipo atsiskaitymą, gali prašyti peržiūrėti rezultatus pagal rektoriaus 2012 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 545 patvirtintą Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų apeliacijų dėl žinių vertinimo pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašą.
 9. Studentų praktikos ir atsiskaitymai už jas vyksta pagal VGTU studijų grafiką.
X SKYRIUS
BAIGIAMŲJŲ DARBŲ NUOSTATOS
 1. Baigiamasis bakalauro projektas (darbas) turi būti savarankiškas taikomojo ar tiriamojo pobūdžio darbas. Juo studentas turi parodyti, kad yra sukaupęs pakankamai žinių, įgijęs reikiamų gebėjimų ir turi pakankamą atitinkamos studijų krypties (šakos) analitinio ar projektavimo darbo patirtį. Baigiamuoju bakalauro projektu (darbu) ir jo gynimu studentas turi parodyti savo kūrybingumą, socialinės ir komercinės aplinkos, teisės aktų ir ekonominio pagrindimo išmanymą, informacijos šaltinių paieškos ir jų analizės įgūdžių, nuodugnų nagrinėjamos temos supratimą, mokėjimą spręsti kylančius aktualius uždavinius, informacinių technologijų naudojimo ir rašytinio bendravimo, taisyklingos kalbos vartosenos įgūdžius, gebėjimą tinkamai formuluoti išvadas.
 2. Baigiamasis magistro darbas turi būti pagrįstas savarankiškais moksliniais tiriamaisiais ar taikomaisiais tyrimais, žinių taikymu arba parengtas kaip projektas, atskleidžiantis programos tikslus atitinkančius gebėjimus. Baigiamuoju magistro darbu (projektu) magistrantas turi parodyti žinių ir supratimo lygį, gebėjimą analizuoti pasirinktą temą, vertinti kitų asmenų anksčiau atliktus atitinkamos krypties (šakos) darbus, savarankiškai mokytis ir atlikti tos krypties (šakos) tyrimus, aprašyti savo atliktą tiriamąjį darbą, aiškiai ir pagrįstai formuluoti tyrimų išvadas pagal universiteto patvirtintus reikalavimus. Baigiamuoju magistro projektu meno studijų krypčių magistrantas turi atskleisti kūrybiškumo lygį, gebėjimą kūrybiniame darbe savarankiškai taikyti naujausias praktines žinias ir technologijas. Meno studijų srities magistrantūros baigiamasis darbas turi būti kūrybinis projektas ir su šiuo projektu susijęs tiriamasis rašto darbas, kuriame aprašomos projekte taikytos naujos idėjos, žinios ir technologijos.
 3. Studentų sąrašus, kuriuose pateiktos baigiamųjų darbų temos (lietuvių ir anglų kalbomis) ir vadovų pavardės, į UIS studijų posistemio baigiamųjų darbų duomenų bazę įrašo profilinės katedros reikalų tvarkytoja, suderinusi šį sąrašą su katedros vedėju.
 4. Baigiamųjų darbų temų ir vadovų sąrašą dekanas savo potvarkiu tvirtina iki studijų grafike numatytos datos.
 5. Likus ne mažiau kaip mėnesiui iki nustatyto gynimo pradžios katedrų vedėjai organizuoja baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraščių įrašymą į UIS studijų posistemio baigiamųjų darbų duomenų bazę.
 6. Baigiamieji bakalauro ir magistro darbai ginami baigiamųjų darbų ir jų gynimo vertinimo bei laipsnių suteikimo komisijose (toliau – Komisija), sudarytose vadovaujantis VGTU senato patvirtintais Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijų nuostatais.
 7. Viename Komisijos posėdyje baigiamuosius darbus leidžiama ginti ne daugiau kaip dešimčiai pirmosios studijų pakopos ir septyniems antrosios studijų pakopos studentams.
 8. Pirmosios ir antrosios pakopų programų, kurių studijos baigiamos sausio mėn., baigiamieji darbai ginami iki sausio 20 d., programų, kurių studijos baigiamos birželio mėn., baigiamieji darbai ginami iki birželio 15 d.
 9. Komisijų sudėtys tvirtinamos rektoriaus įsakymu. Įsakymo projektą rengia fakulteto administratorius ir, suderinęs su dekanu, pateikia Studijų direkcijai ne vėliau kaip prieš penkias savaites iki baigiamųjų darbų gynimo pradžios.
 10. Ne vėliau kaip prieš mėnesį iki baigiamųjų darbų gynimo pradžios katedros Studijų direkcijai pateikia planuojamų kviesti Komisijų pirmininkų ir (arba) narių, nedirbančių VGTU, sąrašus.
 11. Ne vėliau kaip prieš mėnesį iki baigiamųjų darbų gynimo pradžios katedros pateikia Personalo direkcijai Komisijos pirmininkų ir (arba) narių dokumentus, reikalingus darbo sutarčiai sudaryti.
 12. Priimtus dirbti VGTU komisijos pirmininkus ir (arba) narius katedros vedėjas turi instruktuoti darbų saugos ir priešgaisrinės saugos klausimais, supažindinti su VGTU studentų žinių vertinimo tvarkos aprašu, apeliacijų pateikimo tvarka.
 13. Komisijos nariai ir pirmininkas turi vengti interesų konflikto. Esant Komisijos nario interesų konflikto tikimybei, jis turi pranešti Komisijos pirmininkui; esant Komisijos pirmininko interesų konflikto tikimybei, jis praneša dekanui. Abiem atvejais komisijos narys ar pirmininkas turi nusišalinti nuo balsavimo dėl baigiamojo darbo (egzamino) įvertinimo.
 14. Komisija turi vadovautis jos veiklą reglamentuojančiais dokumentais, VGTU studentų žinių vertinimo sistema. Darbo vadovo ir darbo recenzento (-ų) įvertinimai yra rekomendacinio pobūdžio.
 15. Ne vėliau kaip prieš mėnesį iki baigiamųjų darbų gynimo ir (arba) baigiamųjų egzaminų laikymo pradžios katedros patikslina pirmosios ir antrosios studijų pakopų baigiamųjų darbų temas bei vadovų sąrašus universiteto informacinės sistemos (toliau – UIS) studijų posistemio baigiamųjų darbų duomenų bazėje ir pateikia dekanui.
 16. Ne vėliau kaip prieš tris savaites iki baigiamųjų darbų gynimo ir pradžios katedros fakulteto dekanatui pateikia baigiamųjų darbų gynimo ir baigiamųjų egzaminų tvarkaraščius.
 17. Baigiamųjų darbų gynimo rezultatai įrašomi į UIS pažangumo rezultatų duomenų bazę ne vėliau kaip per vieną dieną po baigiamųjų darbų gynimo ar baigiamųjų egzaminų laikymo.
 18. Pagal mainų ir kitas programas studijavusiems asmenims, kurie gynė baigiamąjį darbą užsienio aukštojoje mokykloje, gynimo rezultatai įskaitomi remiantis Senato patvirtintu Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus Gedimino technikos universitete tvarkos aprašu, o laipsnis suteikiamas Komisijoje.
 19. Pagal mainų ir kitas programas atvykę užsienio studentai, baigę atitinkamos krypties teorinį kursą, pristatę akademinę pažymą iš savo aukštosios mokyklos, gali rašyti prašymą dekanui dėl leidimo rengti ir ginti baigiamąjį darbą VGTU. Studentai baigiamąjį darbą gina Komisijoje. Baigiamasis darbas įvertinamas pažymiu. Kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas. Studentui išduodama pažyma apie baigiamojo darbo gynimą.
 20. Absolventai iki baigiamojo darbo gynimo pradžios turi užpildyti baigiamųjų darbų anotacijas lietuvių ir anglų kalbomis UIS baigiamųjų darbų posistemyje adresu mano.vgtu.lt. Anotacijų pildymo formos yra lauke „Baigiamieji darbai“. Anotacijos privalo būti įrašytos ne vėliau nei likus vienai savaitei iki baigiamojo darbo gynimo. Išspausdintas iš UIS anotacijas privaloma įsegti į baigiamąjį darbą, kuris pateikiamas komisijai.
 21. Prieš pateikdamas baigiamąjį darbą ginti, studentas adresu mano.vgtu.lt suformuoja, išspausdina ir pasirašo sąžiningumo deklaraciją, patvirtinančią, kad baigiamasis darbas nenuplagijuotas (2 priedas) ir įsega ją į baigiamąjį darbą.
 22. Studentai iki baigiamųjų darbų gynimo baigiamojo darbo elektroninę versiją (visus su darbu susijusius skaitmeninius dokumentus, t. y. anotaciją, baigiamąjį darbą, brėžinius ir kitus priedus) po to, kai popierinėje darbo versijoje yra surinkti visi reikalingi vadovų ir konsultantų parašai, įkelia per informacinės sistemos „Mano VGTU“ aplinką, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki darbo gynimo. Baigiamųjų darbų įkėlimo į informacinę sistemą tvarką reglamentuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų darbų saugojimo tvarkos aprašas.
 23. Nustačius studento nesąžiningumo (plagijavimo) atvejus rengiant baigiamąjį darbą ir baigiamojo darbo vadovui kartu su katedros vedėju tuo įsitikinus, katedros vedėjas raštu apie tai informuoja fakulteto dekaną. Nustačius tokį atvejį ginant baigiamąjį darbą, baigiamųjų darbų gynimo komisijos pirmininkas raštu apie tai informuoja dekaną. Fakulteto dekanas priima sprendimą dėl nuobaudos studentui skyrimo. Mažiausia nuobauda už šį nesąžiningumą yra pakartotinis baigiamojo darbo rengimas, o didžiausia nuobauda – šalinimas iš universiteto. Atskirais atvejais esant motyvuotam studento prašymui dėl nuobaudos dydžio galutinį sprendimą gali priimti studijų prorektorius arba rektorius.
 24. Pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentams, kurių studijų programos baigiamos sausio mėnesį, neparengusiems ar negynusiems baigiamojo darbo, dekano potvarkiu baigiamojo darbo gynimą galima atidėti iki birželio 15 d. Studentams, kurių studijų programos baigiamos birželio mėn. – iki rugpjūčio 29 d. Jungtinėms studijų programoms gali būti taikomos išimtys, numatytos susitarimuose su kita aukštąja mokykla.
 25. Studentai, norintys gauti leidimą papildomai rengti ir (arba) ginti atidėtą baigiamąjį darbą, rašo prašymą dekanui (5 priedas). Dekanas, vadovaudamasis Vilniaus Gedimino technikos universiteto įmokų už pirmosios, antrosios pakopų ir vientisąsias studijas ir papildomas paslaugas apskaičiavimo tvarkos aprašu, nustato įmokos už baigiamojo darbo papildomą rengimą dydį. Atsižvelgdamas į anksčiau atlikto baigiamojo darbo apimtį dekanas gali sumažinti įmoką už baigiamojo darbo papildomą rengimą. Nustatytą įmoką studentas sumoka banke.
 26. Pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentai, baigę teorinį kursą, bet negynę baigiamojo darbo iki studijų grafike numatyto termino, gali būti užregistruoti pakartotinai rengti ir ginti baigiamąjį darbą kitais mokslo metais baigiamajame semestre nekeičiant studento statuso. Studentai, norintys gauti leidimą pakartotinai rengti ir (arba) ginti baigiamąjį darbą, rašo prašymą dekanui (6 priedas). Dekanas, vadovaudamasis Įmokų tvarkos aprašu, nustato įmokos už baigiamojo darbo pakartotinį rengimą ir gynimą dydį. Atsižvelgdamas į anksčiau atlikto baigiamojo darbo apimtį dekanas gali sumažinti įmoką už baigiamojo darbo pakartotinį rengimą.
 27. Parengtas baigiamasis darbas ginamas tik vieną kartą. Jo neapgynus, rengiamas naujas darbas, kurį ginti leidžiama po vienerių metų. Dekanas, vadovaudamasis Įmokų tvarkos aprašu, nustato įmokos už baigiamojo darbo pakartotinį rengimą ir gynimą dydį.
 28. Studentai, negynę baigiamojo darbo ir nepareiškę noro jo atidėti arba pakartotinai rengti bei neapgynę baigiamojo darbo, braukiami iš studentų sąrašų.
X SKYRIUS
Baigiamosios NUOSTATOS
 1. Vientisųjų studijų Orlaivių pilotavimo programos studentai, atsiskaitę už aeronautikos inžinerijos magistrui privalomus modulius, gali ginti magistro baigiamuosius darbus universiteto nustatytu laiku. Magistro diplomai jiems išduodami, kai yra apgintas baigiamasis darbas ir visiškai įvykdyta skrydžių praktika.
 2. Visus kitus šios tvarkos apraše nenumatytus klausimus sprendžia fakulteto ir universiteto administracija.
__________
 
SUDERINTA
 
SUDERINTA
 
SUDERINTA
Studijų prorektorius
 
Studijų direkcijos vyriausioji specialistė, pavaduojanti direktorę
 
Teisės direkcijos direktorė
 
 
 
 
 
Romualdas Kliukas
 
Giedrė Stelionienė
 
Violeta Keršulienė
2017-04-
 
2017-04-
 
2017-04-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parengė
 
Studijų direkcijos vyresnioji specialistė
 
 
Kristina Nogteva, tel. 237 0571
2017-04-
 
 
 
 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto egzaminų sesijų ir baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo organizavimo tvarkos aprašo
1 priedas
 
(Kursinio projekto sąžiningumo deklaracijos forma)
 
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
 
 
(Studento vardas ir pavardė, studento pažymėjimo Nr.)
(Fakultetas)
(Studijų programa, akademinė grupė)
 
 
 
Kursinio projekto (darbo, kompleksinio projekto)
sąžiningumo DEKLARACIJA
 
20___ m.
 
d.
(Data)
 
 
Patvirtinu, kad mano kursinis projektas (darbas, kompleksinis projektas) tema
 
 
 
 
yra savarankiškai parašytas. Šiame projekte (darbe, kompleksiniame projekte) pateikta medžiaga nėra plagijuota. Tiesiogiai ar netiesiogiai panaudotos kitų šaltinių citatos pažymėtos literatūros nuorodose.
Kursinį projektą (darbą, kompleksinį projektą) tikrino:
 
 
 
Kitų asmenų indėlio į kursinį projektą (darbą, kompleksinį projektą) nėra. Jokių įstatymų nenumatytų piniginių sumų už šį darbą niekam nesu mokėjęs (-usi).
 
 
 
 
(Parašas)
 
(Vardas ir pavardė)
__________
 
 
 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto egzaminų sesijų ir baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo organizavimo tvarkos aprašo
2 priedas
 
(Baigiamojo darbo sąžiningumo deklaracijos forma)
 
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
 
 
(Studento vardas ir pavardė, studento pažymėjimo Nr.)
(Fakultetas)
(Studijų programa, akademinė grupė)
 
 
Baigiamojo darbo (projekto)
SĄŽININGUMO DEKLARACIJA
 
20___ m.
 
d.
(Data)
 
 
Patvirtinu, kad mano baigiamasis darbas (projektas) tema
 
 
 
patvirtintas 20
 
m.
 
d. dekano potvarkiu Nr.
 
,
               
parašytas savarankiškai. Šiame darbe (projekte) pateikta medžiaga nėra plagijuota. Tiesiogiai ar netiesiogiai panaudotos kitų šaltinių citatos pažymėtos literatūros nuorodose.
Parenkant ir įvertinant medžiagą bei rengiant baigiamąjį darbą (projektą), mane konsultavo
mokslininkai ir specialistai:
 
 
 
Mano darbo (projekto) vadovas
 
     
 
Kitų asmenų indėlio į parengtą baigiamąjį darbą (projektą) nėra. Jokių įstatymų nenumatytų piniginių sumų už šį darbą niekam nesu mokėjęs (-usi).
 
 
 
 
 
(Parašas)
 
(Vardas ir pavardė)
___________
 
 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto egzaminų sesijų ir baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo organizavimo tvarkos aprašo
3 priedas
 
 
(Prašymo laikyti egzaminą (-us), ginti kursinį darbą (-us) (projektą (-us)) komisijoje pavyzdys)
 
 
 
(studento vardas ir pavardė)
 
 
 
 
(studento fakultetas, kursas, akademinė grupė)
     
 
Vilniaus GEDIMINO Technikos Universiteto
________________________________fakulteto dekanui
 
PRAŠYMAS
 
20
 
-
 
-
 
 
Vilnius
               
 
 
Prašau leisti tęsti studijas su savo grupe iki 20___ m.__________________________d. ir leisti laikyti šių dalykų egzaminus (įskaitas), ginti kursinius darbus (projektus) komisijoje, sumokant nustatytą įmoką už vieną kiekvieno dalyko egzamino laikymą, kursinio darbo (projekto) gynimą:
 
1.
 
2.
 
3.
 
 
 
 
 
(Parašas)
 
(Vardas ir pavardė)
 
……………………......................…………………………………………………………………….............
 
Studentui
 
leidžiama tęsti studijas su savo grupe iki
 
(Vardas ir pavardė)
 
20___-___-___ kaip studentui, sumokėjusiam _______ Eur įmoką už egzaminų laikymą, kursinio darbo (projekto) gynimą komisijoje.
 
 
 
fakulteto dekanas (prodekanas)
 
 
 
 
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
                      A. V.
 
(Leidimo laikyti egzaminą (-us), ginti kursinį darbą (-us) (projektą (-us)) komisijoje pavyzdys)
 
Dekano Leidimas Laikyti Egzaminą, ginti kursinį darbą (projektą) KOMISIJOJE
 
 
 
fakulteto
 
grupės studentui (-ei)
 
 
leidžiama laikyti
 
egzaminą, ginti kursinį darbą (projektą) komisijoje iki
 
(pabraukti)
Dekanas (prodekanas)
 
 
 
 
(Parašas)
 
(Vardas ir pavardė)
 
 
Data_____________
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto egzaminų sesijų ir baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo organizavimo tvarkos aprašo
 
4 priedas
 
(Prašymo pakartotinai lankyti paskaitas ir laikyti egzaminą (-us) pavyzdys)
 
 
 
(studento vardas ir pavardė)
 
 
 
 
(studento fakultetas, kursas, akademinė grupė)
     
 
Vilniaus GEDIMINO Technikos Universiteto
________________________________fakulteto dekanui
 
PRAŠYMAS
 
20
 
-
 
-
 
 
Vilnius
               
 
 
Prašau leisti pakartotinai lankyti paskaitas, iš kurių turiu akademines skolas, bei laikyti šių dalykų egzaminus (įskaitas), sumokant nustatytą įmoką už studijų dalykų kreditus:
 
1.
 
2.
 
 
 
 
 
(Parašas)
 
(Vardas ir pavardė)
 
……………………......................…………………………………………………………………….............
 
Studentui
 
leidžiama tęsti studijas su savo grupe iki
 
(Vardas ir pavardė)
 
20___-___-___ kaip studentui, sumokėjusiam _______ Eur įmoką už studijų dalykų kreditus, kurių akademines
skolas turi.
 
 
fakulteto dekanas (prodekanas)
 
 
 
 
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
 
                      A. V.
 
(Leidimo pakartotinai lankyti paskaitas ir laikyti egzaminą (-us) pavyzdys)
 
Dekano Leidimas PAKARTOTINAI lankyti paskaitas ir Laikyti Egzaminą
 
 
 
fakulteto
 
grupės studentui (-ei)
 
 
leidžiama pakartotinai lankyti paskaitas ir laikyti
 
egzaminą iki
 
 
Dekanas (prodekanas)
 
 
 
 
(Parašas)
 
(Vardas ir pavardė)
 
Data_____________
 
 
 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto egzaminų sesijų ir baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo organizavimo tvarkos aprašo
 
5 priedas
 
(Prašymo tęsti studijas ir papildomai rengti atidėtą baigiamąjį darbą bei jį ginti pavyzdys)
 
 
(Studento vardas ir pavardė)
 
(Kursas, akademinė grupė)
 
Vilniaus GEDIMINO Technikos Universiteto
 
________________________________fakulteto dekanui
 
PRAŠYMAS
 
20
 
-
 
-
 
 
Vilnius
               
 
 
Prašau leisti tęsti studijas iki 20___ m. __________________________ d. kaip studentui, mokančiam visą studijų kainą ir dėl _______________________________________________________________________________________________________ .
(nurodyti priežastį)
negalėjusiam parengti ir (arba) ginti baigiamojo darbo bei leisti parengti ir (arba) ginti atidėtą baigiamąjį
 
 
darbą tema
 
 
(Bakalauro, magistro)
 
 
 
 
sumokant
 
.
           
Konsultacijos su dėstytoju vasaros metu pageidauju / nepageidauju (pabraukti).
 
 
 
 
 
 
(parašas)
 
(vardas ir pavardė)
 
 
 
 
SUDERINTA
SUDERINTA
Katedros vedėjas
Baigiamasis darbas yra parengtas ______.proc.
Vadovas
 
 
 
 
(parašas)
(parašas)
 
 
 
 
(vardas ir pavardė)
(vardas ir pavardė)
20__-__-__
20__-__-__
                 
 
Studentui
 
leidžiama tęsti studijas iki
 
(vardas ir pavardė)
 
20___ m.
 
d.
kaip studentui, sumokėjusiam
 
įmoką už studijas, t. y.
 
Eur.
 
 
 
 
               
 
 
fakulteto dekanas
 
 
 
(fakulteto pavadinimas)
 
(parašas)
 
(vardas ir pavardė)
                                                      A. V.
...........................................................................................................................................................................................................................................
(Leidimo tęsti studijas ir papildomai rengti atidėtą baigiamąjį darbą bei jį ginti pavyzdys)
 
Leidimas tęsti studijas ir paPILDOMAI rengti ATIDĖTĄ
baigiamąjį darbą bei jį ginti
 
 
fakulteto
 
 
 
(Fakulteto pavadinimas)
 
(Akad. grupės pavadinimas)
 
(Vardas ir pavardė)
 Studentui (-ei) leidžiama tęsti studijas ir papildomai rengti atidėtą baigiamąjį
 
 
 
 
 
(Bakalauro, magistro)
darbą bei jį ginti iki
 20___-___-___
 
Dekanas
 
 
 
 
 
20___-___-___
 
(parašas)
 
(vardas ir pavardė)
 
                               
 
 
 
 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto egzaminų sesijų ir baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo organizavimo tvarkos aprašo
 
6 priedas
 
(Prašymo pakartotinai rengti ir ginti baigiamąjį darbą kitais mokslo metais pavyzdys)
 
 
(Studento vardas ir pavardė)
 
(Kursas, akademinė grupė)
 
Vilniaus GEDIMINO Technikos Universiteto
 
________________________________fakulteto dekanui
 
PRAŠYMAS
 
20
 
-
 
-
 
 
Vilnius
               
 
 
Prašau leisti pakartotinai rengti ir ginti baigiamąjį darbą 20___–20___ m. m. _________ semestre nekeičiant dabartinio statuso ______ ir sumokant ________________ Eur, nes ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________..
(nurodyti priežastį)
negalėjau parengti ir (arba) ginti baigiamojo darbo.
 
 
 
 
 
 
 
(parašas)
 
(vardas ir pavardė)
 
 
 
 
SUDERINTA
SUDERINTA
Katedros vedėjas
Baigiamasis darbas yra parengtas ______.proc.
Vadovas
 
 
 
 
(parašas)
(parašas)
 
 
 
(vardas ir pavardė)
(vardas ir pavardė)
20__-__-__
20__-__-__
               
 
Studentui
 
leidžiama rengti ir ginti BD
 
(vardas ir pavardė)
 
20___–20___ m. m. _________ sem.,
nepakeitus jo statuso ir mokančiam
 
įmoką už BD rengimą, t. y.
 
Eur.
 
 
 
 
             
 
 
fakulteto dekanas
 
 
 
(fakulteto pavadinimas)
 
(parašas)
 
(vardas ir pavardė)
                                                      A. V.
...........................................................................................................................................................................................................................................
(Leidimo pakartotinai rengti baigiamąjį darbą bei jį ginti pavyzdys)
 
Leidimas PAKARTOTINAI rengti baigiamąjį darbą bei jį ginti
 
 
fakulteto
 
 
 
(Fakulteto pavadinimas)
 
(Akad. grupės pavadinimas)
 
(Vardas ir pavardė)
 Studentui (-ei) leidžiama pakartotinai rengti baigiamąjį
 
 
 
 
 
(Bakalauro, magistro)
darbą bei jį ginti 
20___–20___ m. m.
______________ semestre.
Dekanas
 
 
 
 
 
20___-___-___
 
(parašas)
 
(vardas ir pavardė)
 
                               
 
 

Dėl baigiamųjų darbų saugojimo tvarkos aprašo

Pakartotinio egzaminų laikymo komisijose tvarkaraštis

1 priedas
B dalis
 
Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedra
Pakartotinio egzaminų laikymo komisijose tvarkaraštis
 
Komisija
Dalykas,-ai
Grupė,-ės
Data, laikas, auditorija
1. Prof. dr. Valentinas Šaulys
2. Doc. dr. Andrius Litvinaitis
3. Doc. dr. Oksana Survilė
4. Doc. dr. Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė
Hidrotechnikos statiniai ir jų eksploatacija
VImf-16
2017 m. rugsėjo 07 d. 16.20 val. 2420 kab.
2017 m. rugsėjo 14 d. 16.20 val. 2420 kab.
1. Prof. dr. Valentinas Šaulys
2. Doc. dr. Andrius Litvinaitis
3. Doc. dr. Oksana Survilė
4. Doc. dr. Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė
 
Moksliniai tyrimai ir inovacijos
 
ISGmfu-16
2017 m. rugsėjo 11 d. 13.45 val. 2419 kab.
2017 m. rugsėjo 15 d. 12.00 val. 2419 kab.
1. Prof. dr. Valentinas Šaulys
2. Doc. dr. Andrius Litvinaitis
3. Doc. dr. Oksana Survilė
4. Doc. dr. Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė
 
 
Inžinerinė hidrologija ir hidraulika
 
 
KGi-14
2017 m. rugsėjo 11 d. 15.00 val. 2419 kab.
2017 m. rugsėjo 14 d. 15.00 val. 2419 kab.
 
Pakartotiniam egzaminų laikymui komisijoje būtina užsiregistruoti katedroje ne vėliau kaip 1 diena iki egzamino ir turėti dekano leidimą.
 
Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos                                                                                      Prof. dr. Saulius Vasarevičius
____________________________________________katedros vedėjas                      ________________________________________________________
                      (Katedros pavadinimas)                                                                                                                              (Vardas, pavardė, parašas)

Paskaitų tvarkaraštis

Aplinkos inžinerijos mokslo krypties (04T) pirmo kurso
doktorantų paskaitų tvarkaraštis
2016/17 m.m. rudens semestras
 
 
Dalyko pavadinimas
 
Dėstytojas
Doktorantai
Diena
Laikas
Vieta
Aplinkos matematinis modeliavimas
Prof. habil. dr. P. Baltrėnas
Doc. dr. R. Grubliauskas
Vitalij Kolodynskij
Vaidotas Danila
Olga Khrystoslavenko
Rokas Vilniškis
Ketvirtadienis
14.30 – 16.05
16.20 – 17.55
 
 
SRK-II 2317
SRK-II 2211
Technogenezė ir aplinkosauginės technologijos
Prof. habil. dr. P. Baltrėnas
Doc. dr. A. Zagorskis
Vitalij Kolodynskij
Vaidotas Danila
Olga Khrystoslavenko
Rokas Vilniškis
Antradienis
16.20 – 19.45
SRK-II 2205
Aplinkos chemija
Prof. dr. J. R. Kerienė
Vitalij Kolodynskij
Vaidotas Danila
Olga Khrystoslavenko
Rokas Vilniškis
Trečiadienis
17.00 – 20.00
SRK-II 2205
Triukšmo teoriniai pagrindai ir praktinis įvertinimas
Doc. dr. R. Grubliauskas
 
Olga Khrystoslavenko
 
Pirmadienis
14.30 – 17.55
 
SRK-II 2211
Biogeochemijos pagrindai
Prof. dr. E. Baltrėnaitė
Prof. dr. A. Lietuvininkas
 
Vitalij Kolodynskij
 
Antradienis
13.00 – 16.00
 
SRK-II 2205
Pavojingos atliekos ir jų tvarkymas
Prof. dr. S. Vasarevičius
Vaidotas Danila
Rokas Vilniškis
Pirmadienis
15.00 – 18.00
SRK-II 2306
 
 

Konsultacijų grafikas

Aplinkos inžinerijos mokslo krypties (04T)
doktorantų konsultacijų grafikas
2016/17 m.m. rudens semestras
 
 
Vadovai
Doktorantai
Diena
Laikas
Vieta
Prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas
Aleksandras Chlebnikovas
Vitalij Kolodynskij
Penktadienis
14.00–15.30
SRK-II 2308
Prof. dr. Edita Baltrėnaitė
Valeriia Chemerys
Pirmadienis
13.00–14.30
SRK-II 2303
Prof. dr. Saulius Vasarevičius
Vaidotas Danila
Jurgita Seniūnaitė
Antradienis
14.45–16.15
SRK-II 2306
Doc. dr. Raimondas Grubliauskas
Olga Khrystoslavenko
Penktadienis
14.30–15.30
SRK-II 2211
Doc. dr. Rasa Vaiškūnaitė
Rokas Vilniškis
Antradienis
15.15–16.15
SRK-II 2503
 
 

Baigiamųjų darbų anotacijos

Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas Anotacija
2017 metų bakalauro baigiamųjų darbų anotacijos
Algimantas Drulia Biojėgainės diegimas UAB „Baušų ūkis“ dr. Tomas Januševičius
Inga Nastajūtė Aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas UAB „Akadas“ dr. Vaida Šerevičienė
Vilius Palionis UAB „IDW baldai“ aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas doc. dr. Rasa Vaiškūnaitė
Silvija Semsytė Oro taršos prevencijos ir mažinimo priemonių taikymas Varėnos mieste doc. dr. Rasa Vaiškūnaitė
Kristina Vitkutė Statybos atliekų apdorojimo technologijų diegimas ir karjero rekultivavimas UAB „Gasta“ doc. dr. Eglė Marčiulaitienė
Erika Simanavičiūtė UAB „Utenos šilumos tinklai“ aplinkosauginės būklės vertinimas ir esamų problemų inžineriniai sprendimai dr. Audronė Mikalajūnė
Jūratė Matulionytė Kupiškio miesto kuro ir trąšų bazės teritorijos valymas ir aplinkosauginis vertinimas dr. Mantas Pranskevičius
Gaudenis Kybartas Aplinkosauginių technologijų taikymas „Minties“ gimnazijoje Vilniaus mieste doc. dr. Aušra Zigmontienė
Tomas Gecevičius Naujųjų Valkininkų katilinės aplinkosauginis vertinimas ir gerinimas Aleksandras Chlebnikovas
Rūta Gadišauskaitė Aplinkosauginių priemonių diegimas individualiame name doc. dr. Dainius Paliulis
Vilmantas Andrukonis ŽŪB „Žaugėdai“ aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas doc. dr. Rasa Vaiškūnaitė
Giedrė Lapaitė Klaipėdos regione buityje susidarančių pavojingųjų atliekų surinkimo ir tvarkymo galimybės doc. dr. Aušra Zigmontienė
Miglė Jankauskaitė Utenos miesto oro taršos problemų analizė ir sprendimas taikant viešojo administravimo priemones dr. Audronė Mikalajūnė
Ieva Cataldo Vilniaus miesto tekstilės atliekų susidarymo, tvarkymo ir panaudojimo galimybių analizė doc. dr. Aušra Zigmontienė
Jurgita Aleknaitė Užterštos garažų teritorijos dirvožemio cheminių savybių vertinimas ir valymo metodų taikymas dr. Vaida Šerevičienė
Kristina Klepaitė Anykščių miesto paviršinių nuotekų susidarymo aplinkosauginis vertinimas ir valymo technologijų taikymas dr. Vaida Šerevičienė
Martynas Kliukas AB „Plasta“ aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas doc. dr. Dainius Paliulis
Deimantė Gotautaitė Pastato energetinio efektyvumo didinimas panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius ir aplinkosauginis vertinimas dr. Mantas Pranskevičius
Karolina Chatkevičiūtė Elektros ir elektroninės įrangos atliekų prevencijos ir tvarkymo organizavimas Širvintų rajone doc. dr. Aušra Zigmontienė
Vita Kazlauskaitė AB „Vilniaus paukštynas“ aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas doc. dr. Jolita Bradulienė
Tomas Vileikis Aplinkosauginės būklės gerinimo priemonių diegimas Viešvienų miestelyje doc. dr. Aušra Zigmontienė
Edita Šiaulytė AB „Šiaulių energija“ aplinkosauginės būklės vertinimas bei gerinimas doc. dr. Jolita Bradulienė
Povilas Simanavičius UAB „Vita Baltic International“ taršos vertinimas ir naujų technologijų diegimas doc. dr. Jolita Bradulienė
Rūta Remeikytė ŽŪB „Vazniškiai“ aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas doc. dr. Dainius Paliulis
Andrej Naimušin Autotransporto keliamos oro taršos ir triukšmo mažinimo priemonių diegimas Vilniaus miesto M. Lietuvio gatvėje doc. dr. Raimondas Grubliauskas
Eva Grigorjeva Aplinkosauginių inžinerinių sprendimų diegimas, įgyvendinant pasyvaus namo koncepciją doc. dr. Dainius Paliulis
Rūta Bielevičiūtė Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo technologijų diegimas UAB „Metalo laužas“ atliekų tvarkymo aikštelėje Jonavos mieste doc. dr. Eglė Marčiulaitienė
Ingrida Molnerytė Aplinkosauginių priemonių taikymas UAB „Alkesta“ doc. dr. Dainius Paliulis
Ringailė Vaškelienė Aplinkosauginių įrenginių diegimas Algimanto Vaškelio gyvulininkystės ūkyje doc. dr. Rasa Vaiškūnaitė
Simona Žilvinskaitė Aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas Vilniaus tarptautinio oro uosto gyvenamoje aplinkoje doc. dr. Raimondas Grubliauskas
Vytautas Šakinis UAB „Žemaitijos grūdai“ aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas doc. dr. Raimondas Grubliauskas
Brigita Šalčiūnaitė UAB „Ukmergės vandenys“ nuotekų dumblo apdorojimo įrenginių diegimas doc. dr. Eglė Marčiulaitienė
Eglė Vilkelytė „Lietuvos elektrinė“ Elektrėnų komplekso aplinkosauginis vertinimas ir gerinimas doc. dr. Eglė Marčiulaitienė
Ignas Matulevičius Šiaudų biokuro katilinės diegimas Didžiosios Riešės kaime Aleksandras Chlebnikovas
Gedmintas Briedis Statybos ir griovimo atliekų tvarkymo technologijų diegimas Vilniaus mieste doc. dr. Aušra Zigmontienė
2017 metų magistro baigiamųjų darbų anotacijos
Vilma Živelytė Naftos angliavandeniliais užteršto dirvožemio bioremediacijos, naudojant silicio nanokompozitus, tyrimai prof. dr. Saulius Vasarevičius
Kristina Pilžis Naftos produktų sklaidos vandens paviršiumi ribojimo oro srautu vertinimas doc. dr. Vaidotas Vaišis
Ieva Sveikauskaitė Sunkiųjų metalų kiekio dirvožemyje priklausomybės nuo kietųjų dalelių kiekio ore tyrimai ir vertinimas doc. dr. Jolita Bradulienė
Erika Petrauskaitė Lašelinio biofiltro su kiminų įkrova tyrimai ir vertinimas orui valyti nuo lakiųjų organinių junginių doc. dr. Rasa Vaiškūnaitė
Laura Meškauskaitė Paviršinių nuotekų filtrų eksperimentiniai tyrimai taikant statybines atliekas ir bioanglį doc. dr. Eglė Marčiulaitienė
Tomas Vilniškis Konstrukcijų su kintamąja garso izoliacija kūrimas ir tyrimas dr. Tomas Januševičius
Mindaugas Motiejūnas Cheminės ekstrakcijos metodo taikymas sunkiaisiais metalais užterštam dirvožemiui valyti doc. dr. Dainius Paliulis
Lauryna Kriščiūnaitė Aplinkos oro taršos NO2 vertinimas elektrocheminiu jutikliu Vilniaus miesto Ukmergės gatvėje dr. Mantas Pranskevičius
Greta Dajoraitė Uždaryto ir veikiančio sąvartynų liekamosios taršos tyrimai ir vertinimas doc. dr. Aušra Zigmontienė
Gintarė Čeponytė Nanokompozitų panaudojimo sunkiaisiais metalais užteršto vandens valymui eksperimentiniai tyrimai doc. dr. Aušra Zigmontienė
Živilė Bingelytė Biodujų valymo, panaudojant mikrodumblių kultūrų suspensijas, eksperimentiniai tyrimai ir vertinimas doc. dr. Alvydas Zagorskis
Tomas Astrauskas Vertikaliųjų transporto greičio mažinimo priemonių įtakos keliamai vibracijai aplinkoje tyrimai bei vertinimas doc. dr. Raimondas Grubliauskas
Luiza Usevičiūtė Pirogeninio karbonatingojo produkto taikymas imobilizuojant potencialiai toksiškus elementus pabėgiuose ir užterštame dirvožemyje prof. dr. Edita Baltrėnaitė
Marija Meišutovič Nepavojingųjų atliekų sąvartyne išsiskiriančių kvapų tyrimai, taikant dinaminės olfaktometrijos metodą doc. dr. Eglė Marčiulaitienė
Andrius Skripka Paprastojo kaštono (Aesculus Hipocastanum L.) sėklų panaudojimo tyrimai variui iš vandeningųjų tirpalų šalinti doc. dr. Dainius Paliulis
  • Puslapio administratoriai:
  • Lina Damanskaitė
  • Egita Lapinskaitė
  • Laura Ladietaitė
  • Justė Kareivaitė