Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos chemijos mokomojoje  laboratorijoje atliekami aplinkos chemijos, vandenų apsaugos bei atmosferos kontrolės ir apsaugos laboratoriniai darbai.
Aplinkos chemijos laboratorinių darbų metu studentai nustatinėja: fizines  vandens savybes, vandens drumstumą ir sausą liekaną, vandens ir dirvožemio pH, skysčio tūrio priemonių metrologines charakteristikas, drėgmės ir drėgnio kiekį dirvožemyje.
Vandenų apsaugos laboratorinių darbų metu studentai tiria ir analizuoja: permanganatinę oksidaciją vandenyje, bendrąjį vandens kietumą, amoniako koncentraciją vandenyje (Neslerio metodu), sulfatų koncentraciją vandenyje (Turbidimetriniu metodu), chloridų koncentraciją vandenyje (Argentometriniu metodu), nitrito kiekį, skendinčių medžiagų kiekį vandenyje (košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodu).
Atmosferos kontrolės ir apsaugos laboratorinių darbų metu studentai atlieka: kokybinį ir kiekybinį organinių junginių dujiniame mėginyje nustatymą dujų chromatografijos metodu, dujinių teršalų, išsiskiriančių iš stacionaraus taršos šaltinio, tyrimus, mangano oksido koncentracijos ore nustatymą  fotometriniu metodu, kvapo koncentracijos tyrimą  dinaminės oflaktometrijos metodu, vario koncentracijos nustatymą medienos pelenuose liepsnos atominės absorbcinės spektroskopijos metodu, azoto dioksido koncentracijos ore nustatymą naudojant difuzinius ėmiklius, anglies dioksido dujų, išsiskiriančių iš dirvožemio, koncentracijos tyrimus, sorbentų panaudojimą kondensuotiems dujiniams teršalams valyti.

Aplinkos chemijos mokomoji laboratorija

Aplinkos chemijos mokomoji laboratorija įkurta 1992 metais, joje sukaupta materialinė bazė skirta:
•   aplinkos chemijos, vandens apsaugos ir atmosferos kontrolės bei apsaugos darbams: mėginių paėmimo, darbo vietose, komplektas SKC 44; mėginių paėmimo, aplinkoje ir stacionariuose išmetimuose kompleksas SKC MCS Flite; aplinkos oro mėginių paėmimo komplektas SKC Vac-U-Chamber; dujinis chromatografas SRI 8610; spektrofotometras JENWAY 6305; bendrosios anglies analizatorius SHIMADZU-TOCCSN; aerozolių dalelių fotoelektrinis registratorius FAD-3.
•  bandinių paruošimui spektrometrinei analizei: bandinių deginimo krosnių SNOL30/1100 kompleksas; mineralizatorius Milestone S.r.1. Ethoc TC; centrifūga MINIFUGE; kratytuvas Gerhardt; centrifuga MPW – 350; pHmetras WTW pH 538.

Aplinkos fizinės taršos mokomoji laboratorija

Aplinkos fizinės taršos laboratorija įkurta 2000 m., joje esanti materialinė bazė skirta:
•  radioaktyviajai taršai ir elektromagnetinių laukų sklaidai vertinti ir mažinti:
Gama spektrometrinė sistema su gryno germanio detektoriumi ORTEC GEM30P4; puslaidininkinis Ge(Li) gama spektrometras su švino kamera ir kompiuterine spektrometrine įranga; scintiliacinis Na(I) gama spektrometras su švino kamera; jonizuojančiosios spinduliuotės automatizuoto registravimo įranga („Radiaciniai vartai“); alfa spektrometras (kompiuterizuotas); mažo fono beta radiometras UMF–1500M; oksimetras WTW 3205; radono monitorius SARAD RTM2200; elektrinių laukų matuoklis NARDA NBM550; jonizuojančios spinduliuotės radiometras-dozimetras: Thermo Fisher Scientific FH40G-1.
•  medžiagų akustinėms savybėms ir triukšmo bei vibracijos sklaidai tirti ir mažinti: triukšmo slopinimo kamera su triukšmo lygio matavimo įranga; šaltinių skleidžiamo triukšmo lygio tyrimo stendas; vibracijos mažinimo priemonių efektyvumo tyrimo stendas.

Aplinkosauginių technologijų mokomoji laboratorija

Aplinkosauginių technologijų laboratorija įkurta 2006 m., joje esanti materialinė bazė skirta:
•  aplinkos fizinių parametrų kokybei tirti: triukšmo ir vibracijos matuoklis Bruel&Krael 2260 Mediator; naftos produktų koncentracijos vandenyje nustatymo komplektas TOG/TPH Analyzer; dirvožemio dujų (lakiųjų organinių junginių) tyrimo komplektas Drager Acuro; mikroklimato (oro judėjimo srauto greičio, santykinės drėgmės, temperatūros, CO) matavimo prietaisas Testo 400; elektromagnetinių laukų matavimo prietaisas ESM – 100 Maschek; modulinis precizinis triukšmo lygio analizatorius: Brüel & Kjær 2270E-003. 
 
Aplinkosauginių technologijų laboratorijoje po renginio „Tyrėjų naktis 2012“: (iš kairės) dr. R.Grubliauskas; doc. dr. D.Paliulis; mgr. A.Misevičius; dr. A.Zagorskis; mgr. Ž.Venckus

Aerozolių ir oro valymo mokslinė laboratorija

Aerozolių ir oro valymo mokslinė laboratorijoja įkurta 1993 m., joje esanti materialinė bazė skirta:
•  į aplinkos orą išmetamų teršalų ir jų parametrų tyrimams: katilinių išmetamų teršalų matuoklis Testo 350XL; lakiųjų organinių junginių nustatymo komplektas Drager DLE Set; dulkių koncentracijos optinis matuoklis CASELLA Micro dust Pro.
•  aplinkos oro kokybės parametrams nustatyti: kvapo koncentracijas nustatantis olfaktometras;  SO2 ore koncentracijos analizatorius: „Environnement S.A.“ AF22M+EV; CO ore koncentracijų analizatorius: „Environnement S.A.“ CO12M-EV; O3 ore koncentracijų analizatorius: „Environnement S.A.“ O342M-EV-BP; Lakiųjų organinių junginių ore koncentracijų analizatorius:  „Environnement S.A.“ VOC71M-PID; kietųjų dalelių ore koncentracijų analizatorius: „Environnement S.A.“ MP101M EN; Meteorologinių parametrų matavimo stotis: „Environnement S.A“.
•  prevencinių taršos mažinimo priemonių, atmosferos taršos ir švarių technologijų tyrimui ir kūrimui, naudojant sukurtus įrenginius arba stendus: oro valymo biofiltrų ilgaamžiškumo bei efektyvumo tyrimo stendas; oro valymo efektyvumo tyrimai taikant daugiakanalius cilindrinį ir spiralinį ciklonus; komunalinių atliekų sąvartyno filtrato drenažinio sluoksnio kolmatacijos tyrimų stendas; biodujų gamybos tyrimai naudojant bioreaktorių; oro valymo biofiltro su sintetine įkrova tyrimų stendas; kietųjų dalelių nusodinimo efektyvumo ir oro srauto pasiskirstymo valymo įrenginyje tyrimų stendas.
    • Puslapio administratoriai:
    • Lina Damanskaitė
    • Egita Lapinskaitė
    • Laura Ladietaitė
    • Justė Kareivaitė