Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Tomas Žemaitis
laboratorijos vedėjas
SRA-II 210 
Telefonas (8 5) 274 4714
Vietinis telefonas 9714
Diana Sivojienė
technikė
SRK-II 310 
Telefonas (8 5) 274 4724
Vietinis telefonas 9503
Žemėlapis
Aplinkos chemijos mokomojoje  laboratorijoje atliekami aplinkos chemijos, vandenų apsaugos bei atmosferos kontrolės ir apsaugos laboratoriniai darbai.
Aplinkos chemijos laboratorinių darbų metu studentai nustatinėja: fizines  vandens savybes, vandens drumstumą ir sausą liekaną, vandens ir dirvožemio pH, skysčio tūrio priemonių metrologines charakteristikas, drėgmės ir drėgnio kiekį dirvožemyje.
Vandenų apsaugos laboratorinių darbų metu studentai tiria ir analizuoja: permanganatinę oksidaciją vandenyje, bendrąjį vandens kietumą, amoniako koncentraciją vandenyje (Neslerio metodu), sulfatų koncentraciją vandenyje (Turbidimetriniu metodu), chloridų koncentraciją vandenyje (Argentometriniu metodu), nitrito kiekį, skendinčių medžiagų kiekį vandenyje (košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodu).
Atmosferos kontrolės ir apsaugos laboratorinių darbų metu studentai atlieka: kokybinį ir kiekybinį organinių junginių dujiniame mėginyje nustatymą dujų chromatografijos metodu, dujinių teršalų, išsiskiriančių iš stacionaraus taršos šaltinio, tyrimus, mangano oksido koncentracijos ore nustatymą  fotometriniu metodu, kvapo koncentracijos tyrimą  dinaminės oflaktometrijos metodu, vario koncentracijos nustatymą medienos pelenuose liepsnos atominės absorbcinės spektroskopijos metodu, azoto dioksido koncentracijos ore nustatymą naudojant difuzinius ėmiklius, anglies dioksido dujų, išsiskiriančių iš dirvožemio, koncentracijos tyrimus, sorbentų panaudojimą kondensuotiems dujiniams teršalams valyti.

GALIMYBĖS

Aplinkos chemijos mokomoji laboratorija įkurta 1992 metais, joje sukaupta materialinė bazė skirta:
•   aplinkos chemijos, vandens apsaugos ir atmosferos kontrolės bei apsaugos darbams: mėginių paėmimo, darbo vietose, komplektas SKC 44; mėginių paėmimo, aplinkoje ir stacionariuose išmetimuose kompleksas SKC MCS Flite; aplinkos oro mėginių paėmimo komplektas SKC Vac-U-Chamber; dujinis chromatografas SRI 8610; spektrofotometras JENWAY 6305; bendrosios anglies analizatorius SHIMADZU-TOCCSN; aerozolių dalelių fotoelektrinis registratorius FAD-3.
•  bandinių paruošimui spektrometrinei analizei: bandinių deginimo krosnių SNOL30/1100 kompleksas; mineralizatorius Milestone S.r.1. Ethoc TC; centrifūga MINIFUGE; kratytuvas Gerhardt; centrifuga MPW – 350; pHmetras WTW pH 538.

Aplinkos fizinės taršos laboratorija įkurta 2000 m., joje esanti materialinė bazė skirta:
•  radioaktyviajai taršai ir elektromagnetinių laukų sklaidai vertinti ir mažinti:
Gama spektrometrinė sistema su gryno germanio detektoriumi ORTEC GEM30P4; puslaidininkinis Ge(Li) gama spektrometras su švino kamera ir kompiuterine spektrometrine įranga; scintiliacinis Na(I) gama spektrometras su švino kamera; jonizuojančiosios spinduliuotės automatizuoto registravimo įranga („Radiaciniai vartai“); alfa spektrometras (kompiuterizuotas); mažo fono beta radiometras UMF–1500M; oksimetras WTW 3205; radono monitorius SARAD RTM2200; elektrinių laukų matuoklis NARDA NBM550; jonizuojančios spinduliuotės radiometras-dozimetras: Thermo Fisher Scientific FH40G-1.
•  medžiagų akustinėms savybėms ir triukšmo bei vibracijos sklaidai tirti ir mažinti: triukšmo slopinimo kamera su triukšmo lygio matavimo įranga; šaltinių skleidžiamo triukšmo lygio tyrimo stendas; vibracijos mažinimo priemonių efektyvumo tyrimo stendas.

Aplinkosauginių technologijų laboratorija įkurta 2006 m., joje esanti materialinė bazė skirta:
•  aplinkos fizinių parametrų kokybei tirti: triukšmo ir vibracijos matuoklis Bruel&Krael 2260 Mediator; naftos produktų koncentracijos vandenyje nustatymo komplektas TOG/TPH Analyzer; dirvožemio dujų (lakiųjų organinių junginių) tyrimo komplektas Drager Acuro; mikroklimato (oro judėjimo srauto greičio, santykinės drėgmės, temperatūros, CO) matavimo prietaisas Testo 400; elektromagnetinių laukų matavimo prietaisas ESM – 100 Maschek; modulinis precizinis triukšmo lygio analizatorius: Brüel & Kjær 2270E-003. 

Aerozolių ir oro valymo mokslinė laboratorijoja įkurta 1993 m., joje esanti materialinė bazė skirta:
•  į aplinkos orą išmetamų teršalų ir jų parametrų tyrimams: katilinių išmetamų teršalų matuoklis Testo 350XL; lakiųjų organinių junginių nustatymo komplektas Drager DLE Set; dulkių koncentracijos optinis matuoklis CASELLA Micro dust Pro.
•  aplinkos oro kokybės parametrams nustatyti: kvapo koncentracijas nustatantis olfaktometras;  SO2 ore koncentracijos analizatorius: „Environnement S.A.“ AF22M+EV; CO ore koncentracijų analizatorius: „Environnement S.A.“ CO12M-EV; O3 ore koncentracijų analizatorius: „Environnement S.A.“ O342M-EV-BP; Lakiųjų organinių junginių ore koncentracijų analizatorius:  „Environnement S.A.“ VOC71M-PID; kietųjų dalelių ore koncentracijų analizatorius: „Environnement S.A.“ MP101M EN; Meteorologinių parametrų matavimo stotis: „Environnement S.A“.
•  prevencinių taršos mažinimo priemonių, atmosferos taršos ir švarių technologijų tyrimui ir kūrimui, naudojant sukurtus įrenginius arba stendus: oro valymo biofiltrų ilgaamžiškumo bei efektyvumo tyrimo stendas; oro valymo efektyvumo tyrimai taikant daugiakanalius cilindrinį ir spiralinį ciklonus; komunalinių atliekų sąvartyno filtrato drenažinio sluoksnio kolmatacijos tyrimų stendas; biodujų gamybos tyrimai naudojant bioreaktorių; oro valymo biofiltro su sintetine įkrova tyrimų stendas; kietųjų dalelių nusodinimo efektyvumo ir oro srauto pasiskirstymo valymo įrenginyje tyrimų stendas.

Rudens semestro darbai

Pavadinimas Dėstytojas Grupė Auditorija
Aplinkos chemija Dainius Paliulis APino-17 310
Aplinkos chemija Dainius Paliulis APi-15 310
Aplinkos procesų modeliavimas Mantas Pranskevičius ASmf-16 316 arba 317
Aplinkos procesų modeliavimas Mantas Pranskevičius AATmfc-16, AATmfu-16 316 arba 317
Aplinkos taršos prevencija Aleksandras Chlebnikovas APf-16 007
Aplinkos tyrimų metodologija Tomas Januševičius
Jolita Bradulienė
AATf-14 307
310
Aplinkos vertinimo informacinės technologijos Mantas Pranskevičius AATf-15 316 arba 317
Atmosferos apsauga Mantas Pranskevičius APino-16
 
007
Atmosferos apsauga Mantas Pranskevičius ATi-13 007
Atmosferos apsauga Vitalij Kolodynskij AATf-14
 
007
Atmosferos kontrolė ir apsauga Vitalij Kolodynskij ASmf-16 007, 310, 313, bioreaktorius
Atmosferos kontrolė ir apsauga Dainius Paliulis AATmfc-16, AATmfu-16 007, 310, 313, bioreaktorius
Fizinė tarša ir jos mažinimo technologijos Raimondas Grubliauskas AATmfc-17, AATmfu-17 307
Inovatyvios aplinkos apsaugos technologijos Valeriia Chemerys AATmfc-17, AATmfu-17 007
Moksliniai tyrimai ir inovacijos Aleksandras Chlebnikovas AATmfc-17, AATmfu-17
ASfmuc-17
ASmf-17
310, 311, 313, 007, 307, 717
Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė VImfuc-17
VImf-17
Viktoras Vorobjovas ISmf-17
KSImf-17
Violeta Motuzienė
Juozas Bielskus
Giedrė Streckienė
ENmf-17
Jūratė Sužiedelytė-Visockienė GISmf-17
Aleksandras Chlebnikovas
inžinierius
SRA-II 2005
Telefonas (8 5) 274 4997
Vietinis telefonas 9997
 
Luiza Usevičiūtė
technikė
SRA-II 2005
Telefonas (8 5) 274 4128
Vietinis telefonas 9128
Žemėlapis
Kad studentai galėtų įsigylinti į skysčių mechanikos teorinį kursą, Hidraulikos mokomojoje laboratorijoje, vadovaujami dėstytojų ir laboratorijos vedėjo, jie atlieka laboratorinius darbus. Priklausomai nuo pasirinktos specialybės, atliekami 3 arba 5 laboratoriniai darbai: Bernulio lygtis, kelio nuostoliai, vietiniai nuostoliai, nusistovėjęs ir nenusistovėjęs skysčio ištekėjimas pro angas ir antgalius.
Reinoldso aparatu studentams demonstruojamas laminarinis ir turbulentinis skysčių tekėjimo rėžimai, o debito matavimo įrenginiu įvairiais būdais matuojami skysčio debitai.
 

Rudens semestro darbai

Pavadinimas Dėstytojas Grupė Auditorija
Skysčių mechanika Rasa Stankevičienė PEfu-16
KGf-16/1
APf-16
2005
Valentinas Šaulys PEf-16/1 2005
Oksana Survilė MIf-16 2005
Skysčių mechanika Valentinas Šaulys AMf-16/2
Amf-16/1
2005
Skysčių mechanika ir gaisrinis vandentiekis Rasa Stankevičienė GSf-15 2005
Skysčių mechanika ir termodinamika Andrius Litvinaitis GIVi-15 2005
Skysčių mechanika ir termodinamika Andrius Litvinaitis MPit-15 2005
Skysčių mechanika ir termodinamika Rasa Stankevičienė MRfu-16, MRfuc-16
MEfu-16, MEfuc-16
BMf-16/1
GIVf-16
BMf-16/2
Mf-16/2
Mf-16/1
MRf-16
SPIf-16
2005
Tomas Žemaitis
laboratorijos vedėjas
SRA-II 210 
Telefonas (8 5) 274 4714
Vietinis telefonas 9714
Jurgita Aleknaitė
technikė
SRK-II 404 
Telefonas (8 5) 274 4724
Vietinis telefonas 9503
Žemėlapis
Vandentvarkos mokomoji laboratorija (iki 20 darbo vietų)
Vandens cheminė laboratorija (iki 8 darbo vietų) 
 
Laboratorijose yra įrengta vienuolika eksperimentinių stendų, kuriais naudojasi studentai laboratorinių darbų metu: nusodintuvų stendas, hidraulinio smūgio stebėjimo stendas, atvirų vandens ruošimo įrenginių stendai (2 vnt.), nuotekų valymo įrenginių modeliai (3 vnt.), biologinis nuotekų dumblo pūdymo stendas, naftos produktų įterpimo ir valymo stendas, erlifto modelis, slėginių vandens valymo filtrų sistema.
 
Nuotekų valymo technologijų laboratorinių darbų metu studentai, pasirinkę Vandentvarkos specializaciją, tiria ir analizuoja: skendinčių medžiagų koncentracijas, bei sėdimo kinetiką, biocheminį deguonies suvartojimą per 7 dienas, lengvai biologiškai skaidomų organinių teršalų koncentracijas, reagento dozes fosforui iš nuotekų šalinti, optimalias koagulianto dozės dumblui sausinti, dumblo pūdymo proceso parametrus.
 
Vandens ruošimo laboratorinių darbų metu studentai nustatinėja ir analizuoja: granuliometrinę užpildų sudėtį, sorbentų gebą šalinti organinius teršalus, optimalias koagulianto dozės vandeniui skaidrinti kontaktinės koaguliacijos būdu, vandens skaidrinimo filtravimo būdu technologinius parametrus, bereagentį geležies šalinimo procesą.
 
Vandens mikrobiologijos laboratorinių darbų metu studentai atlieka gyvųjų mikroorganizmų, gamtinio vandens ir dumblo mikrofloros mikroskopavimo tyrimus. Nustatinėja: veikliojo dumblo biocenozę, tūrio rodiklį, katalazinį aktyvumą, bakterijų skaičių vandenyje, geležį ir manganą oksiduojančias bakterijas. Siurblių ir siurblinių laboratorinių darbų metu studentai atlieka siurblių charakteristikų nustatymo bandymus, analizuoja įvairius siurblių darbo parametrus, matuoja hidraulinį smūgį tinkle, susipažįsta su katedroje esančia vandentvarkos inžinerine įranga, atlieka matavimus erlifo modelyje.

Rudens semestro darbai

Pavadinimas Dėstytojas Grupė Auditorija
Nuotekų valymas Aušra Mažeikienė VTf-14 404
Siubliai ir siublinės Mindaugas Rimeika VTf-15 402
Vandenų apsauga Aušra Zigmontienė APino-16 310
Vandenų apsauga Aušra Zigmontienė ATi-14 310
Vandenų apsauga Vaidotas Danila AATf-15 310

REGISTRACIJOS FORMA DARBUI LABORATORIJOSE

Nemokama prieiga prie LST standartų


Lietuvos standartizacijos departamentas su Vilniaus Gedimino technikos universitetu pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl nemokamos prieigos prie LST standartų tekstų. Departamento teigimu „užtikrinus nemokamą prieigą prie Lietuvos standartų tekstų, bus sudarytos geresnės sąlygos įtraukti standartizaciją į dėstomuosius dalykus. Europos Tarybos išvadose dėl standartizacijos ir inovacijų (2008 m.) valstybės narės raginamos standartizacijos klausimus įtraukti į švietimo ir mokymo programas tam, kad besimokantieji būtų supažindinti su standartizavimo strategine nauda ir iššūkiais, remiantis standartizacijos institucijų patirtimi“. Standartų tekstai yra skirti mokslo ir mokymo reikmėms, licencinė sutartis griežtai draudžia standartų tekstus išsisaugoti ir/ar parsisiųsti, atgaminti, platinti ar viešai skelbti jų dalis.
 
Standartų paiešką galima atlikti VGTU bibliotekos el. kataloge >>>
Pilnas standarto tekstas yra pasiekiamas tik įvedus asmeninį institucinį ID numerį ir slaptažodį.
Dėl išsamesnės informacijos apie standartus kviečiame kreiptis į Informacijos konsultantus,
Saulėtekio al. 14, 204 kab., telefonu (8-5) 251 22 50 (vidinis 9250), el. paštu: infokonsultantai@vgtu.lt
  • Puslapio administratoriai:
  • Lina Damanskaitė
  • Tomas Žemaitis
  • Egita Lapinskaitė
  • Laura Ladietaitė
  • Justė Kareivaitė