Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Padaliniai Aplinkos apsaugos institutas Padaliniai Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų laboratorija
VGTU Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų laboratorija (AADSL) – tai perspektyvi, jaunatviška laboratorija, kurioje dirba daug patirties turintys atsakingi bei profesionalūs specialistai. Pagrindinė laboratorijos veiklos kryptis yra fizikinių veiksnių tyrimai. Laboratorija 2003 m. akredituota Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biure prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos. Pakartotinai akredituota 2008 m., akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.054. 2011 m. spalio mėn. 03 d. AADSL akredituota veikla buvo praplėsta. 2013 m. lapkričio 5 d. Nacionalinis Akreditacijos Biuras prie Ūkio Ministerijos pratęsė Aplinkos Apsaugos ir Darbo Sąlygų Laboratorijos akreditavimo pažymėjimą iki 2018 metų lapkričio 4 d.

 

AADSL praplėtė savo atliekamų tyrimų sritį: laboratorija gali atlikti ne tik aplinkos sąlygų (triukšmo, apšvietos bei šiluminės aplinkos), statinio atitvarų ir statinio dalių garso izoliavimo parametrų bei patalpos aidėjimo trukmės, aplinkos triukšmo, vibracijos, elektromagnetinio lauko ir elektromagnetinės spinduliuotės tyrimus, bet ir infragarso ir žemo dažnio garsoinžinerinių įrenginių triukšmo tyrimus bei kvapo mėginių paėmimą.

 
Laboratorijoje įdiegta kokybės vadybos sistema, kurios paskirtis – užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, tenkinti užsakovų poreikius, atitinkančius standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus.
 
Šiuo metu laboratorijoje yra du veiklos pobūdžiu skirtingi padaliniai: akredituotas fizikinių veiksnių tyrimų ir atestuotas cheminių bei fizikinių veiksnių tyrimų padaliniai.
 
Darbo vietose, gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje matuojami:
apšvieta – natūrali (NAK) ir dirbtinė; natūralios apšvietos koeficientas;
šiluminės aplinkos (mikroklimato) parametrai – oro temperatūra, oro judėjimo greitis (nuo 0,05 m/s), santykinis oro drėgnis;
aukšto dažnio elektromagnetinė spinduliuotė  energijos srauto tankis;
pramoninio dažnio elektromagnetinis laukas elektrinio lauko stipris, magnetinio lauko stipris, magnetinio srauto tankis;  
kompiuterių ir videodisplėjų spinduliuotė –  elektrinio lauko stipris, magnetinio lauko stipris, magnetinio srauto tankis; 
vibracija darbo aplinkoje (visą žmogaus kūną veikianti vibracija ir per rankas perduodama vibracija) –  svertinio pagreičio vidutinė kvadratinė vertė; 
vibracija gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose (visą žmogaus kūną veikianti vibracija) –  vibracijos pagreičio vertė; 
triukšmas:
 •  akustinis triukšmas darbo aplinkoje: ekvivalentinis garso lygis; didžiausias (akimirkinis); C svertinis garso slėgio lygis;
 • aplinkos triukšmas: ekvivalentinis garso lygis; maksimalus garso lygis; didžiausias (akimirkinis) garso slėgio lygis; garso slėgio lygiai 1/1 ir 1/3 oktavos dažniuose; vidutinis ilgalaikis garso lygis; garso ekspozicijos lygis; ekvivalentinis A svertinis garso slėgio lygis; didžiausias A svertinis garso slėgio lygis; didžiausias laikinis svertinis garso slėgio lygis; ekvivalentinis nuolatinis garso slėgio lygis (nuo 8 Hz);
 • statinių inžinerinės įrangos garso slėgio lygiai: didžiausias garso slėgio lygis; ekvivalentinis nuolatinis garso slėgio lygis;
 
Pastatų ir atitvarinių kostrukcijų apsaugos nuo  triukšmo tyrimai.
- Pertvarų tarp butų, kitų dalių (fasado, durų, langų ir kt.) oro garso izoliavimo matavimai gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose.
- Perdangų oro ir smūgio garso izoliavimo matavimai gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose.
- Aidėjimo trukmės matavimai gyvenamųjų, visuomeninių bei kitos paskirties pastatų patalpose.
- Pastatų inžinerinės įrangos triukšmo matavimai.
- Įgaliota nustatytų akustinių rodiklių pagrindu atlikti daugiabučio namo, poilsio namų, gydymo, mokslo ir viešbučio paskirties pastatų garso klasės įvertinimą, išrašant pagal STR 2.01.07:2003 garso klasifikavimo protokolą. Protokolas    reikalingas statinių priėmimo Komisijai pagal STR 1.11.01:2010  3 priedo 11 p. pripažįstant pastatą tinkamu naudoti.
Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų laboratorija:
Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius
 
Telefonas (8 5) 274 4726
Vietinis telefonas 9726
El. paštas aai@vgtu.lt
Kabinetas SRK-I 211
 
Aplinkos Apsaugos ir Darbo Sąlygų Laboratorijos darbuotojai 2016 m.
1 eilėje: dr. Jolita Bradulienė (kokybės vadybininkė), doc. dr. Alvydas Zagorskis (vedėjas), doc. dr. Dainius Paliulis
2 eilėje: Aleksandras Chlebnikovas, Mantas Zemleris, dr. Eglė Marčiulaitienė, dr. Tomas Januševičius, dr. Mantas Pranskevičius
 
 
Vedėjas ir technikos vadovas:
doc. dr. Alvydas Zagorskis
 
Kokybės vadybininkė:
doc. dr. Jolita Bradulienė
 
Inžinieriai:
 • doc. dr. Alvydas Zagorskis
 • dr. Tomas Januševičius
 • doc. dr. Eglė Marčiulaitienė
Technikai:
 • doc. dr. Dainius Paliulis
 • dr. Mantas Pranskevičius
 • Aleksandras Chlebnikovas
 • Mantas Zemleris
 • Tomas Vilniškis
 • Tomas Astrauskas
Laboratorija buvo įsteigta 1988 m. Vilniaus Inžineriniame Statybos Institute (VISI) prie Statybos fakulteto Darbo ir aplinkos apsaugos katedros.
1993 m., kuriantis Vilniaus technikos universitete Aplinkos apsaugos katedrai, laboratorija perėjo į šios katedros sudėtį ir vadinosi “Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų mokslinio tyrimo laboratorija”. Laboratorija atliko nemažą kiekį mokslo užsakomųjų darbų, susijusių su atmosferos kontrolės, taršos ir jos mažinimo tyrimais.
1995 m. Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų mokslinio tyrimo laboratorijai įteiktas LR Sveikatos ministerijos Atestavimo pažymėjimas, patvirtinantis, kad laboratorija atitinka standarto LST EN 45 001 ir AD 5.3 reikalavimus.
Didėjant mokslinių ir užsakomųjų darbų apimčiai 2002 m. birželio 26 d. buvo įkurtas Aplinkos apsaugos institutas. Instituto struktūroje buvo laikinasis mokslo kolektyvas bei Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų mokslo (AADSM) laboratorija.
2003 m. liepos mėn.10 d. VGTU Rektorius Įsakymu AADSM laboratorija pavadinta Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų laboratorija (AADSL).
2003 m. lapkričio mėn. laboratorija akredituota Nacionalinio akreditacijos biure prie LR Aplinkos ministerijos. AADS laboratorijoje įdiegta kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus. 2008 m. lapkričio mėn. Laboratorija perakredituota sekančiam penkerių metų laikotarpiui.
2013 m. lapkričio mėn. Laboratorijos tyrimų sritis praplėsta ir perakredituota iki 2018 m.
 
Įmonių užsakymu laboratorijos darbuotojai atlieka akredituotos srities fizikinius tyrimus darbo vietose bei aplinkoje.
Laboratorija akredituota atlikti matavimus pagal Nacionalinio akreditacijos biuro suteiktą Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA.01.054. Laboratorijos tyrėjai gali atlikti:
 • aplinkos sąlygų (triukšmo, apšvietos bei šiluminės aplinkos) tyrimus;
 • statinio atitvarų ir statinio dalių garso izoliavimo parametrų bei patalpų aidėjimo trukmės tyrimus;
 • aplinkos triukšmo (gyvenamosios aplinkos, automobilių kelių transporto, geležinkelių transporto ir pramonės objektų, infragarso ir žemo dažnio garso, inžinerinių įrenginių);
 • vibracijos tyrimus,
 • elektromagnetinio lauko ir elektromagnetinės spinduliuotės tyrimus,
 • kvapo mėginių paėmimą.
 
Laboratorija atestuota atlikti matavimus pagal Aplinkos apsaugos agentūros suteiktą leidimą Nr. 1AT-296. Laboratorijos tyrėjai gali atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus:
 • Aplinkos ore:
  • anglies monoksidas,
  • azoto oksidai,
  • sieros dioksidas,
  • kietosios dalelės KD10,
  • ozonas.
 • Stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamieji teršalai:
  • dujų srauto greičio ir tūrio debitas,
  • azoto oksidai,
  • deguonis,
  • sieros dioksidas,
  • anglies monoksidas,
  • kietosios dalelės,
  • acto rūgštis,
  • amoniakas,
  • chloro vandenilis,
  • fenolis,
  • formaldehidas,
  • sieros rūgštis,
  • šarmai,
  • tepalai.
 • Nuotekos ir paviršinis vanduo:
  • skendinčios medžiagos,
  • nitritai.
 • Nuotekos:
  • nikelis,
  • cinkas,
  • manganas,
  • varis,
  • chromas,
  • švinas.
 • Gruntas, dumblo nuosėdos:
  • nikelis,
  • cinkas,
  • manganas,
  • varis,
  • chromas,
  • švinas.
 
 
AADSL tyrėjai mobiliąja aplinkos oro kokybės tyrimo laboratorija atlieka CO, NOx, SO2, KD10, O3 tyrimus. 
 
Taip pat tyrėjai dulkes (kietąsias daleles) aplinkos ore gali nustatyti gravimetriniu metodu. 
 
Nuo 2015 m. vasario 4 d. laboratorija gali atlikti stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų tyrimus dujų chromatografijos būdu. 
 
 
Aplinkos Apsaugos ir Darbo Sąlygų Laboratorijos darbuotojai nuo šiol atlieka ne tik akredituotos srities tyrimus (apšvietos, mikroklimato, triukšmo, vibracijos ir kt.), bet ir pagal atliktus tyrimus gali atlikti profesinės rizikos vertinimą įmonei
 
Profesinės rizikos vertinimo tikslas yra nustatyti ir įvertinti esamą ar galimą riziką darbe, ją pašalinti, o jei negalima pašalinti, įdiegti prevencijos priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta (2012 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. A1-457/V-961).
Atlikus objekto rizikos vertinimą, bus užpildytas įmonės rizikos įvertinimo dokumentas  arba rizikos įvertimo kortelė.
Rizikos įvertinimo dokumentuose nurodomi rizikos veiksniai, rizikos įvertinimo rezultatai, rizikos šalinimo ar mažinimo priemonės rizikos įvertinimo data, rizikos vertinimo objektas, darbuotojai, atliekantys šį darbą.
 
 
Apie tarptautinius palyginamuosius tyrimus
 
Pagrindinė VGTU Aplinkos apsaugos instituto Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų laboratorijos (AADSL) veiklos kryptis yra fizikinių veiksnių tyrimai. Laboratorija 2003 m. akredituota Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biure prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos. Pakartotinai akredituota 2008 m., akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.054, o 2013 m. lapkričio mėn. 5 d. AADSL akredituota veikla buvo praplėsta. Laboratorijoje įdiegta kokybės vadybos sistema, kurios paskirtis – užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, tenkinti užsakovų poreikius, atitinkančius standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus.
Laboratorija akredituota atlikti matavimus pagal Nacionalinio akreditacijos biuro suteiktą Akreditavimo pažymėjimas Nr.LA.01.054. Laboratorijos tyrėjai šiuo metu gali atlikti aplinkos sąlygų (triukšmo, apšvietos bei šiluminės aplinkos), aplinkos triukšmo (gyvenamosios aplinkos, automobilių kelių transporto, geležinkelių transporto ir pramonės objektų, infragarso ir žemo dažnio garso, inžinerinių įrenginių) ir vibracijos, elektromagnetinio lauko ir elektromagnetinės spinduliuotės, statinio atitvarų ir statinio dalių garso izoliavimo parametrų bei patalpų aidėjimo trukmės tyrimus bei kvapo mėginių paėmimą.
Laboratorijos darbuotojai, suprasdami kokybės sistemos įgyvendinimo svarbą ir kompetencijos pripažinimo būtinumą plačiai dalyvauja daugumoje palyginamųjų bandymų programų su Lietuvos bei užsienio laboratorijomis. Nuo 2013 metų AADSL kasmet dalyvauja tarptautiniuose palyginamuose tyrimuose, kuirie vyksta Čekijoje. 2013 m. rugsėjo mėn. Česky Krumlov’e ir 2014 m. rugsėjo mėn. Česke Budejovice vyko triukšmo bei statinio atitvarų ir statinio dalių garso izoliavimo parametrų įvertinimo palyginamieji tyrimai, kuriuose dalyvavo 18 laboratorijų iš Čekijos, Slovakijos, Austrijos, Vokietijos, Suomijos, Lenkijos, Serbijos ir Lietuvos. Atvykusių laboratorijų atstovai, surengtos konferencijos-seminaro metu, turėjo galimybę pasidalinti profesine patirtimi bei išklausyti užsienio šalių pranešėjų, kurie pristatė prietaisų sistemų, programinės įrangos ir kompiuterinės technikos naujoves.
 
 
Palyginamieji tarptautiniai tyrimai: dalyviai konferencijos-seminaro metu
 
Palyginamieji tarptautiniai tyrimai: AADSL inžinierius dr. T. Januševičius (kairėje) ir vedėjas dr. R. Grubliauskas vykdo natūrinius eksperimentinius tyrimus
 
Tarptautiniams palyginamiesiems tyrimams atlikti kiekvienai laboratorijai buvo skirtas vienodas, 2 valandų laikotarpis, per kurį turėjo būti pasirengta tyrimui, jis atliktas (natūrinį eksperimentą pakartojant keturis kartus) ir užpildytos protokolų formos. Gauti visų dalyvių rezultatai statistiškai apdorojami įvertinant laboratorijų atliktų tyrimų rezultatų patikimumas.
2013 ir 2014 metais Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų laboratorijos tarptautiniuose palyginamuosiuose tarplaboratoriniuose tyrimuose gauti rezultatai, tiriant triukšmo bei statinio atitvarų ir statinio dalių garso izoliavimo parametrus buvo įvertinti teigiamai. Todėl norėtųsi pažymėti, kad akredituotos laboratorijos, vykdančios tarptautinį (išorinį) savo teikiamų paslaugų kokybės įvertinimą geriau tenkina klientų poreikius ir lūkesčius, todėl jų pozicija konkurencinėje rinkoje bus stipresnė, o darbas vykdomas valdomoje aplinkoje, mažesnė nesėkmių rizika ir didesnės ateities garantijos.
Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų laboratorija:
Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius
 
Telefonas (8 5) 274 4726
Vietinis telefonas 9726
El. paštas aai@vgtu.lt
Kabinetas SRK-I 211