Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Fakultete kasmet organizuojamos 3 jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas Lietuvos ateitis“ sekcijos: „Aplinkos apsaugos inžinerija“, „Pastatų inžinerinės sistemos“, „Miestų inžinerija ir geodezija“ ir kas treji metai tarptautinė konferencija „Aplinkos inžinerija“ („Environmental Engineering“).
 
9-oji tarptautinė konferencija „Aplinkos inžinerija" skirta aktualiausių aplinkosauginių bei vandens inžinerijos kuvo lausimų nagrinėjimui, miestų transporto sistemų bei pagrindinių kelių ir geležinkelių mokslinių tyrimų sklaidai, naujausių geodezijos ir kadastro technologijų pristatymui bei energijos tiekimo ir vartojimo sistemų tyrimų skleidimui, vertinimui ir optimizavimui. Aplinkos inžinerija dėl savo įvairiapusiškumo, kompleksiškumo bei taikomojo pobūdžio – viena iš sudėtingesnių inžinerijos krypčių, apimanti įvairias gyvenimo sritis, apjungianti skirtingų mokslų žinias bei patyrimą. Pagrindiniai konferencijos tikslai buvo:
– sudaryti sąlygas Lietuvos, užsienio šalių mokslo ir studijų institucijų mokslininkams, inžinieriams, pramonės bei savivaldybių atstovams užmegzti betarpiškas diskusijas ir įvairiapusį bendradarbiavimą;
– suburti potencialius partnerius galimam sėkmingam, ilgalaikiam ir pastoviam bendradarbiavimui aplinkos inžinerijos klausimais;
– aptarti tolimesnes taikomojo mokslo vystymo kryptis ir pažangiausių mokslinių tyrimų diegimą praktikoje.
 Tarptautinė konferencija „Aplinkos inžinerija" pradėta organizuoti prieš devyniolika metų, t.y. nuo 1994 m. Iki 2005 metų ji buvo rengiama kas dveji, o nuo 2005 m. – kas treji metai.
Į 2014 m. gegužės 22–23 d. Vilniuje organizuojamą 9-ąją tarptautinę konferenciją „Aplinkos inžinerija" atvyko pranešėjai iš 20-ies pasaulio šalių: Lenkijos, Latvijos, Estijos, Vokietijos, Švedijos, Šveicarijos, JAV, Kanados, Ukrainos, Baltarusijos, D. Britanijos, Rusijos, Malaizijos, Slovakijos, Čekijos, Slovėnijos, Vengrijos, Italijos, Suomijos ir kt.  Konferencijos metu 125 žodinius ir 163 stendinius pranešimus dalyviai pristatė šešiose sekcijose:
1. Aplinkos apsaugos;
2. Vandens inžinerijos;
3. Energijos pastatams;
4. Darnios miestų plėtros;
5. Kelių ir geležinkelių;
6. Geodezijos ir kadastro technologijų.
Prieš konferenciją tarptautinis mokslinis komitetas atrinko 284 iš pateiktų 317 santraukų ir straipsnių. Geriausi ir originaliausi konferencijos straipsniai publikuoti išleistame kompaktiniame diske.
9-ąją tarptautinę konferenciją „Aplinkos inžinerija" organizavo ir globojo tarptautinės bei Lietuvos organizacijos: Lietuvos mokslų akademija, Darnios plėtros akademija, Europos šildymo ir oro kondicionavimo asociacija, Tarptautinė matininkų asociacija, Baltijos kelininkų asociacija, Tarptautinė viešojo transporto asociacija, Tarptautinė ekologijos ir gyvybės saugos akademija, Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, Europos erdvinio planavimo stebėjimo tinklas ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakultetas.
 
APF Jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2015 m.
Renginys
Data
(metai, mėnuo, diena)
Dalyvių skaičius
Pranešimų skaičius
bendras
iš kitų institucijų
bendras
iš kitų institucijų
Aplinkos apsaugos inžinerija
2015 m. balandžio 9 d.
71
21
32
12
Pastatų inžinerinės sistemos
2015 m. balandžio
16 d.
56
26
10
-
Miestų inžinerija ir geodezija
2015 m. spalio 23 d.
27
11
10
1
Iš viso:
154
58
52
13
 
 
Fakulteto mokslo strategijos kryptys – koncentruoti mokslinį potencialą prioritetinėse mokslinių tyrimų kryptyse, kuriant palankią aplinką mokslinei kūrybai ir tarpdisciplininei mokslininkų kooperacijai bei plėtoti mokslinės veiklos tarptautiškumą bei dermę su Europos tyrimų erdvės prioritetais. Fakulteto mokslinės veiklos plėtra yra nuosekliai orientuota ir susijusi su Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos ekonomikos, aplinkos kokybės bei socialinio vystymosi kryptimis. APF prioritetinės mokslinių tyrimų kryptys ir tematikos, jungiančios skirtingų mokslo krypčių mokslininkus tarpkryptiniams ir tarpdisciplininiams tyrimams, yra:
 • Darnioji statyba:
 • Pažangios statybinės medžiagos, statinių konstrukcijos ir technologijos;
 • Energiją tausojančios termoizoliacinės medžiagos ir konstrukcijos;
 • Architektūra, urbanistika, kraštovaizdžio architektūra, teritorijų planavimas;
 • Tvarus statinių gyvavimo ciklas.
 • Aplinkos ir energijos technologijos:
 • Efektyvios išteklių ir energijos naudojimo sistemos bei technologijos;
 • Aplinkos sistemos ir aplinkos apsaugos technologijos;
 • Pastatų aprūpinimas energija, jos vartojimo būdai, sistemos ir procesai;
 • Saugi antropogeninė aplinka.
 • Darnusis transportas:
 • Energiją ir aplinką tausojančios transporto priemonės;
 • Transporto sistemų ir eismo modeliavimas, optimizavimas, sauga ir valdymas;
 • Naujos judėjimo technologijos, intelektinės transporto sistemos.
 • Informacinės ir komunikacijos technologijos:
 • Geoinformacinių sistemų technologijos ir jų taikymas;
 • Išmaniosios komunikacijų technologijos.
 
Fakulteto mokslinių veiklų dažniausias pasiskirstymas pagal VGTU prioritetines mokslo kryptis
Mokslo kryptis
 
 
 
 
Prioritetinės mokslinių
tyrimų kryptys
Technologijos mokslai (T 000)
 
02T/
Statybos inžinerija
 
03T/
Transporto inžinerija
04T/
Aplinkos inžinerija
06T
/Energetika ir termoinžinerija
09T/
Mechanikos inžinerija
10T/
Matavimų inžinerija
Darnusis transportas
 
x x
 
x
 
Aplinkos ir energijos technologijos
x
 
x x
 
 
Darnioji statyba
x
 
x x
 
x
Mechatronika
 
 
 
 
x x
Informacinės ir komunikacijos technologijos
 
 
 
 
 
x

APF vykdyti tarptautiniai projektai 2015 m.

EUROPOS KOMISIJOS PROGRAMOSE: 7-oji bendroji programa (7 BP)
Gyvenimo kokybės gerinimas ES vystant darnią CO2 neutralių EKO miestų plėtrą (ECO-Life).
SF, T. Vilutienė; APF, V. Martinaitis
2009–2015
Mokslininkų grupių projektai
Oro paruošimo įrenginio termodinaminio sezono efektyvumo vertinimas
prof. habil. dr. V. Martinaitis, PEK
20152017
  • Puslapio administratoriai:
  • Kristina Bazienė
  • Egita Lapinskaitė
  • Laura Ladietaitė