Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Fakulteto taryba

Svarbi grandis fakulteto valdžios ir valdymo struktūroje yra fakulteto taryba. Tarybos nariai renkami, kaip numato VGTU statutas, slaptu balsavimu fakulteto mokslinio pedagoginio personalo susirinkimuose. Tarybos narių skaičius yra viena penktoji dalis nuo konkurso būdu pagrindines pareigas einančio mokslinio pedagoginio fakulteto personalo skaičiaus. Svarstant studentų buities, studijų tvarkos klausimus, renkant fakulteto dekaną į tarybos posėdį su sprendžiamojo balso teise kviečiamas fakulteto studentų atstovas. Studentų atstovą į tarybą deleguoja fakulteto studentų atstovybė.
Šiuo metu Aplinkos inžinerijos fakulteto taryba yra tokios sudėties:
 1. prof. dr. Audrius Vaitkus - Tarybos pirmininkas;
 2. doc. dr. Artur Rogoža -  Tarybos pirmininko pavaduotojas;
 3. prof. dr. Donatas Čygas;
 4. prof. dr. Valentinas Šaulys;
 5. prof. dr. Daiva Žilionienė;
 6. prof. dr. Marija Burinskienė;
 7. prof. dr. Saulius Vasarevičius;
 8. doc. dr. Jūratė Sužiedelytė- Visockienė;
 9. doc. dr. Raimondas Grubliauskas;
 10. dr. Dominykas Šlikas;
 11. studentų atstovas Tomas Kropas. 
   Fakulteto tarybos posėdžiuose yra priimami norminiai aktai, kurie reglamentuoja studijų organizavimą, mokslinę, ūkinę ir finansinę fakulteto veiklą, tvirtinamos studijų programos ir planai, daromi jų pakeitimai, atsižvelgiant į iškilusius poreikius; priimami nutarimai ir teikiami siūlymai universiteto tarybai, rektoriui dėl fakulteto padalinių steigimo ar naikinimo, pertvarkymo; kiekvienais metais svarstomi fakulteto pajamų ir išlaidų sąmatų projektai bei jų vykdymo rezultatai; nagrinėjama doktorantūros studijų eiga fakultete. Svarstomos bei priimamos fakulteto strateginės studijų ir mokslo plėtojimo kryptys.Kas metai taryba išklauso, aptaria ir vertina kompleksinę fakulteto veiklos apžvalgą, kurią pateikia dekanas. Svarstoma ir fakulteto padalinių veikla.
    Svarbus ir atsakingas tarybos darbo baras yra fakulteto dekano rinkimas, dekano siūlytų prodekanų kandidatūrų tvirtinimas, fakulteto mokslinio pedagoginio personalo formavimas konkurso tvarka, siūlymas universiteto tarybai dėl kandidatų pedagoginiams mokslo vardams suteikti.Visos fakulteto veiklos darna, kryptingumas ir efektyvumas labai priklauso nuo glaudaus, dalykiško, bet kartu ir reiklaus tarybos, dekanato, katedrų, bei kitų fakulteto padalinių bendradarbiavimo.
  • Puslapio administratoriai:
  • Kristina Bazienė
  • Egita Lapinskaitė
  • Laura Ladietaitė
  • Justė Kareivaitė